Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN S 53/2003/Q -BVHTT NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH XU T B N B N TIN B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh 63/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin. Theo ngh c a C c trư ng C c Báo chí - B Văn hóa - Thông tin. QUY T NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xu t b n b n tin. i u 2. C c trư ng C c B o chí, Chánh Thanh tra B Văn hoá - Thông tin, Giám c S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và m i t ch c, cá nhân ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Ph m Quang Ngh ( ã ký) QUY CH XU T B N B N TIN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2003/Q -BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin) Chương 1:
  2. NH NG QUY NH CHUNG i u 1. 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân Vi t Nam. 2. Vi c xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài, pháp nhân có y u t nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n theo các quy nh t i Quy t nh s 28/2002/Q -BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin ban hành Quy ch xu t b n b n tin, tài li u, t rơi; phát hành thông cáo báo chí; ăng, phát b n tin trên màn hình i n t c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài, pháp nhân có y u t nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Cơ quan, t ch c, pháp nhân và cá nhân có liên quan n ho t ng xu t b n b n tin ph i tuân theo các quy nh t i Quy ch này. i u 2. B Văn hóa - Thông tin là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý, c p gi y phép xu t b n b n tin trên lãnh th Vi t Nam. i u 3. B n tin nêu trong Quy ch này không thu c lo i hình báo chí mà là n ph m thông tin; xu t b n nh kỳ, tuân theo các quy nh c th v khuôn kh , s trang, hình th c trình bày, n i dung và phương th c th hi n nh m thông tin v ho t ng n i b , hư ng d n nghi p v , thông tin k t qu nghiên c u, ng d ng, k t qu các cu c h i th o, h i ngh c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân Vi t Nam. i u 4. 1. Ngư i ch u trách nhi m xu t b n b n tin là ngư i ư c cơ quan, t ch c, pháp nhân c làm ngư i ng tên ch u trách nhi m th c hi n vi c xu t b n b n tin theo quy nh t i Quy ch này. 2. Cơ quan, t ch c, pháp nhân xu t b n b n tin và ngư i ch u trách nhi m xu t b n b n tin ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c và trư c pháp lu t v n i dung thông tin và ho t ng xu t b n b n tin. i u 5. Vi c xu t b n b n tin ph i tuân theo nh ng quy nh sau ây: 1. Không gây phương h i n c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; không ư c kích ng nhân dân ch ng Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, phá ho i kh i i oàn k t toàn dân.
  3. 2. Không ư c kích ng b o l c, tuyên truy n chi n tranh xâm lư c, gây h n thù gi a các dân t c và nhân dân các nư c, kích ng dâm ô, i tr y, t i ác. 3. Không ư c ti t l bí m t Nhà nư c, bí m t quân s , an ninh, kinh t , i ngo i và nh ng bí m t khác do pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy nh. 4. Không ư c ưa thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng nh m xúc ph m danh d c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, uy tín c a các t ch c, danh d , nhân ph m c a công dân. 5. Không ư c xu t b n b n tin khi chưa có gi y phép c a B Văn hoá - Thông tin. 6. Không ư c qu ng cáo trong b n tin. 7. Không ư c làm trái các quy nh ghi trong gi y phép ho t ng b n tin. i u 6. 1. Cơ quan, t ch c, pháp nhân ư c phép xu t b n b n tin ph i th c hi n vi c n p lưu chi u trư c khi phát hành 24 ti ng ng h . i v i b n tin xu t b n hàng ngày, n p lưu chi u trư c tám (8) gi sáng hàng ngày. 2. B n tin lưu chi u n p cho C c Báo chí B Văn hoá - Thông tin 06 b n, S Văn hoá - Thông tin nơi xu t b n b n tin 02 b n. B n tin không xu t b n Hà N i n p lưu chi u cho C c Báo chí B Văn hoá - Thông tin qua bưu i n. Th i gian n p lưu chi u tính theo d u tem bưu i n. Chương 2: N I DUNG, HÌNH TH C C A B N TIN i u 7. N i dung b n tin: 1. Thông tin các lĩnh v c ư c quy nh t i i u 3 c a Quy ch này b ng th lo i tin t c. 2. N i dung thông tin không ư c vi ph m các quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. i u 8. Hình th c b n tin 1. Khuôn kh t i a c a b n tin là 19 cm x 27 cm. S trang t i a là 32 trang.
  4. 2. Các n i dung ph i ghi trên trang 1, trang cu i c a b n tin: a. Trang m t: Ph n trên c a trang m t ch B N TIN. Tên c a b n tin sau ho c dư i ch B N TIN. Tên c a cơ quan, t ch c xu t b n và ngày tháng năm xu t b n b n tin dư i tên b n tin. b. Trang cu i: Ph n cu i trang cu i ghi rõ s , ngày tháng năm c a gi y phép xu t b n do B Văn hoá - Thông tin c p, nơi in, s lư ng in, kỳ h n xu t b n, ngư i ch u trách nhi m xu t b n. Chương 3: I U KI N VÀ TH T C C P PHÉP i u 9. i u ki n c p phép. Cơ quan, t ch c, pháp nhân Vi t Nam có nhu c u xu t b n b n tin ph i có các i u ki n sau: 1. Có ngư i ch u trách nhi m v vi c xu t b n b n tin có nghi p v qu n lý thông tin. 2. T ch c b máy ho t ng phù h p b o m cho vi c xu t b n b n tin. 3. Xác nh rõ n i dung thông tin, m c ích thông tin, kỳ h n xu t b n, khuôn kh , s trang, s lư ng, nơi in, i tư ng ph c v c a b n tin. 4. Có a i m làm vi c chính th c và các i u ki n c n thi t b o m cho vi c xu t b n b n tin. i u 10. H sơ xin c p phép xu t b n b n tin g m: - ơn xin c p gi y phép theo m u quy nh c a B Văn hoá - Thông tin. - B n sao Quy t nh thành l p, cho phép thành l p cơ quan, t ch c, pháp nhân có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c ho c c a cơ quan có th m quy n. - Sơ y u lý l ch c a ngư i ch u trách nhi m xu t b n b n tin. - Măng-sét c a b n tin. i u 11. Th t c xin c p phép:
  5. Cơ quan, t ch c, pháp nhân Vi t Nam có nhu c u xu t b n b n tin ph i làm th t c xin phép C c Báo chí B Văn hoá - Thông tin. 1. C c Báo chí tr c ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân thu c Trung ương. 2. S Văn hoá - Thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n, th m nh và ngh C c Báo chí xem xét c p gi y phép i v i h sơ xin c p gi y phép xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân thu c a phương mình. i u 12. C p gi y phép: 1. C c Báo chí là cơ quan c p gi y phép xu t b n b n tin, ch u trách nhi m ki m tra y các i u ki n c a cơ quan, t ch c, pháp nhân xin phép xu t b n b n tin trư c khi c p gi y phép. 2. Trong trư ng h p không c p gi y phép thì ch m nh t là ba mươi (30) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ xin phép xu t b n b n tin, C c Báo chí ph i tr l i và nêu rõ lý do. i u 13. Hi u l c c a gi y phép: 1. Sau sáu mươi (60) ngày, k t ngày gi y phép xu t b n b n tin có hi u l c, n u cơ quan, t ch c, pháp nhân không xu t b n b n tin thì gi y phép không còn giá tr . C c Báo chí có trách nhi m thu h i l i gi y phép. N u có nhu c u xu t b n b n tin thì ph i làm th t c xin phép l i. 2. Cơ quan, t ch c, pháp nhân t m ng ng ho c thôi không xu t b n b n tin ph i thông báo b ng văn b n trư c mư i lăm (15) ngày cho C c Báo chí. Trư ng h p không xu t b n b n tin n a, gi y phép b thu h i. 3. Thay i m t trong các i u ghi trong gi y phép xu t b n b n tin ph i xin phép C c Báo chí b ng văn b n. Chương 4: THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Thanh tra, ki m tra 1. Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 2. C c Báo chí có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra nh kỳ hàng năm ho c ki m tra t xu t vi c xu t b n b n tin trong ph m vi toàn qu c. 3. S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra vi c xu t b n b n tin trên a bàn a phương mình theo các quy nh t i Quy ch này. i u 15. Khen thư ng T ch c, cá nhân có công trong vi c phát hi n nh ng vi ph m các quy nh t i Quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 16. X lý vi ph m. Cơ quan, t ch c, pháp nhân và cá nhân không th c hi n úng các quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý b ng các hình th c sau: 1. Thu h i, t ch thu n ph m. 2. ình b n. 3. Thu h i gi y phép xu t b n. 4. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá - thông tin. 5. Truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 17. Th m quy n x lý vi ph m 1. B Văn hoá - Thông tin có th m quy n x lý các vi ph m hành chính trong ho t ng xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân và cá nhân trong nư c. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th m quy n x lý các vi ph m hành chính trong ho t ng xu t b n b n tin c a các cơ quan, t ch c, pháp nhân và cá nhân a phương mình. Trư ng h p U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý không úng thì B Văn hoá - Thông tin quy t nh hình th c x lý.
  7. 3. B Văn hoá - Thông tin quy t nh thu h i, t ch thu n ph m, ình b n, thu h i gi y phép xu t b n b n tin. Trư ng h p có vi ph m c bi t nghiêm tr ng, kh n c p, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n t m th i thu h i, t ch thu n ph m, ình b n vi c xu t b n b n tin và báo cáo ngay b ng văn b n cho B trư ng B Văn hoá - Thông tin xem xét quy t nh. 4. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá - thông tin. 5. S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thi hành các quy t nh x lý vi ph m c a B Văn hoá - Thông tin, U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i vi c xu t b n b n tin trên a bàn a phương mình.
Đồng bộ tài khoản