Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
123
lượt xem
6
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 53/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH NAY Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , V trư ng V B o hi m, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành theo thNm quy n nay ã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c kèm theo); i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, ơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP; VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ki m toán Nhà nư c; - H ND,UBND, S Tài chính; Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án NDTC, Vi n ki m sát NDTC; Tr n Xuân Hà - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các t ch c, ơn v thu c B ; - C c ki m tra VB (B TP);Công báo; - Website Chính ph ; Website BTC; - Lưu: VT, PC. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH NAY Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2008/Q -BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Tên lo i S , ký hi u Ngày ban Cơ quan ban STT N i dung trích y u văn b n văn b n hành hành 1 Thông tư 35 TT/LB 25/04/1995 B Tài chính - Hư ng d n v b o hi m liên B B Giáo d c toàn di n i v i h c và ào t o sinh, sinh viên 2 Quy t 927 18/08/1995 B Tài chính v vi c s a i ph m vi nh TC/Q /TCNH áp d ng các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m 3 Thông tư 06/1998/TTLT- 15/01/1998 B Tài chính - Hư ng d n x lý n liên B BTC-TCHQ T ng c c H i ng, truy thu và ph t quan ch m n p thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t c a hàng nh p khNu 4 Thông tư 32/2002/TT- 10/04/2002 B Tài chính hư ng d n th c hi n BTC Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 05/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó
  3. Tên lo i S , ký hi u Ngày ban Cơ quan ban STT N i dung trích y u văn b n văn b n hành hành khăn do nguyên nhân khách quan 5 Thông tư 128/2003/TT- 22/12/2003 B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh BTC nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p 6 Quy t 14/2004/Q - 16/01/2004 B Tài chính v vi c ban hành Quy t c, nh BTC Bi u phí b o hi m b i thư ng cho ngư i lao ng trong doanh nghi p xây d ng, l p t 7 Quy t 33/2004/Q - 12/04/2004 B Tài chính V vi c ban hành Quy nh BTC t c, Bi u phí b o hi m xây d ng, l p t 8 Thông tư 41/2004/TT- 18/05/2004 B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh BTC nh s 100/2004/N -CP ngày 25/02/2004 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 9 Thông tư 88/2004/TT- 01/09/2004 B Tài chính s a i, b sung Thông tư BTC s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p
Đồng bộ tài khoản