Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 2477/1999/QĐ-UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 53/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B QUY T NNH S 2477/1999/Q -UB-NC NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM LƯU TR THU C VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và Thông tư s 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 hư ng d n s a i, b sung kho n 2 M c III Ph n I Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 56/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v sáp nh p Ban Thi ua - Khen thư ng, Ban Tôn giáo và Dân t c vào S N i v và b sung ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph t ch c, qu n lý v văn thư lưu tr nhà nư c cho S N i v ; Căn c Quy t nh s 98/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng H i ng nhân nhân dân và y ban nhân dân thành ph (nay là Văn phòng y ban nhân dân thành ph ) v S N i v thành ph qu n lý; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 826/TTr-SNV ngày 08 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b Quy t nh s 2477/1999/Q -UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Trung tâm Lưu tr thành ph ti p t c ho t ng, ch u s qu n lý tr c ti p c a S N i v theo Quy t nh s 98/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph (nay là Văn phòng y ban nhân dân thành ph ) v S N i v thành ph qu n lý. Giám c S N i v ch o vi c xây d ng và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Lưu tr thành ph theo thNm quy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c Trung tâm Lưu tr thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - y ban nhân dân thành ph ; Nguy n Thành Tài - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban c a H ND thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - Công an thành ph (PC13); - S N i v (3b); - VPUB: Các PVP, các Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, (VX/Nh) H.
Đồng bộ tài khoản