Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 525/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 39/TTr-CP ngày 22/05/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 7 bà có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các bà có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 525/2007/Q -CTN ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Phan Th Thùy Linh, sinh ngày 08/01/1973 t i B n Tre; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 316 L NAM KH M, C M 11, THÔN C M TRUNG, XÃ LƯ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN. 2. Nguy n Th Thu Trang, sinh ngày 26/5/1979 t i Sóc Trăng; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9/25/ CHƯ NG ÀM C U, C M 1, THÔN CHƯ NG ÀM, XÃ ÔNG TH NH, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN. 3. Nguy n Th Thu n, sinh ngày 20/11/1975 t i TP. H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4 NGÁCH 64, NGÕ 68B, Ư NG DÂN T C 1, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG, ÀI LOAN. 4. Huỳnh Th Ng c Linh, sinh ngày 04/4/1981 t i ng Nai; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, L U 4, H M 3, NGÕ 193, L TRƯ NG AN, C M 12, PHƯ NG TRƯ NG AN, THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN. 5. Huỳnh Thu Quý, sinh ngày 11/8/1972 t i ng Tháp; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, L U 4, L HOA THU N, C M 7, PHƯ NG THANH TU , THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN. 6. Bùi Th Tuy n, sinh ngày 13/5/1978 t i ng Tháp; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, H M 29, NGÕ 27, Ư NG C CHÍNH, KHÓM 17, PHƯ NG TRƯ NG B C, THÀNH PH TÂM I M, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN. 7. Lê Th Bé Liên, sinh ngày 19/10/1980 t i C n Thơ; Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 1-17, NGÕ 41, Ư NG PHÙ THU N, KHÓM 23, PHƯ NG T P ANH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN./.
Đồng bộ tài khoản