Quyết định số 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2001/QĐ-BNN/XDCB về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 53/2001/QĐ-BNN/XDCB Hà N i, ngày 07 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; - Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành tiêu chu n ngành sau: 10TCN 458-2001: Chè đen sơ ch - Yêu c u k thu t 10TCN 459-2001: Chè đen sơ ch - Yêu c u k thu t 10TCN 460-2001: Chè hoa và chè hương - xác đ nh các ch tiêu c m quan b ng phương pháp cho đi m. Đi u 2. Quy t đ nh có này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, Lãnh đ o các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG NGUY N THI N LUÂN TIÊU CHU N CHÈ CHÈ ĐEN SƠ CH - YÊU C U K THU T 10TCN 458 – 2001 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 53/2001-QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 05 năm 2001)
 2. 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho chè đen sơ ch , đư c s n xu t t đ t chè tươi lo i 1, 2, 3, 4 (TCVN 2843 - 79) theo phương pháp truy n th ng (OTD) qua các công đo n: héo, vò, lên men, s y khô. 2. Phân lo i Chè đen sơ ch g m 4 lo i: lo i 1 - lo i 2 - lo i 3 - lo i 4. 3. Yêu c u k thu t 3.1 - Các ch tiêu c m quan c a chè theo b ng 1. 3.2 - Các ch tiêu hoá lý c a chè theo b ng 2. 3.3 - Các ch tiêu v sinh, an toàn th c ph m theo quy t đ nh 867/1998/QĐ-BYT. 4. Phương pháp th 4.1 - Theo TCVN 1458 - 86. 4.2. - Xác đ nh hàm lư ng ch t hoà tan theo TCVN 5610 - 1991. 4.3 - Xác đ nh hàm lư ng tanin theo phương pháp chu n đ b ng KMnO4. 5. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n, b o qu n 5.1. Bao gói: Bao bì đ ng chè ph i khô, s ch, b n ch c, không có mùi l , đ m b o ch ng m t t. 5.2. Ghi nhãn: Trên m i bao chè ph i ghi đ y đ , s ch s , rõ ràng các n i dung theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo quy t đ nh s 178/CP - TTg ngày 30/08/1999 c a Th tư ng Chính ph . 5.3. V n chuy n: Chè ph i đư c che mưa n ng, các phương ti n v n chuy n ph i ch c ch n, khô ráo, s ch s , không có mùi l . 5.4. B o qu n: Chè ph i đư c b o qu n nơi khô ráo, s ch s , x p riêng t ng lo i. Các bao chè x p thành t ng ch ng cao không quá 3m; cách tư ng không nh hơn 0,5m; cách n n không nh hơn 0,15m. Ghi chú: Chè đen sơ ch còn g i là chè đen bán thành ph m (BTP) ho c chè đen đ t khô. B NG 1 CÁC CH TIÊU C M QUAN Tên ch tiêu Ngo i hình Màu nư c Mùi V Lo i chè
 3. M t chè xoăn, đen t nhiên, có m nh non ch c, có tuy t. Đ nâu, có Lo i 1 Thơm v a Đ m, hơi d u vi n vàng T l b m, c ng ( 6% M t chè tương đ i xoăn, đen, có m nh non tương Lo i 2 đ i ch c, thoáng tuy t. Đ nâu Thơm nh Đ m T l b m, c ng ( 10% M t chè ít xoăn, đen hơi nâu, có m nh non. Đ nâu hơi Thơm nh , Lo i 3 đ m, ít thoáng mùi Đ m, hơi xít. sánh. chè già. T l b m, c ng (15% M t chè kém xoăn, màu nâu đen, có m nh hơi thô. Đ nâu hơi ít thơm, l Đ m v a, Lo i 4 đ m, kém mùi chè già. xít. sánh. T l b m, c ng ( 25% B NG 2 CÁC CH TIÊU HOÁ LÝ Tên ch tiêu M c 1. Đ m. %, không l n hơn 7,5 2. T l v n, %, không l n hơn 6,0 3. T l t p ch t l , %, không l n hơn 0,2 4. Hàm lư ng ch t hoà tan, %, không nh hơn 32,0 5. Hàm lư ng tanin, %, không nh hơn 9,0 Ghi chú: - B m: là ph n lá chè khô có màu nâu ho c nâu vàng, nh , không xoăn. - C ng: là ph n thân đ t chè khô có màu đ nâu ho c đ nâu hơi vàng. KT. B trư ng B Nông nghi p và PTNT Đã ký
 4. Th trư ng Nguy n Thi n Luân
 5. TIÊU CHU N CHÈ CHÈ TÚI L C - YÊU C U K THU T 10TCN 459 - 2001 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 53/2001-QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 05 năm 2001) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho các lo i s n ph m chè đóng trong túi nh làm b ng gi y l c 2. Yêu c u k thu t 2.1. Chè Chè trong túi l c là nh ng lo i chè có kích thư c nh , các ch tiêu v n i ch t ph i tương đương v i chè c p cao và đ t t đi m 3 tr lên 2.1.1. Các ch tiêu c m quan c a chè theo b ng 1 2.1.2. Các ch tiêu hoá lý c a chè theo b ng 2 2.2. Gi y làm túi l c Gi y làm túi l c là lo i gi y chuyên dùng đ bao gói th c ph m, ph i đ t các ch tiêu sau: 2.2.1. Ch tiêu c m quan Gi y làm túi l c không nh hư ng tơí màu nư c, mùi, v c a chè, không gây đ c h i cho ngư i tiêu dùng 2.2.2. Ch tiêu v t lý c a gi y l c theo b ng 3 2.3 Túi l c và các ph ki n 2.3.1. Túi l c a. Gi y l c g p thành túi kín, đ m b o khi pha chè không l t ra ngoài túi b. M i túi l c ch a đư c t 2 đ n 3g chè (lư ng chè trong túi chi m không quá 1/2 chi u cao túi) 2.3.2. Các ph ki n 2.3.2.1. Dây gi túi l c
 6. a. Dây gi túi l c là lo i ch màu tr ng không đ c h i, không nh hư ng đ n ch t lư ng chè, không b đ t khi ngâm nư c b. Dây ch ph i có đ dài phù h p (không nh hơn 17cm) đ đ gi túi chè trong d ng c pha và l y túi chè ra c. M i liên k t gi a m t đ u dây ch và túi chè ph i ch c ch n đ túi chè không tu t kh i dây ch trong khi pha và khi nh c ra, đ u kia đư c g n v i tem, nhãn 2.3.2.2. Ghim túi l c N u dùng ghim đ c đ nh túi vào đ u dây ch thì ghim ph i là lo i ghim không g , không nh hư ng đ n ch t lư ng chè 3 Phương pháp th 3.1 Nghi m thu và l y m u theo TCVN 5609- 1991 3.2 Xác đ nh các ch tiêu c m quan theo TCVN 3218- 93 3.3 Xác đ nh các ch tiêu hoá lý Xác đ nh hàm lư ng ch t tan theo TCVN 5610- 1991 Xác đ nh hàm lư ng tro t ng s theo TCVN 5611- 1991 Xác đ m theo TCVN 5613- 1991 Xác đ nh t l t p ch t s t theo TCVN 5614- 1991 Xác đ nh t l t p ch t l theo TCVN 5615- 1991 Xác đ nh t l v n, b i theo TCVN 5616- 1991 Xác đ nh đ nh lư ng gi y l c theo ISO 536 Xác đ nh đ b n kéo khô theo TCVN 1862-2: 2000 Xác đ nh đ b n kéo ư t theo TCVN 1862-1: 2000 Xác đ nh đ th u khí theo ISO 5636 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n. 4.1. M i túi chè có th đ t trong bao nh . Bao nh này làm b ng gi y gói th c ph m theo TCVN 4375 –89; đ m b o gi đư c ch t lư ng c a chè và d bóc khi pha. Bao nh có th in trang trí ho c đ tr ng 4.2. Các túi chè nói ph n 4.1 ph i đư c đ trong bao bì thương ph m d ng h p ho c d ng túi. S lư ng túi và tr ng lư ng chè đ m b o đ đ nh lư ng ghi nhãn trên bao bì
 7. 4.3. Bao bì thương ph m ph i làm b ng v t li u ch ng m, gi đư c ch t lư ng chè trong th i gian b o qu n và lưu hành 4.4. S n ph m m c 4.2 đư c đ trong thùng các tông ch a đư c t 10 đ n 20 kg chè 4.5. Ghi nhãn trên bao bì thương ph m và bao bì ch a đ ng theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và xu t kh u đã ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/ QĐ -TTG ngày 30/8/ 1999 c a Th tư ng Chính ph 4.6. B o qu n, v n chuy n a. Kho ch a chè c a nhà máy hay tr m trung chuy n ph i cao ráo, s ch s . Chè ph i đư c x p riêng t ng lo i và không đ l n v i các lo i hàng hoá khác. M t thùng có tên ho c ký hi u c a chè ph i quay ra phía ngoài đ d cho vi c ki m tra b. Phương ti n v n chuy n ph i s ch s , che đư c mưa, n ng cho chè và tuy t đ i không có mùi l . Khi b c d ph i nh nhàng không đ thùng chè b bi n d ng B ng 1: Ch tiêu c m quan c a chè S n Chè đen Chè xanh Chè hương, chè ph m túi l c hoa túi l c Túi l c Ch tiêu Ngo i hình M t chè nh ,tương đ i M t chè nh ,màu M t chè nh ,màu đ u,đen hơi nâu,thoáng xanh, thoáng râu xơ xanh,thoáng râu xơ râu xơ Màu nư c Đ nâu, tương đ i sáng Vàng sáng,tương Vàng; tương đ i có vi n vàng. đ i sánh sáng, sánh. Mùi Thơm d u Thơm t nhiên Thơm đư m, đ c trưng, hài hoà V Đ m du Chát tương đ i d u, Chát tương đ i d u, có h u đ c trưng, có h u B ng 2: Ch tiêu hoá lý c a chè Ch tiêu Đơn v Chè đen Chè xanh Chè hương Túi l c Túi l c Chè hoa túi l c Hàm lư ng ch t hoà tan % theo ch t khô 32 34 Theo chè đen, Hàm lư ng Tanin không nh hơn 9 20 Ho c chè xanh
 8. Hàm lư ng cafein 1.8 2 Hàm lư ng ch t xơ % theo ch t khô 16.5 16.5 Theo chè đen Hàm lư ng tro t ng s 4-8 4-8 Ho c chè xanh T l t p ch t s t % theo kh i 0.001 0.001 Theo chè đen lư ng không T l t p ch t l 0.2 0.2 Ho c chè xanh l n hơn Đ m 7.5 7.5 T l b i 10 10 T l v n 100 100 Ch tiêu v sinh th c Theo quy t đ nh s 867/1998 QĐ ngày 4/4/1998 c a B yt v vi c ban hành danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, ph m th c ph m Ghi chú: -V n đây là chè l t sàng có kích thư c m t lư i 1.4mm -B i đây là chè l t sàng có kích thư c m t lư i 0.35mm B ng 3: Ch tiêu v t lý c a gi y l c Ch tiêu Phương pháp th M c 1- Đ nh lư ng ISO 536 T 12 đ n 21g/m2 2- Đ b n kéo khô TCVN 1862-2 : 2000 Không nh hơn Chi u d c 1000N/m Chi u ngang 150N/m 3- Đ b n kéo ư t TCVN 1862- 1 : 2000 Chi u ngang 40N/m 4- Đ th u khí chênh l ch c t nư c ISO 5636 1,287 l/phút/100cm2 12.7mm 20 l p gi y cho 1 l n đo KT. B trư ng B Nông nghi p và PTNT Đã ký
 9. Th trư ng Nguy n Thi n Luân
 10. TIÊU CHU N CHÈ HOA VÀ CHÈ HƯƠNG XÁC Đ NH CÁC CH TIÊU C M QUAN B NG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐI M 10TCN 460 – 2001 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 53/2001-QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 05 năm 2001) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này đư c áp d ng đ đánh giá các ch tiêu c m quan chè hoa và chè hương (s n ph m) b ng phương pháp cho đi m . 2. Khái ni m - Chè hoa là chè xanh đư c ư p b ng hoa tươi. - Chè hương là chè xanh đư c ư p b ng các hương li u khô. 3. Phân h ng 3.1- Chè hoa c p cao : ch có m t h ng. 3.2- Chè hương: đư c chia thành 4 h ng 3.2.1- Chè hương c p cao 3.2.2- Chè hương h ng I 3.2.3- Chè hương h ng II 3.2.4- Chè hương h ng III 4. M c đi m các ch tiêu M c đi m c a t ng ch tiêu c m quan c a t ng h ng chè hoa và chè hương đư c miêu t các b ng 1,2,3,4 và 5 . 5. Phương pháp th Áp d ng theo TCVN 3218 - 1993 “Xác d nh các ch tiêu c m quan b ng phương pháp cho đi m”.
 11. B NG 1 CHÈ HOA C P CAO ĐI M 5 4 3 2 1 CH TIÊU Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Cánh chè Cánh chè Cánh chè khuy t t t sau khuy t t t sau : xoăn, ch c xoăn, xoăn, khá : NG AI HÌNH cánh, tương đ i đ u, sóng, - ít xoăn ch c cánh, thoáng - Tương đ i đ u, sóng. đ u, sóng, c ng, xoăn - Hơi l c ng thoáng m nh, c ng ho c b m. - Thoáng b m - Hơi l b m thoáng vàng m nh. - Thoáng c ng - Hơi l m nh - Thoáng ho c v n m nh ho c v n - Có t p ch t - Thoáng t p ch t Có 1 trong các Có 1 trong các khuy t t t sau: khuy t t t Xanh hơi Xanh hơi Xanh vàng, trong vàng, vàng, - Xanh vàng, ít sau : NƯ C PHA sáng, sáng. sánh, h p trong sáng, trong - Kém sánh d n. sánh, sáng, - ít sánh tương đ i sánh. - Vàng xanh h p d n. - Thoáng c n - Có c n Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Thơm Thơm Thơm khuy t t t sau khuy t t t sau : đư m, đ c đư m đ c đư m, đ c : trưng c a trưng c a trưng c a - ít thơm chè hoa, chè hoa. chè hoa, - Thơm ít b n hài B n, hài b n hài đư m - Cao l a MÙI hoà, hoà, hoà, - Thoáng cao
 12. l a h p d n. tương đ i d ch u. - Có khuy t t t h p d n. chè - ít b n mùi -Có khuy t t t - Thoáng hoa khuy t t t chè - Thoáng cũ - Thoáng khuy t t t hoa - Thoáng mùi l - ít hài hoà Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Chát d u, Chát d u, có Chát d u, khuy t t t sau khuy t t t sau : rõ h u, hài h u, có h u, hài : hoà, h p hoà - Chát kém d u d n hài hoà, - Chát ít d u V đ c trưng - Cao l a tương đ i - ít hài hoà h pd n c a chè - Có khuy t t t hoa - Thoáng chè khuy t t t chè - Có khuy t t t - Thoáng hoa khuy t t t hoa - Thoáng cũ - Thoáng cao l a - Thoáng v l - Nh t so yêu c u s n ph m B NG 2 CHÈ HƯƠNG CAO C P ĐI M CH TIÊU 5 4 3 2 1 Cánh chè Cánh chè Có t i đa 2 Có t i đa 2 xoăn, tương xoăn, khá trong các trong các Cánh chè đ i ch c cánh, đ u, sóng, khuy t t t sau : khuy t t t sau : xoăn, ch c đ u, sóng, bóng ( cánh, đ u, bóng (ho c ho c b c ) - Tương đ i - ít xoăn sóng, bóng b c),thoáng thoáng xoăn c ng ho c c ng, NG AI - Hơi l c ng thoáng m nh. m nh, HÌNH ( ho c b c - Thoáng b m b m. ) - Hơi l b m - Thoáng c ng vàng
 13. - Thoáng m nh - Hơi l v n v n - Có t p ch t - Thoáng t p ch t Xanh hơi Xanh hơi vàng, Xanh vàng, Có 1 trong Có 1 trong các vàng, trong khuy t t t sau : khuy t t t sau: NƯ C sáng, sánh, trong sáng, trong PHA h p d n. sánh, tương sáng, sánh. - Vàng xanh - Vàng sáng đ i h p d n. - ít sánh - Kém sánh - Thoáng c n - Có c n Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Thơm Thơm đư m Thơm khuy t t t sau : khuy t t t sau : đư m, đ c đ c trưng. B n, đư m, đ c trưng, hài hài hoà, tương trưng, b n - Thơm ít - ít thơm hoà, b n, đ i h p d n. hài hoà, d đư m h p d n. ch u. - Cao l a MÙI - Thoáng cao l a - Có khuy t t t chè - ít b n mùi -Thoáng khuy t - Thoáng t t hương li u khuy t t t chè - Thoáng cũ - ít hài hoà - Thoáng mùi l Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Chát d u, rõ Chát d u, có Chát d u, khuy t t t sau : khuy t t t sau : h u, hài h u, có h u, hài hoà, h p hoà, đ c - Chát ít d u - Chát hơi xít d n khá hài hoà, trưng c a chè hương. - ít hài hoà - L cao l a V tương đ i h p d n - Thoáng - L khuy t t t khuy t t t chè chè - Thoáng cao - Thoáng l a khuy t t t hương - Nh t so yêu c us n - Thoáng cũ ph m - Thoáng v l B NG 3
 14. CHÈ HƯƠNG H NG I ĐI M CH TIÊU 5 4 3 2 1 Cánh chè Cánh chè Cánh chè Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong xoăn, tương xoăn, xoăn, trong các các khuy t t t đ i ch c, tương đ i khuy t t t sau : sau : đ u, sóng, khá đ u, đ u, sóng, bóng (ho c sóng, bóng bóng ( ho c - ít xoăn - Thô b c), (ho c b c) b c) thoáng c ng thoáng c ng thoáng NG AI - Hơi l b m - Kém xoăn ho c m nh. ho c m nh. c ng, HÌNH vàng m nh, b m. - Nhi u c ng - L c ng - L b m vàng - L m nh - Nhi u v n - Hơi nhi u v n - Hơi l t p ch t - Thoáng t p ch t Có 1 trong các Có 1 trong các khuy t t t sau : khuy t t t sau: Xanh hơi Xanh vàng, Vàng xanh, vàng, trong - Vàng hơi - Vàng hơi đ m NƯ C sáng, sánh, trong sáng, tương đ i sáng PHA tương đ i sánh. trong sáng, - Vàng kém sánh h p d n. sánh. - Vàng ít sánh - Vàng kém sáng - Vàng - Hơi nhi u c n - Có ít c n Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong trong các các khuy t t t Thơm Thơm Thơm khuy t t t sau : sau : đư m, đư m, đư m, - Thơm ít - ít thơm đ c trưng, đ c trưng, đ c trưng, đư m MÙI b n, hài hoà, tương đ i - L cao l a b n, d ch u. b n, hài - Cao l a hài hoà, hoà. - L khuy t t t tương đ i - Không b n chè h p d n. mùi - L khuy t t t - Hơi l khuy t hương li u t t chè - Thoáng cũ - Hơi l khuy t t t hương - Thoáng mùi l
 15. - Thoáng cũ. Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong trong các các khuy t t t Chát d u, có Chát d u, có Chát d u, khuy t t t sau : sau : h u, khá hài h u, hoà, tương đ i - Chát ít d u - Chát l xít khá hài hoà, có h u, V tương đ i - Thoáng - L cao l a h pd n đ c trưng. tương đ i khuy t t t chè hài hoà, - L khuy t t t - Cao l a chè đ c trưng. - Hơi l khuy t - L khuy t t t t t hương hương li u - Thoáng cũ - L cũ - Nh t so yêu -L v l c us n ph m B NG 4 CHÈ HƯƠNG H NG II CH TIÊU ĐI M 5 4 3 2 1 Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong trong các các khuy t t t Cánh chè Cánh chè Cánh chè ít khuy t t t sau : sau : xoăn, đ u, tương đ i xoăn, ít NG AI bóng (ho c xoăn, tương bóng (hơi - Kém xoăn - Thô HÌNH b c), hơi đ i đ u, b c ), hơi ng n. bóng (ho c thô ng n, - L c ng già - Nhi u c ng già b c), có c ng, - L b m vàng - Nhi u b m hơi ng n, m nh, vàng thoáng c ng, b m. -L v n m nh. - Nhi u v n - Thoáng t p ch t - Hơi l t p ch t Có 1 trong các Có 1 trong các khuy t t t sau : khuy t t t Xanh vàng, Vàng xanh, Vàng, tương đ i - Vàng sau: NƯ C trong sáng, trong sáng, sáng,
 16. PHA sánh. sánh. sánh. - Vàng hơi đ m - Vàng đ m - Vàng kém - Vàng hơi đ c sánh - Loãng so yêu - Có c n c u m t hàng - Hơi nhi u c n Có t i đa 2 trong các khuy t t t Thơm Thơm Thơm v a, Có t i đa 2 sau : đư m, đư m, trong các đ c trưng, khuy t t t sau : - Kém thơm đ c trưng, đ c trưng, hơi b n. MÙI b n, tương đ i - ít thơm - L cao l a b n, hài hoà. hài hoà, d - Cao l a - L khuy t t t ch u. hương - Hơi l khuy t t t chè - L khuy t t t chè - Hơi l khuy t t t hương - L cũ - Thoáng cũ - Thoáng mùi l Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong trong các các khuy t t t Chát d u, có Chát d u, Chát, khuy t t t sau : sau : h u, hài V hoà, đ c tương đ i có tương đ i - Chát kém d u - Chát hơi xít trưng. h u, tương d u, tương đ i hài hoà, đ i hài - Hơi l khuy t - L cao l a đ c trưng. hoà, đ c t t hương trưng. - L khuy t t t - Cao l a chè - Hơi l khuy t - L khuy t t t t t chè hương - Nh t so yêu - L cũ c us n - Vô v ph m B NG 5 CHÈ HƯƠNG h ng III ĐI M
 17. 5 4 3 2 1 CH TIÊU Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các M t chè M t chè hơi M t chè khuy t t t sau khuy t t t sau : hơi thô, thô, hơi thô, : NGO I HÌNH hơi b c, hơi b c, - M t chè thô khá hài hơi b c, tương đ i - M t chè thô hoà gi a hài hoà hài hoà - Không đ u m nh ch c gi a m nh gi a m nh - Nhi u v n và m nh ch c, m nh ch c, nh , - Hơi l t p ch t nh , nh và c ng, - Thoáng t p c ng nh . thoáng xơ, ch t - Quá nhi u v n có ít c ng b m, v n. nh . - Không hài - L xơ c ng hoà - Quá nhi u - Hơi l xơ b m vàng c ng - Nhi u b m vàng Có 1 trong các Có 1 trong các khuy t t t sau khuy t t t : sau: NƯ C PHA Vàng, hơi Vàng, Vàng, ít - Vàng hơi xanh, sáng. sáng, đ m - Vàng đ m tương đ i sánh. sánh. - Vàng hơi t i - Vàng đ c - Kém sánh. - Vàng nh t (loãng) - Có c n - Có nhi u c n. Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Thơm v a, Thơm v a, Thơm ít, khuy t t t sau khuy t t t sau : : MÙI đ c trưng. tương đ i thoáng - Thoáng khét đ c trưng, khuy t t t. - Kém thơm hơi b n. - L ôi ng t - L ngái - L khuy t t t - Hơi l ôi ng t hương - L cao l a - L cũ - Hơi l khuy t - Thoáng mùi t t hương. l .
 18. Có t i đa 2 Có t i đa 2 trong các trong các Chát d u, Chát tương Chát kém khuy t t t sau khuy t t t sau : đ i d u, d u, thoáng : tương đ i tương đ i khuy t t t. - Chát xít có h u, hài hoà, - Chát hơi xít - tương đ i đ c trưng. L ngái - Thoáng khét V hài hoà, đ c trưng. - L ôi ng t - - L ôi ng t L cao l a - L khuy t t t - Hơi l khuy t hương t t hương - L chua cũ - Nh t so yêu c u m t hàng - Vô v
Đồng bộ tài khoản