Quyết định số 523/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 523/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 523/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 523/QĐ-TCTDTT

  1. BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LNCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 523/QĐ-TCTDTT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH QUY ĐNN H CHỨC N ĂN G, N HIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO THỂ THAO VIỆT N AM TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO Căn cứu Luật Báo chí ngày 28 tháng 02 năm 1989, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Vị trí và chức năng Báo Thể thao Việt N am là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thể dục thể thao, là diễn đàn của quần chúng trong lĩnh vực thể dục thể thao, có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của N hà nước, thông tin các hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao và các hoạt động kinh tế - xã hội khác. Báo Thể thao Việt N am là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở chính tại Thành phố Hà N ội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Báo Thể thao Việt N am và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành báo và các ấn phNm khác ở trong và ngoài nước theo Giấy phép hoạt động báo chí, định hướng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật. 3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển thể dục thể thao của Đảng; phản ánh kịp thời chính sách, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao về quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. 4. Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động thể dục thể thao ở trong và ngoài nước, các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao. 5. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, phổ biến kiến thức về thể dục thể thao; làm diễn đàn của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.
  2. 6. Tuyên truyền và phát hiện các nhân tố mới; đấu tranh, chống tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật về thể dục thể thao và các hiện tượng tiêu cực xã hội. 7. Thực hiện hợp tác quốc tế về báo chí theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao và quy định của pháp luật. 8. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động của thể dục thể thao, hoạt động xã hội, và hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. 9. Quản lý tài chính, tài sản, bảo toàn và phát triển vốn được cấp từ ngân sách N hà nước, sử dụng các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật. 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập. 2. Các Ban, Phòng, Trung tâm: a. Ban Thư ký toà soạn; b. Ban Báo Thể thao hàng ngày; c. Ban Thể thao thành tích cao; d. Ban Thể dục thể thao quần chúng; đ. Ban Thể thao quốc tế; e. Ban Thời sự, chính trị - bạn đọc; g. Ban Báo Điện tử thể thao Việt N am; h. Ban Báo điện tử Sports N ews; i. Phòng Tổ chức – Hành chính; k. Phòng Kế toán; l. Phòng Thông tin tư liệu; m. Phòng Kỹ thuật xuất bản; n. Phòng Quảng cáo; o. Phòng Phát hành. p. Chi nhánh Báo Thể thao Việt N am tại miền N am; q. Chi nhánh Báo Thể thao việt N am tại miền Trung;
  3. r. Trung tâm Dịch vụ và tổ chức sự kiện. 3. Tổng biên tập Báo Thể thao Việt N am quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tổ chức trực thuộc, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuNn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Báo Thể thao Việt N am. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Tổng Biên tập Báo thể thao Việt N am, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 5 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL) - Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Nguyễn Danh Thái - Lưu VT, TCCB, H(20)
Đồng bộ tài khoản