Quyết định số 53/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 53/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2000/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 53/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI " UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 221/1998/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nộí; Căn cứ Quyết định số 09/1999/QĐ-UB ngày 08/3/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố và Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Thành lập Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. - Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tư vấn, dịch vụ khoa học, hoạt động theo phương thức tự trang trải và hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành. - Tên giao dịch Tiếng Anh: Hanoi Centre for Training and Socio-Economic Development Consultation. - Tên giao dịch viết tắt: HACENT Địa điểm: 15B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều 2: Nhiệm vụ Trung tâm: 1, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nhằm nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho các cán bộ quản lý kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và các nhà doanh nghiệp trên địa bàn theo các quy định hiện hành.
  2. 2, Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, đầu tư, quản lý kinh tế - xã hội, công nghệ, thông tin, nghiên cứu thị trường, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân. 3, Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố; 4, Trung tâm được phép ký hợp đồng kinh tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Điều 3: Tổ chức của trung tâm: - Trung tâm có Giám đốc, 1 đến 2 phó Giám đốc, Kế toán và các cán bộ nghiệp vụ. - Trong thời gian đầu Viện được sử dụng một số chuyên viên của Viện để kiêm nhiệm công việc của Trung tâm. - Giao cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội duyệt Quy chế hoạt động và tổ chức bộ máy của Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; bổ nhiệm Giám đốc, các phó Giám đốc; Kế toán của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật. Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Vượng
Đồng bộ tài khoản