Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2002/QĐ-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 53/2002/Q -BTC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CH THI TUY N VÀ C P CH NG CH KI M TOÁN VIÊN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 07/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch v ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán, V trư ng V T ch c cán b và ào t o và Ch t ch H i ng thi tuy n ki m toán viên, QUY T Đ NH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch thi tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 237 TC/Q /C KT ngày 19/3/1994 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: V trư ng V Ch k toán, V trư ng V T ch c cán b và ào t o, Ch t ch H i ng thi tuy n ki m toán viên c p Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) QUY CH THI TUY N VÀ C P CH NG CH KI M TOÁN VIÊN (Kèm theo Quy t nh s 53/2002/Q -BTC ngày 23/4/ 2002 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và i u ki n d thi. 1- M i công dân Vi t Nam ho c công dân nư c ngoài ư c phép cư trú t i Vi t Nam có các i u ki n sau ây u ư c d thi tuy n ki m toán viên. 2- i u ki n d thi: a/ Có lý l ch rõ ràng, phNm ch t trung th c, liêm khi t, chưa có ti n án ti n s ; b/ Có b ng c nhân các chuyên ngành thu c ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành K toán và ã làm công tác tài chính, k toán, ki m toán 5 năm tr lên. Trư ng h p ã làm tr lý ki m toán t 4 năm tr lên cũng ư c d thi và n u t k t qu thì ph i 5 năm công tác th c t m i ư c c p ch ng ch ki m toán viên theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này. Trư ng h p có b ng c nhân các chuyên ngành khác v i các chuyên ngành trên và ã làm công tác tài chính k toán 5 năm thì ph i có b ng c nhân th hai v các chuyên ngành trên 3 năm tr lên. c/ Có ch ng ch ngo i ng trình C và ch ng ch tin h c trình B tr lên. d/ N p y , úng m u h sơ và l phí thi theo quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. i u 2: H sơ và l phí thi. 1- H sơ ăng ký d thi n p cho H i ng thi tuy n ki m toán viên c p Nhà nư c ch m nh t 30 ngày trư c ngày thi. H sơ bao g m: + Phi u ăng ký d thi; + Sơ y u lý l ch (có xác nh n c a cơ quan qu n lý ho c UBND a phương nơi thư ng trú); + Các b n sao văn b ng ch ng ch có xác nh n c a cơ quan qu n lý ho c cơ quan công ch ng: B ng c nhân, ch ng ch ngo i ng , ch ng ch tin h c; + 3 nh màu c 4x6 m i ch p, hai phong bì có dán tem và a ch ngư i nh n; + B n sao k t qu các môn ã thi do H i ng thi c p ( i v i ngư i thi l i các môn ã thi chưa t ho c thi ti p các môn chưa d thi); 2- H sơ d thi do H i ng thi ki m toán viên phát hành theo m u th ng nh t; 3- L phí thi tính cho t ng môn thi do H i ng thi ki m toán viên c p Nhà nư c thông báo cho t ng kỳ thi. i u 3: N i dung thi.
