intTypePromotion=3

Quyết định số 53/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 53/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N KHU KINH T NAM PHÚ YÊN, T NH PHÚ YÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên, t nh Phú Yên, v i ngư i n i dung ch y u sau: I. CH C NĂNG C A KHU KINH T NAM PHÚ YÊN - Là m t trong các trung tâm giao thương qu c t , trung tâm công nghi p, c ng bi n, d ch v , ô th l n c a khu v c; c a ngõ quan tr ng c a Nam Trung B , Tây Nguyên; - Trung tâm kinh t l n, mang tính t phá phát tri n kinh t xã h i c a t nh Phú Yên; - Trung tâm thu hút u tư và h i nh p qu c t quan tr ng c a t nh Phú Yên và vùng Nam Trung B . II. QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N KHU KINH T NAM PHÚ YÊN 1. Quan i m phát tri n - Phát tri n các ngành, lĩnh v c trong Khu kinh t Nam Phú Yên phù h p v i xu th h i nh p kinh t qu c t ; phù h p và g n bó ch t ch v i s phát tri n kinh t - xã h i vùng Nam Trung B , Tây Nguyên và c nư c; - Phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên tr thành a bàn t phá toàn di n c a t nh Phú Yên; m t c c phát tri n quan tr ng c a vùng Nam Trung B ; m t trung tâm giao thương qu c t , trung tâm công nghi p, thương m i, c ng bi n l n c a vùng Nam Trung B và Tây Nguyên;
 2. - Phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên thành trung tâm kinh t t ng h p, a ngành, a ch c năng, g m: khu phi thu quan; các khu công nghi p t p trung; khu c ng Vũng Rô, Bãi G c và d ch v c ng; khu ô th t p trung có ki n th c hi n i, khu du l ch bi n; - Khu kinh t Nam Phú Yên áp d ng cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài nh m t o ra nh ng i u ki n thu n l i nh t cho các nhà u tư trong và ngoài nư c. m b o th t c hành chính thu n l i, nhanh, m t u m i nh m t o môi trư ng thông thoáng nh t cho các ho t ng s n xu t kinh doanh; - Phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên m b o mang l i hi u qu t ng h p và b n v ng, c v kinh t , xã h i, chính tr , an ninh, qu c phòng, môi trư ng và quan h i ngo i. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát Xây d ng và phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên tr thành khu kinh t t ng h p, a ngành, a ch c năng v i tr ng tâm là ngành công nghi p l c, hóa d u và các ngành công nghi p sau d u; các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, ch bi n và xu t khNu; g n v i vi c phát tri n và khai thác có hi u qu c ng Vũng Rô, Bãi G c, sân bay Tuy Hòa. Xây d ng Khu kinh t thành m t trung tâm công nghi p và d ch v , mang tính t phá phát tri n kinh t xã h i c a t nh Phú Yên; c c phát tri n quan tr ng, trung tâm giao thương qu c t c a vùng Nam Trung B và Tây Nguyên; có h th ng k t c u h t ng ng b ; ô th văn minh, hi n i. T o i u ki n ti n phát tri n kinh t xã h i cho T nh và các vùng lân c n. b) M c tiêu c th - Khai thác có hi u qu các l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và chính tr giao thương, d ch v qu c t và trong nư c thúc Ny phát tri n kinh t khu v c, t o ra s lan t a ra các vùng xung quanh, ti n t i thu h p kho ng cách phát tri n v i các t nh trong khu v c và c nư c; - Hình thành các phân ngành, s n phNm mũi nh n ch l c có ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao trong ngành công nghi p, d ch v và nông nghi p nh m t o ra th và l c cho s phát tri n lâu dài; - T o nhi u vi c làm, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c; góp ph n quy t nh vào vi c chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng hi n i; - T o ra m t khu v c có môi trư ng u tư, kinh doanh thông thoáng, thu n l i thu hút u tư, v i các cơ ch , chính sách khuy n khích và ưu ãi nh t, b máy qu n lý t hi u qu thu hút u tư. III. MÔ HÌNH PHÁT TRI N C A KHU KINH T NAM PHÚ YÊN Khu kinh t Nam Phú Yên có các phân khu ch c năng chính là: khu ô th trung tâm; khu phi thu quan và khu thu quan.
 3. 1. Khu phi thu quan: di n tích kho ng 320 ha g n v i khu c ng Vũng Rô và Khu c ng Bãi G c trong Khu kinh t Nam Phú Yên là m t khu v c t phá quan tr ng, m t nhân t mang tính quy t nh n s phát tri n và thu hút u tư c a Khu kinh t . 2. Khu thu quan: là toàn b khu v c còn l i c a Khu kinh t Nam Phú Yên, (g m các phân khu chính như: khu c ng thu quan, các khu công nghi p, các khu du l ch, khu ô th , khu hành chính trung tâm và các khu dân cư). 3. Cơ ch , chính sách: Khu kinh t Nam Phú Yên ư c phép áp d ng nh ng cơ ch , chính sách, pháp lu t có m c khuy n khích u tư và ưu ãi nh t theo quy nh, ư c Th tư ng Chính ph phê duy t s c h p d n, thu hút ư c các ngu n l c u tư phát tri n trong và ngoài nư c. Ban Qu n lý Khu kinh t Nam Phú Yên là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Phú Yên, do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và B trư ng B N i v , tr c ti p th c hi n qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng u tư, xây d ng và phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên theo quy ho ch, k ho ch, ti n và các cơ ch , chính sách ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C 1. nh hư ng phát tri n công nghi p - Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p g n v i các th m nh c a Khu kinh t như công nghi p l c d u, công nghi p hóa d u; các ngành công nghi p g n v i khai thác bi n và c ng bi n; các ngành công nghi p s d ng nhi u lao ng; các ngành công nghi p hư ng n xu t khNu; các ngành công nghi p có công ngh tiên ti n, ph i m b o an toàn tuy t i v tác ng môi trư ng; - Hình thành các s n phNm công nghi p ch l c có t m quan tr ng l n, có s c c nh tranh cao, áp ng yêu c u h i nh p khu v c và qu c t nh m t o ra th và l c cho phát tri n lâu dài; - Ưu tiên thu hút các doanh nghi p l n, các công ty xuyên qu c gia, làm u tàu lôi kéo s phát tri n c a Khu kinh t Nam Phú Yên; - S d ng hi u qu t t i 3 khu công nghi p t p trung ã có; hình thành thêm m t s khu công nghi p hi n i trong Khu kinh t Nam Phú Yên; phát tri n các c m công nghi p, các lo i hình công nghi p v a và nh làm v tinh cho các khu công nghi p, các doanh nghi p công nghi p l n trong Khu kinh t Nam Phú Yên. V i nh hư ng trên, t nay n năm 2020, t p trung phát tri n các ngành công nghi p ch y u sau: công nghi p l c – hóa d u, công nghi p óng m i và s a ch a tàu thuy n, công nghi p ô tô, cơ khí ch t o ng cơ, ph tùng, công nghi p d t may, s n xu t hàng hóa tiêu dùng; công nghi p i n t , cơ khí chính xác, t ng hóa, l p ráp, gia công, bao bì; công nghi p ch bi n th c phNm công ngh cao, công nghi p ch bi n nông – lâm – th y s n.v.v. nh hư ng phát tri n các ngành công nghi p c th như sau:
 4. a) Công nghi p l c, hóa d u: t p trung thúc Ny vi c hoàn thành th t c u tư, s m tri n khai xây d ng D án Nhà máy l c d u Vũng Rô (100% v n u tư nư c ngoài). D án u tư h t ng Khu công nghi p hóa d u và d án T h p hóa d u Naphtha Cracking (100% v n nư c ngoài). b) Công ngh óng m i và s a ch a tàu thuy n: c n khuy n khích phát tri n các nhà máy óng m i và s a ch a tàu bi n v i năng l c óng m i tàu n 20.000 DWT và s a ch a tàu n 100 ngàn t n. Thúc Ny s m tri n khai giai o n 2, D án Nhà máy óng và s a ch a tàu c a T p oàn Vinashin. c) Công nghi p cơ khí ch t o, ph tùng: phát tri n m nh các ngành công nghi p cơ khí ph c v s n xu t và l p ráp ô tô, xe cơ gi i; l p ráp các máy n ng; s n xu t và s a ch a; l p ráp các phương ti n v n t i n ng, các thi t b nâng d ; s n xu t máy xây d ng, các thi t b cho nhà máy xi măng, nhà máy ư ng, s n xu t máy móc thi t b ph c v ch bi n nông lâm th y s n; thi t b n ; thi t b cơ khí chính xác; l p ráp thi t b k thu t s . d) Công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng: phát tri n các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng như d t may, da gi y, i n t , i n l nh cao c p, thi t b i n, di n ch t lư ng cao, cáp i n các lo i, bóng i n cao áp th y ngân.v.v. ph c v cho nhu c u c a c vùng Nam Trung B , Tây Nguyên và xu t khNu. ) Các ngành công nghi p ch bi n nông th y s n: u tư xây d ng các cơ s ch bi n nông th y s n nâng cao giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa nông ngư nghi p; nghiên c u tri n khai xây d ng nhà máy ch bi n th y s n xu t khNu (công su t 2.500-3.000 t n/năm), xây d ng nhà máy bia (công su t 100 tri u lít/năm) và xây d ng các nhà máy ch bi n th c phNm h p, nhà máy hoa qu h p, nư c gi i khát, th c ăn gia súc.v.v. e) Các ngành công nghi p khác: u tư xây d ng các cơ s ch bi n nâng cao giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa nông – lâm – ngư; nghiên c u tri n khai xây d ng nhà máy ch bi n th y s n xu t khNu (công su t 2.500 – 3.000 t n/năm); và các nhà máy ch bi n th c phNm h p, nhà máy hoa qu h p, nư c gi i khát, th c ăn gia súc.v.v.; s phát tri n các ngành công nghi p s n xu t, gia công thu c lĩnh v c công ngh sinh h c, lĩnh v c v t li u xây d ng m i; s n xu t, gia công, l p ráp thi t b văn phòng; s n xu t, gia công, ch t o m u s n phNm, bao bì; s n xu t, gia công hàng ch t lư ng cao (vàng, b c, á quý, hóa m phNm.v.v); s n xu t rư u, các s n phNm t nh a cao c p, ch t tNy r a, hóa m phNm, ch bi n h p, hoa qu xu t khNu, s n xu t bao bì, in n nhãn hàng hóa, gia d ng, d ng c th d c th thao; thi t b , văn phòng phNm. 2. nh hư ng phát tri n các ngành d ch v T p trung phát tri n m t s ngành, s n phNm d ch v ch l c như d ch v c ng và v n t i bi n, du l ch, thương m i, tài chính – ngân hàng, bưu chính – vi n thông .v.v. nh hư ng phát tri n các ngành d ch v c th như sau: a) Phát tri n d ch v c ng và v n t i bi n: phát tri n các d ch v c ng và v n t i bi n tr thành ngành kinh t ch l c, ưa Nam Phú Yên tr thành m t trung tâm kinh t hàng h i c a vùng Nam Trung B . D báo hàng qua c ng Vũng Rô t kho ng 1,8-2
 5. tri u t n vào năm 2010 và t kho ng 4,2-4,5 tri u t n vào năm 2020. Vì v y, áp ng nhu c u phát tri n, c n t p trung xây d ng, nâng c p c ng Vũng Rô t công su t kho ng 1,5 tri u t n vào năm 2010, và t t 4-6 tri u t n vào năm 2020. - V d ch v c ng: phát tri n a d ng các lo i hình d ch v c ng (như: i lý tàu bi n và môi gi i hàng h i; lai d t tàu bi n; i lý v n t i hàng hóa tàu bi n; cung ng tàu bi n, th y th ; giao nh n và ki m m hàng hóa; b c d hàng hóa, kho bãi, xu t nh p khNu, chuy n khNu quá c nh; s a ch a tàu bi n t i c ng; v sinh môi trư ng bi n; c u h trên bi n.v.v). - V v n t i bi n: phát tri n d ch v v n t i bi n theo hư ng t ng bư c xây d ng i tàu v n t i phù h p tham gia vào v n chuy n hàng hóa xu t nh p khNu qua khu v c c ng Vũng Rô; phát tri n ng b , theo cơ c u h p lý i tàu vi n dương g n v i nhu c u v n chuy n (g m: tàu r i chuyên d ng, tàu chuyên d ng ch container, tàu 2 boong ch g o và nông s n óng bao .v.v. b) Phát tri n du l ch: tăng cư ng u tư phát tri n k t c u h t ng ngành du l ch; ưu tiên phát tri n m t s khu du l ch hi n i, quy mô l n; khôi ph c, nâng c p các di tích l ch s ; tăng cư ng công tác tuyên truy n, qu ng bá hình nh du l ch; tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v d ch v du l ch; ng d ng khoa h c k thu t, c bi t là công ngh thông tin và phát tri n du l ch; k t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n du l ch và b o v tài nguyên môi trư ng. Phát tri n các s n phNm du l ch như ngh mát, t m bi n, th thao trên b và trên bi n, kh o sát, nghiên c u sinh v t bi n, du thuy n ra thăm các tuy n o, du l ch sinh thái, ngh dư ng, leo núi, c m tr i, thăm vi ng danh th ng, di tích l ch s , tham d l h i, làng chài, du l ch công v , h i ngh , h i ch , tri n lãm .v.v; hình thành các trung tâm du l ch Vũng Rô – á Bia; liên k t hình thành các tour du l ch v i các trung tâm du l ch khác c a t nh (như: Sông C u, Tuy An, thành ph Tuy Hòa) và các trung tâm du l ch nư c ngoài, v i thành ph H Chí Minh, à N ng, Hà N i, các t nh mi n Trung và Tây Nguyên. c) Phát tri n thương m i: xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên thành trung tâm giao d ch thương m i, bán buôn, bán l , trung tâm thu phát hàng xu t nh p khNu l n; m t trung tâm xúc ti p th trư ng và v n ng u tư l n c a Phú Yên và vùng Nam Trung B . Hư ng phát tri n thương m i là: a d ng hóa các ho t ng thương m i ph c v s n xu t, i s ng dân cư, ưu tiên phát tri n các lo i hình thương m i xu t khNu, chuy n khNu y thác, t m nh p tái xu t, các d ch v xúc ti n thương m i, h tr mua bán hàng hóa.v.v; khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia ho t ng thương m i, m r ng liên doanh liên k t v i các doanh nghi p l n trong và ngoài nư c. Nhi m v c th là: - Xây d ng khu phi thu quan hi n i g n v i khu c ng Vũng Rô; - Xây d ng m t trung tâm thương m i t m c , quy mô kho ng 40.000-50.000m2 sàn. Trung tâm này có ch c năng giao d ch thương m i (cung c p các d ch v trưng bày, tri n lãm, thông tin, ngu n hàng i tác và cơ h i u tư, thương lư ng ký k t h p ng.v.v.), và d ch v văn phòng (cung c p m t b ng, tr s cho các i di n, chi nhánh, doanh nghi p);
 6. - Xây d ng trung tâm thông tin – tư v n, h tr doanh nghi p; là nơi di n ra các ho t ng tư v n, các giao d ch gi a các doanh nghi p, gi a các cơ quan qu n lý và doanh nghi p, gi a các i tác trong và ngoài nư c v th trư ng hàng hóa, d ch v , công ngh , nhân l c, v n; - Xây d ng các cơ s mua bán l n như: siêu th l n, hi n i, quy mô kho ng 4.000- 6.000m2 k t h p v i các văn phòng i di n, xúc ti n thương m i - u tư, các ch u m i, các siêu th v i quy mô v a t i các khu ô th , khu công nghi p, khu du l ch và các khu dân cư t p trung; các ch t i các u m i giao thông và các khu dân cư nông thôn, thúc Ny phát tri n s n xu t hàng hóa, áp ng nhu c u sinh ho t ngày càng cao c a nhân dân (giai o n 2006 – 2010, phát tri n ch trên cơ s nâng c p h th ng ch hi n có, giai o n 2011-2020, kiên c hóa 100% ch ); - Phát tri n, nâng c p h th ng kho u m i thông d ng. d) Phát tri n tài chính – ngân hàng: xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên tr thành trung tâm giao d ch tài chính – ngân hàng l n c a t nh Phú Yên; t o thu n l i các ngân hàng nư c ngoài thành l p các chi nhánh, trong ó c bi t là chi nhánh c a các t p oàn ngân hàng l n trên th gi i. Khuy n khích phát tri n các hình th c ngân hàng c ph n, tín d ng ngoài qu c doanh phát tri n các d ch v ti n t ; m r ng và phát tri n a d ng các d ch v ti n ích ngân hàng; phát tri n các hình th c thanh toán không dùng ti n m t; a d ng hóa các d ch v ngân hàng: nh n g i, cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán và chuy n ti n, th ch p và cam k t, giao d ch qua tài kho n, môi gi i cho vay, qu n lý tài s n v.v.; m r ng các lo i d ch v b o hi m, c bi t là d ch v b o hi m hàng hóa xu t nh p khNu qua c ng. Hình thành trung tâm giao d ch ho c chi nhánh giao d ch ch ng khoán trong Khu kinh t . ) Phát tri n h th ng thông tin liên l c: phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên thành trung tâm vi n thông l n, t p trung vào các nhi m v ch y u sau: - Phát tri n m ng bưu c c, ki t, ghi-sê, i m, i lý bưu i n (nh t là i lý bưu i n a d ch v ); - Xây d ng m ng lư i vi n thông hi n i, ng b và r ng kh p, cung c p các d ch v a d ng, ch t lư ng cao t tiêu chuNn qu c t , chú tr ng phát tri n m ng vi n thông nông thôn; - Liên doanh v i nư c ngoài xây d ng h th ng vi n thông, trư c h t các khu vui chơi gi i trí, khách s n cho ngư i nư c ngoài, các trung tâm, các khu ch xu t và khu công nghi p t p trung, các tr s c a các doanh nghi p trên a bàn. e) Phát tri n các d ch v khác: phát tri n có ch n l c, v ng ch c, lành m nh, theo tiêu chuNn qu c gia các ngành d ch v khác như tư v n, khoa h c công ngh , kinh doanh tài s n, u tư, th trư ng, d ch v có hàm lư ng ch t xám cao, nghiên c u ng d ng công ngh , y t , giáo d c, văn hóa, th thao, d ch v ô th .v.v 3. nh hư ng phát tri n nông – lâm – ngư nghi p a) Tr ng tr t: hình thành các khu s n xu t nông nghi p áp d ng công ngh cao, khu nuôi tr ng th y s n theo hư ng s ch b nh, b n v ng. Phát tri n m nh kinh t vư n và
 7. kinh t trang tr i; nâng giá tr trên di n tích t canh tác bình quân lên 70-100 tri u ng/ha. Chuy n d ch m nh m cơ c u cây tr ng theo hư ng chuyên canh, t p trung, thâm canh cao; dành 60-70% di n tích tr ng cây th c phNm tr ng rau s ch, rau cao c p ph c v cho khu ô th m i và các khu công nghi p, du l ch trong Khu kinh t và thành ph Tuy Hòa. Hình thành m t khu s n xu t rau s ch (rau an toàn) áp d ng công ngh cao t i Phú Lâm. b) Chăn nuôi: phát tri n m nh chăn nuôi, nh t là chăn nuôi theo hình th c trang tr i công nghi p g n v i ch bi n, công tác thú y, d ch v thú y, xây d ng vùng an toàn d ch gia súc, gia c m. Xây d ng m t s trang tr i l n trong Khu kinh t k t h p v i quy mô v a và nh các h gia ình, m b o ngu n th c phNm cung c p cho Khu kinh t và m t ph n cho ch bi n xu t khNu. c) Phát tri n lâm nghi p: s d ng t ng h p ngu n l i r ng, k t h p các m c ích phòng h , b o v môi trư ng v i du l ch. Phát tri n m nh tr ng r ng, k c tr ng r ng t p trung và tr ng cây phân tán, hình thành m t vành ai cây xanh b o v cho Khu kinh t Nam Phú Yên. Xây d ng d án tr ng r ng ch n gió và cát t i khu v c ven bi n. Có k ho ch tr ng m i, chăm sóc và b o v di n tích r ng phòng h , c nh quan t i khu v c èo C , thu c Hòa Xuân Nam. Khuy n khích xây d ng các mô hình trang tr i lâm nghi p và trang tr i nông – lâm k t h p; phát tri n tr ng cây phân tán các khu ô th , khu công nghi p, khu du l ch, khu công viên và tr ng cây xanh d c các ư ng giao thông.v.v. Ph n u t t l cây xanh t 8-10 m2/ngư i, áp ng yêu c u v b o v và c i thi n môi trư ng s ng, ng th i t o c nh quan sinh thái cho khu ô th trong Khu kinh t Nam Phú Yên. T ch c công tác qu n lý b o v th c v t r ng, ng v t r ng, phòng ch ng cháy r ng, phòng tr sinh v t gây h i r ng, kinh doanh, v n chuy n, xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t, quá c nh th c v t, ng v t r ng tuân theo các quy nh hi n hành. d) Phát tri n th y s n: phát tri n các ngành ngh khai thác, nuôi tr ng, ch bi n và d ch v h u c n ngh cá; g n khai thác, nuôi tr ng v i ch bi n nâng cao giá tr s n phNm, c bi t là s n phNm xu t khNu. Hình thành m t c ng cá t i Phú L c, Hòa Hi p Nam ph c v phát tri n ngh cá. Chuy n i ngh nghi p cho l c lư ng lao ng khai thác ven b sang các ngành ngh khác như nuôi tr ng, ch bi n th y s n, d ch v ngh cá, d ch v du l ch.v.v. Phát tri n du l ch k t h p nuôi tr ng th y s n t i khu v c h lưu sông Bàn Th ch. Ti p t c u tư phát tri n phương ti n ánh b t h i s n xa b trên cơ s c ng c , nâng cao hi u qu c a các i tàu ánh b t xa b . Tăng cư ng khai thác xa b nh m b o v và phát tri n ngu n l i th y s n. Ti n hành quy ho ch chi ti t nuôi tr ng th y s n nư c l nh m hình thành các vùng nuôi tr ng th y s n chuyên canh, ph c v nhu c u c a Khu kinh t và t o ngu n nguyên li u cho ch bi n xu t khNu. 4. nh hư ng phát tri n các lĩnh v c xã h i a) Dân s , lao ng: d báo n năm 2010, quy mô dân s c a Khu kinh t Nam Phú Yên kho ng 120-125 nghìn ngư i, t l ô th hóa kho ng 34% và n năm 2020, quy mô dân s kho ng 156-160 ngàn ngư i, t l ô th hóa trên 70%. n năm 2010, t ng lao ng xã h i kho ng 69 ngàn ngư i (chi m kho ng 57% dân s ) và n năm
 8. 2020, kho ng 94 ngàn ngư i (chi m kho ng 60% dân s ). Nhu c u lao ng cho phát tri n c a Khu kinh t Nam Phú Yên kho ng 64 nghìn ngư i vào năm 2010 và kho ng 87,5 nghìn ngư i vào năm 2020; trong ó lao ng nông – lâm – ngư nghi p kho ng 32 ngàn ngư i, lao ng công nghi p – xây d ng kho ng 18 ngàn ngư i và lao ng các ngành d ch v kho ng 14,1 ngàn ngư i vào năm 2010 và tương ng là 17,5 ngàn, 33,2 ngàn và 36,7 ngàn vào năm 2020. Nhu c u trên ư c áp ng nh thu hút m t ph n lao ng các khu v c lân c n hàng ngày n làm vi c t i Khu kinh t và nh vi c cơ c u l i l c lư ng lao ng theo hư ng chuy n d n lao ng nông nghi p sang công nghi p và d ch v . Theo tính toán, t l lao ng nông – lâm – ngư nghi p s gi m m nh t 81% hi n nay xu ng còn 50% vào năm 2010 và 20% vào năm 2020; t l lao ng phi nông nghi p s tăng nhanh, n năm 2010, chi m kho ng 50% và n năm 2020 chi m 80% t ng s lao ng c a Khu kinh t (trong ó lao ng công nghi p – xây d ng chi m 38%, lao ng các ngành d ch v chi m 42%). b) Giáo d c – ào t o: xây d ng i ngũ nhân l c trình , áp ng yêu c u phát tri n các ngành, lĩnh v c trong Khu kinh t Nam Phú Yên v i các n i dung chính: - Ny m nh công tác xã h i hóa trong công tác ào t o và ào t o; xây d ng cơ s v t ch t – k thu t các trư ng h c. Ph n u 100% trư ng h c trong Khu kinh t t chuNn qu c gia trư c năm 2020. Thành l p thêm m t s trư ng ph thông các c p các Khu ô th m i, khu công nghi p, khu d ch v v.v. áp ng nhu c u h c t p c a tr trong tu i. Ph n u t ph c p giáo d c trung h c vào năm 2012; - C ng c , nâng c p các trư ng cao ng, i h c hi n có theo hư ng ào t o a c p, a ngành phù h p v i nhu c u nhân l c theo hư ng phát tri n c a Khu kinh t . Liên k t, m r ng ào t o ngh cho lao ng nông nghi p nông thôn. Ph n u t l lao ng qua ào t o t trên 40% vào năm 2010 và trên 80% vào năm 2020; - Chú tr ng ào t o chuyên nghi p, các nhà doanh nghi p v công nghi p, d ch v , du l ch .v.v. có chính sách ưu ãi nh m thu hút các chuyên gia và lao ng k thu t gi i trong và ngoài nư c v làm vi c t i Khu kinh t . c) Y t - chăm sóc s c kh e nhân dân: ti p t c tri n khai Ngh quy t 46-NQ/TW c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; c ng c tuy n y t cơ s ph c v chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân t i c ng ng; s p x p m ng lư i khám ch a b nh, tăng cư ng u tư và qu n lý t t ngu n l c, u tư trang thi t b cho khu v c y t k thu t; tăng cư ng cơ s v t ch t cho các cơ s khám ch a b nh hi n có; ch ng và tích c c làm t t công tác y t d phòng, phát tri n các phong trào v sinh phòng b nh và b o v môi trư ng; tri n khai các chương trình y t qu c gia và phòng ch ng b nh d ch nguy hi m h th p t l ngư i m c b nh trong c ng ng; th c hi n t t công tác dân s - k ho ch hóa gia ình và các chương trình y t qu c gia. u tư nâng c p B nh vi n Hòa Hi p Trung và các cơ s y t hi n có trong Khu kinh t . Phát tri n các cơ s y t m i v i trang thi t b hi n i, có ch t lư ng cao, áp ng nhu c u khám ch a b nh cho nhân dân, cán b công nhân viên c a Khu kinh t , k c cho các th y th , chuyên gia và khách du l ch ngư i nư c ngoài b ng các hình th c u tư theo hư ng xã h i hóa.
 9. d) Văn hóa, thông tin, th d c th thao: xây d ng t t i s ng văn hóa cơ s , ti p thu có ch n l c các tinh hoa văn hóa hi n i ng th i v i gi gìn phát huy b n s c văn hóa c a Vi t Nam nói chung và Phú Yên nói riêng, góp ph n xây d ng n n văn hóa tiên ti n, m à b n s c dân t c. M r ng và nâng cao ch t lư ng c a h th ng các cơ quan thông tin i chúng. Ny m nh các ho t ng văn hóa theo hư ng xây d ng i s ng văn hóa, văn minh ô th v a th hi n ư c nét c s c c a văn hóa truy n th ng, v a b t k p v i s văn minh ti n b c a nhân lo i. K t h p hài hòa các lo i hình văn hóa như chi u phim, bi u di n ngh thu t, c sách báo, nh m nâng cao dân trí v văn minh ô th và m c hư ng th văn hóa c a m i ngư i dân. Trư c m t, c n t p trung vào m t s n i dung sau: - Xây d ng m t s trung tâm văn hóa các khu v c t p trung dân cư; nâng c p trang thi t b m ng lư i thông tin – truy n thanh các xã; hoàn thi n h th ng các nhà bưu i n – văn hóa xã; - Xây d ng tr m ti p sóng phát thanh, truy n hình v i trang thi t b hi n i; ph sóng 100% di n tích trong Khu kinh t . ) B o v môi trư ng, m b o phát tri n b n v ng: - X lý nư c th i: nư c th i trong t ng khu ch c năng (bao g m c nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p) ph i ư c x lý c c b t tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam trư c khi th i ra h th ng thoát nư c chung ho c s d ng tu n hoàn cho các m c ích khác như: tư i cây, r a ư ng, c u h a, làm mát máy trong công nghi p.v.v. i v i nư c th i sinh ho t c a khu ô th m i và các khu du l ch, d ch v .v.v. s ư c x lý c c b , ch y theo h th ng ư ng c ng chính xây d ng d c các ư ng ph v t ng khu v c, sau ó bơm n tr m x lý chung r i m i ra môi trư ng. D ki n b trí 4-5 khu v c x lý riêng v i công su t m i tr m t 10.000-15.000 m3/ngày êm (chia làm 2 giai o n, trong ó giai o n 1 kho ng 2.000 – 5.000 m3/ngày êm/tr m). T i khu phi thu quan s xây d ng h th ng c ng thu gom nư c th i d n n khu x lý làm s ch r i m i th i ra môi trư ng. i v i nư c th i công nghi p s xây d ng h th ng thu gom và tr m x lý nư c th i riêng t tiêu chuNn cho phép s d ng l i ho c d n ra c ng thoát nư c chung trư c khi th i ra môi trư ng. Ưu tiên u tư xây d ng h th ng x lý tiên ti n v i công ngh x lý hi n i có th s d ng tu n hoàn nh m ti t ki m nư c. Riêng i v i các nư c th i có ch t c h i ph i ư c x lý c c b riêng t ng nhà máy b ng phương pháp thích h p t tiêu chuNn quy nh sau ó m i d n n tr m x lý nư c th i khu công nghi p làm s ch trư c khi thoát ra c ng thoát nư c chung. - X lý ch t th i r n: căn c theo tiêu chuNn rác th i ô th , d báo n năm 2010, lư ng rác th i thư ng c a Khu kinh t Nam Phú Yên kho ng 60-70 t n/ngày và năm 2020, kho ng 170-200 t n/ngày; n năm 2010, rác th i công nghi p kho ng 160-200 t n/ngày và n năm 2020 lên n 400-450 t n/ngày. áp ng yêu c u v sinh môi trư ng ô th , c n th c hi n vi c phân lo i rác ngay m i ơn v trong t ng khu ch c năng và t ng h gia ình. Hoàn thi n vi c xây d ng khu x lý rác th i chung cho Khu kinh t Nam Phú Yên và thành ph Tuy Hòa v i quy mô d tính kho ng 30 ha và s d ng công ngh tiên ti n x lý rác th i m b o tiêu chuNn v môi trư ng.
