Quyết định số 531-TTg về quản lý các chương trình Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 531-TTg về quản lý các chương trình Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 531-TTg về quản lý các chương trình Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 531-TTg về quản lý các chương trình Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 531-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m tăng cư ng qu n lý các Chương trình Qu c gia; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Chương trình Qu c gia là m t t p h p các m c tiêu, nhi m v và gi i pháp ng b v kinh t , xã h i, khoa h c công ngh , môi trư ng, cơ ch chính sách, t ch c th c hi n m t ho c m t s m c tiêu ã ư c xác nh trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c trong m t th i gian nh t nh. M t Chương trình Qu c gia g m nhi u d án khác nhau th c hi n các m c tiêu c a chương trình. i tư ng qu n lý và k ho ch hoá ư c xác nh theo chương trình, u tư ư c th c hi n theo d án. i u 2.- D án c a Chương trình Qu c gia là m t t p h p các ho t ng ti n hành m t công vi c nh t nh nh m t ư c m t hay nhi u m c tiêu c th ã nh rõ trong chương trình v i m t kho n ngân sách và m t th i h n th c hi n ư c xác nh. i u 3.- Tiêu chuNn l a ch n Chương trình Qu c gia: - Các v n ư c ch n gi i quy t b ng Chương trình Qu c gia ph i là nh ng v n có tính c p bách, liên ngành, liên vùng và có t m quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c n ph i ư c t p trung ch o gi i quy t; - M c tiêu c a Chương trình Qu c gia ph i rõ ràng, lư ng hoá ư c và n m trong chi n lư c chung c a qu c gia; - Th i gian th c hi n chương trình ph i quy nh gi i h n, thư ng là 5 năm, ho c phân kỳ th c hi n cho t ng giai o n 5 năm. II. XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA
  2. i u 4.- Căn c vào n i dung, nhi m v k ho ch trung h n hay dài h n, các B , U ban Qu c gia, T ng c c (sau ây g i chung là B ) xu t các v n kinh t - xã h i b c xúc c n ưa vào danh m c các Chương trình Qu c gia v i B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính l a ch n, l p danh m c các Chương trình Qu c gia và d ki n cơ quan qu n lý chương trình Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t nh trong t ng kỳ k ho ch. i u 5.- Cơ quan ư c giao qu n lý Chương trình Qu c gia ch u trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan t ch c xây d ng chương trình. Vi c xây chương trình, d án ư c ti n hành vào giai o n xây d ng k ho ch ng n h n, trung h n ho c dài h n. Khi xây d ng k ho ch hàng năm có th xu t thêm chương trình m i ho c gi m b t chương trình ã có. i u 6.- N i dung Chương trình Qu c gia g m: - ánh giá th c tr ng tình hình c a lĩnh v c mà chương trình s x lý, lu n ch ng nh ng v n c p bách ph i gi i quy t b ng Chương trình Qu c gia; - Xác nh ph m vi, quy mô và m c tiêu chung c a chương trình, các ch tiêu cơ b n ph i t ư c trong t ng kho ng th i gian c th ; - Xác nh t ng m c v n c a chương trình, trong ó chia ra m c v n theo t ng năm, phương th c huy ng các ngu n v n; - Xác nh hi u qu kinh t - xã h i chung c a chương trình và c a các d án u tư; - xu t kh năng l ng ghép v i các chương trình khác; - K ho ch, ti n t ch c th c hi n chương trình, d án; - S h p tác qu c t (n u có). i u 7.- Các Chương trình Qu c gia do B K ho ch và u tư, ch trì ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan t ch c thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Ch sau khi chương trình ã ư c phê duy t m i ư c th hi n trong k ho ch. i u 8.- Nguyên t c l ng ghép ho t ng c a các Chương trình Qu c gia ư c th c hi n như sau: - Vi c l ng ghép các ph n liên quan v m c tiêu, các ho t ng và t ch c gi a các Chương trình Qu c gia nh m tránh trùng l p, nâng cao hi u qu s d ng ngu n l c, ư c xem xét ngay t khi xu t, xây d ng, b trí k ho ch, theo dõi cho n các giai o n th c hi n, ánh giá chương trình; - Cơ quan qu n lý chương trình có trách nhi m xu t n i dung, hình th c, cơ ch l ng ghép v i các Chương trình Qu c gia khác;
  3. - Trong quá trình xem xét thNm nh, b trí v n, B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m ki n ngh phương án l ng ghép, ng th i phân b v n cho các ho t ng l ng ghép ó trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh giao nhi m v trong k ho ch hàng năm cho các B qu n lý chương trình; - Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tham gia qu n lý, t ch c vi c th c hi n và l ng ghép các ho t ng liên quan c a các Chương trình Qu c gia trên a bàn. i u 9.- Khi xây d ng k ho ch hàng năm ho c k ho ch 5 năm, n u các i u ki n cân i ho c m c tiêu chương trình có thay i, B K ho ch và u tư, B Tài chính và cơ quan qu n lý chương trình ph i trình Chính ph i u ch nh chương trình v i n i dung sau: - ánh giá ph n chương trình ã th c hi n; - Lu n ch ng v s c n thi t và lý do i u ch nh; - N i dung i u ch nh; - nh hư ng c a nh ng i u ch nh ó i v i m c tiêu cu i cùng c a chương trình và hi u qu c a vi c i u ch nh. i u 10.- Cơ quan qu n lý Chương trình Qu c gia và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi th c hi n Chương trình Qu c gia ph i báo cáo nh kỳ (hàng quý và hàng năm) v tình hình th c hi n các m c tiêu, kinh phí v.v... theo m u bi u quy nh. Cơ quan qu n lý chương trình ph i ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan t ch c ánh giá gi a kỳ i v i các chương trình có th i h n 5 năm ho c phân kỳ th c hi n 5 năm. Các báo cáo trên g i Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. B qu n lý chương trình ch u trách nhi m ch trì cùng các B , ngành và a phương có liên quan ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n Chương trình Qu c gia, làm báo cáo t ng k t hoàn thành chương trình do B qu n lý trình Th tư ng Chính ph phê duy t. III. CƠ CH TÀI CHÍNH I V I CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA: i u 11.- Hàng năm trên cơ s b trí nhi m v k ho ch, m c tiêu c a các Chương trình Qu c gia, B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và u tư xu t m c cân i ngân sách cho t ng Chương trình Qu c gia trong k ho ch chung v d toán ngân sách Nhà nư c Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t nh. i u 12.- Căn c vào m c ngân sách ư c ư c duy t cho t ng chương trình, cơ quan qu n lý chương trình d ki n m c phân b cho t ng B , a phương B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p chung vào k ho ch c a B , ngành, a phương trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 13.- Kính phí th c hi n Chương trình Qu c gia ư c b trí t ngân sách Trung ương do B Tài chính c p tr c ti p cho các B , ngành th c hi n các d án
  4. do Trung ương qu n lý, c p u quy n qua S Tài chính v t giá th c hi n các d án c a chương trình do a phương qu n lý. Vi c qu n lý chi tiêu và thanh quy t toán kinh phí c a các Chương trình Qu c gia ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 14.- th c hi n các m c tiêu c a chương trình, ngoài ngu n v n t ngân sách nhà nư c, c n huy ng thêm v n tín d ng trong và ngoài nư c, huy ng s óng góp c a các t ch c, cá nhân. i v i ngu n v n hu ng ư c t nhân dân thì cơ quan qu n lý chương trình và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi th c hi n chương trình ư c s d ng vào các công vi c thu c n i dung chương trình; nhưng ph i qu n lý và thanh quy t toán theo các quy nh hi n hành. IV. QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA. i u 15.- Nhi m v c a B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính giúp Th tư ng Chính ph trong vi c thNm nh, l ng ghép, qu n lý, i u hành, ki m tra và ánh giá các Chương trình Qu c gia; - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 5 năm, dài h n c a Nhà nư c và xu t c a các B , ngành, a phương, l a ch n l p danh m c các Chương trình Qu c gia và cơ quan qu n lý chương trình Chính ph xem xét trình Qu c h i quy t nh; - Cùng v i B Tài chính xu t m c phân b kinh phí ngân sách cho t ng Chương trình Qu c gia t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a Nhà nư c trình Chính ph . i u 16.- Nhi m v c a B Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư phân b kinh phí ngân sách cho t ng Chương trình Qu c gia, t ng h p, ưa vào k ho ch ngân sách chung c a Nhà nư c Chính ph xem xét trình Qu c h i quy t nh. - C p phát kinh phí cho t ng chương trình, d án ã ư c xét duy t theo k ho ch; hư ng d n, ki m tra các cơ quan qu n lý Chương trình Qu c gia th c hi n úng các quy nh tài chính - k toán hi n hành. T ng h p tình hình c p phát kinh phí hàng năm cho t ng chương trình và duy t quy t toán kinh phí Chương trình Qu c gia và các d án ã k t thúc, báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư. i u 17.- Nhi m v c a các cơ quan qu n lý Chương trình Qu c gia: - Các cơ quan qu n lý Chương trình Qu c gia có trách nhi m ch trì ph i h p v i các B , a phương có liên quan t ch c, xây d ng chương trình, d án theo s phân công c a Chính ph , g i B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Thành l p Ban ch nhi m Chương trình Qu c gia giúp th trư ng cơ quan qu n lý, t ch c th c hi n chương trình và gi i th Ban này khi k t thúc chương trình. Ch nhi m chương trình là m t ng chí lãnh o B , các thành viên g m i di n có thNm quy n c a các b ph n: k ho ch, tài v và các b ph n có liên quan. Quy ch
  5. ho t ng c a Ban Ch nhi m Chương trình Qu c gia do cơ quan qu n lý chương trình quy t nh trên cơ s tuân th các quy nh t i các Quy t nh này; - i v i nh ng Chương trình Qu c gia có t m quan tr ng c bi t c n có thành viên c a các B và a phương tham gia Ban ch nhi m, thành ph n Ban ch nhi m chương trình và quy ch ho t ng c a Ban ch nhi m do Th tư ng Chính ph quy t nh; - Ch u trách nhi m qu n lý, phân b kinh phí và t ch c công tác k toán qu n lý ngu n kính phí c a chương trình theo úng ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c; - Ch u trách nhi m quy t toán kinh phí c a chương trình v i B Tài chính và ch u s ki m toán c a cơ quan Ki m toán Nhà nư c theo các quy nh hi n hành. i u 18.- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : - Tham gia vào vi c xây d ng và qu n lý các Chương trình Qu c gia trên a bàn; - ngh thay i m c tiêu d án c a chương trình trên a bàn khi th y m c tiêu d án ó không phù h p và không sát v i tình hình th c t c a a phương. - T o m i i u ki n thu n l i chương trình có th ti n hành t t, t ch c l ng ghép và tri n khai th c hi n các ho t ng c a chương trình trên a bàn; - Thành l p Ban ch o các Chương trình Qu c gia c a a phương giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c l p k ho ch, th c hi n và i u hành các Chương trình Qu c gia trên a bàn. Trư ng ban ch o là m t ng chí lãnh o U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên là i di n có thNm quy n c a S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá và các S chuyên ngành. S K ho ch và u tư là u m i thư ng tr c. V. I U KHO N THI HÀNH i u 19.- Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 9 năm 1996. - B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính và các B liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. - Các Chương trình Qu c gia ang th c hi n chưa tiêu chuNn và các th t c theo quy nh t i Quy t nh này, ph i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 20.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản