intTypePromotion=3

Quyết định số 520/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 520/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 520/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho ban quản lý dự án 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 520/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 520/Q -BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN 1 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 3945/Q -BGTVT ngày 29/12/2008 c a B Giao thông v n t i giao k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2009 v n Ngân sách Nhà nư c; Văn b n s 542/BTC- T ngày 13/01/2009 c a B Tài chính v ý ki n th m tra phân b v n u tư XDCB năm 2009 b ng ngu n v n Trái phi u Chính ph ; Xét ngh c a Ban qu n lý d án 1 t i văn b n s 248/TCKT ngày 24/02/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án 1 v i s ti n là 5.613.000.000 ng (B ng ch : Năm t sáu trăm mư i ba tri u ng ch n). i u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ư c trích t các d án do Ban qu n lý d án tr c ti p qu n lý theo quy nh và d toán ư c duy t, Ban qu n lý d án 1 t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo úng quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý u tư xây d ng và ch tài chính, k toán hi n hành. i u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám c Ban qu n lý d án 1, Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA 1 (02 b n); - Lưu: VT, V TC.
  2. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản