Quyết định số 535/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 535/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 535/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 535/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 535/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN MUA LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 87/BTC-DTQG ngày 24 tháng 4 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3319/BKH-TM&DV ngày 8 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trích 260 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 bổ sung cho Bộ Tài chính để mua đủ lương thực dự trữ quốc gia của kế hoạch năm 2008. Cho phép Bộ Tài chính điều chỉnh vốn mua vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn thuộc kế hoạch năm 2007, năm 2008 chưa thực hiện và sử dụng số tiền thu từ bán hàng dự trữ quốc gia năm 2007 để mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008, như đề nghị của Bộ tại văn bản số 87/BTC-DTQG ngày 24 tháng 4 năm 2008. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KTN; - Lưu: VT, KTTH (3) Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản