Quyết định số 532/QĐ-DSGĐTE

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 532/QĐ-DSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532/QĐ-DSGĐTE về việc thu hồi Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em do Ủy ban Dân số,Gia đình và Trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532/QĐ-DSGĐTE

  1. U BAN DÂN S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GIA ÌNH VÀ TR EM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 532/Q -DSG TE Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C THU H I QUY T NNH S 02/2006/Q -DSG TE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2006 C A Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM B TRƯ NG CH NHI M Y BAN DÂN S GIA ÌNH VÀ TR EM Căn c Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh Văn phòng y ban Dân s , Gia ình và Tr em, QUY T NNH: i u 1. Thu h i Quy t nh s 02/2006/Q -DSG TE ngày 15 tháng 11 năm 2006 c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em Ban hành chương trình hành ng c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí giai o n 2001 – 2010 do ăng ký s trùng v i s 02/2006/Q -DSG TE ã ban hành ngày 29/8/2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG CH NHI M PHÓ CH NHI M Nguy n Bá Th y
Đồng bộ tài khoản