Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 5248/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC HO T NG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN T C VI T NAM” B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 1668/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban So n th o án “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” và V trư ng V Văn hóa dân t c, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Chương trình khung các ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , các T ng c c trư ng, C c trư ng, V trư ng thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Trư ng Ban Qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam và th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Hoàng Tu n Anh - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
 2. - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T ng c c, V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, VHDT, LVH. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC HO T NG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN T C VI T NAM” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5248/Q -BVHTTDL ngày 17/12/2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Th c hi n Quy t nh s 1668/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, B Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t chương trình khung các ho t ng c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG V i m c tiêu, ý nghĩa và yêu c u c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” ã ư c ghi nh n t i Quy t nh s 1668/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , chương trình, n i dung ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” ph i tuân th nguyên t c: 1. Thi t th c và phù h p Vi c t ch c “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” hàng năm ph i thi t th c, ti t ki m, không phô trương lãng phí ng th i ph i phong phú, a d ng, n tư ng, giàu b n s c văn hóa dân t c, g n v i chương trình phát tri n kinh t , văn hóa, giáo d c, y t , an ninh qu c phòng, xóa ói gi m nghèo c a vùng mi n, các a phương, t i thôn, làng, b n, p… g n v i tinh th n bình ng, oàn k t, tôn tr ng, giúp nhau cùng ti n b gi a các dân t c. 2. Nguyên t c 1-3-5 Xác l p và tri n khai nguyên t c 1-3-5, m b o n i dung ho t ng tr ng tâm có chương trình m c tiêu c th , k t n i v i các ho t ng, chương trình c a qu c gia, vùng mi n, a phương căn c vào tình hình th c t , c th như sau: + 1 năm/1 chuyên - 1 s ki n: ch n l a 1 chuyên th i s trong năm v v n văn hóa dân t c tri n khai t ch c ho t ng có k t qu . + 3 năm/1 v n - chu i s ki n: liên k t các chuyên c a 3 năm t o thành v n , chu i s ki n t ch c ho t ng. + 5 năm/1 v n l n - s ki n l n: t p h p, liên k t, tương h các chuyên , v n thành m t v n l n có ý nghĩa, tác ng sâu r ng trong ng bào các dân t c Vi t Nam. Hàng năm, 3 năm, 5 năm, có sơ k t, t ng k t ánh giá rút kinh nghi m i u ch nh k p th i ho c phát huy ho t ng có k t qu .
 3. ây là d p ng bào các dân t c và các cơ quan, t ch c có trách nhi m c a ng, Nhà nư c và các oàn th nhân dân i m l i nh ng công vi c, nh ng k t qu t ư c, còn thi u khuy t và nêu ra nh ng vi c ph i ti p t c làm th c hi n t t chính sách văn hóa dân t c, c bi t là chính sách, ch trương i v i các dân t c thi u s . 3. Hư ng v cơ s và xu t phát t cơ s Các ho t ng, vi c làm ph i xu t phát t nhu c u, nguy n v ng th c t c a bà con các dân t c cơ s , không áp t, ph i tôn tr ng phong t c t p quán c a các dân t c, thu hút ông o các t ng l p nhân dân tham gia, ng bào các dân t c là ch th c a các ho t ng và ư c tr c ti p th hư ng. 4. Ưu tiên tr ng tâm Ưu tiên các chương trình, ho t ng, vi c làm thi t th c v i ng bào các dân t c, c bi t là các dân t c thi u s , t p trung cho công tác truy n thông, không nh t lo t t ch c l h i cơ s , cân nh c vi c t ch c các ho t ng òi h i kinh phí nhà nư c, tăng cư ng xã h i hóa. 5. K t h p hài hòa v i các ho t ng du l ch, th thao Các chương trình, s ki n có s g n k t hài hòa v i các ho t ng du l ch, th thao t o i u ki n giao lưu trao i gi a các dân t c, a phương, vùng mi n, du khách trong nư c và qu c t và tăng tính h p d n, h tr cho các ho t ng. II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC HO T NG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN T C VI T NAM” Trên cơ s các nguyên t c nêu trên, chương trình khung các ho t ng c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” bao trùm các n i dung v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, giáo d c, y t , an ninh qu c phòng, xóa ói gi m nghèo… t p trung vào các công tác như sau: - Tuyên truy n - giáo d c qu ng bá. - Các ho t ng c vũ và có vi c làm th c t phát tri n s nghi p giáo d c ào t o, lao ng s n xu t, văn hóa, y t , xóa ói gi m nghèo, sáng t o văn h c ngh thu t. - Các ho t ng t i a phương, cơ s . - Các ho t ng Trung ương. 1. Công tác tuyên truy n-giáo d c, qu ng bá Công tác tuyên truy n-giáo d c, qu ng bá giúp các dân t c - a s và thi u s hi u v nhau hơn, g n gũi nhau hơn, quý tr ng nhau, tăng cư ng tình oàn k t các dân t c Vi t Nam trong c nư c và t ng vùng, t ng a phương, nâng cao ý th c tôn tr ng, tương tr giúp nhau v m i m t, nh m khơi d y trong lòng ng bào các dân t c ý th c t giác, lòng t hào, trách nhi m c a dân t c mình trong ngày tôn vinh văn hóa
 4. các dân t c Vi t Nam vì m t n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c, qu ng bá hình nh và n n văn hóa c a các dân t c v i c nư c và b n bè qu c t . a. Công tác tuyên truy n-giáo d c Công tác tuyên truy n-giáo d c ti n hành thư ng xuyên, v i nhi u hình th c phong phú, sâu r ng, hi u qu n cơ s . Các hình th c ho t ng chính g m: - T ch c các cu c thi, các bu i nói chuy n chuyên v : văn hóa, kinh t , an ninh qu c phòng… cho m i i tư ng, chú tr ng t i thanh, thi u niên và ng bào các dân t c thi u s . - Tăng cư ng t ch c ph c v chính sách lưu ng t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s , biên gi i, h i o; Xu t b n sách song ng b ng ti ng dân t c - ti ng kinh tăng cư ng t sách cho các thư vi n công c ng và các t sách văn hóa dân t c cơ s . - L ng ghép v i n i dung cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” do M t tr n T qu c Vi t Nam phát ng và các ho t ng, phong trào khác có liên quan. - Phát ng, v n ng, khuy n khích các cơ quan thông tin i chúng, nh t là ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Thông T n xã Vi t Nam và ài phát thanh truy n hình c a các a phương ti p t c m chuyên m c v kinh t , văn hóa các dân t c, tăng cư ng các chương trình b ng ti ng dân t c, các chương trình dành cho ngư i Vi t Nam xa T qu c, g n v i ch c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” - Có chương trình dành cho bà con Vi t ki u xa T qu c, hi u, tham gia “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” - Trư c m t, t p trung công tác tuyên truy n, giáo d c ý nghĩa, t m quan tr ng c a v n văn hóa dân t c nói chung và “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” nói riêng hư ng ng l công b vào ngày 19/4/2009. b. Công tác qu ng bá, thông tin Song song v i tuyên truy n - giáo d c, c n Ny m nh công tác thông tin, qu ng bá gi i thi u hình nh, nét c s c v giáo d c, văn hóa, kinh t , xã h i c a các dân t c Vi t Nam trư c, trong và sau các ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” trong và ngoài nư c. - Hình thành b hình nh, tài li u thông tin di ng qu ng bá chuyên v : giáo d c, văn hóa, kinh t , xã h i … c a 54 dân t c Vi t Nam. - Tuyên truy n c ng tr c quan v giáo d c, văn hóa, phát tri n kinh t , an ninh qu c phòng các dân t c b ng h th ng panô t i các buôn, làng, b n, p. - T ch c các ngày phim, t phim v văn hóa 54 dân t c Vi t Nam.
 5. - M trang web v các chương trình ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”. - Có chương trình, k ho ch, l trình thích h p, t p trung cho công tác qu ng bá, thông tin có tr ng tâm hư ng ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”. - Các chương trình ho t ng thi t th c phù h p khác. 2. Các ho t ng c vũ và vi c làm th c t phát tri n s nghi p giáo d c ào t o, lao ng s n xu t, văn hóa, y t , xóa ói gi m nghèo, sáng t o văn h c ngh thu t a. C vũ và phát tri n ho t ng văn hóa - Trân tr ng, b o t n và phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng c a các dân t c, tăng cư ng giao lưu văn hóa, có bi n pháp phù h p h n ch nh ng tác ng x u c a văn hóa ngo i lai. - Khuy n khích ph c h i các l h i dân gian truy n th ng mang tính tiêu bi u c a các dân t c. - Tìm ki m và có hình th c ng x thích h p, bi u dương nh ng h t nhân trong ho t ng văn hóa c a các dân t c, t p trung vào văn hóa cơ s , các già làng, trư ng b n, nhân s , trí th c, ngh nhân, cá nhân, t p th tiêu bi u. b. C vũ phát tri n giáo d c và ào t o V i tinh th n ào t o nhân l c cho các dân t c ng bào các dân t c có năng l c lao ng trong các ngành ngh thu c lĩnh v c công nghi p, áp ng nhu c u nhân l c cho công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa và n n kinh t tri th c. - Trư c m t, tìm ki m, b i dư ng nh ng nhân t i n hình, xu t s c trong h c sinh, sinh viên và ngư i làm công tác giáo d c và ào t o góp ph n c vũ phát tri n giáo d c và ào t o vùng ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o. - Trân tr ng và phát huy nh ng sáng ki n, kh c ph c khó khăn phát tri n giáo d c ào t o phù h p v i ng bào các dân t c, c bi t là các dân t c thi u s . c. C vũ và phát tri n kinh t theo các mô hình c bi t chú tr ng kinh t h gia ình theo 3 nh hư ng: ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t; phát tri n ngành ngh m i phù h p; phát tri n quy mô m i tương thích. - Trư c m t, tìm ki m và phát huy các h gia ình tiêu bi u trong vư t khó phát tri n kinh t là u t u, t m gương kêu g i các h gia ình khác cùng tham gia phát tri n kinh t , c bi t vùng ng bào dân t c thi u s .
 6. - C vũ nh ng cơ quan, t p th , oàn th , cá nhân có thành tích thi t th c trong công tác xóa ói gi m nghèo theo các chương trình, m c tiêu c a Chính ph . - Phát hi n và tôn vinh nh ng i n hình b o v môi trư ng tr thành n p s ng văn hóa c ng ng c a các dân t c. - T ch c các di n àn tìm ki m nh ng sáng ki n, gi i pháp t p h p trí tu c a c nư c t ng bư c xóa b nghèo ói, thu h p kho ng cách gi a các vùng mi n, dân t c, theo hình th c t hàng nh ng v n c th thi t th c ph i gi i quy t, tránh phát ng chung chung mang tính ch t hô hào, tôn tr ng nh ng sáng ki n, gi i pháp thích h p dù ch có quy mô nh , hay phù h p m t a bàn, ki u lo i kinh t nh t nh. d. C vũ và phát tri n ho t ng y t c bi t tuy n cơ s - Chăm lo công tác y t tuy n cơ s c bi t v i ng bào các dân t c, t p trung các ho t ng hư ng d n cách ăn h p v sinh, phòng ch ng b nh t t. - Bi u dương, khuy n khích, có ch thích h p v i i ngũ cán b làm công tác y t t i vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn, vùng biên gi i, h i o. e. ng viên c vũ sáng t o văn h c, ngh thu t - T p h p, bình ch n các tác phNm xu t s c, bi u dương các sáng tác văn h c, ngh thu t v ch lao ng s n xu t, văn hóa dân t c …, khích l nh ng sáng tác m i t o thành cu c v n ng sáng t o văn h c, ngh thu t thi t th c, sâu s c rõ ch , a ch , ưu tiên vùng ng bào dân t c thi u s . - Các chương trình ho t ng thi t th c phù h p khác. 3. Các ho t ng t i a phương, cơ s - T ch c các ho t ng thi t th c cơ s , t i các thôn, làng, b n, p g n tinh th n oàn k t, bình ng, tôn tr ng gi a các dân t c, cùng giúp nhau ti n b trong m i m t, c bi t là xóa ói gi m nghèo, phát tri n kinh t , giáo d c, y t , văn hóa. Có th m các câu l c b , các nhóm h tr phát tri n - Các t ch c ng, chính quy n, oàn th a phương nhân “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” t ch c h p ánh giá nh ng công vi c ã th c hi n chính sách văn hóa dân t c a phương, ra nh ng công vi c trong th i gian t i, c bi t l a ch n m t ch hay m t công vi c có tính ch t c p thi t, th c t t p trung gi i quy t b ng ư c. Bình ch n nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong th c hi n chính sách văn hóa dân t c a phương bi u dương và báo cáo c p trên. - Các oàn th chính tr , các t ch c xã h i xây d ng chương trình ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” chú ý n v n nhân văn và văn hóa truy n th ng c a các dân t c, ph i g n gũi, hi u phong t c t p quán, ti ng nói c a ng bào dân t c.
 7. - T ch c các ho t ng giao lưu văn hóa, kinh t , th d c th thao thi t th c hi u qu , g n v i i u ki n th c t c a a phương, thu hút ông o ng bào các dân t c tham gia và th hư ng. - T ch c các l tôn vinh, khích l các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong th c hi n chính sách văn hóa dân t c có quy mô a phương. - Các chương trình ho t ng thi t th c phù h p khác. 4. Các ho t ng Trung ương - Ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” Trung ương ư c t ch c theo các chuyên , ch thi t th c có s k t n i nh t nh v i các a phương t o thành chu i các ho t ng. - T ch c các l tôn vinh, bình ch n: các cá nhân, t p th , các s n phNm, công ngh … óng góp thi t th c, hi u qu , t o chuy n bi n v các m t: giáo d c; khoa h c, công ngh và môi trư ng; y t , văn hóa; kinh t ; văn h c ngh thu t … c bi t th c hi n t t công tác giáo d c và xóa ói gi m nghèo vùng ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o. - T ch c h i ngh các nhân sĩ, trí th c, già làng, trư ng b n, ngh nhân, các nhà khoa h c, văn ngh s xu t nh ng sáng ki n, ý tư ng, gi i pháp, cách làm góp ph n th c hi n chính sách văn hóa dân t c, l a ch n ch thi t th c th c hi n “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” trong t ng năm. - Các t ch c ng, oàn th , cơ quan Trung ương có hình th c thích h p i m l i nh ng vi c ã làm và ra nh ng công vi c tr ng tâm s p t i th c hi n chính sách văn hóa dân t c, c bi t là công tác xóa ói gi m nghèo, phát tri n ngu n nhân l c cho ng bào các dân t c thi u s … - Các ho t ng, s ki n trên ư c t ch c trong năm có ch c a năm và phù h p v i nhóm v n và v n l n c a 3 năm, 5 năm t o thành chu i tương h , g n k t, liên hoàn gi a chúng v i nhau và gi a a phương v i Trung ương, các vùng mi n. - Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam ư c xây d ng t i ng Mô, Sơn Tây, Hà N i là m t trung tâm ho t ng văn hóa, th thao, du l ch qu c gia, t p trung tái hi n, gìn gi , phát huy và khai thác các di s n văn hóa truy n th ng c a 54 dân t c anh em, gi i thi u v i nhân dân trong nư c và khách qu c t , là ngôi nhà chung nơi g p g , giao lưu c a ng bào 54 dân t c Vi t Nam, là a i m t ch c các ho t ng chính mang quy mô qu c gia c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” hàng năm. - Các chương trình ho t ng thi t th c phù h p khác. III. L TRÌNH TH C HI N 1. Giai o n 2008-2009: Chu n b , th c hi n a. Năm 2008
 8. - B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ch o Ban So n th o xây d ng k ho ch, chương trình th c hi n “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” giai o n 2010-2015, c bi t là k ho ch chương trình ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” năm 2009 và L công b “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” vào ngày 19/4/2009. - Trù li u các i u ki n c n thi t th c hi n. b. Năm 2009 - T ch c công tác tuyên truy n - giáo d c, qu ng bá v “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” hư ng t i ngày 19/4/2009. - Phát ng, tìm ki m, tôn vinh các sáng t o, gi i pháp h u ích v khoa h c và công ngh ; giáo d c & ào t o; phát tri n kinh t áp d ng cho vùng ng bào các dân t c, c bi t là các dân t c thi u s . C vũ sáng tác văn h c ngh thu t nh m tôn vinh b n s c văn hóa 54 dân t c Vi t Nam. - Sưu t m và hoàn thành b tư li u qu ng bá gi i thi u v 54 dân t c Vi t Nam ph c v ch “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” - Chuyên tr ng tâm: nh ng v n chúng ta có th chưa bi t v các dân t c; Các dân t c có dân s ít nh t Vi t Nam (Brâu, Ơ u, Rơ Măm) - T ch c thành công l công b “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” vào ngày 19/4/2009. 2. Giai o n 2010-2015: Th c hi n theo b r ng, chi u sâu mang tính cơ b n - Xác l p v n ch ch t giai o n này là: “Bình ng, oàn k t, tôn tr ng và giúp nhau cùng ti n b ” các dân t c trong i gia ình Vi t Nam. T p trung th c hi n các chính sách v i ng bào dân t c thi u s cùng phát tri n và phát tri n b n v ng. - Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, qu ng bá, góp ph n th c hi u có hi u qu cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”, tôn vinh b n s c c a các dân t c Vi t Nam. - Năm 2010: T ch c “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” và các ho t ng, s ki n k t h p chu i các s kiên ngày k ni m qu c gia năm 2010: 80 năm ngày thành l p ng (3/2); 35 năm ngày gi i phóng mi n Nam th ng nh t t nư c (30/4); 120 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5); 65 năm ngày Qu c khánh (2/9); i l k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i (10/10). - Các năm t 2011 n 2015: T ch c các chương trình, s ki n thư ng niên t a phương n Trung ương và các ho t ng thư ng xuyên t i các a phương. - T ch c, sơ k t rút kinh nghi m các ho t ng i u ch nh và phát huy k p th i, xu t phương hư ng ho t ng các giai o n ti p theo c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” 3. Sau năm 2015: Th c hi n n n p, sáng t o, hi u qu
 9. - T ng k t công tác ho t ng giai o n 2010 - 2015 - Ti p t c Ny m nh các phong trào, ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” d n ưa các ho t ng này vào n n p, thi t th c, sáng t o, i m i, mang l i hi u qu cao, c th v i t ng dân t c và v i c ng ng 54 dân t c Vi t Nam, c bi t là i v i ng bào các dân t c thi u s . IV. T CH C TH C HI N 1. Nguyên t c chung - V i ý nghĩa và t m quan tr ng c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” òi h i nh ng n i dung ho t ng thi t th c, phù h p do ó công tác t ch c th c hi n c n ư c t ch c sâu r ng t hi u qu cao. - T ch c th c hi n theo nguyên t c: t p trung th c hi n t dư i lên (t thôn, làng, b n, buôn… n xã phư ng, th tr n, qu n, huy n, t nh thành và Trung ương) t trên xu ng (t Trung ương t i a phương theo h th ng chính quy n n cơ s ) và ngư i Vi t Nam xa T qu c m b o ho t ng th c ch t ng bào các dân t c ư c tham gia ngay t khâu xây d ng chương trình, k ho ch n t ch c tri n khai th c hi n và là ngư i hư ng th các thành qu ó. - Thành l p H i ng tư v n ch n l a các ho t ng, chương trình theo nh kỳ phù h p v i tình hình và yêu c u nhi m v chính tr c a t nư c, góp ph n th c hi n chính sách văn hóa dân t c. Khuy n khích các sáng t o, ý tư ng, chương trình, gi i pháp phù h p v i m c tiêu, yêu c u c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, thi t th c, mang l i hi u qu rõ nét nh m i m i chương trình, ho t ng và cách t ch c th c hi n. Các xu t này ư c g i n B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Phân công th c hi n a. Trung ương: - B Văn hóa, Th thao và Du l ch là u m i ch trì, t ch c ch o vi c xây d ng chương trình k ho ch, t ch c th c hi n và hư ng d n các a phương t ch c các ho t ng, chương trình “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” m b o úng m c tiêu, yêu c u, có chương trình, ho t ng c th , trư c m t là L công b ngày 19/4/2009. T ch c các h i ngh sơ k t, t ng k t vi c th c hi n “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, t ng h p tình hình th c hi n, ánh giá hi u qu , báo cáo Th tư ng Chính ph vào tháng 12 hàng năm. Báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình, k ho ch t ng th và ch o các s ki n mang t m vóc qu c gia. Ch o, hư ng d n các S Văn hóa, Th thao và Du l ch a phương th c hi n nghiêm túc “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” thi t th c, thư ng xuyên, phù h p c thù và yêu c u th c t . B Văn hóa, Th thao và Du l ch ki n ngh H i ng Dân t c c a Qu c h i t p h p, ph n ánh tâm tư nguy n v ng c a c tri v v n văn hóa dân t c ch o tri n khai “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” thi t th c, hi u qu , có tr ng tâm và ngh các B , Ban, Ngành, cơ quan, oàn th Trung ương th c hi n các công vi c sau:
 10. - y ban Dân t c ph i h p tri n khai th c hi n “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, có chương trình, k ho ch c th , phù h p m b o s tham gia, hư ng ng c a ng bào các dân t c, c bi t là bà con các dân t c thi u s , tôn vinh b n s c văn hóa 54 dân t c Vi t Nam. - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p th c hi n chương trình, ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, l ng ghép th c hi n cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” - Các B : Qu c phòng, Công an, K ho ch và u tư, Tài chính, Ngo i giao, N i v , Thông tin - Truy n thông và các B , ngành có liên quan ch ng ch o t ch c các ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” theo úng m c tiêu, yêu c u và chương trình k ho ch ư c duy t c a ngành mình, ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch trong t ch c các ho t ng mang tính h th ng; s d ng kinh phí trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và huy ng các ngu n h tr h p pháp khác th c hi n các ho t ng này. - ài Truy n hình Vi t Nam, Thông T n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng ch ng xây d ng chương trình phù h p, tích c c tri n khai công tác thông tin, giáo d c, tuyên truy n, qu ng bá v các ho t ng, chương trình “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”, c bi t chương trình hư ng ng l công b “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”. Hư ng d n, ph i h p v i các phương ti n thông tin i chúng a phương hoàn thành t t các nhi m v này. - Các h i, oàn th Trung ương, ch ng xây d ng chương trình k ho ch phù h p l ng ghép v i các chương trình ho t ng c a mình, phát ng các cu c thi sáng t o khoa h c k thu t, sáng tác văn h c ngh thu t, tìm hi u văn hóa 54 dân t c … tôn vinh “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”. Có k ho ch, chương trình c th hư ng ng ngày 19/4/2009. b. T i các a phương - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i u m i là S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch ng ch o t ch c các ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” theo úng m c tiêu, yêu c u, k ho ch, tích c c ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c các ho t ng thi t th c có h th ng, bài b n, g n k t t o hi u qu cao; hàng năm trư c ngày 15/12 báo cáo k ho ch và k t qu th c hi n n B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; s d ng kinh phí trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và huy ng các ngu n h tr h p pháp khác th c hi n các ho t ng này. Ch o các chính quy n cơ s ch ng, tích c c tri n khai sâu r ng n t ng thôn, làng, b n p. Trư c m t c n t p trung tuyên truy n, qu ng bá, chương trình k ho ch c a a phương mình hư ng ng L công b “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” vào ngày 19/4/2009. - y ban nhân dân các c p qu n, huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n và các thôn làng, b n, p có nh ng ho t ng c th , thi t th c, phù h p, phong phú, sáng t o phù h p v i c thù dân t c, a phương thi t th c t ch c ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” coi ây là ngày h i văn hóa l n c a i gia ình các dân t c Vi t Nam.
 11. - Các oàn th a phương hư ng ng, gương m u và i u trong vi c v n ng và th c hi n các ho t ng “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”. B Văn hóa, Th thao và Du l ch ngh các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng xây d ng chương trình k ho ch và t ch c các ho t ng nhân “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam” theo n i dung quy nh t i Chương trình khung này; s d ng kinh phí trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và huy ng các ngu n h tr h p pháp khác th c hi n nh ng ho t ng này. Quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c c n k p th i ph n ánh v B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, gi i quy t m b o hoàn thành m c tiêu, yêu c u, ho t ng c a “Ngày Văn hóa các dân t c Vi t Nam”.
Đồng bộ tài khoản