Quyết định số 5306/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 5306/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5306/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5306/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5306/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 C M CÔNG NGHI P TÂN QUY - KHU B, HUY N C CHI, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng”; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi và Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng huy n C Chi; Căn c Quy t nh s 6971/Q -QL T ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a y ban nhân dân huy n C Chi phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy, xã Tân Th nh ông, huy n C Chi; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 2852/TTr-SQHKT ngày 13 tháng 8 năm 2008 v phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy - khu B, xã Tân Th nh ông, huy n C Chi (kèm h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy - khu B, xã Tân Th nh ông, huy n C Chi do Công ty TNHH Khoa h c K thu t Tư v n Thi t k Xây d ng H i Tân l p), QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy - khu B, xã Tân Th nh ông, huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ quy ho ch chi ti t). 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch:
  2. Quy mô khu v c quy ho ch: 103,0691ha, n m trong ph m vi xã Tân Th nh ông, huy n C Chi, ư c xác nh theo b n hi n tr ng s 30 ngày 31 tháng 5 năm 2004 do Công ty TNHH Khoa h c K thu t Tư v n Thi t k Xây d ng H i Tân l p ngày 06 tháng 7 năm 2004 và ư c c p nh t. V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Phía ông: giáp ư ng t - ti p giáp xã Hòa Phú. - Phía ông Nam: giáp c m công nghi p cơ khí ô tô Hòa Phú ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 t i Quy t nh s 2782/Q -UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006. - Phía Tây: m t ph n ti p giáp ư ng t, t nông nghi p và th cư hi n h u; m t ph n ti p giáp Trư ng Ph thông Trung h c Trung Phú. - Phía Nam: giáp ư ng t, t nông nghi p và th cư hi n h u. - Phía B c: m t ph n giáp T nh l 8 và m t ph n giáp khu dân cư hi n h u. 2. Lý do và m c tiêu c a án quy ho ch: 2.1. Lý do và s c n thi t l p quy ho ch: Theo nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998, Khu Công nghi p Tân Quy có quy mô kho ng 300ha thu c xã Trung An, Hòa Phú và Tân Th nh ông có tính ch t là công nghi p thông thư ng ít ô nhi m v ti ng n, khói b i, là m t trong 7 khu công nghi p t p trung b trí trên a bàn huy n C Chi. Th i gian qua, c m công nghi p Tân Quy - khu B thu c xã Tân Th nh ông, huy n C Chi chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t nhưng do nhu c u u tư l n, ã có nhi u nhà máy, xí nghi p ư c xây d ng trong khi h th ng h t ng k thu t c a khu v c chưa ư c u tư xây d ng úng m c, không m b o v giao thông, thoát nư c mưa, nư c bNn… nh hư ng n môi trư ng xung quanh và cu c s ng c a ngư i dân t i ây. Bên c nh ó, do chưa có quy ho ch chi ti t nên công tác qu n lý quy ho ch xây d ng, c p phép xây d ng công trình cũng khó khăn cho các cơ quan qu n lý nhà nư c, d phát sinh tranh ch p, khi u ki n. Trư c th c tr ng ó, c n ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy - khu B nh m s p x p, ch nh trang l i các cơ s s n xu t, các nhà máy, xí nghi p m t cách h p lý th c hi n u tư xây d ng h th ng h t ng k thu t ng b hoàn ch nh, xây d ng t t các h th ng x lý nư c th i hoàn ch nh và ng th i ph i m b o n nh ho t ng s n xu t cho các xí nghi p công nghi p hi n có. 2.2. M c tiêu c a án quy ho ch:
  3. Xác nh cơ c u phân khu ch c năng nh m xây d ng m t c m công nghi p h p lý v m t quy ho ch làm cơ s cho vi c u tư xây d ng. Ph c v cho vi c c i t o, nâng c p, ch nh trang hay phát tri n m i các công trình trong c m công nghi p. T o i u ki n phát tri n ng b cơ s h t ng k thu t trong c m công nghi p. T ch c s n xu t thành c m công nghi p t p trung trong khuôn kh k t h p phát tri n kinh t v i s duy trì môi trư ng sinh thái b n v ng. Tăng tính hi u qu trong vi c s d ng t: h p lý và ti t ki m. Ph c v công tác qu n lý ô th : l p và xét duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/500); xây d ng h th ng các công trình chuyên ngành, thi t k , tri n khai các d án u tư xây d ng c th theo quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t. 3. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: Là c m công nghi p t p trung k t h p c i t o và xây d ng m i, không gây ô nhi m (Công nghi p i n t , cơ khí, ch bi n th c phNm và các ngành ngh theo Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020”). 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: Theo Quy S Di n tích T l chuNn xây Lo i t TT (ha) (%) d ng Vi t Nam (%) 1 t xây d ng nhà máy hi n h u ch nh 67,9283 65,91 ≥ 55 trang 2 t trung tâm i u hành - d ch v 3,7495 3,63 ≥1 3 t công trình u m i k thu t h t ng 3,3885 3,29 ≥1 4 t công viên cây xanh - th d c th thao, 12,4526 12,08 ≥ 10 cây xanh cách ly 5 t giao thông 15,5502 15,09 ≥8 t giao thông n i b 13,8830 t bãi u xe 1,6672 T ng c ng 103,0691 100,00 4.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: STT TÊN CH TIÊU ƠN VN TÍNH CH TIÊU
  4. 1 Ch tiêu lao ng Ngư i/ha 100 L c lư ng lao ng d ki n Ngư i 6790 2 M t xây d ng chung % ≤ 50 Phù h p + Nhà máy, kho tàng % QCXDVN 01:2008/BXD + Trung tâm i u hành - d ch v % ≤ 30 + Các công trình u m i h t ng k thu t % ≤ 30 3 T ng cao xây d ng Nhà máy, T i a T ng 5 kho tàng T i thi u T ng 1 Trung tâm T i a T ng 3 i u hành - d ch v T i thi u T ng 1 Khu k T i a T ng 2 thu t T i thi u T ng 1 4 H s s d ng t chung ≤2 5 Ch tiêu h t ng k thu t + Ch tiêu c p nư c m3/ha/ngày 40 êm + Ch tiêu thoát nư c m3/ha/ngày 40 êm + Ch tiêu c p i n kW/ha 250 - 300 + Ch tiêu rác th i và v sinh môi trư ng t n/ha 0,4 - V ch tiêu m t xây d ng t i a trong t ng nhà máy: áp d ng theo quy chuN n xây d ng Vi t Nam 01:2008/BXD ban hành theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng. - V ch gi i xây d ng: kho ng lùi xây d ng chung là 3m so v i tư ng rào và tuân theo quy nh phòng cháy, ch a cháy. Ngoài ra, do c i m hi n tr ng t xây d ng nhà máy ã ư c giao cho các doanh nghi p nên không th t ch c d i cây xanh cách ly c l p gi a c m công nghi p và khu dân cư nhưng ph i m b o kho ng cách ly t i thi u 50m t các công trình s n xu t n khu dân cư. Trong kho ng cách ly t i thi u 50m so v i khu dân cư: ư c phép xây d ng các công trình ư ng giao thông, d i cây xanh ngăn cách và ư ng n i b nhà máy ho c các công trình không có m c ích s n xu t công nghi p (kho, nhà văn phòng, hành chính, nhà b o v , nhà xe…). 5. B c c phân khu ch c năng:
  5. t xây d ng nhà máy có di n tích 67,9283ha bao g m các nhà máy hi n h u ư c gi l i, ch nh trang và các nhà máy chưa xây d ng nhưng ã có quy t nh giao t c a y ban nhân dân thành ph ho c ang làm th t c giao thuê t. t khu trung tâm i u hành - d ch v có di n tích 3,7495ha, ư c b trí v trí t tr ng (hi n tr ng là r ng cao su) phía ông c a c m công nghi p, g m các h ng m c d ki n: trung tâm hành chính, trung tâm nghiên c u c a c m công nghi p, các công trình thương m i - d ch v (nhà ăn t p th , bách hóa t ng h p, gi i trí, ngân hàng, bưu i n, tri n lãm…); tr m y t , câu l c b văn hóa - th d c th thao; tr m phòng cháy, ch a cháy n i b . t cây xanh có t ng di n tích 12,4526ha, g m có khu công viên cây xanh - th d c th thao n m v phía B c, trên ư ng vào c m công nghi p t T nh l 8 nh m ph c v cho nhu c u ngh ngơi, thư giãn, th d c th thao c a công nhân làm vi c t i c m công nghi p; các công viên cây xanh nh ư c t n d ng t i a, tri t t các khu t tr ng (do hi n tr ng khu t quy ho ch g n như ã ư c l p y t xây d ng nhà máy) và cây xanh cách ly n m trong hành lang an toàn lư i i n cao th . t công trình k thu t u m i có di n tích 3,3885 ha, g m: + Tr m c p i n: ư c b trí kho ng gi a c m công nghi p, trên ư ng vào c m công nghi p t T nh l 8; + Tr m c p nư c: ư c b trí kho ng gi a c m công nghi p, c nh hành lang an toàn lư i i n cao th , t n d ng a hình khu t cao m b o c p nư c thu n l i cho toàn khu v c. + Tr m x lý nư c th i và m t bô rác kín: ư c b trí phía ông c m công nghi p. 6. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 6.1. Quy ho ch giao thông: Quy ho ch m ng lư i ư ng n i b trong c m công nghi p như sau: - ư ng s 1 l gi i 36m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 5,5m (v a hè) + 10,5m (lòng ư ng) + 4m (d i phân cách) + 10,5m (lòng ư ng) + 5,5m (v a hè). - ư ng s 2 l gi i 30m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 4,5m (v a hè) + 21m (lòng ư ng) + 4,5m (v a hè). - ư ng s 3; 5; 7 l gi i 20m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 4,75m (v a hè) + 10,5m (lòng ư ng) + 4,75m (v a hè). - ư ng s 4; 9 l gi i 18m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 3,75m (v a hè) + 10,5m (lòng ư ng) + 3,75m (v a hè). - ư ng s 8 l gi i 15m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 4m (v a hè) + 7m (lòng ư ng) + 4m (v a hè).
  6. - ư ng s 6: o n 1 (t ư ng s 1 n T nh l 15) l gi i 20m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 4,75m (v a hè) + 10,5m (lòng ư ng) + 4,75m (v a hè); o n 2 (t ư ng s 1 n ư ng s 4) l gi i 15m v i quy mô m t c t ngang ư ng: 4m (v a hè) + 7m (lòng ư ng) + 4m (v a hè). 6.2. Quy ho ch chuN n b k thu t: + Gi i pháp quy ho ch chi u cao: - San i t i ch n n t hi n h u và hoàn thi n m t ph ng th i v i các gi i pháp tiêu thoát nư c m t. - Cao thi t k t i các i m giao c t ư ng xác nh m b o i u ki n k thu t t ch c giao thông và thoát nư c m t cho khu t, H = 6.5m ÷ 8.5m. - d c thi t k : • Khu công nghi p và khu : ≥ 0,4% • Khu công viên cây xanh: ≥ 0,3% + Gi i pháp quy ho ch thoát nư c: - T ch c thoát riêng h th ng nư c bN n và mưa. - C i t o mương t hi n h u thành tuy n c ng h p thoát nư c chính cho khu v c. - Xây m i các tuy n c ng nhánh thu nư c t các ti u khu, b trí theo ư ng giao thông th ng góc và thoát tr c ti p vào tuy n c ng h p ( ư c c i t o t mương t), kích thư c các tuy n c ng bi n i t Þ600 n Þ1500mm. - S d ng c ng bê tông c t thép t ng m, kích thư c c ng tính toán theo chu kỳ tràn c ng T = 3 năm, sâu chôn c ng t i thi u Hc = 0,7m, d c c ng ư c l y m b o kh năng t làm s ch I >= 1/D. Lưu ý: n i dung chi ti t v k thu t t ch c n n và thoát nư c mưa trong ph m vi ranh d án ngh nghiên c u xu t c th trong các giai o n thi t k ti p theo c a d án và trình các c p có thN m quy n thN m nh và phê duy t theo quy nh. 6.3. Quy ho ch c p i n: - Ngu n i n ư c c p t tr m 110/15-22kV Phú Hòa ông, dài h n s ư cc pt tr m 110/15-22kV Tân Quy. - Xây d ng m i các tr m bi n áp 15-22/0,4kV, s d ng máy bi n áp 3 pha, t kín trong phòng, dung lư ng máy bi n áp s ư c xác nh c th khi xây d ng xí nghi p, nhà máy. - Xây d ng m i h th ng trung và h th s d ng cáp ng m, b c cách i n XLPE, ti t di n các lo i, chôn ng m trong t.
  7. - H th ng chi u sáng s d ng èn cao áp Sodium 150W ÷ 250W - 220V, t trên tr thép tráng k m. 6.4. Quy ho ch c p nư c: - Giai o n u s d ng ngu n nư c ng m khai thác t i ch , nư c ư c x lý t tiêu chuN n nư c c p sinh ho t, tuy nhiên c n ph i có s ch p thu n c a cơ quan chuyên ngành, giai o n dài h n dùng ngu n nư c máy thành ph t Nhà máy nư c Kênh ông. - Ch tiêu c p nư c: + Nư c ch a cháy: 10 lít/s cho 1 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i cùng lúc là 2 ám cháy. + Nư c khu công nghi p t p trung: 40 m3/ha/ngày. + T ng nhu c u dùng nư c b sung: 1.727 - 2.111 m3/ngày, t ng nhu c u dùng nư c toàn khu 3.737 - 4.111 m3/ngày. - Phương án b trí thi t k m ng lư i c p nư c m i d ng m ng vòng k t h p các nhánh c t, tuy nhiên trong giai o n dài h n khi có h th ng c p nư c thành ph s nghiên c u b sung i u ch nh cho phù h p. 6.5. Quy ho ch thoát nư c bN n, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bN n: - Ch tiêu thoát nư c th i: + Nư c khu công nghi p: 40 m3/ha/ngày. + T ng nhu c u thoát nư c: 3.523 - 3.876 m3/ngày. - S d ng h th ng thoát nư c riêng, nư c th i ư c t p trung v tr m x lý c c b , x lý t tiêu chuN n lo i B - TCVN 5945-1995 trư c khi thoát ra tuy n c ng h p thoát nư c mưa, giai o n hoàn ch nh ph i t lo i A - TCVN 5945-1995. - Thi t k m ng lư i thoát nư c h p lý, m b o thoát nư c cho khu quy ho ch. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: - Tiêu chuN n rác th i công nghi p: 0,4 t n/ha/ngày và t ng lư ng rác th i tương ng: 27 t n/ngày. - Phương án x lý rác th i: rác th i ư c thu gom và v n chuy n v khu x lý rác thành ph t i xã Tam Tân, huy n C Chi. 6.6. B n t ng h p ư ng dây ư ng ng:
  8. Vi c b trí s p x p các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c thi t k k thu t, thi t k thi công t ng d án c th , m b o theo yêu c u k thu t. i u 2. Trên cơ s n i dung quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c m công nghi p Tân Quy - khu B, xã Tân Th nh ông, huy n C Chi ư c duy t: - Giao S Công Thương ph i h p v i S K ho ch và u tư, y ban nhân dân huy n C Chi nhanh chóng l a ch n ch u tư xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p Tân Quy - khu B. - Giao y ban nhân dân huy n C Chi xác nh quy mô, v trí và ch u tư xây d ng khu nhà tái nh cư và nhà công nhân cho ngư i lao ng làm vi c t i c m công nghi p Tân Quy - khu B. - Giao S Công Thương ch trì ch o ơn v ch u tư xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p Tân Quy - khu B ph i h p y ban nhân dân huy n C Chi và S Xây d ng rà soát tình hình xây d ng c a các nhà máy hi n h u và yêu c u th c hi n ch nh trang theo úng quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c duy t. Trư ng h p ph i i u ch nh ranh gi i, quy mô các nhà máy ã ư c giao t cho phù h p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c duy t: giao S Công Thương ch o ơn v ch u tư xây d ng h t ng k thu t c m công nghi p Tân Quy - khu B hư ng d n các doanh nghi p liên h y ban nhân dân huy n C Chi và S Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c i u ch nh úng quy ho ch ư c duy t. - Giao S Công Thương ki m soát các ngành ngh u tư vào c m công nghi p, ki m soát công ngh s n xu t và quy trình x lý ô nhi m m b o các tiêu chí v tính ch t, ch c năng c a c m công nghi p phù h p v i nh hư ng phát tri n công nghi p c a thành ph và h n ch nh hư ng n các khu dân cư xung quanh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Công Thương, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Giám c Ban Qu n lý d án Khu v c u tư xây d ng huy n C Chi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản