Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 53/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O GI I PHÓNG M T B NG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c “Ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư trên a bàn Thành ph Hà N i”; Căn c Quy t nh s 32/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c “Thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i”; Xét ngh c a Trư ng Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph t i T trình s 01/TTr-BC ngày 02 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i, g m 04 Chương; 8 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 51/2001/Q -UB ngày 06/7/2001 c a UBND Thành ph Hà N i (trư c ây) v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Trư ng Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, và Thành ph tr c thu c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - Ch t ch UBND Thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng ( báo cáo) - Các PCT UBND Thành ph ; Vũ H ng Khanh - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Văn phòng BQH&H ND TP; - VPUB: các Phó Văn phòng, các Phòng CV, Trung tâm Công báo; - Lưu VT, TNth. QUY CH HO T NG C A BAN CH O GI I PHÓNG M T B NG THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2009/Q -UBND ngày 03 tháng 03 năm 2009 c a UBND Thành ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph 1. Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i (sau ây vi t t t là: Ban ch o GPMB Thành ph ) là cơ quan chuyên trách, giúp UBND Thành ph ch o k p th i, úng ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c và các Quy t nh, Ch th c a Thành y, H ND và UBND thành ph trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Tr s chính c a Ban ch o GPMB thành ph : S 197, ư ng Nghi Tàm, phư ng Yên Ph , qu n Tây H , thành ph Hà N i. 3. Ban ch o GPMB Thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 4. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o GPMB Thành ph : g m kinh phí do ngân sách Thành ph c p theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và kinh phí ph c v công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c phân b theo quy nh c a UBND Thành ph . i u 2. Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c b máy c a Ban ch o GPMB Thành ph th c hi n theo n i dung Quy t nh s 32/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a UBND Thành ph v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Ban ch o GPMB Thành ph .
  3. i u 3. Quy ch này xác nh trách nhi m c a các thành viên Ban ch o và m i quan h công tác gi a Ban ch o GPMB Thành ph v i các c p chính quy n; v i các T ch c chính tr - xã h i; v i H i ng và Ban b i thư ng, h tr , tái nh cư các qu n, huy n thành ph tr c thu c (g i t t là c p huy n) và v i các Ch u tư d án s d ng t ang th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư trên a bàn Thành ph . Chương 2. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN VÀ B MÁY CHUYÊN TRÁCH VÀ KIÊM NHI M C A BAN i u 4. Trách nhi m, quy n h n c a các thành viên trong Ban 1. Trư ng Ban a. Ch o và i u hành chung toàn b ho t ng c a Ban, tr c ti p gi i quy t các công vi c liên quan n công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư theo thNm quy n, nh ng vi c vư t quá thNm quy n ph i báo cáo Ch t ch UBND Thành ph ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và các Phó Ch t ch ch o t ng kh i gi i quy t; b. Thay m t Ban ch o ký các văn b n c a Ban phát hành; c. Xây d ng K ho ch công tác c a Ban và t ng h p báo cáo vi c th c hi n k ho ch v i UBND Thành ph theo nh kỳ và t xu t theo yêu c u; d. Qu n lý và i u hành toàn b b máy chuyên trách và kiêm nhi m c a Ban th c hi n nhi m v c a Thành ph giao. 2. Các Phó Trư ng Ban chuyên trách a. Giúp vi c cho Trư ng Ban, ư c Trư ng ban phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác c a Ban theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; b. Ch u trách nhi m v các nhi m v ư c phân công trư c pháp lu t, UBND Thành ph và Trư ng ban. c. Thay m t Trư ng ban ký các văn b n c a Ban gi i quy t công vi c, ư c Trư ng ban giao. Khi Trư ng ban i v ng m t trong các Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban giao ph trách có trách nhi m thay Trư ng ban i u hành ho t ng c a Ban. 3. Các Phó Trư ng ban kiêm nhi m và y viên kiêm nhi m. a. Các Phó Trư ng Ban kiêm nhi m a1. ng chí Lãnh o S Tài chính – Phó Trư ng Ban kiêm nhi m: - Gi i quy t vư ng m c trong xác nh chi phí u tư vào t b thu h i;
  4. - Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan : + Quy t nh phê duy t giá bán nhà tái nh cư cho t ng t ng, lo i nhà, v trí c a t ng d án c th theo y quy n c a UBND Thành ph , + Ch trì ph i h p v i C c Thu Hà N i gi i quy t vư ng m c v th c hi n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c c a ngư i b thu h i t, + Thông báo giá hàng năm v cây tr ng, v t nuôi UBND c p huy n có căn c tính b i thư ng, h tr cây tr ng, v t nuôi trên t; t có m t nư c; gi i quy t các vư ng m c c a UBND c p huy n i v i các n i dung nêu trên. a2. ng chí Lãnh o S Tài nguyên và Môi trư ng – Phó Trư ng ban kiêm nhi m: - Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra vi c t ch c th c hi n chính sách giá t; ch trì cùng Liên ngành trình UBND Thành ph gi i quy t các vư ng m c c a UBND c p huy n trong vi c áp d ng chính sách giá t; - Trình UBND Thành ph quy t nh vi c thu h i t cho các d án gi i phóng m t b ng; - Hư ng d n UBND c p huy n gi i quy t các vư ng m c trong vi c xác nh ngu n g c cơ s pháp lý v s d ng t làm căn c b i thư ng, h tr , tái nh cư; - Có trách nhi m hư ng d n, ôn c UBND c p huy n t ch c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh hi n hành cho h gia ình, cá nhân sau khi ư c b trí t tái nh cư; - Ch trì cùng các ngành liên quan hư ng d n th t c giao t, cho thuê tt i a i m m i v i các t ch c ph i di chuy n do b thu h i t; - Ch o UBND c p huy n gi i quy t các khi u n i v t ai liên quan n công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng và xu t UBND Thành ph gi i quy t các trư ng h p thu c thNm quy n; - T ng h p, tham mưu UBND Thành ph cân i, b trí qu t xây d ng các khu tái nh cư (g m nhà tái nh cư và qu t d ch v ); - Ch o, hư ng d n các ch u tư cân i, quy t toán qu t tái nh cư. a3. ng chí Lãnh o S Xây d ng – Phó Trư ng ban kiêm nhi m: - Ch trì ph i h p các S , ngành liên quan : + Cân i, trình UBND Thành ph b trí qu nhà tái nh cư ph c v nhu c u tái nh cư c a các d án; làm th t c, trình UBND Thành ph quy t nh bán nhà, quy t toán qu nhà tái nh cư, báo cáo UBND Thành ph ,
  5. + nh kỳ hàng năm trình UBND Thành ph ban hành ơn giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc, di chuy n mô t làm cơ s UBND c p huy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; - Hư ng d n, ôn c UBND c p huy n t ch c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo quy nh hi n hành cho h gia ình cá nhân sau khi ư c b trí nhà tái nh cư; - Hư ng d n H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư gi i quy t vư ng m c trong xác nh m c b i thư ng nhà, công trình, v t ki n trúc, m m ; - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng xây d ng các nhà tái nh cư theo quy nh hi n hành; - Ch o và gi i quy t vư ng m c, khi u n i v các n i dung nêu trên. b. Các y viên kiêm nhi m: b1. ng chí Lãnh o S K ho ch và u tư: - Hư ng d n, ki m tra vi c l p và th c hi n các d án u tư xây d ng các khu (nhà, t) tái nh cư; - Ch trì ph i h p v i S Tài chính và các S , ngành liên quan cân i và b trí ngu n ngân sách a phương áp ng k p th i nhu c u v n cho b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng và yêu c u v ti n xây d ng khu tái nh cư theo k ho ch ư c UBND Thành ph giao. b2. ng chí Lãnh o S Quy ho ch – Ki n trúc: - Ch trì ph i h p các ngành liên quan trình UBND Thành ph phê duy t v trí, quy mô các khu tái nh cư phù h p v i quy ho ch phát tri n chung c a Thành ph ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - Có trách nhi m ph i h p v i UBND c p huy n (s t i) công khai quy ho ch v ch gi i ư ng , ch gi i gi i phóng m t b ng theo úng quy nh c a pháp lu t và ch trì gi i quy t nh ng vư ng m c v quy ho ch – ki n trúc theo thNm quy n; - Làm th t c gi i thi u a i m, th a thu n quy ho ch – ki n trúc cho các t ch c ph i di chuy n do b thu h i t m b o yêu c u ti n gi i phóng m t b ng. b3. ng chí Lãnh o S Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Ch trì cùng các ngành liên quan xây d ng cơ ch , chính sách liên quan n h tr d y ngh , gi i quy t vi c làm cho ngư i b thu h i t trình UBND Thành ph phê duy t; - Là thư ng tr c Qu h tr n nh i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm cho các h dân b thu h i t trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c giao theo Ngh nh s 64/CP c a Chính ph ;
  6. - Ph i h p cùng UBND c p huy n t ch c th c hi n các bi n pháp h tr ào t o ngh , vi c làm, n nh i s ng cho ngư i dân t i nơi thu h i t theo quy trình c a UBND Thành ph . b4. ng chí Lãnh o C c Thu Thành ph Hà N i: - Hư ng d n Chi c c Thu c p huy n xác nh m c thu nh p sau thu c a t ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t kinh doanh, liên quan n gi i phóng m t b ng. b5. ng chí Lãnh o Công an Thành ph Hà N i: - Ph i h p, n m k ho ch ti n gi i phóng m t b ng các D án và tình hình an ninh, tr t t trong khu v c gi i phóng m t b ng; - Phát hi n các sơ h , thi u sót trong quá trình t ch c th c hi n n bù, h tr gi i phóng m t b ng xu t kh c ph c và x lý; - Ph i h p gi i quy t các v vi c tiêu c c, khó khăn, ph c t p; có k ho ch, phương án m b o an ninh tr t t trong gi i phóng m t b ng và cư ng ch thu h i t c a các D án; - Ch o Công an c p huy n có phương án m b o an ninh tr t t t i các a bàn. b6. ng chí Lãnh o Thanh tra Thành ph Hà N i: + Ch o UBND c p huy n gi i quy t ơn thư khi u n i t cáo liên quan n công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư trên a bàn c p huy n và xem xét, k t lu n gi i quy t các trư ng h p thu c thNm quy n Thành ph ; Ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c thi hành; + T ng h p tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo, thanh tra liên quan n b i thư ng, h tr , tái nh cư theo ch c năng c a ngành; xu t v i Thành ph x lý nh ng sai ph m theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các thành viên m i tham gia căn c các ch chính sách hi n hành và ch c năng c a t ch c mình, t ch c tuyên truy n ch trương, chính sách v n ng thành viên c a t ch c mình và nhân dân th c hi n chính sách pháp lu t c a Nhà nư c và UBND Thành ph ; tham gia ch o trong công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, m b o dân ch , công b ng, công khai, úng pháp lu t. 5) Các thành viên Ban ch o có trách nhi m ch o các b ph n chuyên viên chuyên trách và kiêm nhi m th c hi n t t các nhi m v ư c giao, báo cáo xu t x lý t i các cu c h p do các thành viên Ban ch o ch trì. Chương 3. CH LÀM VI C C A BAN VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC GI A BAN V I CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN i u 5. Ch làm vi c c a Ban
  7. 1. Ban làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch , phát huy trí tu t p th và th c hi n theo k t lu n c a Trư ng ban ho c Phó trư ng ban (khi ư c Trư ng ban y quy n) trong các cu c h p Ban ch o, các cu c h p Liên ngành do Trư ng ban ư c Thành ph giao ch trì. Các y viên kiêm nhi m c a Ban ch u trách nhi m tr c ti p v th c hi n nhi m v theo ch c năng c a cơ quan mình. 2. Hàng quý, Ban h p giao ban nh kỳ, 6 tháng và cu i năm có sơ k t và t ng k t ánh giá tình hình th c hi n nhi m v công tác c a Ban. T ch c h p b t thư ng khi có yêu c u c a UBND Thành ph . Sau m i phiên h p, b ph n chuyên trách c a Ban ph i ghi biên b n t ng h p tình hình, thông báo k t lu n c a ngư i ch trì phiên h p n các thành viên d h p th c hi n và báo cáo UBND Thành ph . 3. Ban th c hi n ch o tr c ti p các thành viên thông qua H i ngh giao ban nh kỳ, ng th i s d ng b máy chuyên trách c a Ban truy n t, hư ng d n, ki m tra, giám sát các t ch c Nhà nư c ư c giao tham gia công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng, các c p, các ngành, các ch u tư v vi c th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư; xây d ng khu tái nh cư và di dân, gi i phóng m t b ng. 4. Ch o v nghi p v i v i Ban B i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư úng ti n , úng pháp lu t và yêu c u c a UBND Thành ph . Th c hi n ch thông tin báo cáo và giao ban hàng tháng gi a Ban ch o v i các Ban B i thư ng, h tr tái nh cư c p huy n. Tùy tình hình c th , Ban ch o GPMB Thành ph quy nh th i gian, n i dung và a ch nh n báo cáo c a H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư c p huy n và có trách nhi m ti p nh n và hư ng d n, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân theo lu t nh. i u 6. M i quan h c a Ban v i các S , ban ngành và các t ch c chính tr - xã h i và ch u tư 1. Quan h thư ng xuyên và tr c ti p v i Văn phòng UBND Thành ph , các S , ngành liên quan c a Thành ph , UBND c p huy n t ng h p báo cáo k p th i UBND Thành ph tình hình th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư trên a bàn và các d án c th ; truy n t ý ki n c a UBND Thành ph trong quá trình ch o th c hi n. 2. Th c hi n m i quan h ch t ch v i các t ch c chính tr - xã h i c a Thành ph trong công tác gi i phóng m t b ng thông qua i di n c a các t ch c này ư c c tham gia thành viên Ban ch o và các cu c h p giao ban nh kỳ t xu t c a Ban ch o. Trư ng h p c n thi t, Thư ng tr c Ban ch o s ph i h p và làm vi c c th v i các t ch c chính tr - xã h i m b o cho vi c ch o, i u hành công tác v n ng, tuyên truy n, t ch c ch p hành pháp lu t trong quá trình th c hi n gi i phóng m t b ng các c p ư c nhanh chóng, có hi u qu . 3. i v i các Ch u tư, các ơn v ư c giao nhi m v b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng là m i quan h ti p nh n báo cáo, ôn c, ki m tra các công vi c liên quan n trách nhi m c a Ch u tư trong công tác GPMB, trao i gi i quy t vư ng m c, báo cáo xu t v i UBND Thành ph gi i quy t các công vi c vư t thNm quy n c a Ban ch o.
  8. Chương 4. KINH PHÍ HO T NG C A BAN i u 7. Kinh phí ho t ng c a Ban 1. Ban ch o GPMB Thành ph ư c c p phát ngân sách hành chính như các S , ngành thu c UBND Thành ph . 2. Kinh phí ph c v công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư th c hi n thu, chi theo m c quy nh hi n hành c a UBND Thành ph (theo Quy t nh s 18/2008/Q - UBND ngày 29/9/2008). 3. Cán b , công ch c chuyên trách và kiêm nhi m c a Ban ư c hư ng ph c p theo quy nh c a Thành ph và th c t hi u qu công vi c c a t ng thành viên và ngu n kinh phí th c có, vi c chi phí này do Trư ng ban quy t nh. i u 8. Trong quá trình ph i h p th c hi n n u có vư ng m c các S , ngành, UBND c p huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan xu t, báo cáo Ban ch o GPMB Thành ph t ng h p, báo cáo trình UBND Thành ph xem xét b sung và i u ch nh.
Đồng bộ tài khoản