Quyết định số 530/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 530/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 530/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 530/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 530/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Tờ trình số 896/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 517/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 10 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Quảng Trị; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 530/QĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; 02. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; 03. Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 04. Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoa thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 05. Ông Quốc Hồ Hiệp Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Trị; 06. Ông Lê Xuân Tánh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị; 07. Ông Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; 08. Ông Trần Hường, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Trị; 09. Ông Trần Văn Thân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 10. Ông Dương Hồ Tự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; 11. Ông Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị; 12. Ông Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 13. Ông Đặng Quang Linh, Trưởng phòng Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 14. Ông Nguyễn Đức Duyền, Trưởng phòng Phòng Công nghiệp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị./.
Đồng bộ tài khoản