Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
103
lượt xem
17
download

Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 54/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH L P B N NA CH T CÔNG TRÌNH T L 1:50.000 (1:25.000) B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 2149/Q -CNCL ngày 24 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c phê chu n báo cáo so n th o Quy ch l p b n a ch t Thu văn và Quy ch l p b n a ch t công trình t l 1:50000 (1:25000); Theo ngh c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam t i Công văn s 790/CV- CKS- T C ngày 08/9/2000 v vi c ngh ban hành Quy ch l p b n a ch t thu văn và Quy ch l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25000); Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng S n ph m, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) áp d ng trong công tác i u tra a ch t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , các V trư ng các V : Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, K ho ch và u tư, Tài chính K toán, Pháp ch , C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, và Th trư ng các ơn v a ch t thu c B Công nghi p có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H i Dũng B CÔNG NGHI P
 2. QUY CH L PB N NA CH T CÔNG TRÌNH T L 1:50.000 (1:25.000) (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 54/2000/Q -BCN ngày 14 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p) Hà N i, 2000 Chương 1: NH NG I U KHO N CHUNG i u 1. L pb n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) là m t d ng i u tra cơ b n a ch t, thư ng ư c ti n hành ng th i v i l p b n a ch t và a ch t th y văn trong án c l p ho c là m t nhi m v c a án i u tra a ch t khác. 1- B n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) là m t d ng b n a ch t Qu c gia, cung c p nh ng thông tin v nhi u khía c nh c a a ch t công trình cho nhi u ngành kinh t , lĩnh v c khoa h c k thu t khác nhau (hay a m c ích). 2- L p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) ư c ti n hành trên các vùng lãnh th theo quy ho ch o v a ch t công trình, ư c th t ưu tiên i v i các di n tích c n quy ho ch xây d ng, c i t o t ai ô th , khu công nghi p, khu dân cư… nh m th a mãn nh ng nhu c u phát tri n n n kinh t qu c dân, trong ó, l p b n a ch t công trình t l 1:25.000 ư c ti n hành trên di n tích ã ư c nh hư ng quy ho ch ô th , khu công nghi p, khu dân cư… i u 2. Nhi m v ch y u c a l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) là: 1- Nghiên c u làm sáng t i u ki n a ch t công trình c a vùng l p b n , t c là làm rõ m i quan h các y u t c a hoàn c nh môi trư ng a ch t (như c u trúc a ch t, a hình a m o, a ch t th y văn, các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c, tính ch t cơ lý t á và v t li u xây d ng thiên nhiên) làm cơ s cho vi c l p quy ho ch xây d ng thành ph , th xã, th tr n và các công trình xây d ng khác. 2- Xác nh m i quan h gi a các y u t c a i u ki n a ch t công trình và quy lu t thay i không gian c a chúng. 3- V ch rõ m i quan h tác ng c a các quá trình t nhiên i v i công trình xây d ng. 4- D oán s thay i c a i u ki n a ch t công trình do tác ng c a i u ki n t nhiên và nh hư ng c a con ngư i. i u 3.
 3. Chi u sâu nghiên c u a ch t công trình cho t ng vùng tùy thu c vào nhu c u phát tri n kinh t qu c dân, nhi m v a ch t do Nhà nư c giao và c i m a ch t c a vùng. 1- i v i các vùng phát tri n các thành t o trư c T chi u sâu nghiên c u n á g c chưa phong hóa. i v i vùng có v phong hóa dày, chi u sâu nghiên c u ư c xác nh trong án do c p có thNm quy n quy t nh. 2- i v i các vùng tr m tích T chi u sâu nghiên c u không vư g quá 40m. 3- hi u bi t c u trúc a ch t c a vùng l p b n và v ch ra m i liên h c a các y u t i u ki n a ch t công trình n m g n m t t v i t á n m sâu, v i nư c dư i t và các quá trình khoan sâu nghiên c u a ch t, a ch t th y văn. Trư ng h p không có tài li u thì ph i b sung m t vài l khoan sâu k t h p nghiên c u a ch t, a ch t th y văn và a ch t công trình. i u 4. Các c p m c ph c t p c a i u ki n a ch t công trình c a t ng vùng hay toàn di n tích l p b n ư c ánh giá d a trên cơ s xác nh t ng s i m theo m c ph c t p c a t ng y u t a hình - a m o, c u trúc a ch t, tính ch t cơ lý c a t á, a ch t th y văn, các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c, s có m t c a t y u (b ng 1) và ư c quy nh như sau: ơn gi n - 1 i m, trung bình - 2 i m, ph c t p - 3 i m. Khi vùng l p b n a ch t công trình có t ng s i m £ 6 thì thu c c p ơn gi n, tương t 7 - 12 i m - thu c c p trung bình, l n hơn 12 i m - thu c c p ph c t p. i u 5. B n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) ư c thành l p theo nguyên t c “th ch h c ngu n g c) do Hi p h i a ch t công trình qu c t (IAEG) và UNESCO xu t và trên n n b n a hình, b n a ch t cùng t l . 1- Các phân v a ch t công trình trên b n a ch t công trình là lo t th ch h c và ph c h th ch h c. B NG PHÂN C P M C PH C T P C A I U KI N NA CH T CÔNG TRÌNH B ng 1 M c ph c t p c a i u ki n a ch t công trình và c trưng c a Y ut chúng I ( ơn gi n) II (Trung bình) III (Ph c t p) a hình Vùng ( a i m, Vùng ( a i m, Vùng ( a i m, am o tuy n) xây d ng n m tuy n) xây d ng n m tuy n) xây d ng n m trong ph m vi m t trong ph m vi m t s trong ph m vi m t s phân v a m o. a phân v a m o, có phân v a m o có hình b ng ph ng ho c chung m t ngu n g c ngu n g c hình thành hơi d c, không b chia hình thành. M t a g gh , chia c t m nh c t hình nghiêng, chia c t ít C u trúc Có không quá 2 ph c Có không quá 4 ph c Có hơn 4 ph c h a ch t h th ch h c. L p t h th ch h c. Các l p th ch h c. Các l p
 4. (trong gi i á n m ngang ho c t á n m ngang, t á n m ngang, h n chi u hơi d c ( d c không nghiêng ho c vát nghiêng ho c vát sâu nghiên quá 10o). Chi u dày nh n. Chi u dày c a nh n. Chi u dày c a c u) c a l p n nh các l p t á thay i l p t á thay i m t cách có quy lu t không qui lu t, có khi d ng th u kính Tính ch t trong ph m vi m t trong ph m vi m t trong ph m vi m t cơ lý c a ph c h th ch h c, các ph c h th ch h c các ph c h th ch h c, t á ch tiêu cơ lý ki u ch tiêu cơ lý ki u các ch tiêu cơ lý ki u th ch h c ch y u c a th ch h c c a chúng th ch h c c a chúng chúng thay i ít, thay i m t cách có thay i không có không có quy lu t theo quy lu t theo di n và quy lu t theo di n và di n và theo chi u sâu chi u sâu chi u sâu a ch t Không có nư c ng m Nư c ng m n m nông, Nư c ng m và nư c th y văn ho c có t ng ch a nhưng ng thái ít áp l c n m nông ho c nư c ng m nhưng bi n i, ôi nơi g p l ra trên m t t. n m sâu và có c nư c có áp, nư c ng thái bi n i trưng a ch t th y không có tính ch t ăn m nh. Nư c có tính văn tương i n nh mòn ho c ăn mòn y u ch t ăn mòn bê tông và kim lo i Các quá Không có Ít g p Thư ng xuyên g p trình và hi n tư ng a ch t ng l c t y u Không có t y u có th n m Có nh hư ng quy t (trong gi i khá n nh, ít nh nh n vi c l a h n chi u hư ng n vi c l a ch n các gi i pháp sâu nghiên ch n các gi i pháp thi t k , làm ph c t p c u) thi t k thêm vi c xây d ng và s d ng công trình 2- Cơ s n n a hình c a b n a ch t công trình là b n a hình cùng t l do T ng c c a chính thành l p và ban hành. Trên ó cho phép lư c b ho c gi m b t nh ng ký hi u v a hình, nhưng không ư c làm sai l ch các y u t và c i m a hình. i v i vùng ng b ng, trên b n a hình ph i có ký hi u và cao các i m a hình c trưng phân b u trên di n tích. 3- B n a ch t t l 1:50.000 (1:25.000) s d ng làm n n cho b n a ch t công trình ư c thành l p theo quy ch hi n hành. Trư ng h p vùng l p b n a ch t công trình chưa có b n a ch t thì ph i ti n hành l p b n a ch t cùng t l b o m phân chia các thành t o a ch t theo thành ph n th ch h c, ngu n g c và tu i, ph m vi phân b , tr lư ng d báo và ch t lư ng c a khoáng s n v t li u xây d ng trong di n tích l p b n . i u 6. Trên b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) th hi n các n i dung ch y u dư i ây:
 5. 1- a hình - a m o: cao và d c a hình, bãi b i, th m sông, sông su i, v tr1i a v t c trưng. 2- C u trúc a ch t: các thành t o t á ư c phân chia ra các lo t th ch h c, ph c h th ch h c (theo ngu n g c, tu i, thành ph n th ch h c), di n phân b , b dày và th n m c a các ki u th ch h c ch y u trong m i ph c h th ch h c, u n n p, t gãy. 3- a ch t th y văn: sâu m c nư c ng m, c tính ăn mòn c a nư c dư i t, các ngu n l nư c quan tr ng. 4- Các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c. 5- V t li u xây d ng thiên nhiên: có ti m năng khai thác, các m ang khai thác. 6- Các ký hi u khác (v trí các l khoan a ch t, a ch t th y văn, a ch t công trình, h ào trên các tuy n m t c t a ch t công trình, các i m thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i…). Kèm theo b n a ch t công trình nh t thi t ph i có 3 - 4 m t c t a ch t công trình. Hư ng c a các m t c t ph i ư c ch n sao cho chúng có th c t qua s lư ng các phân v a ch t công trình (các ph c h th ch h c) và vuông góc v i các l p t á và c u trúc a ch t. i u 7. B n phân vùng a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) ư c thành l p trên n nb n a hình, b n a m o, b n a ch t công trình trên ó phân chia lãnh th nghiên c u ra các mi n, vùng, khu a ch t công trình có nh ng c i m tương ng v i u ki n a ch t công trình. 1- Mi n a ch t công trình là ơn v phân vùng a ch t công trình l n nh t, ư c phân chia d a vào s ng nh t c a các ơn v c u trúc ki n t o v i ranh gi i phân chia là các t gãy sâu phân vùng ki n t o. 2- Vùng a ch t công trình ư c phân chia d a trên s ng nh t c a các phân v a m o. B n a m o t l 1:50.000 (1:25.000) là b n ph tr ph c v cho b n phân vùng a ch t công trình ư c thành l p theo nguyên t c ngu n g c hình thái a hình. 3- Khu a ch t công trình ư c phân chia d a trên s ng nh t v th ch h c và tr t t c u trúc t m t t xu ng dư i trong gi i h n chi u sâu nghiên c u c a các ph c h th ch h c. i u 8. Các b n , ph l c, bi u b ng chính thành l p kèm theo b n a ch t công trình và phân vùng a ch t công trình g m: 1- B n tài li u th c t a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000). 2- B n a t ng các l khoan ( a ch t, a ch t th y văn, a ch t công trình) t l 1:50.000 (1:25.000). 3- B n a ch t t l 1:50.000 (1:25.000) (khi l p b n a ch t công trình c l p). 4- B n a m o t l 1:50.000 (1:25.000).
 6. 5- Sơ a ch t th y văn t l 1:50.000 (1:25.000) (khi l p b n a ch t công trình c l p). 6- Các m t c t a ch t công trình, a ch t. 7- B ng c trưng các y u t phân vùng a ch t công trình. 8- S phi u l khoan a ch t công trình. 9- S t ng h p k t qu o m c nư c và ánh giá tính ăn mòn c a nư c dư i t trong công trình khoan khai ào. 10- S t ng h p k t qu quan tr c các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c. 11- S ch nh lý th ng kê các ch tiêu cơ lý c a t á. 12- Các tài li u khác ( a v t lý, tr c a…). i u 9. L p b ng a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) g m các giai o n chuNn b và l p án, thi công án, l p báo cáo t ng k t. - Th i h n hoàn thành l p b n a ch t công trình ư c tính theo nh m c lao ng tùy thu c vào di n tích l p b n , m c ph c t p c a i u ki n a ch t công trình, i u ki n a v t lý t nhiên c a vùng nghiên c u. Th i gian c a m t mùa th c a ph thu c vào i u ki n khí h u c a t ng vùng. i v i công tác khoan, khai ào, quan tr c v.v… có th ti n hành vào b t c th i gian nào thu n l i trong năm theo k ho ch thi công án. - Công tác l p b n a ch t công trình ư c coi là hoàn thành khi báo cáo ư c c p có thNm quy n phê duy t và giao n p vào lưu tr a ch t theo quy nh hi n hành. i u 10. Khi ti n hành l p b n a ch t công trình ph i tôn tr ng và b o v các di s n văn hóa, l ch s , danh lam th ng c nh và b o v môi trư ng theo lu t môi trư ng và các quy nh hi n hành c a pháp lu t Nhà nư c. i u 11. M t s thu t ng chuyên môn trong quy ch này ư c hi u như sau: 1- Lo t th ch h c: phân v a ch t công trình l n nh t l p b n a ch t công trình, g m nhi u ph c h th ch h c, có cùng ngu n g c thành t o. 2- Ph c h th ch h c: phân v a ch t công trình nh nh t l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000), g m m t t p h p các ki u th ch h c có tương ng v thành ph n (như sét, sét pha, cát pha…), cùng ngu n g c và trong trư ng h p c th có xét t i tu i thành t o. 3- Ki u th ch h c: phân v l p b n a ch t công trình t l l n hơn 1:25.000 g m t á có cùng thành ph n, ki n trúc và c u t o, nhưng không nh t thi t ng nh t v tr ng thái v t lý. Trư ng h p ph c h th ch h c g m m t ki u th ch h c thì trên b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) bi u th ki u th ch h c ó. 4- M u nguyên tr ng: m u t ho c á v n gi ư c nh ng c tính c a v t li u nguyên tr ng t i ch . 5- M u không nguyên tr ng: m u t ho c á không gi ư c nh ng c tính c a v t li u nguyên tr ng t i ch .
 7. Chương 2: GIAI O N CHU N BN VÀ L P ÁN i u 12. Trư c khi l p án ph i có m t th i gian làm công tác chuNn b các lo i b n a hình, tư li u vi n thám và các tài li u liên quan khác. 1- ChuNn b các lo i b n a hình phù h p v i t l c n l p b n . C n có b n a hình t l 1:50.000 ho c l n hơn 1:25.000 h Gauss dùng cho công tác th c a và thành l p báo cáo, t l 1:100.000 ho c 1:200.000 dùng l p các tài li u t ng quát. Các b n a hình c n ư c s hóa trên máy vi tính. 2- ChuNn b các tư li u vi n thám có trong vùng l p b n và ch m sang di n tích k c n 5km v m i phía, bao g m nh máy bay t l t 10.000 n 1:50.000, nh v tinh a ph , nh radar. 3- có cơ s cho vi c xây d ng án l p b n a ch t công trình c n thi t ph i thu th p y và nghiên c u t t c các tài li u v a ch t, khoáng s n, a m o, a ch t th y văn, a ch t công trình, a v t lý và các tài li u khác ã ư c công b và lưu tr có liên quan trong di n tích l pb n và vùng lân c n. Trong trư ng h p không các tài li u c n thi t l p án thì trong su t th i kỳ làm công tác chuNn b c n ti n hành kh o sát th c a thu th p tài li u b sung c n thi t v a ch t, a ch t công trình và tình hình c th c a vùng l p b n nh m m c ích xác l p các phương pháp, các d ng kh i lư ng và t ch c công tác o v h p lý. i u 13. án l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) ư c thành l p trên cơ s : 1- Quy t nh giao nhi m v c a c p có thNm quy n. 2- Quy t nh giao nhi m v k ho ch năm c a c p có thNm quy n. 3- Các tài li u v a ch t, khoáng s n, a ch t công trình do phân tích và t ng h p t t c các tài li u ã có trư c trong di n tích vùng l p b n và vùng lân c n. 4- nh m c, ơn giá công tác a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) và các lĩnh v c có liên quan. i u 14. án l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) khi ti n hành c l p ư c vi t ng n g n, súc tích, không vư t quá 50 trang ánh máy vi tính kh A4 g m các chương m c sau ây: 1- M u Trên cơ s m c tiêu nhi m v ư c c p trên giao, ơn v l p án ph i v ch ra ư c nh ng nhi m v c th ti n hành phù h p v i c i m vùng và th i h n ti n hành l p b n . 2- Chương I. c i m a lý t nhiên, kinh t , nhân văn C n nêu ng n g n nh ng c i m v v trí a lý vùng l p b n , a hình, m ng sông su i, m c l á g c, khí h u, giao thông v n t i, dân cư… có nh hư ng t i quá trình thi công án.
 8. 3- Chương II. L ch s nghiên c u a ch t khoáng s n, a ch t th y văn, a ch t công trình. Nêu khái quát m c nghiên c u a ch t, khoáng s n, a m o, a ch t th y văn, a ch t công trình ã có trong vùng, c bi t là các k t qu l p b n a ch t công trình t l 1:200.000 hay các nghiên c u chuyên , b n a ch t công trình t l l n hơn (n u có). Phân tích và ánh giá các k t qu ch y u, các v n t nt ic n nghiên c u ti p gi i quy t. 4- Chương III. c tính a ch t công trình a) Nêu tóm t t c i m c u trúc a ch t ( a t ng, magma, ki n t o), a m o, a ch t th y văn, tính ch t cơ lý t á, các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c. b) Mô t ng n g n các k t qu tìm ki m các khoáng s n v t li u xây d ng thiên nhiên, ánh giá sơ b tri n v ng c a chúng và nêu lên phương hư ng s d ng k t qu i u tra hay tìm ki m b sung tài nguyên khoáng s n v t li u xây d ng trong quá trình l p b n . 5- Chương IV. Phương pháp và kh i lư ng công tác a) Xác nh sâu nghiên c u toàn vùng và khu v c riêng bi t trên cơ s c i m c u trúc a ch t và văn b n giao nhi m v . b) Ch n t h p phương pháp h p lý nh t áp d ng khi ti n hành l p b n . c) Trình bày các phương pháp và kh i lư ng công tác c a m i phương pháp, theo trình t sau: thu th p tài li u, l p b n a ch t công trình, khoan khai ào, tr c a, a v t lý, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i, l y m u và phân tích m u ( a ch t, a ch t công trình, a ch t th y văn), văn phòng và l p báo cáo. Khi trình b y các phương pháp c n chú ý nêu rõ các v n b trí các d ng công tác khác nhau trên di n tích l p b n , trên các khu v c chi ti t hóa, trình t th c hi n chúng, phương pháp quan sát th c a và x lý văn phòng, n i dung, m c nghiên c u chi ti t c a khu v c quan tr ng, nh hư ng qui ho ch xây d ng, cơ s vi c nh ra kh i lư ng công tác. d) Ch ki m tra: quy nh ch ki m tra c a các c p i v i vi c thi công t t c các d ng công tác và t l phân tích ki m tra các lo i m u (ki m tra n i b , ngo i b ) theo quy nh hi n hành và nh ng yêu c u ki m tra c bi t n u có. 6- Chương V. T ch c thi công Trình bày t ng quát v k ho ch t ch c thi công các d ng công tác chính ã ra trong án v các m t: a) Trình t và th i gian. b) T ch c các t , nhân l c s n xu t. c) Nh ng d ng công tác chính ư c ti n hành và hoàn thành theo bư c và hàng năm. L p bi u l ch thi công c a chúng. d) S n phNm c a án: Th ng kê các tài li u báo cáo và các ph l c kèm theo, ghi rõ n i dung kh i lư ng c a t ng lo i, thành phNm s giao n p sau khi hoàn thành án. 7- Chương VI. D toán chi phí D toán ư c thành l p trên cơ s kh i lư ng công tác k thu t c a án và các quy nh v l p d toán và nh m c, ơn giá ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n
