Quyết định số 53-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 53-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53-CP về chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53-CP Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH S 53 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1980 V CH TRƯƠNG I V I CH VI T C A CÁC DÂN T C THI U S I. TÌNH HÌNH XÂY D NG, C I TI N VÀ S D NG CH VI T C A CÁC DÂN T C THI U S Cu c i u tra kh o sát v ch vi t c a các dân t c thi u s ti n hành vào cu i năm 1977 cho th y tình hình chung như sau: 1. Ti ng và ch ph thông ngày càng ư c ph c p sâu r ng trong ng bào các dân t c thi u s v i tư cách là ngôn ng chung c a c nư c, ã và ang góp ph n thi t th c thúc Ny s phát tri n các m t các vùng dân t c thi u s . Tuy v y, m t s nơi, nh t là vùng cao, vi c ph c p ti ng và ch ph thông chưa ư c ti n hành t t. 2. Ti ng nói và ch vi t hi n có c a các dân t c thi u s ư c Nhà nư c tôn tr ng, duy trì và giúp phát tri n, do ó ã góp ph n xoá mù ch dân t c m t s vùng mà ng báo ít bi t ho c không bi t ti ng ph thông; ã áp ng yêu c u c a ng bào v vi c dùng ch dân t c ghi s sách, vi t thư t , chép tư li u văn h c dân gian, và ti n hành các công tác thông tin, tuyên truy n a phương. M t s ch dân t c ã ư c d y và h c các trư ng ph thông. Tuy nhiên vi c s d ng ti ng và ch dân t c trong các công tác giáo d c, văn hoá văn ngh , thông tin, tuyên truy n, v.v... còn chưa sát v i tình hình th c t , chưa ph c v t t yêu c u phát tri n ng th i ch ph thông và ch dân t c; vi c ào t o, b i dư ng giáo viên và so n sách giáo khoa b ng ch dân t c cũng chưa ư c t t. 3. Nhi u dân t c thi u s chưa có ch vi t có yêu c u xây d ng b v n ch riêng có th ghi ti ng nói c a dân t c mình. M t s dân t c thi u s ã có ch vi t l i c mu n có ch vi t m i theo ch cái la tinh cho g n gũi v i ch ph thông. Nh ng yêu c u này c n ư c coi tr ng và t ng bư c gi i quy t. II. CH TRƯƠNG I V I CH VI T C A CÁC DÂN T C THI U S Nh m m c ích t o i u ki n thu n l i cho các dân t c thi u s nư c ta phát tri n nhanh v kinh t và văn hoá, th c hi n ngày càng y quy n bình ng gi a các dân t c, áp ng yêu c u chính áng c a d ng bào các dân t c thi u s và tăng cư ng s th ng nh t c a T qu c, H i ng Chính ph quy t nh: 1. Ti ng và ch ph thông và ngôn ng chung c a c ng ng dân t c Vi t Nam. Nó là phương ti n giao lưu không th thi u ư c gi a các a phương và các dân t c trong
  2. c nư c, giúp cho các a phương và các dân t c có th phát tri n ng u các m t kinh t , văn hoá, khoa h c k thu t, v.v... tăng cư ng kh i i oàn k t toàn dân và th c hi n quy n bình ng dân t c. Vì v y, m i công dân Vi t Nam u có nghĩa v và quy n l i h c t p và s d ng ti ng và ch ph thông. 2. Ti ng nói và ch vi t c a m i dân t c thi u s Vi t Nam v a là v n quý c a các dân t c ó, v a là tài s n văn hoá chung c a c nư c. các vùng dân t c thi u s , ti ng và ch dân t c ư c dùng ng th i v i ti ng và ch ph thông. Cùng v i ch ph thông, ch dân t c tham gia vào nhi u m t ho t ng vùng ng bào các dân t c thi u s , nh t là trong vi c gi gìn và phát tri n v n văn hoá c a các dân t c. Vì th , i i v i vi c hoàn thành ph c p ti ng và ch ph thông, c n ra s c giúp các dân t c thi u s xây d ng m i ho c c i ti n ch vi t c a t ng dân t c. Các dân t c thi u s chưa có ch vi t u ư c giúp xây d ng ch vi t theo h ch la tinh. Các dân t c thi u s ã có ch vi t ki u c , n u có yêu c u, thì ư c giúp xây d ng ch vi t m i theo h ch la tinh. vi c d y và h c ch dân t c và ch ph thông ư c d dàng, nhanh chóng, thu n ti n cho c ng bào các dân t c thi u s và ng bào ngư i Kinh mu n h c ch dân t c, c n xây d ng m i ho c c i ti n ch vi t dân t c theo b v n, g n gũi v i b v n ch ph thông. Trong khi ch vi t m i c a các dân t c thi u s ư c s d ng ph bi n, các ch dân t c ki u c và kho tàng sách c c a các dân t c v n ư c gi gìn và khai thác. 3. vùng dân t c thi u s , ch dân t c ư c d y xen k v i ch ph thông c p I trong các trư ng ph thông và b túc văn hoá, nh m t o i u ki n thu n l i cho ngư i h c v a hi u bi t ch dân t c, v a n m ư c nhanh ch ph thông. a. N u ã có ch vi t dân t c r i, thì nh ng nơi ngư i dân t c th o ti ng ph thông, có th d y th ng b ng ti ng và ch ph thông, ng th i dành m t s ti t d y ch dân t c; nh ng nơi ngư i dân t c ít bi t ho c không bi t ti ng ph thông, c n d y ch dân t c xen k v i ti ng và ch ph thông, dùng ch dân t c giúp cho ngư i h c t ng bư c ti p thu ti ng và ch ph thông, ti n lên có kh năng h c th ng b ng ch ph thông các c p h c trên. b. N u chưa có ch vi t dân t c, thì nh ng nơi ngư i dân t c th o ti ng ph thông, có th d y th ng b ng ti ng và ch ph thông; nh ng nơi ngư i dân t c ít bi t ho c không bi t ti ng ph thông, c n d y ch ph thông và gi ng b ng ti ng dân t c, cho n khi ngư i h c n m ư c ti ng và ch ph thông. c. c p II c a các trư ng ph thông thu c vùng ng bào dân t c thi u s , n u ã có ch vi t dân t c, có th t ch c d y môn ng văn dân t c. d. Nh ng cán b và giáo viên ho t ng vùng dân t c thi u s nh t thi t ph i h c ti ng và ch c a dân t c thi u s nơi mình công tác.
  3. 4. C n có k ho ch Ny m nh vi c sưu t m và khai thác v n văn hoá, văn ngh c a các dân t c thi u s , cũng như t ch c phòng trào sáng tác văn ngh b ng ti ng và ch dân t c ph c v t t s nghi p xây d ng và b o v T qu c. C n dùng c ch dân t c và ch ph thông trong vi c ph bi n nh ng tác phNm văn h c c a các dân t c thi u s , nh t là nh ng tác phNm tiêu bi u. t o i u ki n tăng cư ng vi c khai thác v n văn hoá và phát huy truy n th ng văn hoá c a các dân t c thi u s , các trư ng i h c và các vi n nghiên c u khoa h c có liên quan c n Ny m nh công tác ào t o và b i dư ng i ngũ cán b gi i v ngôn ng các dân t c thi u s , Ny m nh công tác nghiên c u ti ng nói, ch vi t, văn h c, v.v... c a các dân t c thi u s . Trong công tác thông tin, tuyên truy n và văn hoá c a Nhà nư c vùng các ng bào dân t c thi u s , ph i c g ng k t h p s d ng ti ng, ch ph thông và ti ng, ch dân t c, giúp cho ng bào ti p thu ư c d dàng, nhanh chóng. Trong giao d ch thư tín và trong ơn t quan h v i các cơ quan Nhà nư c, ng bào các dân t c thi u s ư c dùng ch vi t dân t c; các cơ quan Nhà nư c có trách nhi m ti p nh n và gi i quy t t t nh ng ơn t ó. III. T CH C TH C HI N 1. B giáo d c có trách nhi m: a. Hư ng d n các t nh xây d ng k ho ch d y ch ph thông và ch dân t c trong các trư ng, l p ph thông và b túc văn hoá thích h p v i tình hình th c t và yêu c u c a t ng vùng, t ng dân t c; b. Xây d ng chương trình h c, so n giáo trình và nh ng sách giáo khoa c n thi t b ng ch dân t c, ào t o và b i dư ng giáo viên, hư ng d n k ho ch và phương pháp d y xen k ch dân t c v i ch ph thông trong các trư ng, l p ph thông và b túc văn hoá cho sát h p v i tình hình. 2. U ban Khoa h c xã h i Vi t Nam có trách nhi m: a. Hư ng d n U ban nhân dân các t nh th c hi n vi c c i ti n ho c xây d ng m i các lo i ch dân t c; b. Biên so n các sách t i n, h i tho i, v.v... và b i dư ng cán b ph c v cho yêu c u phát tri n ng th i ch ph thông và ch dân t c các vùng ng bào dân t c thi u s ; c. Ph i h p các ngành có liên quan ti n hành vi c nghiên c u các ch dân t c c , khai thác các kho tàng tư li u c c a các dân t c thi u s . 3. B i h c và trung h c chuyên nghi p có trách nhi m t ch c vi c ào t o và b i dư ng cán b khoa h c áp ng yêu c u nghiên c u, khai thác, gi i thi u văn hoá, văn h c, ngh thu t c a các dân t c thi u s . 4. B Văn hoá và thông tin có trách nhi m ch o các t nh:
  4. a. Phát ng phong trào văn hoá, văn ngh qu n chúng các vùng ng bào dân t c thi u s , phát huy tác d ng c a ch dân t c trong các ho t ng này; b. M r ng vi c in và phát hình các lo i văn hoá phNm b ng ch dân t c và b ng hai th ch ph thông và dân t c; c. T ch c vi c s d ng ng th i ti ng, ch ph thông và ti ng, ch dân t c trong công tác thông tin, tuyên truy n, tri n lãm, thuy t minh phim, v.v... các vùng ng bào dân t c thi u s . 5. U ban nhân dân các t nh, theo s hư ng d n c a các ngành nói trên,có trách nhi m: a. Căn c vào tình hình th c t c a t nh, yêu c u và nguy n v ng c a ng bào các dân t c thi u s trong t nh, ra ch trương c th c a t nh và xây d ng k ho ch ch o các ngành, các c p trong t nh th c hi n t t quy t nh này; b. Quy t nh các phương án c i ti n ho c xây d ng m i các ch dân t c thi u s trong t nh. 6. U ban dân t c c a Chính ph giúp H i ng Chính ph theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy t nh này, xu t v i Chính ph , các B và U ban nhân dân các t nh nh ng v n c n xem xét và gi i quy t. Nh ng văn b n ban hành trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản