Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 53/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P ÁP D NG CÔNG NGH CAO N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương) phê duy t Chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao n năm 2020; Xét T trình s 655/TTr-VCL ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Chi n lư c, Chính sách công nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n: - Phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm ho c t o ra các s n phNm m i có giá tr gia tăng cao d a trên vi c ng d ng các thành t u c a khoa h c và công ngh ; - Phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao ph i phù h p v i Chi n lư c phát tri n công nghi p Vi t Nam n năm 2020, ph c v m c tiêu công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c n năm 2020 nư c ta cơ b n tr thành nư c công nghi p theo hư ng hi n i; - Các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao ưu tiên phát tri n ph i là các ngành công nghi p “ưu tiên, mũi nh n” có vai trò n n t ng thúc Ny s phát tri n c a các ngành công nghi p khác; - Phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao ph i theo l trình thích h p, giai o n u là ti p thu, làm ch , thích nghi các công ngh nh p, ti n t i áp d ng các công ngh cao ư c t o ra trong nư c và phù h p v i kh năng c a n n kinh t giai o n n năm 2020; - Phát tri n các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao c n g n ch t v i phát tri n ngu n nhân l c công ngh cao; - Áp d ng công ngh cao vào các ngành công nghi p ph i m b o phát tri n b n v ng và b o v môi trư ng. 2. M c tiêu: a) M c tiêu chung:
  2. T p trung u tư áp d ng công ngh cao vào m t s ngành công nghi p ưu tiên, mũi nh n có vai trò n n t ng thúc Ny s phát tri n c a các ngành công nghi p khác; các ngành công nghi p có giá tr gia tăng cao, s d ng ngu n nhân l c khoa h c công ngh ch t lư ng cao; các ngành công nghi p i vào các mũi nh n c a ti n b khoa h c công ngh th gi i và có xu hư ng phát tri n m nh trong tương lai; các ngành công nghi p có i u ki n h i nh p và tham gia vào chu i s n xu t qu c t và các ngành công nghi p òi h i năng l c và ngu n l c phù h p v i i u ki n c a n n kinh t trong m t giai o n nh t nh (t nay n năm 2020). C th là: - Ngành i n t - tin h c; - Ngành Cơ khí; - Ngành Luy n kim; - Ngành Hóa ch t; - Ngành Ch bi n th c phNm; - Ngành Năng lư ng. b) M c tiêu c th : - n năm 2020, nâng cao giá tr s n xu t công nghi p c a các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao m b o giá tr gia tăng trong t ng giá tr s n xu t công nghi p 42-45%; - Chuy n d ch cơ c u các ngành công nghi p theo hư ng tăng t tr ng các ngành áp d ng công ngh cao. Nâng t l u tư cho nghiên c u phát tri n trong các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao t 0,2-0,3% doanh thu hi n nay lên 3,5-5,0% vào năm 2015 và 8-10% năm 2020; - Tăng cư ng u tư i m i công ngh theo hư ng áp d ng công ngh cao, ph n u t t l u tư i m i máy móc thi t b t 8-10% hi n nay lên 10-15% vào năm 2015 và ph n u t m c trên 20% vào năm 2020; - Chú tr ng ào t o ngu n nhân l c công ngh cao nh m áp ng nhu c u cho các ngành công nghi p áp d ng công ngh cao theo t ng giai o n phát tri n. 3. nh hư ng chi n lư c phát tri n m t s ngành công nghi p áp d ng công ngh cao: a) Ngành i n t - tin h c: - Áp d ng công ngh cao trong ngành i n t - tin h c c n i th ng vào công ngh hi n i, ti p nh n tr c ti p công ngh t qu c gia sáng t o ra công ngh ngu n, không qua trung gian; - Công ngh cao ư c áp d ng c n ph i ch n l c, i th ng vào m t s công ngh cao như công ngh nano, công ngh laser, cơ – i n t , công ngh ch t o v t li u m i trong lĩnh v c quang – cơ i n t ; Công ngh ch t o các thi t b o lư ng, i u khi n t ng; Công ngh ch t o các thi t b i n t y sinh, công ngh ch t o các thi t b vi n thông …; - Ph n u n năm 2020 giá tr s n xu t c a ngành i n t - tin h c chi m 20% giá tr s n xu t công nghi p. b) Ngành Cơ khí: - Cơ khí là ngành công nghi p n n t ng, có vai trò h tr , thúc Ny các ngành công nghi p khác phát tri n. Trong giai o n n năm 2020, áp d ng công ngh cao vào ngành cơ khí c n quan tâm: ng d ng r ng rãi CAD/CAM/CNC trong ch t o máy và thi t b toàn b , máy ng l c – máy nông
  3. nghi p, máy và thi t b xây d ng, máy và thi t b i n, ô tô, tàu th y, máy – thi t b y t ; thi t b , vũ khí, trang b qu c phòng … ng d ng máy, thi t b i u khi n theo chương trình s ph n l n nh ng khâu, công o n s n xu t hàng lo t l n, ho c gia công chi ti t, linh ki n yêu c u chính xác cao; - Ph n u n năm 2015: Làm ch thi t k ph n m m, t l p ráp ph n c ng máy tính công nghi p hi n i hóa kho ng 10% s máy và thi t b hi n có c a các nhà máy cơ khí ch t o theo hư ng ng d ng máy i u khi n theo chương trình s ; Nghiên c u thi t k và ch t o m t ph n các m u máy hi n i ( ng d ng công ngh PLC, CNC) và các thi t b gia công c bi t áp ng 20-30% nhu c u trong nư c và tham gia chu i s n xu t qu c t ; n năm 2020: Cơ b n hoàn thành hi n i hóa và i m i máy móc – thi t b gia công kim lo i cho các nhà máy ch t o cơ khí theo hư ng CNC hóa; S n xu t l p ráp áp ng 35-50% nhu c u máy và thi t b CNC i v i các doanh nghi p công nghi p trong n n kinh t qu c dân; Nghiên c u, l p ráp áp ng m t ph n trang thi t b t ng hóa, thi t b thông minh, ti t ki m năng lư ng, không ô nhi m cho nhu c u dân d ng; Nghiên c u và s d ng các v t li u m i ch t o các máy móc và thi t b . c) Ngành Luy n kim: Luy n kim là ngành công nghi p quan tr ng, là ti n cho các ngành công nghi p khác, trư c h t là các ngành công nghi p cơ khí, i n t phát tri n. Trong giai o n t nay n năm 2020, áp d ng công ngh cao trong ngành công nghi p luy n kim ph i ng th i chú tr ng trên c hai lĩnh v c: luy n kim en và luy n kim màu, c th như sau: - i v i lĩnh v c luy n kim en, áp d ng công ngh cao trong h th ng i u khi n t ng quá trình luy n kim (t nguyên li u u vào t i s n phNm hoàn ch nh u ra); ng d ng các ph n m m và các chương trình tích h p i u khi n quá trình; Các thi t b ph c v i u ch nh, ki m soát t ng ( i u nhi t, i u áp) …; - i v i luy n kim màu, áp d ng các công ngh cao : Luy n thô, luy n tinh thi c, s n xu t thi c có s ch cao áp ng cho các ngành i n t , công nghi p th c phNm; Luy n ng trong lò b l ng, lò chuy n, h a tinh luy n và tinh luy n i n phân ư c ng Mo; Công ngh x lý qu ng antimon nghèo v i hàm lư ng < 3%; Công ngh th y luy n, công ngh thiêu l p sôi hòa tách và i n phân thu k m s ch; Công ngh cao trong s n xu t Al2O3. d) Ngành Hóa ch t: - Áp d ng công ngh cao trong ngành công nghi p hóa ch t trư c h t c n t p trung u tư phát tri n các lĩnh v c: hóa ch t ph c v s n xu t nông nghi p, hóa ch t ph c v s n xu t công nghi p, hóa dư c ph c v chăm sóc s c kh e c ng ng. Các công ngh cao ư c áp d ng ph i hư ng t i m b o t t môi trư ng sinh thái và ti t ki m năng lư ng; - i v i s n phNm hóa ch t ph c v s n xu t nông nghi p: S n phNm phân bón: Áp d ng công ngh cao vào các nhà máy s n xu t phân lân, phân NPK, phân h u cơ sinh h c; u tư các nhà máy s n xu t phân m t khí thiên nhiên, t than, nhà máy s n xu t NPK theo công ngh cao, nhà máy s n xu t DAP; S n phNm thu c b o v th c v t (BVTV): Ny m nh nghiên c u, s n xu t các s n phNm g c sinh h c, s d ng các ho t ch t th h m i, các dung môi ít gây ô nhi m môi trư ng, phù h p v i nh ng quy nh c a khu v c và qu c t ; - i v i s n phNm hóa ch t ph c v s n xu t công nghi p: n năm 2020 làm ch công ngh cao trong s n xu t axit H2SO4 ng d ng công ngh ti p xúc kép, h p th kép, xúc tác chuy n hóa tiên ti n, công ngh m i v s n xu t axit H3PO4. Các s n phNm hóa ch t cơ b n c n áp d ng công ngh cao mb o các lo i axit cho s n xu t phân bón, xút cho các ngành d t, gi y, tuy n qu ng, ch t tNy r a, s n xu t sô a, m t s lo i oxit kim lo i như oxit titan, oxit manhe và các lo i khác; S n phNm i n hóa: T ng bư c ti p c n công ngh cao có th s n xu t ư c các s n phNm như các lo i pin - c quy c ch ng, các lo i khí hi m; - i v i hóa dư c: ng d ng công ngh cao vào lĩnh v c hóa dư c t trình tiên ti n, hi n i, góp ph n phát tri n ngành công nghi p hóa dư c thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n s n xu t và
  4. cung c p nguyên li u s n xu t các lo i thu c ch a b nh thi t y u, ti n t i ch ng s n xu t thu c ch a b nh trong nư c. ) Ngành Ch bi n th c phNm: - Áp d ng công ngh cao trong ngành ch bi n phNm nh m nâng cao hi u qu kinh t , m b o giá thành h p lý v i ch t lư ng th c phNm cao; - Các công ngh cao ư c áp d ng tăng t l các s n phNm ch bi n sâu, nâng cao giá tr gia tăng c a s n phNm; gi m áng k t n th t trong b o qu n, c th t nay n năm 2015: i v i thóc g o gi m m c t n th t t 3% xu ng 0,7-1%; rau qu t 30-35% xu ng 10-15%; th y s n t 25-30% xu ng 10-15%; - T ng bư c nâng cao t l ng d ng công ngh cao trong ngành ch bi n th c phNm. Ph n u th c hi n t nay n năm 2020 Vi t Nam có 70 – 80% nguyên li u nông th y s n ư c ưa vào ch bi n công nghi p, 30% có s d ng công ngh cao trong ch bi n; - Tăng cư ng ng d ng công ngh cao nâng cao kh năng ki m soát v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t và t o ư c s c c nh tranh c a s n phNm th c phNm Vi t Nam v an toàn v sinh th c phNm; - T nay t i năm 2010, các công ngh cao ư c áp d ng vào công nghi p ch bi n th c phNm c n quan tâm các lĩnh v c sau ây: Ch bi n s a và s n phNm t s a: Công ngh b o qu n l nh trong quá trình ti p nh n s a; Công ngh tách béo s n xu t s a b t g y; Công ngh ph i tr n, a d ng hóa các lo i s a ch c năng; Công ngh s n xu t ph gia, ch t h tr ch bi n, vi ch t b sung; Công ngh s n xu t bơ; Công ngh lên men và tàng tr phomát; Công ngh s n xu t bao bì a l p có tính năng ch ng nhi m khuNn; Công ngh ch bi n bơ ng t, bơ lên men; Công ngh s y s a b t bao g m c s a b t g y, s a b t nguyên kem; Công nghi p u ng: Công ngh s d ng men khô trong quá trình lên men, công ngh lên men bia ng n ngày; Công ngh s n xu t bia n ng cao; Công ngh ti t ki m năng lư ng, làm l nh b ng nư c á ng và thu h i hơi t n i n u hoa; Công ngh l c vô trùng; Công ngh n u nguyên li u trong s n xu t rư u b ng phun hơi; Công ngh chưng c t tinh luy n chân không và a áp su t; Công ngh thanh trùng nhi t cao s n xu t các lo i bia rư u nư c gi i khát có ch t lư ng tương ương v i s n phNm nh p ngo i; Công ngh ch bi n nư c qu s d ng áp su t cao, nhi t th p; Công ngh ch bi n u ng b dư ng, u ng ch c năng; Công ngh tách Protein hòa tan t u tương; Công nghi p ch bi n lương th c: Công ngh ch bi n g o liên hoàn t ng hóa; Công ngh b o qu n lương th c trong h th ng kho kín có s d ng khí trơ; Công ngh b o qu n lương th c nhi t th p; S d ng các ho t ch t có ngu n g c th o m c trong quá trình b o qu n lương th c; Công nghi p s n xu t mía ư ng: Công ngh thu h i ư ng t cây nguyên li u mía s d ng dung môi nhi t khu ch tán, Công ngh SAT, công ngh Cti; Công ngh tNy màu b ng phương pháp ion; Công nghi p ch bi n th y h i s n, th t: Quá trình sơ ch và ch bi n, b o qu n s n phNm như công ngh ông l nh, công ngh ch bi n h p, công ngh c p ông, công ngh b o qu n b ng phóng x , b ng sóng siêu âm; Công nghi p ch bi n rau qu : Công ngh b o qu n theo phương pháp s d ng các ch t có ngu n g c th c v t, công ngh nâng cao ch t lư ng s n phNm và v sinh an toàn th c phNm. e) Ngành Năng lư ng: - Năng lư ng ngày càng là thách th c l n trong quá trình th c hi n m c tiêu v t c phát tri n n n kinh t , do ó c n ng d ng công ngh cao m b o hi u qu c a quá trình s n xu t và kinh doanh
  5. c a ngành năng lư ng, cung c p d ch v ch t lư ng cao v i m c tiêu m b o an ninh năng lư ng qu c gia; - Áp d ng công ngh cao trong ngành năng lư ng trư c h t c n Ny nhanh vi c ng d ng vào các lĩnh v c có kh năng ng d ng cao, mang l i hi u qu l n và thân thi n môi trư ng; - T nay t i năm 2020 t p trung áp d ng công ngh cao trong các lĩnh v c sau: S n xu t i n năng: i v i các nhà máy nhi t i n: ng d ng công ngh cao t i ưu hóa nguyên li u u vào, tăng h s s n sàng (ho c h s kh d ng) cho các nhà máy cũ ang v n hành. Công ngh cao ng d ng trong h th ng o lư ng, i u khi n, b o v tăng tin c y c a nhà máy, góp ph n nâng cao hi u su t c a nhà máy; i v i các nhà máy th y i n: ng d ng công ngh cao khai thác s d ng t ng h p ngu n nư c các h ch a, xây d ng h th ng quan tr c và qu n lý h ch a, qu n lý p v n hành hi u qu và an toàn. Xây d ng các p th y i n trên cơ s áp d ng m t cách h p lý các công ngh v t li u và thi công m i trên th gi i. ng d ng thi t b th y i n có công ngh cao, ng b có hi u su t và tin c y cao trong xây d ng m i và thay th các t máy cũ; l p t h th ng i u khi n t ng hi n i; i v i năng lư ng tái t o: ng d ng công ngh cao cho ngu n phát i n năng lư ng m t tr i, gió, biogas, biomas, a nhi t … v i các d ng ph c v cho các h gia ình, các c m dân cư và có công su t l n b sung lư i i n qu c gia. Ti n t i có th ch t o thi t b năng lư ng m i trong nư c; i v i i n h t nhân: Ti p t c nghiên c u v an toàn h t nhân và các công ngh i n nguyên t ph bi n hi n nay; Truy n t i và phân ph i i n năng: Phát tri n h th ng truy n t i, phân ph i i n năng có tin c y cao; có kh năng cung c p i n linh ho t và có kh năng t khôi ph c trên cơ s ng d ng công ngh cao; Công ngh cao ng d ng trong i u và i u khi n: Hoàn thi n các trung tâm i u qu c gia và các trung tâm i u mi n; Thi t l p t i các tr m 110 kV, 220 kV và 500 kV h th ng thu th p d li u v n hành và thông s thi t b t xa SCADA/EMS; Xây d ng h th ng công ngh thông tin áp d ng công ngh cao hoàn ch nh, hi n i cho ngành i n l c. 4. Chính sách và gi i pháp a) Chính sách v tài chính - Mi n ho c gi m thu nh p khNu máy móc, trang thi t b ph c v u tư áp d ng công ngh cao trong các dây chuy n s n xu t hi n có c a doanh nghi p; - Nhà nư c h tr lãi su t ho c b o lãnh vay v n u tư vào các d án áp d ng công ngh cao; - Các doanh nghi p u tư áp d ng công ngh cao ư c phép kh u hao máy móc và thi t b nhanh hơn như m t kho n chi t kh u khi xác nh thu l i t c. b) Chính sách h tr các doanh nghi p công nghi p nghiên c u i m i công ngh , áp d ng công ngh cao - Nhà nư c h tr hoàn toàn ho c m t ph n kinh phí ti p nh n chuy n giao công ngh , ào t o ngu n nhân l c cho các d án áp d ng công ngh cao; khuy n khích th c hi n các chương trình ào t o ph i h p gi a các công ty có v n u tư nư c ngoài v i các nhà cung c p trong nư c (các doanh nghi p công nghi p h tr n i a); Khai thác t t tri th c ngư i Vi t Nam nư c ngoài phát tri n công nghi p công ngh cao; - Nhà nư c c p kinh phí t ngân sách nhà nư c cho các chương trình, tài nghiên c u khoa h c công ngh áp d ng công ngh cao ho c t o ra các s n phNm công ngh cao;
  6. - Tăng cư ng vi c cung c p thông tin cho doanh nghi p hư ng t i m c tiêu áp d ng công ngh cao trong s n xu t, b o v quy n s h u trí tu c a doanh nghi p. Nhà nư c h tr doanh nghi p trong vi c xúc ti n thương m i ho c tìm ki m các ngu n cung c p công ngh cao. c) Chính sách khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công ngh cao t i Vi t Nam Nhà nư c t o m i i u ki n thu n l i cho các nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công ngh áp d ng t i Vi t Nam, ng th i ti p t c hoàn thi n chính sách bán c ph n cho các doanh nghi p, t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài i v i các doanh nghi p c ph n hóa thu c các ngành công nghi p ưu tiên phát tri n áp d ng công ngh cao. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chi n lư c này. 2. B Công Thương ph i h p v i các B ; K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Giáo d c và ào t o c th hóa các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên cơ s Chi n lư c này, nghiên c u xây d ng Chương trình áp d ng công ngh cao trong các ngành công nghi p c a a phương, bao g m c vi c xu t các cơ ch chính sách h tr trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t và ch o th c hi n; Tham gia v i các B , ngành ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n Chi n lư c này t i a phương m b o tính ng b , th ng nh t v i t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Vũ Huy Hoàng - Website Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Các V , C c, Vi n Nghiên c u CLCSCN thu c BCT; - Website B Công Thương; - Lưu VT, KHCN.
Đồng bộ tài khoản