Quyết định số 54/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
5
download

Quyết định số 54/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn - Quảng Nam vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN-QUẢNG NAM VÀO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Công văn số 47/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam vào Tổng Công ty Dệt- May Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 1010/TT-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam (Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam) vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tổ chức tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Đà Nẵng theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Đà Nẵng và Giám đốc Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 4,
  2. - Ban Đổi mới QLDNTW, - Bộ KHĐT, - Bộ TC, - Ngân hàng NN, - Tổng cục QLV& TSNN tại DN, Đặng Vũ Chư - UBND tỉnh Quảng Nam, - Sở CN tỉnh Quảng Nam, - Lưu VP,TCCB.
Đồng bộ tài khoản