 3. 1- S môn thi c a kỳ thi tuy n ki m toán viên g m 8 môn sau: 1. Lu t kinh t 2. Tài chính doanh nghi p 3. Ti n t tín d ng 4. K toán 5. Ki m toán 6. Phân tích ho t ng tài chính 7. Tin h c (trình B) 8. Ngo i ng (trình C). N i dung, yêu c u t ng môn thi ư c quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này; 2- Thí sinh có th ăng ký d thi trong l n thi u tiên t i thi u là 4 môn thi k trên. i u 4: Th th c thi. M i môn thi trong các môn thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( i u 3) thí sinh ph i làm m t bài thi vi t trong th i gian t i a 180 phút. Môn thi 7, 8 ( i u 3) thí sinh ph i làm m t bài thi vi t trong th i gian t i a 120 phút và thi th c hành trên máy vi tính (môn 7), thi v n áp (môn 8) trong th i gian t i a 30 phút. i u 5: T ch c các kỳ thi. 1- Vi c thi tuy n ki m toán viên ư c t ch c ít nh t m i năm m t l n vào quý III hàng năm. Trư c ngày thi tuy n ít nh t 3 tháng, H i ng thi thông báo chính th c trên các phương ti n thông tin i chúng v i u ki n, tiêu chuNn, th i gian, a i m và các thông tin c n thi t khác; 2- chuNn b cho vi c thi tuy n, ngư i ăng ký d thi có th tham d các l p b i dư ng nghi p v do H i K toán Vi t Nam, các Trư ng i h c ho c các Trung tâm ào t o, b i dư ng có ăng ký và ư c B Tài chính ch p thu n cho t ch c theo chương trình th ng nh t do B Tài chính quy nh; 3- Trong th i h n ch m nh t là 45 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi tuy n, H i ng thi ph i công b k t qu thi và thông báo cho ngư i d thi bi t. i u 6: t yêu c u môn thi, b o lưu k t qu và mi n thi. 1- Môn thi t yêu c u là nh ng môn thi t t i m 5 tr lên. Nh ng thí sinh t yêu c u t t c 8 môn thi và t t ng s i m t 50 i m tr lên thì t yêu c u thi và ư c H i ng thi công nh n trúng tuy n kỳ thi ki m toán viên.
 4. 2- Các môn thi t yêu c u ư c b o lưu 03 năm tính t kỳ thi th nh t. Trong th i gian b o lưu, ngư i d thi ư c thi ti p các môn chưa thi ho c ch thi l i nh ng môn thi chưa t yêu c u. M i môn thi ư c d thi t i a 3 kỳ thi. Ngư i ã t yêu c u c 8 môn thi nhưng t ng s i m 8 môn thi chưa 50 i m thì ư c l a ch n các môn thi chưa thi 3l n ăng ký thi nâng i m. 3- Mi n thi môn ngo i ng cho i tư ng có 2 i u ki n sau: + Nam t 50 tu i, n t 45 tu i tr lên; + Có ch ng ch 01 ngo i ng trình C, ho c b ng c nhân ngo i ng , ho c t t nghi p i h c ho c sau i h c nư c ngoài. i u 7: Hu k t qu thi. Sau th i h n 3 năm tính t kỳ thi th nh t, ho c n u 1 trong 8 môn ã thi 3 l n nhưng không t yêu c u ho c c 8 môn ã t yêu c u nhưng t ng s không 50 i m thì k t qu thi trư c ó b hu . Ngư i b hu k t qu thi n u mu n ti p t c d thi thì ph i thi l i c 8 môn thi. Chương 2: H I NG THI KI M TOÁN VIÊN C P NHÀ NƯ C, BAN MÔN THI VÀ BAN CH O THI i u 8: H i ng thi ki m toán viên c p Nhà nư c. 1- H i ng thi ki m toán viên c p Nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng thi) do B trư ng B Tài chính quy t nh thành l p theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và V trư ng V T ch c cán b và ào t o. 2- Vi c thi ki m toán viên do H i ng thi t ch c. Trong t ng kỳ thi, H i ng thi ph i thành l p Ban môn thi và Ban ch o thi. 3- H i ng thi ư c phép s d ng con d u c a B Tài chính trong th i gian ho t ng c a H i ng. 4- Các thành viên H i ng thi không ư c tham gia ph o, hư ng d n ôn t p sau khi ã thông báo k ho ch, n i dung, chương trình thi năm ó; i u 9: T ch c c a H i ng thi. 1- Thành ph n H i đ ng thi bao g m: Ch t ch H i đ ng thi là V trư ng V Ch đ k toán B Tài chính; Phó Ch t ch H i đ ng thi, U viên thư ký và các U viên H i đ ng là đ i di n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v k toán, v đào t o, các cán b khoa h c, các giáo sư, ti n s chuyên ngành Tài chính - K toán. Thành ph n H i đ ng thi t i đa không quá 9 ngư i; Nhi m kỳ H i đ ng là 5 năm. Trư ng h p b khuy t 1/3 s thành viên H i đ ng, Ch t ch H i đ ng thi trình B trư ng B Tài chính đ quy t đ nh b sung thành viên H i đ ng. 2- Văn phòng c a H i ng thi t t i V Ch k toán B Tài chính.
 5. 3- Giúp vi c cho H i ng thi có T thư ng tr c ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. T thư ng tr c t i a không quá 4 ngư i . i u 10: H i ng thi có nhi m v , quy n h n sau: 1- Xây d ng, hoàn thi n và c th hoá n i dung, chương trình b i dư ng t ng kỳ thi tuy n ki m toán viên; 2- L p k ho ch thi và thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng; 3- T ch c các kỳ thi tuy n ki m toán viên và kỳ thi sát h ch i v i ngư i có ch ng ch ki m toán viên nư c ngoài; 4- Ti p nh n h sơ, xét duy t danh sách thí sinh d thi; 5- Xét duy t k t qu thi, công b k t qu và thông báo i m cho t ng thí sinh d thi; 6- T ch c phúc kh o k t qu thi n u thí sinh có yêu c u; 7- Báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch thi hàng năm và k t qu t ng kỳ thi; 8- L p danh sách thí sinh trúng tuy n trình B trư ng B Tài chính c p ch ng ch ki m toán viên; 9- Ch ng xu t ho c tham gia vào vi c hoàn thi n Quy ch thi tuy n ki m toán viên khi có yêu c u; 10- Gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan n i tư ng thi và t ch c kỳ thi. i u 11: Ch làm vi c c a H i ng thi. 1- H i ng thi làm vi c t p th . Các quy t nh c a H i ng ph i có ý ki n t p th , theo nguyên t c bi u quy t v i 2/3 ý ki n ng ý c a các thành viên H i ng thi; 2- H i ng thi t ch c 01 cu c h p trư c kỳ thi và 01 cu c h p sau kỳ thi do Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p. Khi c n thi t, Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p cu c h p b t thư ng; 3- H i ng thi ư c s d ng th i gian chính quy n t ch c các kỳ h p và ho t ng thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng. Các thành viên H i ng ư c hư ng thù lao trích t l phí thi, do Ch t ch H i ng quy t nh; 4- Chương trình và n i dung các kỳ h p H i ng ph i ư c thông báo (b ng văn b n) cho các thành viên ít nh t 1 tu n trư c khi h p. i u 12: Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng thi. 1- Ch t ch H i ng thi:
 6. - Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng thi quy nh t i i u 10 Quy ch này; - Phân công trách nhi m cho t ng thành viên H i ng thi; - Quy t nh thành l p Ban môn thi và Ban ch o thi; - T ch c vi c ra thi, l a ch n thi, áp án theo n i dung, chương trình ã quy nh, b o m bí m t tuy t i thi, áp án trư c khi thi; - T ch c các kỳ thi nghiêm túc, an toàn; - Qu n lý bài thi an toàn, t ch c ánh mã phách, r c phách, qu n lý mã phách, giao bài thi cho Trư ng Ban môn thi ch m thi; - T ch c ghép phách, lên i m bài thi trình H i ng thi; - Báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch thi hàng năm và k t qu các kỳ thi; - C p gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên cho các thí sinh t yêu c u kỳ thi và c p gi y ch ng nh n i m thi cho thí sinh chưa thi 8 môn ho c có môn thi chưa t yêu c u; - Căn c Quy ch này xây d ng và công b n i quy phòng thi sau khi thông qua H i ng thi; - U quy n cho Phó Ch t ch H i ng thi i u hành công vi c H i ng thi trong trư ng h p v ng m t. 2- Phó Ch t ch H i ng thi: - Giúp Ch t ch H i ng thi i u hành công vi c ho t ng c a H i ng thi do Ch t ch H i ng thi phân công; - i u hành và gi i quy t công vi c chung c a H i ng khi ư c Ch t ch H i ng thi u quy n. 3- U viên thư ký H i ng thi: - T ch c vi c ti p nh n h sơ c a thí sinh, trình H i ng thi xét duy t danh sách d thi; - ChuNn b các văn b n c n thi t c a H i ng thi và ghi biên b n các cu c h p c a H i ng thi; - Thu nh n biên b n vi ph m k lu t i v i thí sinh trình H i ng xem xét; - L p danh sách k t q a thi và các công vi c khác do Ch t ch H i ng thi phân công. 4- Các u viên c a H i ng thi có nhi m v :
 7. - Th c hi n nhi m v do Ch t ch H i ng thi phân công m b o các ho t ng c a H i ng thi ư c th c hi n nghiêm túc; - Ch p hành nghiêm ch nh Quy ch thi tuy n ki m toán viên và gi gìn an toàn, bí m t m i tài li u có liên quan n kỳ thi tuy n ki m toán viên; - Tham gia và ph trách các Ban môn thi. i u 13: Ban môn thi. 1- M i môn thi thành l p m t Ban môn thi. Ban môn thi do Ch t ch H i ng thi quy t nh thành l p. M i ban ph i có ít nh t 03 thành viên, trong ó có 02 thành viên là u viên H i ng thi. 2- Nhi m v c a các thành viên Ban môn thi: 2.1- Trư ng Ban môn thi: - T ch c biên so n n i dung, chương trình b i dư ng ôn t p môn thi trong t ng kỳ thi theo yêu c u c a Ch t ch H i ng thi; - T ch c so n th o thi, áp án theo yêu c u c a Ch t ch H i ng thi, gi bí m t tuy t i thi; - Ti p nh n bài thi do Ch t ch H i ng thi chuy n giao ch m thi; - T ch c ch m thi theo úng qui nh t i i u 16 c a Qui ch này. Trư ng h p Trư ng ban môn thi v ng m t, Ch t ch H i ng thi quy t nh ngư i thay th . 2.2- Các thành viên c a Ban môn thi: Th c hi n nghiêm túc, y công vi c ư c Trư ng Ban môn thi phân công. i u 14: Ban ch o thi. 1- Ban ch o thi do Ch t ch H i ng thi quy t nh thành l p cho m i kỳ thi. Ban ch o thi có ít nh t 03 thành viên H i ng và các t giám th cho các khu v c thi. M i T giám th có t 3 n 4 ngư i, trong ó có ít nh t 01 thành viên H i ng thi. 2- Nhi m v c a Ban ch o thi và T giám th : 2.1- Trư ng Ban ch o thi: - B trí, s p x p giám th trong và ngoài phòng thi t i các i m thi; - Nh n và b o qu n thi theo úng quy nh;
 8. - Th c hi n công khai thí sinh bi t thi còn nguyên nhãn niêm phong. T ch c b c thăm thi, công b thi. - ình ch giám th và báo cáo Ch t ch H i ng thi xem xét, quy t nh ngư i thay th khi giám th vi ph m n i qui thi. T ch c l p biên b n i v i các thí sinh vi ph m n i qui thi và n p cho Ch t ch H i ng thi khi k t thúc môn thi. - T ch c thu bài thi, niêm phong, qu n lý bài thi an toàn, giao bài thi cho Ch t ch H i ng thi. 2.2- Giám th phòng thi: - Ghi s báo danh t i v trí ng i thi; - Ki m tra th d thi c a thí sinh khi vào phòng thi và hư ng d n thí sinh ng i úng quy nh theo s báo danh; - Ký vào gi y thi và phát gi y thi theo quy nh; - Phát thi cho thí sinh; - Khi thí sinh b t u làm bài, i chi u l i nh trong th d thi nh n di n thí sinh; - N u c n tr l i thí sinh h i, ch ư c tr l i chung trư c phòng thi; - Ch cho thí sinh ư c r i phòng thi s m