Quyết định số 5300/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 5300/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5300/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5300/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 5300/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 10, QU N 6 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 6 t i T trình s 2797/TTr-UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 9056/TTr-TNMT-KH ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 10, qu n 6 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a. Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH T 154,86 100,00 154,86 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 154,86 100,00 154,86 100,00 2.1 t OTC 87,85 56,73 87,48 56,49 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 87,85 100,00 87,48 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 57,67 37,24 58,04 37,48 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình CTS 0,09 0,16 0,05 0,09 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,03 0,05 0,04 0,07 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 17,78 30,83 15,95 27,47 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 17,78 100,00 15,95 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 39,77 68,96 42,00 72,37 2.2.4.1 t giao thông DGT 30,57 76,87 33,50 79,77 2.2.4.2 t thu l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,01 0,03 0,01 0,02 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 1,00 2,51 1,00 2,38 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,05 0,02 0,05 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 2,26 5,68 3,50 8,33 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 3,66 9,20 3,60 8,58 2.2.4.8 t ch DCH 2,25 5,66 0,37 0,88 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,23 0,79 1,23 0,79 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c SMN 8,12 5,24 8,12 5,24 CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b. Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Giai o n 2006 - 2010
  3. (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi NNP/PNN nông nghi p 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n ib t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n PN0(a)/PN1(a) s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t PKT(a)/OTC 1,88 chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,88 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK/OTC nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 1,88 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c. Di n tích t ph i thu h i ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 6,38 2.1 t OTC 2,25 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,25 2.2 t chuyên dùng CDG 4,13 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,04 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK 1,83 nghi p
  4. 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2,25 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 6, thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) các phư ng 10, qu n 6 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH 154,86 154,86 154,86 154,86 154,86 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 154,86 154,86 154,86 154,86 154,86 2.1 t OTC 87,85 86,37 86,37 85,90 87,48 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 87,85 86,37 86,37 85,90 87,48 2.2 t chuyên dùng CDG 57,67 59,15 59,15 59,62 58,04 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 17,78 16,13 16,13 16,13 15,95 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 17,78 16,13 16,13 16,13 15,95
  5. kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 39,77 42,93 42,93 43,40 42,00 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 30,57 33,02 33,02 33,02 33,50 2.2.4.2 t thu l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 2,26 3,03 3,03 3,50 3,50 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT 3,66 3,60 3,60 3,60 3,60 thao 2.2.4.8 t ch DCH 2,25 2,25 2,25 2,25 0,37 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Di n Phân theo k ho ch t ng năm tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8
  6. 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD 4 t phi nông nghi p 1,8818 1,8818 không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 1,8818 1,8818 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công 1,8818 1,8818 c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Di n Chia ra các năm
  7. tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 6,3791 0,0129 3,4457 0,4700 2,4505 2.1 t 2,2515 1,4777 0,4700 0,3038 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 2,2515 1,4777 0,4700 0,3038 2.2 t chuyên dùng 4,1276 0,0129 1,9680 2,1467 2.2.1 t tr s cơ quan, 0,0401 0,0129 0,0272 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh 1,834 1,6529 0,1811 doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công 2,2536 0,2879 1,9657 c ng 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 6 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 10, qu n 6 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  8. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản