Quyết định số 53/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 53/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2001/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Ngã Tư Vọng - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 53/2001/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ V NG - T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 - 8 - 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th Căn c Quy t nh s 52/2001/ Q - UB ngày 11 tháng 7 năm 2001 c a U ban Nhân dân thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c nút giao thông Ngã Tư V ng Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , t i t trình s 107/2000/TTr -KTST ngày 28/2/2001 QUY T NNH i u I: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu v c nút giao thông Ngã Tư V ng- t l 1/500 i u II: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u III: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính- Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các qu n ng a, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng Phương Mai, Phương Li t, ng Tâm; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Hoàng Ân I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ V NG - T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/ 2001/ Q - UB,ngày 11 tháng 7 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t Khu v c nút giao thông ngã Tư V ng- t l 1/500 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng khu v c nút giao thông Ngã Tư V ng còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i d a trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c U ban nhân dân Thành ph quy t nh. i u 4: UBND Thành ph Hà N i giao cho U ban nhân dân các qu n: Hai Bà Trưng, ng a, Thanh Xuân, U ban nhân dân các phư ng: ng Tâm, Phương Mai, Phương Li t qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng trên a bàn. Ph i h p v i Ki n trúc sư trư ng Thành ph và các S , Ngành ch c năng hư ng d n các ch u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi và quy mô quy ho ch. - Ph m vi quy ho ch: bao g m nút giao thông Ngã Tư V ng và khu v c xung quanh v i chi u r ng d c theo ư ng Gi i phóng t 200m- 300m; Thu c a gi i hành chính phư ng Phương Mai- qu n ng a, phư ng Phương Li t- qu n Thanh Xuân, phư ng ng Tâm- qu n Hai Bà Trưng. Phía Tây B c: Giáp B nh vi n B ch Mai. Phía Tây Nam: Giáp sông L .
 3. Phía ông - B c: Giáp trư ng i h c Kinh t qu c dân. Phía ông - Nam: Giáp sông Sét. - Quy mô nghiên c u: T ng di n tích khu t nghiên c u: 52,3533 Ha. Dân s hi n tr ng: 15.287 ngư i (s li u i u tra tháng 3/1999). Dân s quy ho ch: 16614 ngư i. i u 6: Khu t nghiên c u thi t k t ư c chia thành các khu ch c năng như sau: (Xem b n QH – 04). - Các khu công trình công c ng (ký hi u: CC1 …CC8). - Các trư ng h c nhà tr (ký hi u: TH1 …TH6). - Các khu t di tích (ký hi u: DT1; DT2). - Các khu t h n h p (ký hi u: HH1 …HH5). - Các khu cơ quan, trư ng ào t o, vi n nghiên c u (ký hi u: CQ1 …CQ14). - Các khu nhà t p th c i t o theo quy ho ch (ký hi u: NO1… NO23). - Các khu nhà xây m i theo quy ho ch (ký hi u: NOM1… NOM6). - Các khu dân cư t ch nh trang (ký hi u: DC1…DC14). - Các khu cây xanh công viên (ký hi u: CX1…CX5). - Hành lang cách ly b o v sông mương (CL1…CL2). Ngoài ra còn có các lo i t s d ng cho các ch c năng khác: Bãi xe, ư ng giao thông thành ph và ư ng giao thông n i b c a khu v c. B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T LO I T DI N TÍCH T L (%) (M2) T CÔNG TRÌNH CÔNG C NG 33828 6.5 T TRƯ NG H C, NHÀ TR 14258 2.7 T CÔNG TRÌNH DI TÍCH 2043 0.4 TH NH P 27115 5.2 T CƠ QUAN, VI N NGHIÊN C U 64995 12.4
 4. T NHÀ 169025 32.5 G M: NHÀ C I T O, XÂY M I 114569 21.9 KHU V C DÂN CƯ C I T O CH NH 55579 10.6 TRANG THEO QH T CÂY XANH, VƯ N HOA, H NƯ C 10577 2.0 PH M VI B O V MƯƠNG THOÁT NƯ C 4198 0.8 Ư NG NHÁNH, Ư NG VÀO NHÀ 84240 16.1 Ư NG THÀNH PH , KHU V C 112131 21.4 T NG C NG 523533 100 i u 7: Các khu công trình công c ng - Bao g m các công trình công c ng thương m i d ch v , y t , văn hoá ph c v cho thành ph , khu v c và ơn v (CC1; CC2; CC3; CC4; CC5; CC6; CC7; CC8) Có t ng di n tích t kho ng: 33828m2 + B nh vi n B ch Mai c i t o xây d ng theo quy ho ch: CC1 T ng di n tích t kho ng : 27865 m2 M t xây d ng : 29% H s s d ng t : 0.6 T ng cao trung bình : 2 t ng + Khách s n Phương Mai c i t o xây d ng theo quy ho ch: CC2 T ng di n tích t kho ng : 1390 m2 M t xây d ng : 60% H s s d ng t : 4.8 T ng cao trung bình : 8 t ng + Công trình d ch v công c ng d ki n xây d ng: CC3 T ng di n tích t kho ng : 553 m2 M t xây d ng : 43% H s s d ng t : 0.9 T ng cao trung bình : 2 t ng
 5. + Tr m y t , U ban nhân dân phư ng Phương Li t: CC4 T ng di n tích t kho ng : 850 m2 M t xây d ng : 40% H s s d ng t : 0.8 T ng cao trung bình : 2 t ng + Tr s Công an phư ng Phương Li t: CC5 T ng di n tích t kho ng : 1150 m2 M t xây d ng : 30% H s s d ng t : 0.9 T ng cao trung bình : 3 t ng + Câu l c b phư ng ng Tâm: CC6 T ng di n tích t kho ng : 1126 m2 M t xây d ng : 37% H s s d ng t : 0.7 T ng cao trung bình : 2 t ng + C a hàng d ch v bán xăng d u: CC7 T ng di n tích t kho ng : 678 m2 M t xây d ng : 20% H s s d ng t : 0.2 T ng cao trung bình : 1 t ng + Tr m y t , ài tư ng ni m li t sĩ phư ng ng Tâm CC6 T ng di n tích t kho ng : 216 m2 M t xây d ng : 30% H s s d ng t : 0.9 T ng cao trung bình : 3 t ng
 6. *Thi t k c a các công trình ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t mb o hình th c ki n trúc, hài hoà v i c nh quan xung quanh, óng góp vào b m t ki n trúc c a ư ng ph . Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam *Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m i v i ư ng thành ph , và 3m i v i ư ng nhánh (Bao g m c ph V ng) i u 8: Các trư ng ti u h c, trung h c cơ s , nhà tr : (TH1; TH2; TH3; TH4; TH5; TH6): + Trư ng ti u h c Phương Liên: TH1 T ng di n tích t kho ng : 4462 m2 M t xây d ng : 26% H s s d ng t : 0.8 T ng cao trung bình : 3 t ng + Nhà tr Phương Li t: TH2 T ng di n tích t kho ng : 542 m2 M t xây d ng : 20% H s s d ng t : 0.6 T ng cao trung bình : 3 t ng + Ti u h c dân l p Phương Nam (P.Li t): TH3 T ng di n tích t kho ng : 1379 m2 M t xây d ng : 51% H s s d ng t : 1.8 T ng cao trung bình : 3.5 t ng + Trư ng THCS Phương Li t: TH4 T ng di n tích t kho ng : 3013 m2 M t xây d ng : 39% H s s d ng t : 0.6 T ng cao trung bình : 1.5 t ng
 7. + Trư ng ti u h c ng Tâm: TH5 T ng di n tích t kho ng : 1570 m2 M t xây d ng : 29% H s s d ng t : 0.4 T ng cao trung bình : 1.5 t ng + Trư ng ti u h c dân l p Phương Nam: TH6 T ng di n tích t kho ng : 3292 m2 M t xây d ng : 32% H s s d ng t:1 T ng cao trung bình : 3 t ng *Các trư ng h c ph i ư c thi t k theo tiêu chuNn, Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, có di n tích sân vư n. Công trình xây d ng có hình th c ki n trúc p, ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k . i u 9: Các công trình di tích: Bao g m ình Phương Li t, chùa Linh Quang (DT1, DT2). T ng di n tích: 2043 m2 + ình Phương Li t: DT1 T ng di n tích t kho ng : 1028 m2 + Chùa Linh Quang: DT2 T ng di n tích t kho ng : 1015 m2 *Các công trình di tích ph i ư c b o v , tôn t o theo quy nh c a pháp lu t v b o v và s d ng các công trình di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. Các công trình xây d ng xung quanh khu di tích ph i m b o kho ng cách, chi u cao và hình th c ki n trúc hài hoà không nh hư ng n c nh quan khu v c. i u 10: Các khu t h n h p : có ch c năng s d ng h n h p: Công trình công c ng k t h p cơ quan văn phòng ho c nhà . Các khu này t p chung ch y u xung quanh nút giao thông và ti p giáp m t ư ng chính. Bao g m các khu:( HH1, HH2, HH3, HH4, HH5). T ng di n tích 27115 m2 + Công trình d ch v công c ng k t h p văn phòng: HH1 T ng di n tích t kho ng : 5750 m2
 8. M t xây d ng : 25% H s s d ng t : 2,8 T ng cao trung bình : 11 t ng + Nhà k t h p d ch v công c ng thương m i: HH2 T ng di n tích t kho ng : 8822 m2 M t xây d ng : 55% H s s d ng t : 6,1 T ng cao trung bình : 11 t ng + Công trình d ch v thương m i k t h p văn phòng: HH3 T ng di n tích t kho ng : 5140 m2 M t xây d ng : 30% H s s d ng t:3 T ng cao trung bình : 10 t ng + Nhà k t h p công trình công c ng thương m i, khách s n: HH4 T ng di n tích t kho ng : 6573 m2 M t xây d ng : 35% H s s d ng t : 2,5 T ng cao trung bình : 7 t ng + Công trình d ch v k t h p văn phòng: HH5 T ng di n tích t kho ng : 830 m2 M t xây d ng : 50% H s s d ng t : 1,5 T ng cao trung bình : 3 t ng *Các công trình h n h p ph i ư c xây d ng có hình th c ki n trúc p, hài hoà mang tính hi n i và dân t c, óng góp vào c nh quan ki n trúc khu v c c a ngõ phía Nam thành ph . Thi t k công trình ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t.
 9. i u 11: Các cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o: Bao g m các khu CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5, CQ6, CQ7, CQ8, CQ9, CQ10, CQ11, CQ12 CQ13, CQ14. Các khu v c này ch y u hi n ã xây dưng, ư c c i t o ch nh trang theo quy ho ch: + Công ty c ph n thu c thú y trung ương: Công ty V t tư thú y trung ương 1, Vi n Thú y (B Nông nghi p và phát tri n nông thôn): CQ1 T ng di n tích t kho ng : 9505 m2 M t xây d ng : 31% H s s d ng t : 1,2 T ng cao trung bình : 4 t ng + Vi n i u tra quy ho ch t ai: Xí nghi p in Nông nghi p, Công nghi p, Th c phNm (T ng c c a chính): CQ2 T ng di n tích t kho ng : 5368 m2 M t xây d ng : 52% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 3,5 t ng + Tr m ki m nghi m thú y (B Nông nghi p và phát tri n nông thôn): CQ3 T ng di n tích t kho ng : 2634 m2 M t xây d ng : 30% H s s d ng t : 0,8 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + Công ty Kinh doanh v t tư và xây l p Sông à 15 (T ng công ty Xây d ng Sông à): CQ4 T ng di n tích t kho ng : 2897 m2 M t xây d ng : 30% H s s d ng t : 1,2 T ng cao trung bình : 4 t ng + Công ty Xây l p và Phát tri n nhà s 1, 2 (T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng); Công ty Xu t nh p khNu v i Lào (B Thương M i): CQ5
 10. T ng di n tích t kho ng : 1109 m2 M t xây d ng : 52% H s s d ng t : 1,5 T ng cao trung bình : 3 t ng + Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: CQ6 T ng di n tích t kho ng : 2075 m2 M t xây d ng : 52% H s s d ng t : 5,2 T ng cao trung bình : 10 t ng + Công ty Cơ gi i và Xây l p s 12 (T ng công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng): CQ7 T ng di n tích t kho ng : 127 m2 M t xây d ng : 80% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2 t ng + B o hi m Y t Vi t Nam (B Y t ): CQ8 T ng di n tích t kho ng : 2370 m2 M t xây d ng : 37% H s s d ng t : 1,1 T ng cao trung bình : 3 t ng + Trư ng i h c Kinh t Qu c dân (B Giáo d c và ào t o): CQ9 T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u kho ng: 29793 m2. ư c xây d ng phù h p theo d án quy ho ch chi ti t riêng c a trư ng. + oàn ca nh c ài Ti ng nói Vi t Nam: CQ10 T ng di n tích t kho ng : 1416 m2 M t xây d ng : 78%
 11. H s s d ng t : 2,3 T ng cao trung bình : 3 t ng + Xí nghi p s a ch a nhà c a (B Văn hoá Thông tin): CQ11 T ng di n tích t kho ng : 899 m2 M t xây d ng : 50% H s s d ng t : 1,5 T ng cao trung bình : 3 t ng + T ng công ty Máy ph tùng: C a hàng Ph tùng s 2 (B Thương M i): CQ12 T ng di n tích t kho ng : 484 m2 M t xây d ng : 60% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 3 t ng + Công ty Kim khí i n máy (B Thương M i): CQ13 T ng di n tích t kho ng : 3480 m2 M t xây d ng : 66% H s s d ng t:2 T ng cao trung bình : 3 t ng + Công ty C u long (Tr m kinh doanh hàng hoá S Thương M i Hà N i): CQ14 T ng di n tích t kho ng : 2838 m2 M t xây d ng : 45% H s s d ng t : 0,9 T ng cao trung bình : 2 t ng *Các tr s cơ quan ư c c i t o, xây d ng theo quy ho ch, có hình th c ki n trúc p. m b o di n tích sân vư n, ch xe và các quy nh khác theo tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Vi c xây d ng, c i t o ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k .
 12. * T i khu t Công ty C u long k t h p xây d ng công trình d ch v công c ng t i t ng m t ho c m t ph n khu t ph c v cho nhu c u c a dân cư trong khu v c. i u 12: Các khu nhà t p th hi n có ư c c i t o xây d ng theo quy ho ch. Bao g m các khu nhà cao t ng và nhà chia lô th p t ng: (NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8, NO9, NO10, NO11, NO12, NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, NO20, NO21, NO22,NO23). T ng di n tích: 95643 m2 + Nhà c a Vi n Thú y (B Nông nghi p và phát tri n nông thôn): NO1 T ng di n tích t kho ng : 604 m2 M t xây d ng : 83% H s s d ng t : 4,2 T ng cao trung bình : 5 t ng + Nhà c a Vi n Thú y, Xí nghi p In Nông nghi p, Công nghi p, Th c phNm (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn): NO2 T ng di n tích t kho ng : 2431 m2 M t xây d ng : 71% H s s d ng t : 3,6 T ng cao trung bình : 5 t ng + Nhà c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn: NO3 T ng di n tích t kho ng : 3977 m2 M t xây d ng : 57% H s s d ng t : 2,9 T ng cao trung bình : 5 t ng + Nhà c a Vi n Thi t k Nông nghi p (B Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Vi n i u tra Quy ho ch t ai (T ng c c a chính): NO4 T ng di n tích t kho ng : 3028 m2 M t xây d ng : 70% H s s d ng t : 2,1 T ng cao trung bình : 3 t ng
 13. + Nhà c a Trư ng i h c Ki n trúc: NO5 T ng di n tích t kho ng : 1250 m2 M t xây d ng : 73% H s s d ng t : 2,2 T ng cao trung bình : 3 t ng + Nhà c a T ng Công ty xe p, xe máy mi n B c (B Thương m i): NO6 T ng di n tích t kho ng : 5028 m2 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + Nhà Công ty V t tư (B Công nghi p): NO7 T ng di n tích t kho ng : 3345 m2 M t xây d ng : 46% H s s d ng t : 1,4 T ng cao trung bình : 3 t ng + T p th c a Ngân hàng nhà nư c Vi t nam, T ng công ty d t may xu t khNu Vi t nam, B Xây d ng: NO8 T ng di n tích t kho ng : 2604 m2 M t xây d ng : 48% H s s d ng t : 2,2 T ng cao trung bình : 4,5 t ng + Khu nhà c a ài Ti ng nói Vi t nam: NO9 T ng di n tích t kho ng : 2744 m2 M t xây d ng : 68% H s s d ng t : 3,1 T ng cao trung bình : 4,5 t ng
 14. + T p th Công ty Xây l p 2; C c H i quan; Trư ng i h c Xây d ng: NO10 T ng di n tích t kho ng : 8224m2 M t xây d ng : 60% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 3 t ng + T p th Công ty Kinh doanh V t tư và Xây l p sông à 15; Khu nhà bán c a T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng: NO11 T ng di n tích t kho ng : 3075 m2 M t xây d ng : 60% H s s d ng t : 2,1 T ng cao trung bình : 3,5 t ng + Nhà c a Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; B Giao thông: NO12 T ng di n tích t kho ng : 6353 m2 M t xây d ng : 41% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 4 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO13 T ng di n tích t kho ng : 6897 m2 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO14 T ng di n tích t kho ng : 5014 m2 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng
 15. + T p th B Văn hoá Thông tin: NO15 T ng di n tích t kho ng : 2414 m2 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO16 T ng di n tích t kho ng : 2394 m2 M t xây d ng : 50% H s s d ng t : 2,3 T ng cao trung bình : 4,5 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO17 T ng di n tích t kho ng : 5175 m2 M t xây d ng : 50% H s s d ng t : 2,3 T ng cao trung bình : 4,5 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO18 T ng di n tích t kho ng : 6615 m2 M t xây d ng : 35% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 5 t ng + T p th B Văn hoá Thông tin: NO19 T ng di n tích t kho ng : 2253 m2 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng
 16. + T p th Công ty Vàng b c á quý (T ng công ty Vàng b c á quý Vi t nam): NO20 T ng di n tích t kho ng : 580 m2 M t xây d ng : 75% H s s d ng t : 3,8 T ng cao trung bình : 5 t ng + Nhà c a Trung tâm tin h c (B Xây d ng): NO21 T ng di n tích t kho ng : 2716 m2 M t xây d ng : 57% H s s d ng t : 1,7 T ng cao trung bình : 3 t ng + Nhà c a Văn phòng Qu c h i; B Thương m i; B Tài chính: NO22 T ng di n tích t kho ng : 16343 m2 M t xây d ng : 59% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 3 t ng + T p th Công ty Kim khí i n máy (B Thương M i): NO23 T ng di n tích t kho ng : 2579 m2 M t xây d ng : 72% H s s d ng t : 1,4 T ng cao trung bình : 2 t ng *Các khu nhà cao t ng ph n l n v trí ti p giáp m t ư ng c n ư c c i t o ch nh trang có hình th c ki n trúc p hài hoà c nh quan chung. Di chuy n các ph n cơi n i l n chi m, tr ng thêm vư n hoa cây xanh t o không gian thông thoáng gi a các dãy nhà. H th ng các ư ng giao thông n i b c n ư c c i t o ng b v i các công trình h t ng k thu t. T ch c các ch xe áp ng nhu c u s d ng. *Các khu nhà t p th th p t ng ph n l n ã ư c xây d ng theo ki u chia lô c n c i t o v ki n trúc và h t ng k thu t. Di chuy n các công trình xây d ng t m gi m m t xây d ng, m b o không gian thông thoáng và kho ng cách gi a các công trình theo quy nh. Hình th c ki n trúc c a các công trình ph i ng nh t, m u s c hài
 17. hoà, phù h p v i t ng quan khu v c và phù h p v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n t ng nhà ư c b trí có th k t h p ư c các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. Xây d ng các ư ng giao thông n i b , các công trình h t ng k thu t n t ng công trình m b o yêu c u v giao thông, phòng cháy ch a cháy và các yêu c u khác. *Vi c xây d ng, c i t o l n c n ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k . i u 13: Nhà ư c xây d ng m i: Các khu nhà ư c xây d ng m i trên các khu t tr ng ho c di chuy n m t s khu dân cư, khu công nghi p nh m t o qu nhà di dân t i ch cũng như óng góp vào c nh quan ki n trúc m t ư ng. T ng di n tích: 18926 m2 bao g m các khu: (NOM1, NOM2, NOM3, NOM4, NOM5, NOM6). + Nhà xây m i: NOM1 T ng di n tích t kho ng : 7689 m2 M t xây d ng : 62% H s s d ng t : 2,8 T ng cao trung bình : 4,5 t ng + Nhà xây m i: NOM2 T ng di n tích t kho ng : 1651 m2 M t xây d ng : 77% H s s d ng t : 2,3 T ng cao trung bình : 3 t ng + Nhà xây m i: NOM3 T ng di n tích t kho ng : 1814 m2 M t xây d ng : 71% H s s d ng t : 3,6 T ng cao trung bình : 5 t ng + Nhà xây m i: NOM4 T ng di n tích t kho ng : 5249 m2 M t xây d ng : 56%
 18. H s s d ng t : 2,3 T ng cao trung bình : 4 t ng + Nhà xây m i: NOM5 T ng di n tích t kho ng : 1400 m2 M t xây d ng : 57% H s s d ng t : 1,7 T ng cao trung bình : 3 t ng + Nhà xây m i: NOM6 T ng di n tích t kho ng : 1123 m2 M t xây d ng : 61% H s s d ng t : 1,8 T ng cao trung bình : 3 t ng *Khu nhà NOM6 th c hi n theo d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. *Các khu nhà xây m i c n có hình th c ki n trúc p, hài hoà c ch quan chung, mang b n s c dân t c và phù h p v i khí h u nhi t i, m b o theo quy nh xây d ng Vi t Nam. * i v i các khu nhà cao t ng v trí ti p giáp m t ư ng k t h p s d ng t ng 1 làm d ch v công c ng ph c v cho nhu c u c a nhân dân, m b o nhu c u v ch xe cho công trình. *B trí cây xanh vư n hoa t o không gian thoáng trong khu nhà . *Ưu tiên s d ng qu nhà xây m i ph c v di dân gi i phóng m t b ng xây d ng khu v c. i u 13: Khu dân cư t c i t o, ch nh trang: Các khu dân cư t p trung ch y u phư ng Phương Li t, Phương Mai. Các khu này ư c hình thành t phát c n ư c c i t o, ch nh trang theo quy ho ch. T ng di n tích kho ng 55579 m2. Bao g m các khu: DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, DC9, DC10, DC11, DC12, DC13, DC14. + Các khu DC1, DC2, DC7, DC8, DC9 M t xây d ng : 65%
 19. H s s d ng t : 1,3 T ng cao trung bình : 2 t ng + Các khu DC5, DC6, DC11, DC12, DC13, DC14 M t xây d ng : 65% H s s d ng t : 1,6 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + Khu DC3 M t xây d ng : 65% H s s d ng t:2 T ng cao trung bình : 3 t ng + Khu DC4 M t xây d ng : 60% H s s d ng t : 1,5 T ng cao trung bình : 2,5 t ng + Khu DC 10 M t xây d ng : 70% H s s d ng t : 2,1 T ng cao trung bình : 3 t ng *Các khu dân cư ư c c i t o ch nh trang v ki n trúc, giao thông, các công trình h t ng k thu t. T ch c các ư ng giao thông n i b có m t c t t i thi u m b o an toàn giao thông, phòng cháy ch a cháy… *Nhà các khu dân cư khi xây d ng m i cũng như c i t o ph i có thi t k ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. *Hình th c ki n trúc c a các công trình ph i ng nh t, màu s c hài hoà, phù h p v i t ng quan khu v c mang b n s c văn hoá dân t c và phù h p v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n t ng nhà ư c b trí có th k t h p ư c các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. i u 14: Khu cây xanh công viên, vư n hoa:
 20. - Các khu cây xanh công viên, vư n hoa t p trung phư ng Phương Li t, ng Tâm ph c v nhu c u ngh ngơi, gi i trí c a dân cư khu v c ng th i t o không gian xanh, c i t o môi trư ng s ng. Bao g m các khu: CX1, CX2, CX3, CX4, CX5. T ng di n tích: 10577 m2 + Vư n hoa, ư ng d o: CX1 T ng di n tích kho ng: 917m2 + Cây xanh công viên: CX2 T ng di n tích kho ng: 5635m2 + Vư n hoa, ư ng o: CX3 T ng di n tích kho ng: 1417 m2 + Vư n hoa, ư ng o: CX4 T ng di n tích kho ng: 452 m2 + Cây xanh công viên: CX5 T ng di n tích kho ng: 2156 m2 *Các công trình trong khu v c công viên ch y u là ph c v cho nhu c u vui chơi, gi i trí và ngh ngơi c a nhân dân và ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Cây xanh, sân vư n, ư ng d o ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam. *Các h nư c ph i ư c b o v , c i t o xây d ng theo quy ho ch m b o v sinh môi trư ng. *Ngoài các khu cây xanh công viên, vư n hoa nói trên, t i các cơ quan, công trình công c ng ph i ư c b trí cây xanh vư n hoa s d ng cho công trình. i u 15: Ph m vi b o v sông: Bao g m ph m vi b o v sông L và sông Sét, t ng di n tích kho ng 4198 m2 + Ph m vi b o v sông L : CL1 T ng di n tích kho ng: 3050m2 + Ph m vi b o v sông Sét: CL2 T ng di n tích kho ng: 1148 m2 *Kho ng cách ly b o v sông Sét 30m và sông L là 20m.
Đồng bộ tài khoản