nh t là sau 2/3 th i gian làm bài (tr trư ng h p có lý do c n thi t); - Nh c nh , gi gìn tr t t phòng thi; - Thu nh n bài thi y và n p cho Trư ng ban ch o thi; - L p biên b n i v i thí sinh vi ph m n i quy thi; i u 15: Hình th c x lý các trư ng h p vi ph m n i quy phòng thi: 1- Khi n trách áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i: + Mang tài li u vào phòng thi nhưng chưa s d ng; + C ý ng i không úng ch có s báo danh c a mình; + Trao i v i thí sinh khác. Hình th c k lu t khi n trách do thành viên Ban ch o trong T giám th l p biên b n và công b ngay t i phòng thi, ng th i thu gi tài li u (n u có). Thí sinh b khi n trách môn thi nào s b tr 1/4 s i m c a bài thi môn ó. 2- C nh cáo áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i:
 9. + ã b khi n trách nhưng v n ti p t c vi ph m n i quy phòng thi; + Mang tài li u vào phòng thi b phát hi n ang s d ng; + Trao i gi y nháp ho c bài thi cho nhau; Hình th c k lu t c nh cáo do thành viên Ban ch o trong T giám th l p biên b n và công b ngay t i phòng thi, ng th i thu gi tài li u (n u có). Thí sinh b c nh cáo môn thi nào s b tr 1/2 s i m c a bài thi môn ó; 3- ình ch thi áp d ng i v i thí sinh ã b c nh cáo nhưng v n c tình vi ph m n i quy phòng thi. Hình th c ình ch thi do Thành viên Ban ch o trong T giám th l p biên b n và công b ngay t i phòng thi, t ch thu tài li u, báo cáo Ch t ch H i ng thi quy t nh. N u thí sinh b ình ch thi thì bài thi ó ư c ch m i m 0; 4- Các trư ng h p thí sinh vi ph m n i quy thi b l p biên b n ph i yêu c u thí sinh ký vào biên b n. N u thí sinh không ký vào biên b n thì hai giám th ký vào biên b n. i u 16: Ch m thi. 1- Bài thi trư c khi giao cho Ban môn thi, ch m thi ph i r c phách, ghi phách theo t ng môn thi; 2- Ch t ch H i ng thi t ch c các Ban môn thi ch m thi t p trung, không ư c mang bài v nhà ho c văn phòng làm vi c ch m; 3- Vi c ch m thi th c hi n theo quy trình 2 l n c l p gi a 2 ngư i ch m thi. Cán b ch m thi (CBCT) ch căn c vào n i dung bài thi và áp án thi ã ư c Ch t ch H i ng phê duy t ch m thi; 4- Ch ch m nh ng bài thi h p l là bài thi làm trên gi y thi do H i ng thi phát, có ch ký c a 2 giám th . Không ch m nh ng bài làm trên gi y khác v i gi y dùng cho kỳ thi ó, bài làm trên gi y nháp, bài có hai th ch khác nhau ho c có vi t v b y, bài có ánh d u, bài vi t hai th m c; 5- Thang i m ch m thi là thang i m 10 b c; các ý nh ư c cho i m l n 0,25 i m nhưng i m toàn bài ư c quy tròn n 0,5 i m. Bài thi t yêu c u là các bài thi t t i m 5 tr lên. i m c a môn thi ư c tính như sau: + Môn thi vi t ư c tính b ng: [ i m CBCT 1 + i m CBCT 2] :2. + Môn thi ngo i ng và tin h c ư c tính b ng: [ i m thi vi t + i m thi v n áp (ho c th c hành)] :2. Trong ó ph n thi v n áp ho c th c hành cũng ư c tính b ng: [ i m CBCT 1 + i m CBCT 2] :2. Trư ng h p i m ch m c a hai CBCT chênh l ch nhau trên 1 i m thì hai CBCT c n trao i th ng nh t, n u không th ng nh t ư c thì Ch t ch H i ng thi s xem xét và quy t nh. i u 17: Xét duy t k t qu thi.
 10. H i ng thi căn c vào k t qu ch m thi c a t ng môn thi xét duy t k t qu thi và thông qua danh sách thí sinh trúng tuy n, thí sinh chưa trúng tuy n. K t qu thi do Ch t ch H i ng thi công b chính th c sau khi thông qua H i ng thi. i u 18: Phúc kh o bài thi. 1- Trong th i h n 30 ngày k t khi công b k t qu thi, n u ngư i d thi có ơn xin phúc kh o, H i ng thi có trách nhi m t ch c phúc kh o bài thi và tr l i cho ương s bi t. Sau th i gian quy nh trên, ơn xin phúc kh o s không gi i quy t; 2- Ngư i có ơn xin phúc kh o ph i n p l phí phúc kh o theo thông báo c a H i ng thi; 3- Vi c ch m phúc kh o k t qu thi do Trư ng Ban môn thi th c hi n và ph i ư c Ch t ch H i ng thi phê duy t. Ch t ch H i ng thi ph i thông báo k t qu phúc kh o cho ngư i có ơn xin phúc kh o. i u 19: C p gi y ch ng nh n i m thi. Nh ng ngư i d thi chưa thi ho c chưa t yêu c u 8 môn thi ư c Ch t ch H i ng thi c p Gi y ch ng nh n i m thi. Gi y ch ng nh n i m thi là cơ s l p h sơ xin d thi l i các môn chưa t yêu c u ho c d thi các môn chưa thi. Chương 3: T CH C CÁC KỲ THI SÁT H CH I V I NGƯ I CÓ CH NG CH KI M TOÁN VIÊN NƯ C NGOÀI i u 20: Thi sát h ch i v i ngư i có ch ng ch ki m toán viên nư c ngoài. 1- Nh ng ngư i có ch ng ch ki m toán viên c a các t ch c nư c ngoài ư c B Tài chính Vi t Nam th a nh n, mu n ư c c p ch ng ch ki m toán viên hành ngh t i Vi t Nam thì ph i d thi sát h ch ki n th c v lu t pháp Vi t Nam. 2- N i dung kỳ thi sát h ch g m: (1) Lu t kinh t , Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; (2) Chính sách tài chính và thu ; (3) Các quy nh v k toán doanh nghi p; (4) Các quy nh v ki m toán báo cáo tài chính; (5) Ti n t , tín d ng. 3- Ngôn ng s d ng trong kỳ thi là Ti ng Vi t Nam ho c ti ng Anh. 4- Th i gian thi t i a là 180 phút.
 11. 5- Thang i m ch m thi là thang i m 100. i m thi ch m t 1 i m tr lên. Bài thi t yêu c u là bài thi t t 70 i m tr lên. K t qu thi ư c thông báo cho t ng ngư i. 6- Ngư i t k t qu thi t 70 i m tr lên ư c Ch t ch H i ng thi c p Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên. Các quy nh khác th c hi n theo quy ch thi tuy n ki m toán viên này. Chương 4: C P GI Y CH NG NH N TRÚNG TUY N KI M TOÁN VIÊN, VÀ C P CH NG CH KI M TOÁN VIÊN i u 21: C p gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên. - Ngư i d thi t yêu c u c a kỳ thi ư c Ch t ch H i ng thi c p gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên; - Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên có giá tr nh n ch ng ch ki m toán viên; i u 22: C p ch ng ch ki m toán viên. - Nh ng ngư i có Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên s ư c Ch t ch H i ng thi trình B trư ng B Tài chính xét c p ch ng ch ki m toán viên; - Ch ng ch ki m toán viên có giá tr pháp lý ăng ký hành ngh ki m toán theo quy nh hi n hành v ăng ký hành ngh ki m toán. PH L C N I DUNG, YÊU C U MÔN THI (Kèm theo Quy t nh s 53/2002/Q -BTC ngày 23/4/2002 c a B trư ng B Tài chính) I/ Các môn thi tuy n bao g m: 1. Lu t kinh t 2. Tài chính doanh nghi p 3. Ti n t , tín d ng 4. K toán 5. Ki m toán 6. Phân tích ho t ng tài chính 7. Tin h c (trình B)
 12. 8. Ngo i ng (trình C) II/ N i dung, yêu c u t ng môn thi 1/ Lu t kinh t - Nhà nư c và Pháp lu t + B máy Nhà nư c và a v pháp lý c a nó. + B n ch t, vai trò c a pháp lu t. + H th ng pháp lu t. - Qu n lý Nhà nư c v kinh t + c i m qu n lý Nhà nư c v kinh t . + Cơ quan qu n lý Nhà nư c v kinh t và a v pháp lý c a chúng. + a v pháp lý c a các ch th doanh nghi p. + Lu t Doanh nghi p Nhà nư c. + Lu t Doanh nghi p. + Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. + Quy ch pháp lý v thành l p doanh nghi p, gi i th doanh nghi p, phá s n doanh nghi p. + Ch th kinh doanh, phân lo i ch th kinh doanh. + Quy ch pháp lý chung v doanh nghi p. + Các lo i hình doanh nghi p và a v pháp lý c a chúng. -H p ng kinh t + c i m chung c a h p ng kinh t . + Ký k t h p ng kinh t . + Th c hi n, thay i, ình ch h p ng kinh t . + Trách nhi m pháp lý trong h p ng kinh t . + Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p h p ng kinh t . - Lu t Lao ng
 13. +H p ng lao ng. + a v pháp lý c a ngư i lao ng và c a ngư i s d ng lao ng. + Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p lao ng. - Lu t dân s + Ký k t và th c hi n h p ng dân s . + Quy n s h u. + Trách nhi m pháp lý v h p ng dân s . - Lu t hình s + T i ph m và hình ph t. + M t s t i ph m liên quan n qu n lý kinh t và kinh doanh. 2/ Ti n t , tín d ng - Các khái ni m cơ b n + Ti n t + Tín d ng + Các hình th c tín d ng + Thanh toán và các hình th c thanh toán + Lãi su t tín d ng + Vai trò c a lãi su t tín d ng trong i u ch nh s phát tri n kinh t - xã h i - Ho t ng c a các ngân hàng + Ngân hàng Nhà nư c . Ch c năng Ngân hàng Nhà nư c . Nhi m v (xây d ng và th c thi chính sách ti n t ) . Tài s n c a Ngân hàng Nhà nư c (Tài s n N , Tài s n Có) . B ng cân i c a Ngân hàng Nhà nư c + Ngân hàng thương m i và các qu tín d ng
 14. . Khái ni m Ngân hàng thương m i . Các nghi p v c a Ngân hàng thương m i . ánh giá k t qu c a Ngân hàng thương m i - Các t ch c phi ngân hàng và ho t ng c a chúng + Công ty b o hi m + Công ty tài chính + Công ty ch ng khoán + Kho b c Nhà nư c + Công ty thuê tài s n + Công ty mua bán n + Các qu : Qu h tr phát tri n, ti t ki m bưu i n,... 3/ Tài chính doanh nghi p - Nh n th c m i v v n kinh doanh, các lu ng chuy n d ch v n, th trư ng tài chính, các kênh t o v n kinh doanh trong n n kinh t th trư ng. - Các hình th c huy ng v n phát tri n kinh doanh. - Trích l p và s d ng kh u hao TSC . - B o toàn và phát tri n v n kinh doanh. - Giá tr hi n t i và giá tr tương lai c a chi phí và thu nh p - N i dung cơ ch giao quy n s d ng, trách nhi m b o toàn và phát tri n v n s n xu t, kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c. - N i dung c a các lu t thu và các kho n thu c a NSNN. - Cơ ch tài chính c a t ng lo i hình doanh nghi p (Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p ho t ng theo lu t doanh nghi p, lu t u tư nư c ngoài, ) - Chi phí, doanh thu, l i nhu n + i m hoà v n, xác nh i m hoà v n + Doanh thu + Hi u qu v n u tư
 15. + L a ch n phương án u tư - C ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. 4/ K toán a- Lý thuy t h ch toán k toán - Khuôn kh pháp lý v k toán + Lu t k toán và các văn b n hư ng d n + ChuNn m c k toán Vi t Nam + Các ch k toán - i tư ng k toán; - H th ng các phương pháp k toán: + Ch ng t k toán + H th ng tài kho n k toán + ánh giá và tính giá thành + B ng cân i k toán - S k toán và các hình th c t ch c s k toán; - T ch c b máy và t ch c công tác k toán doanh nghi p. b- Th c hành k toán - K toán các y u t c a quá trình s n xu t kinh doanh (Tài s n c nh, hàng t n kho, lao ng và ti n lương); - K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n phNm; - K toán thành phNm, tiêu th , doanh thu, l i nhu n và phân ph i l i nhu n; - K toán v n b ng ti n, các nghi p v thanh toán, ngu n v n và các qu xí nghi p; - Phương pháp l p và ki m tra báo cáo tài chính. 5/ Ki m toán a- Lý thuy t ki m toán - Khuôn kh pháp lý v ki m toán:
 16. + Các ngh nh v ki m toán và văn b n hư ng d n; + H th ng chuNn m c ki m toán Vi t Nam . - Nh ng v n chung v ki m toán: + Khái ni m v ki m toán, các lo i ki m toán; + S c n thi t c a ki m toán c l p, i tư ng c a ki m toán c l p, vai trò c a ki m toán c l p trong n n kinh t th trư ng; + Ki m toán viên; + T ch c ki m toán. - Phương pháp, k thu t nghi p v ki m toán: + Trình t các bư c công vi c c a m t cu c ki m toán và n i dung t ng bư c công vi c (chuNn b , th c hành ki m toán, báo cáo k t qu ); + Các th t c ki m toán cơ b n; + N i dung và th t c ki m toán t ng ph n vi c (ti n m t, ti n g i ngân hàng, công n , hàng t n kho, chi phí s n xu t, bán hàng, xác nh k t qu tài chính, th c hi n nghĩa v v i NSNN, ki m toán s dư u năm, các ư c tính k toán, ...). - Các khái ni m cơ b n: + Cơ s d li u; + H th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ; + K ho ch ki m toán; + Th nghi m ki m soát; + Th nghi m cơ b n; + Ư c tính k toán; + R i ro, gian l n, sai sót, tr ng y u,... b- Th c hành ki m toán - L p k ho ch ki m toán; - Trình t ti n hành ki m toán; - Các tình hu ng trong ki m toán báo cáo tài chính và ý ki n ki m toán viên;
 17. - H sơ ki m toán, ánh giá b ng ch ng ki m toán y , thích h p; - Ki m toán báo cáo quy t toán công trình XDCB hoàn thành, quy t toán chương trình, d án; - L p báo cáo ki m toán. 6/ Phân tích ho t ng tài chính - Nhi m v và các phương pháp phân tích ho t ng tài chính. - Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p: + Phân tích k t c u ngu n v n. + Phân tích kh năng t m b o v m t tài chính c a doanh nghi p. + Phân tích m c m b o v n cho s n xu t, kinh doanh. + Phân tích hi u qu s d ng v n kinh doanh. + Phân tích tình hình và kh năng thanh toán. + Phân tích trang b và s d ng TSC . 7/ Tin h c -H i u hành MS-DOS + Thư m c và t p + Các l nh cơ b n - H MS WINDOWS và các ng d ng cơ b n - H WINWORD + Các l nh làm vi c, làm vi c theo kh i. + T o b ng bi u, t trang in. - H EXCEL và các ng d ng cơ b n. - H qu n tr d li u FOXBASE/ FOXPRO + C u trúc t p d li u Foxpro + Các t p l nh, tìm ki m, s a i thông tin - Máy tính, m ng máy tính, internet, trang i n t
 18. - Th c hành so n th o văn b n, ho c ghi s k toán trên máy vi tính 8/ Ngo i ng - Yêu c u: Trình C tr lên - K năng: Nghe, nói, c, vi t, d ch.
Đồng bộ tài khoản