Quyết định số 5300/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 5300/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5300/QĐ-BCT về việc mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại TP. Hồ Chí Minh do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5300/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 5300/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Cơ quan đại diện của Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh, số 45 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008. Điều 2. Giao cho Vụ Xuất Nhập khẩu phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện: Bố trí nhân sự, địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc. Mọi chi phí mua sắm và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp từ kinh phí của Bộ. Điều 3. Ủy quyền cho Ông Phan Thế Hào – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu ký giấy phép nhập khẩu tự động và sử dụng con dấu của Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG
  2. THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ trưởng; - Lưu VT, XNK. Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản