Quyết định số 5290/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 5290/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5290/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5290/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5290/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A QU N 6 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 6 t i T trình s 2787/TTr-UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 9046/TTr-TNMT-KH ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n 6 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng năm Quy ho ch n năm 2005 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH T 714,46 100,00 714,46 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 714,46 100,00 714,46 100,00 2.1 t OTC 387,03 54,17 392,53 54,94 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 387,03 100,00 392,53 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 299,12 41,87 294,05 41,16 t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 3,14 1,05 3,58 1,22 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 10,34 3,46 10,03 3,41 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 79,83 26,69 46,35 15,76 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 79,83 100,00 46,35 100,00 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 SKS s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 205,81 68,81 234,08 79,61 2.2.4.1 t giao thông DGT 164,08 79,72 180,40 77,06 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,53 0,26 0,53 0,23 t chuy n d n năng 2.2.4.3 DNT 0,57 0,28 0,57 0,24 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 11,80 5,73 12,91 5,52 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2,23 1,08 4,56 1,95 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 16,97 8,25 28,19 12,04 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 4,60 2,24 4,46 1,90 2.2.4.8 t ch DCH 4,93 2,40 2,39 1,02 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 0,03 0,01 0,03 0,01 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,07 0,03 0,06 0,03 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 7,09 0,99 6,96 0,97 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,10 0,01 0,10 0,01 t sông su i và m t nư c 2.5 SMN 21,12 2,96 20,82 2,91 CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n 2006 Th t Ch tiêu Mã - 2010
  3. (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b 2 t nông nghi p t phi nông nghi p không thu ti n s d ng 3 t chuy n sang t phi nông nghi p có thu PN0(a)/PN1(a) ti n s d ng t không ph i t t phi nông nghi p không ph i t chuy n 4 PKT(a)/OTC 21,76 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 21,65 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 0,08 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,01 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 16,62 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4,94 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 0,11 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n 2006 - Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 89,93 2.1 t OTC 40,10 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 40,10 2.2 t chuyên dùng CDG 49,40 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 1,03 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,44 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 33,94 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 13,99 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,13
  4. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 0,30 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 6, thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 6 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH T 714,46 714,46 714,46 714,46 714,46 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 714,46 714,46 714,46 714,46 714,47 2.1 t OTC 395,36 388,97 387,39 386,81 392,53 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 395,36 388,97 387,39 386,81 392,53 2.2 t chuyên dùng CDG 290,79 297,20 298,78 299,36 294,05 t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 3,21 3,46 3,65 3,65 3,58 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 10,36 10,04 10,04 10,04 10,03 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 65,12 54,57 51,96 49,74 46,35 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 65,12 54,57 51,96 49,74 46,35 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 SKS s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX
  5. d ng, g m s t có m c ích công 2.2.4 CCC 212,10 229,12 233,13 235,92 234,08 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 165,35 177,61 179,90 179,90 180,40 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 t chuy n d n NL, 2.2.4.3 DNT 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 12,00 12,61 12,64 12,87 12,91 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 4,63 4,54 4,55 4,55 4,56 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 19,39 23,57 25,25 27,81 28,19 t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 4,60 4,46 4,46 4,46 4,46 thao 2.2.4.8 t ch DCH 4,93 5,14 5,14 5,14 2,39 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 7,09 7,07 7,07 7,07 6,96 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 t sông su i và m t nư c 2.5 SMN 21,12 21,12 21,12 21,12 20,82 CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng 3 t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i
  6. t t tr s cơ 3.1 quan t công trình s 3.2 nghi p không kinh doanh t qu c 3.3 phòng, an ninh t có m c ích công 3.4 c ng không thu ti n s d ng t t nghĩa 3.5 trang, nghĩa a t sông 3.6 su i và m t nư c CD t phi nông nghi p 4 không ph i 21,7650 10,6558 3,0504 0,5035 7,5553 t chuy n sang t t chuyên 4.1 21,6515 10,6558 3,0504 0,5035 7,4418 dùng t tr s cơ quan, công 4.1.1 0,0823 0,0338 0,0485 trình s nghi p t qu c 4.1.2 phòng, an 0,0058 0,0058 ninh t s n xu t, kinh doanh 4.1.3 16,6203 10,5582 2,5414 0,5035 3,0172 phi nông nghi p t có m c 4.1.4 ích công 4,9430 0,0976 0,4751 4,3703 c ng
  7. t tôn giáo, 4.2 0,1135 0,1135 tín ngư ng t nghĩa 4.3 trang, nghĩa a t sông 4.4 su i và m t nư c CD t phi nông 4.5 nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang 3 t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t t tr s cơ 3.1 quan t công trình s nghi p 3.2 không kinh doanh t qu c 3.3 phòng, an ninh t có m c ích công 3.4 c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa
  8. trang, nghĩa a t sông su i 3.6 và m t nư c CD t phi nông nghi p không 4 ph i t 21,7650 10,6558 3,0504 0,5035 7,5553 chuy n sang t t chuyên 4.1 21,6515 10,6558 3,0504 0,5035 7,4418 dùng t tr s cơ quan, công 4.1.1 0,0823 0,0338 0,0485 trình s nghi p t qu c 4.1.2 phòng, an 0,0058 0,0058 ninh t s n xu t, kinh doanh 4.1.3 16,6203 10,5582 2,5414 0,5035 3,0172 phi nông nghi p t có m c 4.1.4 ích công 4,9430 0,0976 0,4751 4,3703 c ng t tôn giáo, 4.2 0,1135 0,1135 tín ngư ng t nghĩa 4.3 trang, nghĩa a t sông su i 4.4 và m t nư c CD t phi nông 4.5 nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 6 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  9. 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 6 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản