intTypePromotion=1

Quyết định số 539/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 539/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 539/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 539/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 539/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP, ngày 16/9/2004 của Chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2001-2010; Căn cứ Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB, ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 226/TT-GD-ĐT ngày 20/02/2005 về việc cấp bằng công nhận trường mầm non và trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2005, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho các trường trung học như sau : 1- Trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 2- Trường trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. 3- Trường trung học phổ thông Tịnh biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 4- Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh An Giang. ( Đặt tại huyện Tri Tôn).
  2. Điều 2. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì các chuẩn quốc gia theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; - TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); - Ban Tuyên giáo TU; - UBND thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn - Phòng VHXH, TH; - Lưu VT. Nguyễn Văn Đảm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản