Quyết định số 53/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2003/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XĂ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN c l p - T do - H nh Phúc **** ****** S : 53/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 2 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 29, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a các ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH: i u 1 - Ban hành kèm theo quy t nh này: 1. Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p : 1.1.1. Thu c tr sâu: 131 ho t ch t v i 424 tên thương phNm, 1.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 99 ho t ch t v i 313 tên thương phNm, 1.1.3. Thu c tr c : 84 ho t ch t v i 222 tên thương phNm, 1.1.4. Thu c tr chu t: 10 ho t ch t v i 16 tên thương phNm, 1.1.5. Ch t i u hoà sinh trư ng cây tr ng: 20 ho t ch t v i 37 tên thương phNm. 1.1.6. Ch t d n d côn trůng: 01 ho t ch t v i 02 tên thương phNm. 1.1.7. Thu c tr c sęn: 01 ho t ch t v i 06 tên thương phNm. 1.1.8. Ch t h tr (ch t tr i): 01 ho t ch t v i 01 tên thương phNm. 1.2. Thu c tr m i: 04 ho t ch t v i 04 tên thương phNm. 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 04 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 1.4. Thu c kh trůng kho: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2. Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 2.1. Thu c h n ch s d ng trong Nông nghi p:
  2. 2.1.1. Thu c tr sâu: 07 ho t ch t v i 13 tên thương phNm. 2.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 01 ho t ch t v i 01 tên thương phNm. 2.1.3. Thu c tr chu t: 01 ho t ch t v i 03 tên thương phNm. 2.2. Thu c tr m i: 02 ho t ch t v i 02 tên thương phNm. 2.3. Thu c b o qu n lâm s n: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2.4. Thu c kh trůng kho: 03 ho t ch t v i 09 tên thương phNm. 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 3.1. Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n: 20 ho t ch t 3.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 06 ho t ch t 3.3. Thu c tr chu t: 01 ho t ch t 3.4. Thu c tr c : 01 ho t ch t i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này u băi b . i u 3: C c B o v th c v t ch u trách nhi m quy nh v s d ng các thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam . i u 4: Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh -Ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam chi trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  3. DANH M C THU C B O V TH C V T C M S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s : c a 53/2003/Q -BNN-BVTV ngày 02 /4/ 2003 c a B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN CHUNG (COMMON NAMES) - TÊN THƯƠNG PH M ( TRADE NAMES) Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n 1 Aldrin ( Aldrex, Aldrite ...) BHC, Lindane (Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor, Carbadan 4/4G; 2 Sevidol 4/4G ..) 3 Cadmium compound (Cd) 4 Chlordance (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor ...) 5 DDT ( Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane ...) 6 Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox ...) 7 Eldrin (Hexadrin ...) 8 Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox ...) 9 Isobenzen 10 Isodrin 11 Lead compound (Pb) Methamidophos: (Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 EC, 70 SC, Monitor 50 EC, 60 SC, Isometha 50 DD, 60 DD, 12 Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC ,...) 13 Methyl Parathion ( Danacap M25, M40; Folidol - M50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofator 50 EC ...) 14 Monocrotophos: (Apadrin 50SL, Magic 50 SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515 DD, ...) 15 Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos ...) 16 Sodium Pentachlorophenate monohydrate (Copas NAP 90 G, PDM 4 90 b t, P-NaF 90 b t, PBB 100 b t) 17 Pentachlorophenol (CMM 7 d u l ng, d u tr m i M-4 1.2 l ng) 18 Phosphamidon ( Dimeccron 50 SWC/DD) 19 Polychlorocamphene ( Toxaphene, Camphechlor ...) 20 Stroban ( Polychlorinate of camphene) Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Arsenic compound (As) except Dinasin 2 Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP,...) 3 Captafol (Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP, ...) 4 Hexachlorobenzene (Anticaric, HCB...) 5 Mercury compound (Hg) 6 Selenium compound (Se) Thu c tr chu t 1 Talium compound (TI) Thu c tr chu t
  4. 1 2.4.5 T (Brochtox, Decamine, Veon ...) Các ch phNm có ch a Pentachlorophenol, sodium Pentachlorophenate ã ư c gia công, ch bi n t i Vi t Ghi chú: Nam ư c ti p t c s d ng tránh ng, gây ô nhi m môi trư ng..
Đồng bộ tài khoản