Quyết định số 5368/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 5368/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5368/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2009 thuộc đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5368/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 5368/Q -BCT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C CÁC TÀI, D ÁN TUY N CH N TH C HI N TRONG NĂM 2009 THU C ÁN PHÁT TRI N NHIÊN LI U SINH H C N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 177/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn n năm 2020; Căn c biên b n c a H i ng Tư v n tuy n ch n tài, d án th c hi n nhi m v năm 2009 thu c án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 h p ngày 24; 25 tháng 7 năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh ; Chánh Văn phòng giúp vi c án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t danh m c các tài, d án tuy n ch n th c hi n trong năm 2009 thu c án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 t i ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. V trư ng V Khoa h c và Công ngh ; Chánh Văn phòng giúp vi c có trách nhi m thông báo vi c tuy n ch n, xét ch n các tài, d án thu c án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 theo quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c và Công ngh ; Chánh Văn phòng giúp vi c và các Thành viên Ban i u hành liên ngành có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Báo Công thương ( ăng tin); - Trung tâm TT ( ăng tin trên trang web c a B ); - Lưu: VT, KHCN, Văn phòng giúp vi c
  2. H u Hào PH L C DANH M C CÁC TÀI/D ÁN TUY N CH N TRI N KHAI NĂM 2009 THU C ÁN PHÁT TRI N NHIÊN LI U SINH H C N NĂM 2015, T M NHÌN 2025 THEO QUY T NNH 177/2007/Q -TTG NGÀY 20/11/2007 (Kèm theo Quy t nh s 5368/Q -BCT ngày 06/10/2008 c a B trư ng B Công thương) I. CÁC NHI M V R-D TT Tên tài nh hư ng m c tiêu nh hư ng s n phNm 1 Nghiên c u - Tuy n ch n và xây - Tuy n ch n ư c m t s gi ng cao tuy n ch n d ng quy trình thâm lương ng t có năng su t cao và ch t m t s gi ng canh m t s gi ng lư ng t t s n xu t ethanol nhiên li u cao lương ng t cao lương ng t có (sweet năng su t cao, ch t - Quy trình thâm canh cao lương ng t có sorghum) có lư ng t t làm nguyên năng su t thân t 30 - 35 t n/ha; năng năng su t cao, li u s n xu t ethanol su t h t t 1,8-2,2 t n/ha. ch t lư ng t t nhiên li u cho s n xu t - Quy trình công ngh s n xu t ethanol ethanol nhiên - Xây d ng quy trình nhiên li u t thân và h t cao lương ng t li u s n xu t c n t thân quy mô th c nghi m. và h t cao lương ng t 2 Nghiên c u Xác nh ư c ti m - Xác nh m t s loài rong bi n có hàm ánh giá ti m năng s d ng và ưa lư ng hydrocacbon cao, s n lư ng t năng rong bi n ra gi i pháp phát tri n nhiên l n phù h p làm nguyên li u s n Vi t Nam s ngu n rong bi n làm xu t ethanol quy mô công nghi p. d ng làm nguyên li u cho công nguyên li u ngh s n xu t ethanol - ánh giá hi n tr ng ngu n l i: thành s n xu t nhiên li u ph n loài; Tr lư ng (vùng tr ng i m); ethanol nhiên Kh năng khai thác t nhiên. li u (Biofuel) - Các gi i pháp phát tri n mb o ngu n nguyên li u b n v ng, Gi i pháp khai thác ngu n l i rong bi n t nhiên; Mô hình nuôi tr ng cho các i tư ng rong bi n. 3 Nghiên c u L a ch n và nuôi - Danh m c các loài vi t o bi n quang t quy trình công tr ng trên quy mô l n dư ng và d dư ng c a Vi t Nam có hàm ngh s n xu t m t s loài vi t o lư ng hydratcarbon t 30% tr ng lư ng vi t o bi n làm bi n Vi t Nam làm khô và lipid 40-50% tr ng lư ng khô, có nguyên li u nguyên li u s n xu t kh năng nuôi tr ng trên quy mô l n. s n xu t diezel sinh h c diezen sinh - Xây d ng ư c quy trình công ngh
  3. h c nuôi tr ng 1-5 loài vi t o bi n quang t dư ng và d dư ng làm nguyên li u cho s n xu t diesel sinh h c. - Xây d ng ư c quy trình công ngh nuôi tr ng các loài vi t o bi n ti m năng ch n ư c b ng bioreactor t quy mô 1000-2000m3 - cho vi t o bi n quang t dư ng và các h th ng lên men t quy mô 2000 lit/m - cho vi t o bi n d dư ng. - Xác nh ư c các y u t chính nh hư ng n hi u su t quá trình s n xu t sinh kh i vi t o bi n thành diesel sinh h c. - Có quy trình công ngh chuy n hóa sinh kh i vi t o bi n ã ư c l a ch n thành diesel sinh h c b o m giá thành c nh tranh ư c v i các ngu n nguyên li u truy n th ng. 4 Nghiên c u áp Xây d ng ư c quy - Xây d ng ư c quy trình công ngh s n d ng công trình công ngh s n xu t etanol nhiên li u t g b ch àn và ngh hi n i xu t etanol nhiên li u keo tai tư ng. s n xu t t yêu c u ch t ethanol nhiên lư ng t nguyên li u - S n phNm: Ethanol nhiên li u bi n tính li u t g ph g keo tai tư ng và t ch t lư ng theo d th o quy chuNn k li u nguyên g b ch àn ph lo i thu t QCVN …2007/BKHCN li u gi y t nguyên li u s n xu t gi y; - Báo cáo ánh giá hi u qu kinh t và môi trư ng 5 Nghiên c u T o ra ch ng vi sinh - Tách dòng thành công gen PDC và t o ch ng vi v t có kh năng s ADH II t Zymomonas mobillis sinh v t có kh d ng ngu n cacbon năng s d ng a d ng s n xu t - Thi t k thành công vector bi u hi n gen ngu n cacbon c n nhiên li u t sinh PDC và ADH II trong ch ng ch l a a d ng ph c kh i th c v t quy mô ch n. v m c tiêu công nghi p phát tri n c n - Bi u hi n gen PDC và ADH II trong nhiên li u t ch ng ch , ánh giá thông qua ho t tính sinh kh i th c enzym bi n n p và hàm lư ng ethanol v t - Ch ng vi sinh v t có kh năng lên men ethanol t ư ng C5 và C6 6 Nghiên c u Xây d ng và xu t 1. Có báo cáo ánh giá h th ng cơ s ánh giá hi n các chính sách h tr pháp lý quy nh i u ch nh các ho t tr ng và phát tri n nhiên li u ng c a các d án u tư s n xu t nhiên
  4. xu t các chính sinh h c Vi t Nam li u sinh h c sách khuy n khích phát 2. Các chính sách v thu c th áp d ng tri n ngành cho các d án s n xu t nhiên li u sinh h c công nghi p nhiên li u sinh 3. Các chính sách h tr v cơ s h t ng h c Vi t trong, ngoài hàng rào cho các d án s n Nam xu t nhiên li u sinh h c 4. Các chính sách h tr v phát tri n vùng nguyên li u, tài chính,.. 5. xu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v cơ ch chính sách khuy n khích phát tri n nhiên li u sinh h c,.. 7 Nghiên c u ánh giá kh năng s - Quy trình công ngh ph i tr n h n h p công ngh và d ng h n h p d u d u th c v t và DO t tiêu chuNn nhiên thi t b th c v t và DO làm li u cho ng cơ iêzen tàu th y chuy n i nguyên li u cho ng ng cơ tàu cơ diessel tàu th y - Mô hình c tính phun nhiên li u h n th y trung, cao trung, cao t c h p t c sang s d ng h n h p - Gi i pháp chuy n i ng cơ diezen d u th c v t - tàu th y s d ng nhiên li u h n h p. d u DO - Báo cáo k t qu th nghi m ng cơ s d ng h n h p nhiên li u d u th c v t (5- 10%) v i xúc tác và DO. 8 Nghiên c u Nghiên c u quy trình - Quy trình công ngh s n xu t xúc tác t ng h p xúc công ngh t ng h p Super axit r n i t ngu n nguyên li u tác super axit các lo i Super axit trong nư c ph c v s n xu t biodiesel r n s n xu t r n i t ngu n d u iêzen nguyên li u trong - Quy trình công ngh s n xu t d u iêzen sinh h c g c nư c ph c v s n sinh h c g c (B100) v i xúc tác super trên sơ xu t d u iêzen sinh axit r n trên cơ s pha hơi xúc tác c nh ph n ng xúc h cg c áp su t khí quy n tác c nh áp su t khí quy n - S n phNm m u: ch t xúc tác; d u iêzen sinh h c g c (B100) t tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 7717:2007 - Có tiêu chuNn cơ s v ch t lư ng ch t xúc tác super axit r n 9 Nghiên c u Nghiên c u ch t o - Có quy trình công ngh ch t o xúc tác ch t o xúc tác ch t xúc tác d th t d th trong quá trình t ng h p d u iêzen d th trong h p ch t nhôm mao sinh h c g c quá trình t ng qu n trung bình và h p d u iêzen ng d ng trong công - Công ngh t ng h p d u iêzen sinh h c
  5. sinh h c g c nghi p s n xu t Bio- g c t tiêu chuNn t d u ăn qua s d ng t d u ăn ã diezen và m cá basa trên xúc tác d th . qua s d ng và m cá basa - Có tiêu chuNn cơ s v ch t lư ng ch t xúc tác d th ; - ào t o 2 k sư hóa d u và 1 th c sĩ 10 Nghiên c u T n d ng ngu n ph - Có quy trình công ngh s n xu t th công ngh s n phNm là m ng v t nghi m nhiên li u iêzen sinh h c t m xu t nhiên li u như: m cá tra, m cá ng v t (m cá tra, m cá basa,…) iêzen sinh basa,… s n xu t h cg ct m nhiên li u iêzen sinh - Có s n phNm d u iêzen sinh h c g c ng v t h c góp ph n gi m t tiêu chuNn TCVN 7717:2007 thi u ô nhi m môi trư ng 11 Nghiên c u ánh giá ư c ngu n - Có s li u v ngu n nguyên li u d u xây d ng quy nhiên li u d u th c th c v t th i trong nư c s n xu t nhiên trình công v t th i t i Vi t Nam li u iêzen sinh h c g c ngh s n xu t và xây d ng ư c nhiên li u quy trình công ngh - Quy trình công ngh s n xu t nhiên li u iêzen sinh hoàn ch nh công ngh iêzen sinh h c g c t d u th c v t th i h cg ct s n xu t nhiên li u ngu n d u iêzen sinh h c g c - K t qu phân tích ánh giá ch t lư ng th c v t th i t ngu n d u th c v t c a nhiên li u iêzen sinh h c ch t o th i ư c t TCVN 7717:2007 12 Nghiên c u Xây d ng quy trình - T o ra các h xúc tác m i a mao qu n, công ngh s n công ngh s n xu t có ho t tính xúc tác, ch n l c s n xu t nhiên li u nhiên li u sinh h c phNm cao và n nh r ti n. sinh h c t g c (biofuels) t d u d u th c v t th c v t th i c a công - ưa ra quy trình s n xu t nhiên li u sinh th i c a công nghi p ch bi n th c h c t ngu n ph th i d u th c v t thu nghi p ch phNm b ng phương ư c s n phNm có thành ph n là Khí hoá bi n th c pháp cracking xúc tác l ng (LPG), phân o n l ng LPO (xăng, phNm b ng trên các v t li u m i Kerosene, diesel) có ch t lư ng s n phNm phương pháp tương ương v i s n phNm i t nguyên cracking trên li u là d u m . xúc tác axit r n a mao - 3 n 5 bài báo ăng trên t p chí trong qu n nư c và qu c t . - ào t o: Hoàn thành 2 - 4 lu n văn, án t t nghi p sinh viên, th c s , ti n sĩ 13 Nghiên c u ánh giá ư c ti m Có báo cáo t ng th v ti m năng nguyên ánh giá ti m năng s n xu t nhiên li u s n xu t nhiên li u sinh h c Vi t năng s n xu t li u sinh h c Vi t Nam nhiên li u sinh Nam xu t quy h c t ngu n ho ch phát tri n vùng nguyên li u s n xu t
  6. sinh kh i nhiên li u sinh h c II. D ÁN S N XU T TH NGHI M TT Tên d án nh hư ng m c tiêu nh hư ng s n phNm 1 Hoàn thi n S d ng ph i h p c n - Có công th c ph gia s d ng c n công công ngh s n công nghi p và m t nghi p (96%V) và các hóa ch t khác xu t ph gia s hóa ch t làm ph tăng ch s c tan cho xăng. nâng ch s Óc gia tăng ch s c tan tan ch bi n t cho xăng - Quy trình ph i tr n t ng công su t c n công 50 tri u lít/năm nghi p - Có báo cáo k t qu th nghi m s d ng di n h p ánh giá kh năng thương m i hóa 2 ánh giá kh Hoàn thi n công ngh - Có công ngh s n xu t xăng pha ethanol năng thương s n xu t xăng E5 E5 t nguyên li u trong nư c quy mô 0,5 m i c a xăng (ph i tr n, tàng tr , tri u lít/năm s d ng công ngh pha ch pha 5% phân ph i) và th trên ư ng ng lòng xo n. ethanol (E5) nghi m di n r ng v i quy mô ánh giá kh năng - Báo cáo ánh giá kh o nghi m di n s n xu t th thương m i xăng E5 r ng nh hư ng c a s n phNm t i ng cơ 500.000 lít - Báo cáo ánh giá kh năng thương m i hóa s n phNm 3 Hoàn thi n Công ngh hoàn - Có quy trình công ngh thi t b hoàn công ngh s n ch nh s n xu t nhiên ch nh s n xu t diezen sinh h c g c t d u xu t diezel li u diesel sinh h c t Jatropha Vi t Nam sinh h c t d u Jatropha Vi t d u Jatropha Nam - Có quy trình công ngh thu h i Vi t Nam glyxerin, dung môi
Đồng bộ tài khoản