Quyết định số 532-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 532-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1996 - 2000 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 532-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH TH I KỲ 1996 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i T trình s 4552/UB-TH ngày 23 tháng 12 năm 1996 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i Công văn s 1891-BKH/VPT ngày 3 tháng 4 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996 - 2010 v i nh hư ng ch y u sau: I. VN TRÍ, CH C NĂNG: Thành ph H Chí Minh là m t ô th l n, m t trung tâm nhi u ch c năng trong vùng phát tri n kinh t tr ng i m thành ph H Chí Minh - Sông Bé - ng Nai - Bà R a - Vũng tàu; là trung tâm phát tri n c a khu v c phía Nam và c nư c. T ng bư c phát tri n thanh ph thành trung tâm hi n i; liên k t ch t ch v quy ho ch, k t c u h t ng kinh t - xã h i v i các t nh ông Nam b , ng b ng sông C u Long, Nam Tây Nguyên và Nam Trung b thúc Ny quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá và b o v môi trư ng, góp s c cùng c nư c m r ng h p tác, nâng cao s c c nh tranh c a kinh t nư c ta trên th trư ng khu v c và qu c t . II. M C TIÊU PHÁT TRI N CHUNG: 1. Duy trì t c tăng trư ng c a thành ph cao hơn m c bình quân chung c a c nư c và phát tri n m t cách toàn di n, cân i và b n v ng v kinh t , văn hoá, xã h i, b o m v ng ch c an ninh qu c phòng. 2. T o s chuy n bi n ng b , m nh m , nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu c a toàn b n n kinh t ( c bi t là các ngành s n xu t và d ch v then ch t) v i cơ c u kinh t hư ng m nh v xu t khNu. Hình thành m t cơ c u các thành ph n kinh t h p lý, liên k t h tr l n nhau, bao g m kinh t Nhà nư c, kinh t h p tác, kinh t tư nhân và kinh t tư b n Nhà nư c.
  2. 3. H n ch tăng dân s và phân b l i h p lý dân cư trong vùng và trên a bàn thành ph . Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, bao g m h c v n, ngh nghi p và th ch t. Coi tr ng phát tri n khoa h c, công ngh , văn hoá - ngh thu t tương x ng v i m t trung tâm c a khu v c. Kh c ph c các tiêu c c và t n n xã h i, phân hoá giàu nghèo. 4. Phát tri n ng b và i trư c m t bư c h th ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, h t ng k thu t, c bi t là giao thông ô th . Song song v i vi c ch nh trang, c i t o nâng c p khu v c ô th cũ, phát tri n nhanh các khu v c ô th m i, ô th hoá vùng nông thôn nh m h n ch m t dân cư t p trung quá m c các khu trung tâm; gia tăng m t cây xanh, kh c ph c ô nhi m, c i thi n môi trư ng sinh thái, ti n t i xây d ng m t ô th văn minh, hi n i. 5. Ti p t c th c hi n c i cách hành chính, nâng cao năng l c i u hành và qu n lý Nhà nư c các c p chính quy n thành ph ; nghiên c u xu t i u ch nh, b sung nh ng v n thu c cơ ch , chính sách và lu t pháp t o ng l c m i, ng viên s c dân tham gia xây d ng thành ph . 6. Gi v ng k cương, tr t t công c ng, an toàn xã h i, b o m an ninh qu c phòng. III. M C TIÊU C TH VÀ CH TIÊU CH Y U: 1. V dân s và ngu n lao ng. H n ch m c tăng dân s không quá 2,80% n năm 2010, quy mô dân s thành ph t kho ng 7,5 n 8 tri u ngư i, trong ó có kho ng 5 n 6 tri u lao ng. Gi m t l lao ng chưa có vi c làm còn kho ng 5%. 2. V kinh t : T c tăng trư ng GDP c a thành ph bình quân t nay n năm 2000 là 13% và duy trì ư c t c này trong nh ng năm ti p theo. Trong ó khu v c d ch v kho ng 14,4%; khu v c công nghi p và xây d ng kho ng 14%; khu v c nông lâm ngư và khai thác kho ng 4% (năm 2010); GDP bình quân u ngư i t kho ng 1600 USD (năm 2000) và kho ng 4540 USD (năm 2010); n năm 2010, cơ c u GDP c a thành ph ti p t c phát tri n theo hư ng d ch v - công nghi p - nông nghi p, trong ó d ch v chi m 54%; công nghi p 45,3%; nông - lâm - ngư và khai thác 0,7%; chuy n d ch cơ c u thành ph n kinh t : qu c doanh kho ng 30%, ngoài qu c doanh kho ng 40% và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài kho ng 30%; T c tăng t ng kim ng ch xu t khNu bình quân t nay n năm 2000 và n năm 2010 kho ng 22%; t c tăng t ng kim ng ch nh p khNu bình quân t nay n năm 2000 kho ng 24% và t năm 2000 n năm 2010 kho ng 19%;
  3. T ng v n u tư th i kỳ 1996 - 2000 kho ng 133.641 t ng (kho ng 12,149 t USD) và th i kỳ 2000 - 2010 kho ng 782.141 t ng (kho ng 71,103 t USD). 3. V phát tri n ô th và cơ s h t ng: - Lư ng i n nh n t lư i: kho ng 8.073 tri u Kwh (năm 2000) và kho ng 23.913 tri u Kwh (năm 2010); - Lư ng nư c s n xu t: 1.250.000 m3/ngày (năm 2000) và 2.820.000 m3/ngày (năm 2010); - Di n tích nhà bình quân u ngư i: 7 m2 (năm 2000) và 12 m2 (năm 2010); - Tăng di n tích th m xanh ô th bình quân u ngư i trong khu v c n i thành hi n h u lên 3,6 m2 (năm 2000) và 4 m2 (năm 2010); trong khu v c n i thành phát tri n t 30 m2 n 35 m2 (sau năm 2000). 4. Giáo d c: M t b ng h c v n: l p 7,5 (năm 2000) và l p 10 (năm 2010). 5. Y t : S giư ng b nh: 16.900 (năm 2000) và 19.700 (năm 2010). IV. NH NG NHI M V PHÁT TRI N CH Y U: 1. Phát tri n và hi n i hoá các ngành, các lĩnh v c d ch v then ch t như thương m i, xu t nh p khNu, tài chính - ngân hàng, b o hi m, du l ch, thông tin vi n thông, khoa h c - công ngh và các d ch v khác ph c v cho s n xu t, kinh doanh cũng như các m t ho t ng a d ng c a thành ph và khu v c phái Nam. Xây d ng thành ph H Chí Minh tr thành m t trong các Trung tâm thương m i - tài chính - ngân hàng c a c nư c và c a khu v c ông Nam á. 2. u tư i m i công ngh , trang b k thu t tiên ti n nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm các ngành công nghi p hi n có. T p trung u tư phát tri n các ngành công nghi p mũi nh n như: cơ khí ch t o; i n t - công ngh thông tin; công ngh sinh h c ph c v ch bi n nông, lâm, thu - h i s n; công ngh ch t o v t li u m i; các ngàng công nghi p ch l c ph c v nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. Phát tri n các khu công nghi p c a thành ph phù h p v i chi n lư c phát tri n và phân b l c lư ng s n xu t c a toàn vùng, có m i quan h h p tác và phân công hài hoà v i các khu công nghi p c a các t nh lân c n trong m t th th ng nh t. T ng bư c di d i các cơ s công nghi p không còn thích h p n i thành ra các khu công nghi p t p trung. Phát tri n công nghi p ph i m b o môi trư ng b n v ng 3. Ny m nh phát tri n nông nghi p sinh thái g n v i công nghi p ch bi n. Chú tr ng phát tri n các lo i rau, qu , th c phNm s ch. Phát tri n nông nghi p i ôi v i xây d ng nông thôn m i, trong ó chú tr ng c i thi n cơ s h t ng kinh t - xã h i và h t ng k thu t như: i n, giao thông, nư c s ch, thông tin liên l c, trư ng h c, b nh vi n, nhà và phát tri n giáo d c nâng cao m t b ng văn hoá, chăm sóc s c kho cho nhân dân. 4. C i thi n ng b và hi n i hoá cơ s h t ng k thu t c a thành ph nh m nhanh chóng kh c ph c tình tr ng quá t i hi n nay, ng th i chuNn b các i u ki n c n
  4. thi t cho nhu c u phát tri n theo các m c tiêu ã ra. T p trung u tư phát tri n giao thông công c ng, nâng c p sân bay, b n c ng...; phát tri n i tàu bi n và các cơ s d ch v v n t i bi n. Ph i h p v i các t nh lân c n nâng c p các qu c l 1A, 22, 13, 50, 51 và m các tr c ư ng giao thông m i n i li n thành ph v i các vùng ô th phát tri n, các khu công nghi p t p trung ang và s hình thành theo quy ho ch. Nâng c p và b sung h th ng giao thông i ngo i c a thành ph c v tuy n, công trình u m i và phương ti n v n t i thu b , b o m giao thông thu n l i gi a thành ph v i khu v c phía Nam, v i c nư c và giao thông Xuyên á. H th ng giao thông v n t i, c p i n, c p nư c, thoát nư c, thông tin liên l c, v sinh ô th c a thành ph ph i ư c nâng c p, phát tri n t ng bư c theo k ho ch, quy ho ch dài h n, theo hư ng hi n i, ngang t m trình v công ngh và t ch c qu n lý c a các ô th văn minh tiên ti n trong khu v c và th gi i. Nghiên c u, t ch c th c hi n quy ho ch và ki n trúc ô th nh m m c tiêu ưa thành ph H Chí Minh tr thành m t ô th hi n i và mang b n s c dân t c; gi gìn và tôn t o các di tích l ch s , văn hoá, ki n trúc tiêu bi u và c nh quan thiên nhiên. n năm 2010 hoàn thành cơ b n gi i to các khu nhà l p x p trên và ven kênh r ch, n o vét thông thoát nư c th i thành ph . K t h p gi i to v i b trí l i dân cư, c i thi n i u ki n s ng và vi c làm cho ng bào. 5. Phát tri n các lĩnh v c văn hoá, xã h i tương x ng v i phát tri n kinh t và áp ng các yêu c u c a m t trung tâm khu v c. T ch c i s ng dân cư ô th theo hư ng văn minh hi n i nhưng ph i gi v ng b n s c văn hoá dân t c. Coi tr ng vi c ào t o và nâng cao ch t lư ng giáo d c, t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá, phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 6. Qu n lý ch t ch quá trình ô th hoá và u tư, xây d ng. K t h p c i t o, ch nh trang khu ô th cũ v i m r ng ô th m i theo úng quy ho ch và m b o các ch tiêu v quy ho ch, k thu t ô th , ki n trúc, ti n ích công c ng và các ch tiêu khác c a m t ô th hi n i, văn minh. Phát tri n thành ph thành m t ô th a trung tâm, n i k t v i các t nh trong khu v c b ng nh ng hành lang ô th hoá. H n ch tăng dân s t nhiên và cơ h c k t h p v i b trí l i dân cư. Kh ng ch dân s toàn thành ph n năm 2010 kho ng 7,5 - 8 tri u ngư i, trong ó t i 12 Qu n n i thành cũ kho ng 3 tri u ngư i, các qu n m i phát tri n và các ô th vùng ngo i vi kho ng 3 tri u ngư i, vùng nông thôn ngo i thành kho ng 2 tri u ngư i. Th c hi n ng th i vi c c i t o, ch nh trang, hi n i hoá 12 Qu n n i thành hi n nay v i hình thành các Qu n m i vùng ven. KhNn trương xây d ng các khu ô th m i, các khu công nghi p t p trung nh m ti p nh n m t b ph n dân cư c a n i thành chuy n ra. Quy ho ch c i t o vùng nông thôn k t h p v i vi c hình thành các ô th ngo i vi, các huy n l m r ng, huy n l m i và các khu dân cư ô th g n v i các khu công nghi p t p trung. Hư ng phát tri n chính c a thành ph :
  5. - Hư ng ông: vùng Th c cũ ra t i giáp Nhơn Tr ch, Long Thành thu c t nh ng Nai; - Hư ng Nam: vùng qu n 7, 8, huy n Nhà Bè - Nam Bình Chánh hư ng ra bi n; - Hư ng B c: theo Qu c l 22 ( ư ng xuyên á) vùng Hóc Môn, C Chi t i giáp Tây Ninh và theo hư ng Qu c l 13 t i giáp Bình Dương; - Hư ng Tây: theo Qu c l 1, Qu c l 50 i ng b ng sông C u Long. V. CÁC GI I PHÁP CH Y U: th c hi n quy ho ch, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh c n th c hi n và v n d ng sáng t o các bi n pháp ng b v cơ ch , chính sách phù h p v i i u ki n c a thành ph nh m huy ng ư c các ngu n l c trong và ngoài nư c th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ã ra. Sau khi quy ho ch t ng th ư c phê duy t, c n c th hoá các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, d án u tư; xây d ng k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n i u hành và qu n lý. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i c p nh t tình hình, có sơ k t t ng k t rút kinh nghi m ánh giá và có nh ng i u ch nh k p th i. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh cùng v i các B , ngành có liên quan nghiên c u và xu t v i Chính ph các cơ ch , chính sách c th nh m phát tri n úng nh hư ng ã ra; huy ng v n, m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, phát tri n khoa h c và công ngh , b o v môi trư ng. i u 2. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, h tr thành ph H Chí Minh trong quá trình th c hi n nh m b o m s th ng nh t gi a quy ho ch c a thành ph v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t - xã h i, phù h p v i quy ho ch lãnh th , quy ho ch vùng kinh t tr ng i m c a khu v c phía Nam và c a c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản