Quyết định số 536/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
17
lượt xem
2
download

Quyết định số 536/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 536/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 536/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 536/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) QU N TH C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Th c t i T trình s 50/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 599/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n Th c v i các n i dung ch y u như sau: 1. Nôi dung phương an quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha STT CH TIÊU Mã Năm 2005 Năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T NG DI N 4.764,89 100,00 4.764,89 100,00 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 1.524,54 32,00 1016,87 21,34 NGHI P t s n xu t SXN 1.470,64 30,86 962,97 20,21 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 590,28 12,39 223,66 4,69 hàng năm
 2. 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 305,99 6,42 87,41 1,83 1.1.1.2 t tr ng cây HNC(a) 284,29 5,97 136,25 2,86 hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây CLN 880,36 18,48 739,31 15,52 lâu năm 1.3 t nuôi tr ng NTS 53,90 1,13 53,90 1,13 th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - 1.5 t nông nghi p NKH - - - - khác 2 T PHI PNN 3.239,68 67,99 3.747,36 78,65 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 1.294,60 27,17 1.359,23 28,53 2.2 t chuyên CDG 1.468,47 30,82 1.912,09 4,13 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 28,20 0,59 30,67 0,64 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 62,57 1,31 61,90 1,30 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 630,46 13,23 647,32 13,59 kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu công SKK 114,57 2,40 114,57 2,40 nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 515,89 10,83 532,75 11,18 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS - - - - ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 747,25 15,68 1.172,20 24,60 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 514,61 10,80 735,88 15,44 2.2.4.2 t th y l i DTL 16,44 0,35 108,41 2,28
 3. 2.2.4.3 t chuy n DNT 2,49 0,05 14,67 0,31 d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 14,05 0,29 18,05 0,38 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 17,24 0,36 47,44 1,00 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 149,54 3,14 172,72 3,62 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT 5,47 0,11 24,16 0,51 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 26,11 0,55 49,42 1,04 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC 1,30 0,03 1,45 0,03 lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 58,05 1,22 57,73 1,21 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 66,45 1,39 66,20 1,39 nghĩa a 2.5 t sông su i SMN 339,39 7,12 339,39 7,12 và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK 12,72 0,27 12,72 0,27 nghi p khác 3 T CHƯA CSD 0,66 0,01 0,66 0,01 S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t n năm 2010 ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích 1 T NÔNG NGHI P NNP/PNN 507,67 CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 507,67 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 366,62 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN 101,49 nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 141,05 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN -
 4. 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN - 1.4 t làm mu i LMU/PNN - 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN - 2 CHUY N I CƠ C U S - D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P 2.1 t chuyên tr ng lúa nư c LUC/HNC - chuy n sang t tr ng cây hàng năm khác 2.2 t chuyên tr ng lúa nư c LUC/LNP - chuy n sang t lâm nghi p 2.3 t chuyên tr ng lúa nư c LUC/NTS - chuy n sang t nuôi tr ng th y s n 2.4 t r ng s n xu t chuy n sang RSX/NKR(a) - t nông nghi p không ph i r ng 2.5 t r ng phòng h chuy n RPH/NKR(a) - sang t nông nghi p không ph i r ng 2.6 t r ng c d ng chuy n RDD/NKR(a) - sang t nông nghi p không ph i r ng 3 T PHI NÔNG NGHI P PN0(a)/PN1(a) - KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p SN0/PN1(a) - không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng CC0(a)/PN1(a) - không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 T PHI NÔNG NGHI P PKT/OTC(a) 7,42 KHÔNG PH I T CHUY N SANG T
 5. 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 7,10 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC 7,10 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 0,32 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c SMN/OTC - chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 507,67 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 366,62 Trong ó: t tr ng lúa LUA 101,49 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 141,05 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS - 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 t phi nông nghi p NKN 63,15 2.1 t OTC 36,94 2.2 t chuyên dùng PCD 25,64 2.2.1 t tr s c.quan, c.trình s CTS - nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,67 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 16,84 NN 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 8,13 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,32
 6. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,25 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: Hi n tr ng năm 2005, di n tích t chưa s d ng trên a bàn Qu n Th c còn 0,66 ha va không thay ôi n năm 2010 nên trong kỳ quy ho ch không c p n phương an khai thac t chưa s d ng. Do v y, không co sô liêu ghi trong biêu diên tich t chưa s d ng ưa vao s d ng cho cac m c ich theo quy inh. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/10.000) do y ban nhân dân qu n Th c l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n Th c do y ban nhân dân qu n Th c l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) Qu n Th c v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích n năm 2010 Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH 4.764,89 4.764,89 4.764,89 4.764,89 4.764,89 T T NHIÊN 1 T NNP 1.471,34 1.283,39 1.127,96 1.067,97 1.016,87 NÔNG NGHI P 1.1 ts n SXN 1.417,44 1.229,49 1.074,06 1.014,04 962,97 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 554,97 421,43 308,07 272,12 223,66 cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 281 182,26 133,91 117 87,41 lúa 1.1.2 t tr ng CLN 862,47 808,06 765,99 741,95 739,31 cây lâu năm
 7. 1.2 t nuôi NTS 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 tr ng th y s n 1.3 t làm LMU - - - - - mu i 2 T PHI PNN 3.292,89 3.480,84 3.636,27 3696,26 3.747,36 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 1.323,00 1.323,00 1.335,00 1.345,00 1.359,23 2.2 t CDG 1.493,29 1.681,24 1.825,11 1.875,22 1.912,09 chuyên dùng 2.2.1 t tr s CTS 29,99 30,67 30,67 30,67 30,67 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 62,57 62,57 62,57 62,57 61,9 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 632,81 636,29 641,29 644,41 647,32 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu SKK 114,57 114,57 114,57 114,57 114,57 công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 518,24 521,72 526,72 529,84 532,75 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có CCC 767,92 951,71 1.090,58 1.137,57 1.172,20 m c ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 519,03 612,27 700,61 719,61 735,88 thông 2.2.4.2 t th y DTL 19,26 71,44 96,44 107,88 108,41 l i 2.2.4.3 t DNT 2,49 9,49 13,49 14,49 14,67 truy n d n năng lư ng, truy n thông
 8. 2.2.4.4 t cơ s DVH 14,05 16,17 17,17 17,87 18,05 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s DYT 22,69 31,72 38,02 42,02 47,44 yt 2.2.4.6 t cơ s DGD 153,43 158,43 162,66 167,31 172,72 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT 7,91 16,47 20,47 22,17 24,16 th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 27,76 34,42 40,42 44,92 49,42 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi RAC 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 58,05 58,05 57,85 57,73 57,73 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 66,44 66,44 66,2 66,2 66,2 trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 339,39 339,39 339,39 339,39 339,39 su i và m t nư c chuyên dùng 2.6 t phi PNK 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 nông nghi p khác 3 T CSD 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 CHƯA S D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH Mã Di n Năm Năm Năm Năm Năm t TIÊU tích 2006 2007 2008 2009 2010 t chuy n
 9. MDSD trong kỳ KH 1 T NNP/PNN 507,67 58,81 176,65 155,43 64,99 51,79 NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 ts n SXN/PNN 507,67 58,81 176,65 155,43 64,99 51,79 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 366,62 35,55 133,30 113,36 35,95 48,46 cây hàng năm Trong ó: LUC/PNN 101,49 6,33 51,87 17,85 11,91 13,53 t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng CLN/PNN 141,05 23,26 43,35 42,07 29,04 3,33 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN - - - - - - tr ng th y s n 1.4 t làm LMU/PNN - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH/PNN - - - - - - nghi p khác 2 CHUY N - - - - - - I CƠ C US D NG T TRONG N IB T NÔNG
 10. NGHI P 3 T PHI PN0(a)/PN1(a) 1,67 0,02 0,05 0,93 0,67 NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s TS0/PN1(a) - - - - - - cơ quan 3.2 t công SN0/PN1(a) - - - - - - trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c CQA/PN1(a) 0,67 - - - - 0,67 phòng, an ninh 3.4 t có CC0(a)/PN1(a) 1,00 0,02 0,05 0,93 - - m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa NTD/PN1(a) - - - - - - trang, nghĩa a 3.6 t sông SMN/PN1(a) - - - - - - su i và m t nư c CD 4 T PHI PKT(a)/OTC 7,42 1,81 1,97 1.16 0,80 1.68
 11. NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 4.1 t CDG/OTC 7,10 1,81 1,81 1,00 0,80 1,68 chuyên dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 7,10 1,81 1,81 1.00 0,80 1.68 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có CCC/OTC - - - - - - m c ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC 0,32 - 0,16 0,16 - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha
 12. Th LO I T Mã Di n Năm Năm Năm Năm Năm t PH I THU tích t 2006 2007 2008 2009 2010 H I c n thu h i trong kỳ k ho ch 1 T NÔNG NNP 507,67 58,81 176,65 155,43 64,99 51,79 NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 507,67 58,81 176,65 155,43 64,99 51,79 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 366,62 35,55 133,30 113,36 35,95 48,46 hàng năm Trong ó: t LUC 101,49 6,33 51,87 17,85 11,91 13,53 chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây CLN 141,05 23,26 43,35 42,07 29,04 3,33 lâu năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS - - - - - - th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - - - 1.5 t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 T PHI NKN 63,15 14,15 16,63 16,24 9,34 6,79 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 36,94 8,21 9,64 8,73 6,78 3,58 2.1.2 t t i ô th ODT - - - - - - 2.2 t chuyên CDG 36,94 8,21 9,64 8,73 6,78 3,58 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 25,64 5,93 6,65 7,41 2,44 3,21 quan, CTSN 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0.67 - - - - 0.67 kinh doanh PNN 2.2.4 t có m c CCC 16,84 3,53 4,22 4,11 2,44 2,54 ích công c ng
 13. 2.3 t tôn giáo, TTN 8,13 2,40 2,43 3,30 - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0.32 - 0.10 0.10 0.12 - trang, nghĩa a 2.5 t sông su i SMN - - - - - - và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: Hi n tr ng năm 2005, di n tích t chưa s d ng trên a bàn qu n Th c còn 0,66ha va không thay ôi n năm 2010 nên trong kỳ quy ho ch không c p n phương an khai thac t chưa s d ng. Do v y, không co sô liêu ghi trong biêu diên tich t chưa s d ng ưa vao s d ng cho cac m c ich theo quy inh. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Th c có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản