Quyết định số 5200/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 5200/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5200/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5200/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 5200/2003/Q -UB Tp. H Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C SÁP NH P CÔNG TY XÂY D NG VÀ TRANG TRÍ N I TH T, CÔNG TY SÀI GÒN TRANG TRÍ VÀ XÂY D NG VÀO CÔNG TY XÂY D NG DÂN D NG VÀ CÔNG NGHI P (DOANH NGHI P THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY XÂY D NG SÀI GÒN). CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP ; Căn c Quy t nh s 128/2003/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh giai o n 2003-2005 ; Theo Thông báo s 358/ MDN ngày 16 tháng 10 năm 2003 c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph v vi c sáp nh p Công ty Xây d ng và trang trí n i th t, Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng vào Công ty Xây d ng dân d ng và công nghi p ; Xét T trình s 5008/KH T-KD ngày 10/11/2003 c a S K ho ch và u tư ; QUY T NNH i u 1.- Sáp nh p Công ty Xây d ng và trang trí n i th t (thành l p theo Quy t nh s 2576/Q -UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph ), Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng (thành l p theo Quy t nh s 148/Q -UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph ) vào Công ty Xây d ng dân d ng và công nghi p (thành l p theo Quy t nh s 01/Q -UB ngày 13 tháng 01 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph ). - Tr s c a Công ty Xây d ng dân d ng và công nghi p t t i s 29 bis Nguy n ình Chi u, qu n 1. - Ngành ngh kinh doanh c a Công ty Xây d ng dân d ng và công nghi p : trên cơ s ngành ngh ã có c a Công ty và b sung thêm ngành ngh c a Công ty Xây d ng và
  2. trang trí n i th t, Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng : Xây d ng các công trình k thu t h t ng, khu công nghi p, ư ng b , c u, c ng, b kè, th y l i, bưu i n, ư ng dây và tr m bi n áp. S n xu t dây i n, cáp i n, các s n phNm trang trí n i th t. L p t thi t b và ư ng ng công nghi p, trang trí ngo i th t. L p d án u tư và qu n lý d án. Tư v n thi t k xây d ng. Kinh doanh phát tri n nhà. San l p m t b ng. i u 2.- V n Công ty Xây d ng dân d ng và công nghi p : trên cơ s v n c a Công ty và b sung thêm v n c a Công ty Xây d ng và trang trí n i th t, Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng, t ng v n m i c a Công ty là 18.088.122.660 ng (theo xác nh n v n s 467 TCDN-CNXDGT ngày 25/9/2003 c a Chi C c Tài chính Doanh nghi p thành ph t i th i i m 31/12/2002). i u 3.- Công Xây d ng dân d ng và công nghi p có trách nhi m : 3.1- Ti p nh n nguyên tr ng cơ s v t ch t, máy móc thi t b , v n, tài s n, các h p ng kinh t d dang, công n (n u có), lao ng, ch c năng, nhi m v , quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty Xây d ng và trang trí n i th t, Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng. 3.2- T ch c s p x p l i ho t ng s n xu t kinh doanh ư c liên t c ; t n d ng khai thác h t năng l c c a Công ty. 3.3- Ti n hành các th t c và ăng ký kinh doanh v i cơ quan ch c năng có liên quan c a thành ph theo úng quy nh hi n hành. 3.4- N p b n chính quy t nh thành l p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Công ty Xây d ng và trang trí n i th t, Công ty Sài Gòn trang trí và xây d ng t i S K ho ch và u tư ; n p con d u t i Công an thành ph . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi C c trư ng Chi c c Tài chính Doanh nghi p thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng Sài Gòn, Giám c doanh nghi p t i i u 1 nêu trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư - B Tài chính - TTUB : CT, các PCT - Ban TC/TU, VP/TU - TT. Ban MQLDN/TP - C c Thu TP, CA/TP - Chi nhánh NHNN/TP MAI QU C BÌNH - VPH -UB : Các PVP - T CNN, T - Lưu(CNN-K)
Đồng bộ tài khoản