 10. - V x lý b i, khí th i và ti ng n: t t c các nhà máy, xí nghi p trong Khu kinh t ph i có các thi t b x lý khói, b i và ti ng n, m b o không ư c vư t quá gi i h n cho phép, t tiêu chuNn Vi t Nam. Các d án u tư vào Khu kinh t ph i có Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trư c khi th c hi n. Bên c nh ó ph i tăng cư ng tr ng cây xanh b o v và c i thi n môi trư ng xung quanh. 5. nh hư ng phát tri n k t c u h t ng a) u tư c m c ng c a Khu kinh t Nam Phú Yên - Nâng c p c ng Vũng Rô: theo Quy t nh s 202/1999/Q -TTg ngày 12/10/1999 c a Th tư ng Chính ph “Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010”, Quy t nh s 113/2005/Q -TTg ngày 20/5/2005 c a Th tư ng Chính ph “V Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 39-NQ/TW c a B Chính tr ” và phương hư ng phát tri n giao thông v n t i n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; t nay n năm 2010, c ng Vũng Rô s ti p t c khai thác và u tư hoàn ch nh các h ng m c thu c giai o n 2 c ng v n t i t i Bãi Lách. ng th i s xây d ng c ng v n t i t ng h p Vũng Rô t i Bãi Chính có th ti p nh n tàu có tr ng t i trên 30.000 t n và ti p nh n tàu d u có tr ng t i 150.000 DWT, ưa năng l c thông qua c ng Vũng Rô lên kho ng 1 tri u t n/năm vào năm 2010; sau năm 2010, s nâng c p c ng Vũng Rô lên công su t kho ng 4-5 tri u t n/năm. - u tư xây d ng m i c ng Bãi G c thành m t c ng l n có th ti p nh n tàu trên 250.000 DWT (thu c d án H t ng Khu công nghi p hóa d u Hòa Tâm và T h p hóa d u Naphtha Cracking Phú Yên). b) Nâng c p c ng hàng không Tuy Hòa Hi n t i, sân bay Tuy Hòa (tên cũ là sân bay ông Tác) m i ch khai thác hai chi u tuy n bay Tuy Hòa – thành ph H Chí Minh v i t n su t ba chuy n/tu n b ng lo i máy bay ATR72. T ng c c Du l ch và B Giao thông v n t i ã quy ho ch sân bay Tuy Hòa tr thành sân bay ph c v nhu c u du l ch không ch c a Phú Yên mà c a c khu v c B c Khánh Hòa. t o i u ki n cho vi c phát tri n du l ch và tri n khai các d án có quy mô l n như Nhà máy l c d u Vũng Rô, Khu công nghi p hóa d u và T h p hóa d u Naphtha Cracking.v.v; giao B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân t nh Phú Yên nghiên c u nâng c p c ng hàng không Tuy Hòa nh m áp ng nhu c u phát tri n trong khu v c. c) Phát tri n h th ng giao thông ư ng b , ư ng s t - Giao thông i ngo i: nâng c p và xây d ng m i các chuy n giao thông quan tr ng liên k t gi a Khu kinh t v i bên ngoài như: + Nâng c p m r ng qu c l 1A o n qua Khu kinh t Nam Phú Yên thành 6 làn xe; + Nâng c p t nh l 645 thành qu c l ; ây là ư ng huy t m ch n i Khu kinh t Nam Phú Yên v i c L c, Tây Nguyên n c a khNu ăk Riê-Campuchia;
 11. + Nâng c p qu c l 25 ( ư ng n i thành ph Tuy Hòa v i Gia Lai, k t n i v i ư ng H Chí Minh – Qu c l 14) m b o thông thương d dàng t Phú Yên lên Tây Nguyên theo hư ng Gia Lai n c a khNu B Y (Kom Tum); + u tư hoàn thành tr c giao thông phía Tây T nh n i v i các t nh khu v c Tây Nguyên và tr c giao thông ven bi n n i Phú Yên v i Khánh Hòa và Bình nh; + Xây d ng d án H m ư ng b èo C ; + Nâng c p ga Tuy Hòa trên tuy n ư ng s t Th ng Nh t thành ga c p 2. Hình thành ga hàng hóa Phú Hi p (ga hàng hóa ph c v ch y u cho Khu kinh t Nam Phú Yên); + Xây d ng tuy n ư ng s t Tuy Hòa – Buôn Mê Thu t. i m xu t phát c a tuy n ư ng s t này b t u t ga Phú Hi p, i m cu i t i Buôn Mê Thu t, men theo t nh l 645, d c theo thung lũng sông Ba; + u tư nâng c p sân bay Tuy Hòa nh m áp ng nhu c u phát tri n trong khu v c (ph c v cho Khu kinh t Nam Phú Yên, Khu kinh t Văn Phong và phát tri n du l ch) b ng các ngu n v n u tư như FDI. BOT .v.v. - Giao thông n i b Khu kinh t : u tư xây d ng ng b , t ng bư c hi n i hóa các tr c giao thông quan tr ng trong Khu kinh t Nam Phú Yên theo quy ho ch ã duy t. - T nay n năm 2010, hoàn thành xây d ng các tuy n ư ng chính trong Khu kinh t . Sau năm 2010, nâng c p và hoàn ch nh các ư ng nhánh trong khu ô th m i và h th ng ư ng n i b trong Khu phi thu quan và các khu công nghi p, khu du l ch.v.v; + Chú tr ng phát tri n giao thông nông thôn. n năm 2010, cơ b n hoàn thành nâng c p các ư ng xã và liên xã hi n có lên ư ng c p IV ng b ng; + Các công trình giao thông khác: t nay n năm 2010, xây d ng m i m t b n xe khách i ngo i, quy mô kho ng 1,5-2 ha; sau năm 2010, xây d ng ti p m t b n theo ti n phát tri n c a Khu kinh t , áp ng nhu c u i l i c a dân cư. d) Phát tri n h th ng c p thoát nư c - C p nư c: m b o nhu c u nư c cho phát tri n khu kinh t n 2020, nghiên c u xây d ng m i nhà máy nư c công su t 400-450 nghìn m3/ngày êm c p nư c toàn b Khu kinh t . - Thoát nư c mưa: i v i khu ô th m i, các khu công nghi p t p trung và nhà ngh du l ch: vi c x lý nư c mưa ư c g n v i quy ho ch c t san n n c a Khu kinh t và h th ng c ng, rãnh, thoát nư c chung khép kín, t ch y. i v i khu dân cư cũ c i t o, ch nh trang và xây d ng m i: quy ho ch h th ng c ng rãnh thoát nư c phù h p, t ch y ra h th ng thoát nư c chung. T t c h th ng thoát trên ph i b o m thoát nư c cho Khu kinh t không b ng p úng c c b , b o v môi trư ng và m i ho t ng c a Khu kinh t .
 12. ) Phát tri n h th ng c p i n Trư c m t, ngu n cung c p i n cho khu v c l y t lư i i n qu c gia, t 2 ư ng dây 110 KV là Quy Nhơn – Tuy Hòa và Nha Trang – Tuy Hòa qua các tr m trung gian 110/35/0 KV công su t 2 x 25 MVA. Trong tương lai, khi xây d ng xong th y i n sông Ba H , Eakrông Hnăng và tuy n ư ng dây 220 KV Quy Nhơn – Tuy Hòa và Nha Trang – Tuy Hòa và tr m bi n áp 220/110 KV -125 MVA thì ngu n i n cho Khu kinh t Nam Phú Yên s ư c áp ng y . D ki n t 5-7 tr m 110KV: t i khu dân cư ô th (công su t 2x40MVA); t i các KCN, kho tàng và c ng bi n Vũng Rô, t i nhà máy óng tàu, các khu du l ch .v.v. (công su t 2 x 63MVA). Lư i 110 t tr m 220 KV có các l 110 KV m ch kép d n t i các tr m 110 KV. Lư i 22 KV dùng cáp ng m (vì ây là khu ô th m i); trư ng h p khó khăn v kinh phí s dùng cáp n i có b c cách i n. Lư i 22 KV có k t c u m ch vòng kín, v n hành h . i v i khu v c nông thôn, nâng c p và c i t o hoàn ch nh h th ng lư i i n trung áp và h áp c a các xã, nâng cao ch t lư ng c p i n ph c v s n xu t và sinh ho t c a nhân dân. e) Xây d ng tuy n ư ng ng d n d u ông – Tây n i Phú Yên v i các t nh Tây Nguyên và vùng 3 biên gi i Nam Lào, B c Cam-pu-chia và ông B c Thái Lan. V. NNH HƯ NG S D NG T VÀ T CH C LÃNH TH 1. nh hư ng s d ng t nh hư ng s d ng t c a Khu kinh t Nam Phú Yên n năm 2020 như sau: ơn v tính: ha Ch tiêu Di n tích T l T ng di n tích t nhiên 20.730 100 I. t khu phi thu quan 320 1,5 1. t khu c ng t do 70 0,34 2. t khu thương m i và d ch v 80 0,39 3. t khu công nghi p, khu ch xu t 70 0,34 4. t khu ngo i quan 100 0,48 II. t khu v c thu quan 20.410 98,5 1. t xây d ng, ô th 7.750 37,4 a) t ngoài dân d ng 4.800 23,2 - t khu c ng thu quan 300 1,4 - t công nghi p 2.700 13,0 - t kho tàng b n bãi công nghi p 800 3,9 - t d tr phát tri n công nghi p 1.000 4,8
 13. b) t xây d ng dân d ng 2.950 14,2 - t công trình công c ng 70 0,3 - t khu ô th 1.500 7,2 - t làng xóm ô th hóa 700 3,4 - t tái nh cư 300 1,4 - t chuyên gia 30 0,1 - t các trư ng ào t o 50 0,2 - t cây xanh cách ly, công viên sinh thái 300 1,4 2. t các khu du l ch 800 3,9 3. t khác 11.860 57,2 - t giao thông i ngo i và u m i h t ng 250 1,2 - t nông nghi p và nuôi tr ng th y s n 2.200 10,6 - t r ng, i núi, t chưa s d ng, t khác 9.410 45,4 2. nh hư ng hình thành các phân khu ch c năng a) Khu ô th trung tâm: khu ô th trung tâm có ch c năng là khu trung tâm hành chính, qu n lý, i u hành; trung tâm thương m i – d ch v , du l ch c a Khu kinh t . D ki n quy mô dân s ô th là 4,1 v n ngư i vào năm 2010 và kho ng 11 v n ngư i vào năm 2020. Quy mô và v trí c th c a khu ô th trung tâm s ư c xác nh c th trong quy ho ch chung xây d ng c a Khu kinh t Nam Phú Yên. Khu ô th trung tâm s ư c nghiên c u xây d ng theo hư ng là m t ô th văn minh, hi n i, có h th ng k t c u h t ng kinh t , h t ng xã h i ng b , môi trư ng xanh s ch p v i các phân khu ch c năng chính là: khu hành chính, khu thương m i – d ch v , khu văn phòng i di n, các khu chuyên ngành, khu các công trình công c ng, khu dân cư, khu ngh dư ng.v.v. Trong giai o n 2008 – 2010, s b trí kho ng 500-700 ha t xây d ng dùng xây d ng dân d ng, bao g m: các khu tái nh cư, khu chuyên gia, m t s công trình d ch v thương m i công c ng, d ch v h t ng xã h i, các nhóm nhà ô th m i như chung cư, bi t th , nhà vư n.v.v. b) Khu phi thu quan: có di n tích kho ng 320 ha, g n v i khu c ng Vũng Rô trong Khu kinh t Nam Phú Yên, là m t khu v c t phá quan tr ng, m t nhân t mang tính quy t nh n s phát tri n và thu hút u tư c a Khu kinh t . Khu phi thu quan ư c ngăn cách v i các khu thu quan trong Khu kinh t và n i a Vi t Nam b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra - vào, m b o s ki m soát c a các cơ quan ch c năng liên quan. Trong khu phi thu quan có cơ quan h i quan giám sát, ki m tra, làm th t c h i quan hàng hóa ra, vào; không có khu dân cư và dân cư cư trú thư ng xuyên ho c t m trú (k c ngư i nư c ngoài). Ho t ng ch y u là s n xu t (gia công, tái ch , l p ráp hàng xu t nh p khNu ph c v t i ch và kinh doanh thương m i (v hàng hóa: xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p – tái xu t, phân ph i, c a hàng và siêu th bán l , c a hàng và siêu th mi n thu ; v d ch v : phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hóa quá c nh, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan,
 14. bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, nhà hàng ăn u ng; v xúc ti n thương m i: h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các chi nhánh và văn phòng i di n c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c, các d ch v tài chính – ngân hàng và các ho t ng thương m i khác). Do c i m a hình riêng khu v c Nam Phú Yên, không th b trí Khu phi thu quan g n sát C ng Vũng Rô như các Khu kinh t khác; a i m khu phi thu quan ây ư c sơ b l a ch n n m cách c ng Vũng Rô 14km, có ư ng giao thông thu n ti n v i n i a, có i u ki n thu n l i trong vi c xây d ng h th ng tư ng bao cách ly v i bên ngoài. Toàn b khu phi thu quan Khu kinh t Nam Phú Yên g m ba khu chính sau: - Khu trung tâm thương m i và d ch v , di n tích kho ng 80 ha, g m b ph n qu n lý i u hành, các trung tâm h i ngh , h i ch , tri n lãm, các văn phòng i di n, các văn phòng giao d ch xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i, các c a hàng gi i thi u s n phNm, h th ng các siêu th bán l , siêu th mi n thu , bưu i n, tài chính ngân hàng, khách s n nhà hàng và các công trình vui chơi gi i trí cao c p. ây còn là nơi lưu tr hàng xu t nh p khNu, trung chuy n hàng hóa qua c ng bi n, gia công óng gói, bao bì và s n phNm hàng hóa. - Khu ch xu t: di n tích kho ng 70 ha, dành cho các xí nghi p s n xu t hàng xu t khNu và s n xu t hàng ph c v nhu c u t i ch . - Khu kho ngo i quan: di n tích kho ng 100 ha, g m h th ng kho v n ngo i quan, các d ch v b o qu n, giao nh n hàng xu t nh p c nh, trung chuy n hàng hóa qua c ng, gia công óng gói.v.v. Riêng khu c ng ti n phương, ư c t t i c ng Vũng Rô, di n tích kho ng 70 ha, g m khu h u c ng có bãi container, kho c ng có mái, trung tâm d ch v i u hành qu n lý c ng. c) Khu th quan: khu thu quan là toàn b khu v c còn l i c a Khu kinh t Nam Phú Yên, bao g m các phân khu chính như: khu c ng thu quan, các khu công nghi p, các khu du l ch, khu ô th , hành chính và các khu dân cư. - Khu c ng thu quan: d ki n s b trí kho ng 300 ha. Khu c ng thu quan bao g m c ng t ng h p Vũng Rô cùng v i h th ng b n bãi, kho tàng, các công trình d ch v c ng, cung ng v n t i g n li n v i c ng (h u c n c ng). - Các khu công nghi p t p trung: trong Khu kinh t Nam Phú Yên s hình thành và phát tri n m t s khu công nghi p v i t ng di n tích kho ng 2.700 ha. D ki n s hình thành kho ng 5-6 khu công nghi p (k c các khu công nghi p hi n có) v i ch c năng và các công trình ch l c d ki n b trí trong các khu này như sau: + Khu công nghi p l c d u, hóa d u, hóa ch t: xây d ng Khu công nghi p hóa d u Hòa Tâm 1.300 ha; Nhà máy l c d u Vũng Rô (100% v n nư c ngoài), công su t thi t k 4 tri u t n/năm; + Khu công nghi p cơ khí: nòng c t là nhà máy óng m i và s a ch a tàu bi n (năng l c óng m i tàu 10.000 DTW và s a ch a tàu 20.000 t n), óng m i tàu cá, tàu
 15. chuyên dùng, s n xu t container.v.v. T i ây, s b trí các nhà máy l p ráp các máy n ng, cơ khí s n xu t và l p ráp ô tô, xe cơ gi i; s n xu t và s a ch a, l p ráp các phương ti n v n t i n ng, các thi t b nâng ; thi t b cơ khí chính xác; l p ráp thi t b k thu t s ; s n xu t máy xây d ng và các thi t b cho nhà máy xi măng; thi t b ph c v ch bi n nông lâm th y s n; thi t b n ; + Khu công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: s n xu t v t li u xây d ng cao c p; + Khu công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng: s b trí nhà máy d t, may, da gi y, i n t , i n l nh cao c p, thi t b i n, i n ch t lư ng cao, cáp i n các lo i, bóng i n cao áp th y ngân.v.v; + Khu công nghi p a năng: s b trí nhà máy ch bi n th y s n xu t khNu (công su t 3000-5.000 t n/năm) và các nhà máy ch bi n th c phNm h p, nhà máy hoa qu h p, nư c gi i khát, th c ăn gia súc, hóa ch t.v.v. Ngoài các nhà máy trên, s b trí xen k vào các khu công nghi p các doanh nghi p công nghi p s n xu t, gia công thu c lĩnh v c công ngh sinh h c, lĩnh v c v t li u xây m i; s n xu t, gia công, l p ráp thi t b văn phòng; s n xu t, gia công, ch t o m u s n phNm, bao bì; s n xu t, gia công hàng ch t lư ng cao (vàng, b c, á quý, hóa m phNm.v.v.); s n xu t rư u; ch bi n á p lát, bê tông át-phan; v t li u xây d ng cao c p và các s n phNm bê tông úc s n, g ch tuy-nen; các s n phNm t nh a cao c p; ch t tNy r a, kính các lo i, ch bi n th y tinh; ch bi n hoa qu xu t khNu, ch bi n h p; in n nhãn hàng hóa; gi y và các s n phNm t gi y; gia d ng, d ng c th d c th thao, thi t b , văn phòng phNm. - Các khu du l ch: d ki n trong Khu kinh t Nam Phú Yên s xây d ng 02-03 khu du l ch hi n i ven bi n, t ng di n tích kho ng 800 ha. Trong t ng khu du l ch s có ng b các phân khu chính như: khu trung tâm mua s m, khu ngh mát t m bi n, khu công viên cây xanh, khu th thao – vui chơi gi i trí trên b , khu th thao – vui chơi gi i trí dư i nư c và các công trình d ch v khác .v.v. Phát tri n các s n phNm du l ch như ngh mát t m bi n, th thao trên b và trên bi n, kh o sát, nghiên c u sinh v t bi n, du thuy n ra thăm các o; du l ch sinh thái; du l ch leo núi, c m tr i; du l ch văn hóa, thăm các di tích l ch s cách m ng, l h i, làng chài; du l ch công v , h i ngh , h i ch , tri n lãm.v.v. - Các khu dân cư: d báo n năm 2020, quy mô dân s toàn Khu kinh t Nam Phú Yên kho ng 150-160 ngàn ngư i, trong ó dân s ô th kho ng 100-110 ngàn ngư i (bao g m c s dân cư và lao ng c a các khu công nghi p và du l ch, d ch v ); dân s nông thôn kho ng 45-50 ngàn ngư i. m b o yêu c u phát tri n c a Khu kinh t , c n có phương án b trí, s p x p l i dân cư trên a bàn cho phù h p. i v i dân cư ô th : ngoài các khu nhà thu c khu trung tâm (bao g m c khu nhà cao t ng và th p t ng), s hình thành m t s khu dân cư m i v i t ng di n tích t dân d ng kho ng 400-500 ha vào năm 2010 và 1500 ha vào năm 2020, m b o i u ki n s ng cho dân cư c a trung tâm ô th m i và s dân tái nh cư c a các khu nông nghi p s ư c xây d ng trong tương lai. i v i dân cư nông thôn: ch y u c i t o, ch nh trang và s p x p l i các khu dân cư hi n có cho phù h p v i quy ho ch, ng th i t o i u ki n thu n l i cho vi c u tư
 16. xây d ng các công trình h t ng xã h i nh m nâng cao i u ki n s ng cho nhân dân h n ch di d i i v i dân cư ã nh cư lâu i. i v i các khu v c dân cư n m trong vùng d ki n xây d ng công nghi p, c ng b t bu c ph i di d i c n ph i có quy ho ch c th và ti n h p lý. i v i các khu v c dân cư n m trong vùng d ki n xây d ng ô th m i (khu làng xóm ô th hóa) ư c t ng bư c c i t o ch nh trang phù h p v i c nh quan chung. i v i các khu dân cư còn l i gi nguyên quy mô và m t xây d ng. - H th ng công viên cây xanh: b o t n nguyên v n, không phá v c nh quan thiên nhiên: các i cao, m t nư c, sông ngòi, m (ch san l p c c b ); b o t n h sinh thái bi n; b sung nhi u d ng cây tr ng thích h p cho ô th và du l ch; gi gìn, tôn t o các di tích, ch ng tích l ch s ; khai thác các bãi t m bi n, i núi cao, ven sông ngòi, kênh r ch t o thành các vùng cây xanh t o c nh quan cho không gian du l ch h p d n, b o v sinh thái môi trư ng b n v ng. H th ng công viên cây xanh c a Khu kinh t Nam Phú Yên g m: + H th ng công viên và cây xanh ô th : quy mô kho ng 300 ha (g m công viên trung tâm ô th m i và các vư n hoa quy mô nh t i các khu du l ch, khu dân cư m i; cây xanh ven các ư ng ph và trong các công s , các khu công nghi p.v.v.); + H th ng r ng phòng h : b o v và phát tri n r ng trên toàn b di n tích i núi, m b o ch c năng phòng h , ng th i k t h p phát tri n du l ch; + Cây xanh phân tán: quy mô kho ng 150-200 ha v i các d i cây xanh bi n, ven sông su i và d c theo h th ng ư ng qu c l , t nh l , ư ng cao t c, ư ng s t, bao quanh các khu công nghi p. VI. CÁC GIAI O N PHÁT TRI N KHU KINH T NAM PHÚ YÊN VÀ NGU N V N U TƯ 1. Các giai o n phát tri n a) Giai o n 2008 – 2010 ây là giai o n chuNn b , t o i u ki n phát tri n nhanh Khu kinh t trong giai o n sau. Do v y, giai o n này c n hình thành ư c các cơ s pháp lý và cơ ch chính sách ưu ãi cho Khu kinh t Nam Phú Yên; xây d ng m t bư c các k t c u h t ng cơ b n c a Khu kinh t , hình thành các khu ch c năng; xúc ti n m nh vi c thu hút các d án u tư trong và ngoài nư c. Các công vi c c th c n th c hi n sau khi án xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên ư c Th tư ng Chính ph phê duy t là: - Xây d ng Quy ch ho t ng, thành l p b máy qu n lý c a Khu kinh t ; hình thành quy trình kêu g i u tư; xây d ng cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i khu kinh t Nam Phú Yên; xây d ng danh m c các d án kêu g i và thu hút u tư trong các ngành, lĩnh v c; ti n hành xúc ti n u tư trong và ngoài nư c.v.v; - Xây d ng quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên và quy ho ch chi ti t cho các phân khu ch c năng t l 1/2000;
 17. - Xây d ng các k t c u h t ng quan tr ng như: các tr c giao thông chính, c ng bi n, công trình c p nư c, h t ng các khu công nghi p, du l ch, d ch v . Khuy n khích các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng huy ng v n u tư kinh doanh h t ng các khu công nghi p; - Hoàn thành công tác n bù gi i t a, thu h i t, tái nh cư trong Khu kinh t theo quy ho ch. i v i di n tích t chưa s d ng, c n có bi n pháp qu n lý ch t ch , x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m; - Hoàn ch nh v cơ b n Khu phi thu quan. T p trung xây d ng cơ ch chính sách u tư h t ng cho Khu phi thu quan kêu g i u tư tr c ti p nư c ngoài. Nhà u tư ư c ch n u tư xây d ng khu này có trách nhi m l p quy ho ch chi ti t phù h p v i các tiêu chuNn qu c t và nh hư ng ho t ng c a nhà u tư n m trong khuôn kh ư c Chính ph cho phép. b) Giai o n 2011 – 2020 - Ti p t c xây d ng và u tư phát tri n ng b và hi n i hóa h th ng k t c u h t ng c a Khu kinh t Nam Phú Yên. - Ti p t c xây d ng hoàn ch nh các khu ch c năng theo quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t ư c duy t c a Khu kinh t Nam Phú Yên; - Th c hi n theo quy ho ch chi ti t các khu công nghi p, khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, khu phi thu quan và các công trình kinh t khác; - Hoàn thi n phát tri n Khu kinh t theo quy ho ch. Hoàn thành các c ng bi n, các khu công nghi p, khu du l ch, các trung tâm thương m i, giao d ch qu c t và các công trình d ch v công c ng cao c p khác.v.v. 2. Ngu n v n u tư Ngu n v n phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên ư c cân i b ng các ngu n v n sau: V n ngân sách nhà nư c h tr xây d ng các công trình k t c u h t ng quan tr ng c p thi t cho s v n hành c a Khu kinh t Nam Phú Yên; v n u tư nư c ngoài ODA, FDI); v n huy ng t u giá quy n s d ng t; v n tín d ng, v n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c. T ng nhu c u v n u tư cho vi c hình thành và phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên là r t l n so v i kh năng ngu n l c c a T nh và s h tr c a Trung ương. Vì v y, áp ng ư c nhu c u v n u tư như trên, T nh c n có các bi n pháp huy ng v n m t cách tích c c, trong ó ngu n n i l c là ch y u, huy ng t i a ngu n v n t qu t, chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, xã h i hóa u tư trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hóa – th thao.v.v. VII. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ph l c kèm theo)
 18. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Phú Yên căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t Nam Phú Yên nêu trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: - Xây d ng án thành l p Ban qu n lý Khu kinh t Nam Phú Yên, kèm theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, Quy ho ch s d ng t, K ho ch s d ng t c a t nh Phú Yên phù h p v i m c tiêu phát tri n Khu kinh t Nam Phú Yên; - Ch o vi c l p và trình duy t theo quy nh Quy ho ch chung xây d ng, Quy ho ch chi ti t xây d ng các phân khu ch c năng c a Khu kinh t Nam Phú Yên; - Phê duy t danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm t i Khu kinh t Nam Phú Yên; - Ch o và t o i u ki n cho Ban Qu n lý Khu kinh t Nam Phú Yên ho t ng và th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao; - Ch o y ban nhân dân các huy n có liên quan th c hi n t t công tác gi i phóng m t b ng; ch o các cơ quan ch c năng c a T nh ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t Phú Yên gi i quy t các v n có liên quan n vi c u tư phát tri n qu n lý và v n hành Khu kinh t Nam Phú Yên; - Có gi i pháp và xây d ng phương án huy ng các ngu n v n m t cách c th , h p lý, có tính kh thi nh m thu hút v n u tư; gi m t l huy ng v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) phù h p v i kh năng cân i v n và có các cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c phù h p nh m b o m tính kh thi c a Quy ho ch. C n coi tr ng và có gi i pháp v a u tư v a khai thác t qu t có ngu n thu, u tư tr l i ph c v cho vi c phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t . Trư c m t, trong giai o n 2008 – 2010, c n xây d ng chính sách huy ng, thu hút v n u tư th t c th , h p d n n t ng d án, lĩnh v c u tư; trư c h t là chính sách huy ng ngu n l c t vi c khai thác qu t, thu hút v n u tư t m i thành ph n kinh t , các doanh nghi p, các nhà u tư trong và ngoài a phương, các nhà u tư nư c ngoài; - Nghiên c u ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n) các cơ ch , chính sách c th nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t Nam Phú Yên. i u 3. Giao các B , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t Nam Phú Yên; ph i h p và h tr y ban nhân dân t nh Phú Yên và Ban qu n lý Khu kinh t Nam Phú Yên trong vi c l p, i u ch nh, b sung các quy ch , án, quy ho ch nói trên và trong vi c nghiên c u xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c th áp d ng t i Khu kinh t
 19. Nam Phú Yên; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a Khu kinh t Nam Phú Yên ã ư c quy t nh u tư; nghiên c u xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư t i Khu kinh t Nam Phú Yên. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B ; cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T nh y, H ND, UBND t nh Phú Yên; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Ban Qu n lý KKTCK QT B Y; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph . Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b) PH L C DANH M C CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 04 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN NA I M A V CÔNG TÁC QUY HO CH 1 Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nam Phú Yên Huy n ông Hòa 2 Quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng trong Khu Huy n ông Hòa kinh t Nam Phú Yên 3 Quy ho ch chi ti t khu nuôi tr ng th y s n k t h p phát Hòa Tâm tri n du l ch sinh thái h lưu sông Bàn Th ch. 4 Quy ho ch ch nh trang các khu dân cư hi n tr ng và quy
 20. ho ch chi ti t khu tái nh cư t i thôn Phú L c B CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ I D ÁN NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P 1 D án h t ng khu s n xu t rau s ch áp d ng công ngh Phú Lâm cao 2 D án tr ng r ng ch n gió và cát Ven bi n 3 D án tr ng, chăm sóc r ng èo c Hòa Xuân Nam 4 D án khu nuôi tr ng th y s n k t h p phát tri n du l ch Hòa Tâm sinh thái h lưu sông Bàn Th ch 5 D án san l p m t b ng và kè b B c H Lưu sông Bàn Huy n ông Hòa Th ch 6 D án san l p m t b ng và kè b Nam H Lưu sông Bàn Huy n ông Hòa Th ch 7 D án c ng cá Phú L c Hòa Hi p Nam 8 D án kè b bi n vùng bãi ngang ven bi n Huy n ông Hòa II D ÁN CÔNG NGHI P 1 Nhà máy l c d u Vũng Rô Hòa Tâm 2 D án t h p hóa d u Naphtha Hòa Tâm 3 D án nhà máy ch bi n th y s n xu t khNu KCN Hòa Hi p 1 4 D án nhà máy s n xu t khung thep ti n ch KCN Hòa Hi p 1 5 Nhà máy ch bi n song mây xu t khNu KCN Hòa Hi p 2 6 T ng kho xăng d u và ư ng ng d n d u i Tây Nguyên Huy n ông Hòa 7 Nhà máy s n xu t i n t , i n máy KCN Hòa Hi p 1 III D ÁN DU LNCH VÀ DNCH V 1 D án Khu du l ch èo C - Vũng Rô Hòa Xuân Nam 2 D án Trung tâm thương m i Nam thành ph Tuy Hòa Phú Lâm 3 D án Trung tâm d ch v h u c n ngh cá Phú Yên Phú Lâm IV D ÁN H T NG K THU T K t c u h t ng ô th , các khu dân cư 1 D án u tư k t c u h t ng Khu trung tâm th tr n Hòa Huy n ông Hòa Vinh, huy n ông Hòa 2 D án u tư k t c u h t ng th tr n Hòa Hi p Trung (d Hòa Hi p Trung ki n tách xã Hòa Hi p Trung) 3 D án h t ng ô th Nam thành ph Tuy Hòa – Phú Lâm Huy n ông Hòa 4 D án u tư k t c u h t ng Khu dân cư Phú L c (B c Hòa Hi p Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản