Quyết định số 5304/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 5304/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5304/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5304/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5304/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 14, QU N 6 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 6 t i T trình s 2801/TTr-UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 9060/TTr-TNMT-KH ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 14, qu n 6 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch năm 2005 n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 42,87 100,00 42,87 100,00 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 42,87 100,00 42,87 100,00 2.1 t OTC 26,45 61,70 24,34 56,78 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 26,45 100,00 24,34 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 14,53 33,89 16,64 38,82 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,10 0,69 0,13 0,78 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,51 3,51 0,51 3,06 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 3,46 23,81 2,17 13,02 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 3,46 100,00 2,17 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 10,46 71,99 13,84 83,14 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,93 75,81 10,25 74,07 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,38 0,04 0,29 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,10 0,03 0,25 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 2,46 23,52 3,50 25,32 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,01 0,10 0,01 0,07 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,10 0,00 0,00 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,28 0,65 0,28 0,64 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,04 0,09 0,04 0,09 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 1,57 3,66 1,57 3,66 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Giai o n Ch tiêu Mã t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN
  3. Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t 2 nông nghi p t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t 3 chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s PN0(a)/PN1(a) d ng t không ph i t t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang 4 PKT(a)/OTC 1,36 t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,36 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,00 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 1,08 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,27 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Giai o n Lo i t ph i thu h i Mã t 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 7,72 2.1 t OTC 4,45 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 4,45 2.2 t chuyên dùng CDG 3,26 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,03 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,21 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 1,29 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 1,73 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN
  4. 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 6, thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 6 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT 42,87 42,87 42,87 42,87 42,87 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 42,87 42,87 42,87 42,87 42,87 2.1 t OTC 26,80 25,20 24,30 24,30 24,34 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 26,80 25,20 24,30 24,30 24,34 2.2 t chuyên dùng CDG 14,18 15,78 16,69 16,69 16,64 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,10 0,10 0,16 0,16 0,13 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 2,43 2,30 2,22 2,22 2,17 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 2,43 2,30 2,22 2,22 2,17 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 11,14 12,87 13,79 13,79 13,84 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,57 9,30 10,22 10,22 10,25
  5. 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 t chuy n d n NL, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Di n Th t Ch tiêu tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t 3 phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan t công trình s 3.2 nghi p không kinh doanh t qu c phòng, an 3.3 ninh t có m c ích công 3.4 c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa
  6. a t sông su i và m t 3.6 nư c CD t phi nông nghi p 4 không ph i t 1,3642 1,0258 0,3384 chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 1,0258 0,3384 0,3384 t tr s cơ quan, 4.1.1 0,0053 0,0053 công trình s nghi p t qu c phòng, an 4.1.2 0,0012 0,0012 ninh t s n xu t, kinh 4.1.3 1,0837 1,0258 0,0579 doanh phi nông nghi p t có m c ích công 4.1.4 0,2739 0,2739 c ng t tôn giáo, tín ng- 4.2 ư ng t nghĩa trang, nghĩa 4.3 a t sông su i và m t 4.4 nư c CD t phi nông nghi p 4.5 khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 7,7197 2.1431 1.7342 2.0677 1,7747 2.1 t 4,6643 0,7545 1,5951 0,9024 1,4123 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 4,6643 0,7545 1,5951 0,9024 1,4123 2.2 t chuyên dùng 3,0509 1,3886 0,1347 1,1652 0,3624 t tr s cơ quan, 2.2.1 0,0304 0,0011 0,0293 công trình s nghi p
  7. t qu c phòng, an 2.2.2 0,0012 ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 doanh phi nông 1,2936 1,0258 0,1336 0,0763 0,0579 nghi p t có m c ích 2.2.4 1,7256 0,3628 1,0889 0,2739 công c ng t tôn giáo, tín 2.3 0,0043 0,0043 ngư ng t nghĩa trang, 2.4 nghĩa a t sông su i và m t 2.5 nư c CD t phi nông nghi p 2.6 khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 6 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 14, qu n 6 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản