Quyết định số 5203/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 5203/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5203/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5203/QĐ-UB-KT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5203/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG V N U TƯ NĂM 1999 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1999 ; - Căn c Ngh quy t s 05 và s 06/NQ-H ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách thành ph năm 1999 ; - Xét tình hình th c hi n Quy t nh s 3399/1999/Q -UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1999 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 1963/TT-KH T-TH ngày 19 tháng 8 năm 1999 và t trình s 2040/TTKH T-TH ngày 28 tháng 8 năm 1999 ; QUY T NNH i u 1.- Giao k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 1999 ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph theo danh m c d án u tư ính kèm. i u 2.- Các d án u tư ư c giao k ho ch thi công ng v n ban hành kèm theo quy t nh này ph i th c hi n úng theo i u 2, quy t nh s 3399/1999/Q -UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1999. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP
 2. - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP, các T NCTH Võ Vi t Thanh - T TH (4 b n) - Lưu
 3. K HO CH B SUNG V N U TƯ XÂY D NG NĂM 1999 (NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG). (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5203/1999/Q -UB-KT ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) B CH HUY QUÂN S THÀNH PH ơn v : tri u ng K ho ch b Th i gian T ng v n u Danh m c công trình sung v n năm KC và HT tư 1999 I. CÔNG TRÌNH CHUY N TI P. 1. Xây d ng cơ b n : Khu ph tr và h t ng nhà truy n th ng B Ch huy 1997-1998 5.100 870 quân s thành ph 2. S a ch a : S a ch a nâng c p doanh tr i Trung oàn Gia nh. 1997-1999 6.993 2.900 II. CÔNG TRÌNH KH I CÔNG M I. Mua xe phòng cháy ch a cháy. 1999 1.509 1.510 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH S YT CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng v STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u tư hoàn
 4. thành 1 2 3 4 5 T ng s 683 Kh i công m i 1 Tr m y t phư ng Linh ông T 99-2000 360 m2 683 Y BAN NHÂN DÂN QU N 2 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 821 Kh i công m i 1 Tr m y t phư ng Bình Trưng ông Q.2 99-2000 350 m2 500 2 Tr m y t phư ng An Khánh Q.2 99-2000 350 m2 500 3 C m trung tâm KHH gia ình qu n 2 Q.2 99-2000 320 m2 500 6 phòng h c + ph c 4 Trư ng m u giáo măng non Bình Trưng Tây Q.2 99-2000 v , công 199 trình ph 10 phòng 5 Trư ng ti u h c An L i ông Q.2 99-2000 200
 5. 6 phòng h c + ph c 6 Trư ng m m non Bình An Q.2 99-2000 v , công 272 trình ph Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1732 Kh i công m i 1 Trư ng m m non H a mi Q.5 99-2000 8 phòng 349 2 Trư ng ti u h c Lê ình Chinh Q.5 99-2000 29 phòng 1382 Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng
 6. a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1226 Kh i công m i 1 Trư ng THCS H u Giang Q.6 99-2000 21 phòng 631 2 Trư ng THCS Bình Tây Q.6 99-2000 30 phòng 594 Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1149 Kh i công m i 1 Trư ng ti u h c Phú M 3 Q.7 99-2000 16 phòng 491 2 Trư ng ti u h c Tân Qui 7 Q.7 99-2000 30 phòng 657 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9
 7. CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 152 Kh i công m i 1 Trư ng ti u h c Trương Văn Thành Q.9 99-2000 10 phòng 152 Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 967 Kh i công m i 1 Trư ng ti u h c Tr n Văn Ơn Q.11 99-2000 23 phòng 562
 8. 4 nhóm tr , 4m u 2 Trư ng m m non phư ng 15 qu n 11 Q.11 98-2000 giáo+ ph c 405 v , công trình ph Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1291 Kh i công m i 1 Trư ng ti u h c ông Hưng Thu n 2 Q.12 99-2000 33 phòng 609 2 Trư ng THCS Tân Chánh Hi p Q.12 99-2000 32 phòng 681 Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng
 9. a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1054 Kh i công m i 1 Trư ng THCS Ngô T t T PN 99-2000 48 phòng 1054 Y BAN NHÂN DÂN QU N TH C CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 479 Kh i công m i 1 Trư ng ti u h c T c T 99-2000 22 phòng 479 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung
 10. (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 1300 Kh i công m i 1 Trung tâm y t qu n Bình Th nh BT 99-2000 400.000 1300 ngư i/năm Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 707 Kh i công m i 1 Tr m y t phư ng 13 Gò V p GV 99-2000 110 m2 384 2 Tr m y t phư ng 17 Gò V p GV 99-2000 200 m2 471 3 Trung tâm y t qu n Gò V p GV 99-2000 100 giư ng 621
 11. Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 700 Kh i công m i 1 Trư ng THCS Ph m Văn Chiêu GV 99-2000 30 phòng 700 Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 328 Kh i công m i
 12. 1 Trư ng THCS th tr n C Chi CC 99-2000 18 phòng 200 2 Trư ng ti u h c Nguy n Văn L ch CC 99-2000 8 phòng 128 Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 120 Kh i công m i 1 Tr m y t th tr n An L c BC 99-2000 147 m2 400 2 Tr m y t xã Bình Hưng Hòa BC 99-2000 147 m2 350 3 Tr m y t xã Tân Túc BC 99-2000 147 m2 454 4 Tr m y t xã Quy c BC 99-2000 147 m2 358 Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n Ngân sách t p trung (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao)
 13. ơn v : Tri u ng a i m Th i h n th c hi n kh i Năng l c T ng STT Tên công trình, d án d án công & thi t k u hoàn thành 1 2 3 4 5 T ng s 580 1 S a ch a nâng c p v a hè trư c Khu lưu ni m c P4, TB 1999 580 Phan Chu Trinh
Đồng bộ tài khoản