 9. ban hành. D toán c a toàn b công tác l p b n a ch t công trình ư c phân chia giai o n cho phù h p v i các bư c a ch t làm căn c nghi m thu và thanh toán. Các bi u b ng t ng h p v d toán ư c thành l p theo hư ng d n trong các văn b n hi n hành. 8- K t lu n. 9- Tài li u tham kh o. i u 15. Khi ti n hành ng th i l p b n a ch t công trình và b n a ch t th y văn thì trong án l p b n a ch t th y văn và b n a ch t công trình ch trình bày riêng chương “ c i m a ch t công trình”, còn các n i dung khác ã ghi t i i u 14 s ư c l ng ghép vào các chương trình c a án chung. i u 16. Các b n v và ph l c kèm theo án g m: + Sơ v trí giao thông vùng l p b n có ghi v trí, cơ s chính c a oàn ch trì th c hi n, các ư ng giao thông t l 1:200.000 ho c 1:500.000 (khi l p b n a ch t công trình c l p). + Sơ m c nghiên c u a ch t, a ch t công trình và các d ng công tác khác liên quan t i m c tiêu l p b n a ch t công trình t l 1:100.000 ho c 1:200.000 (khi l p b n a ch t công trình c l p). + Sơ a ch t t l 1:50.000 (1:25.000) (khi l p b n a ch t công trình c l p). + Sơ a m o t l 1:50.000 (1:25.000). + Sơ a ch t th y văn t l 1:50.000 (1:25.000) (khi l p b n a ch t công trình c l p). + Sơ a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000). + Sơ phân vùng a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000). + Sơ b trí công trình t l 1:50.000 (1:25.000). + T p phi u l khoan và công trình khai ào (thu th p). i u 17. ChuNn b nhân l c ch ch t, phương ti n v n t i, trang b b o h lao ng an toàn, thi t b máy móc, nguyên v t li u quan tr ng. ng th i có th ti n hành m t s công vi c như liên h v i a phương vùng công tác, chuNn b các gi y t , văn b n liên h c n thi t ho c nh ng n i dung kh i lư ng k thu t ký các h p ng nghiên c u v i các cơ quan bên ngoài. i u 18. án ph i ư c duy t t i H i ng xét duy t c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành và ư c c p có thNm quy n phê duy t m i ư c th c hi n. Chương 3: GIAI O N THI CÔNG ÁN i u 19.
 10. ơn v ti n hành tr c ti p l p b n a ch t công trình là m t ơn v chuyên ngành a ch t th y văn - a ch t công trình. Hình th c t ch c ch y u th c hi n nhi m v l pb n a ch t th y văn - a ch t công trình nói chung, hay l p b n a ch t công trình nói riêng là g m các t o v , t khoan khai ào, t tr c a, a v t lý, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i, can in… Nh ng b ph n này thu c biên ch chính th c ho c ư c tăng cư ng cho ơn v theo t ng th i gian. Nhưng trong t t c trư ng h p m i ho t ng c a các b ph n ó u do lãnh o ơn v và Ch nhi m án i u ph i. i u 20. Nh ng ngư i th c hi n l p b n ch y u có trình chuyên môn, có kinh nghi m tr c ti p ph trách các ph n ư c phân công. Trong th i gian ti n hành công tác th c a c g ng b trí t ch c thi công sao cho phù h p v i vi c phân công chuyên môn hóa, ng th i k t h p có hi u qu quá trình o v v i các d ng công tác a ch t khác i kèm (như o v a ch t, a ch t th y văn, nh máy bay và v tinh, a v t lý, khoan ào, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i) mb om c chi ti t và tin c y c n thi t. i u 21. Khi l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000), các công tác th c a bao g m các d ng công tác: các l trình o v a ch t công trình trên m t, thi công các công trình khoan khai ào, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i, l y m u thí nghi m trong phòng, k t h p công tác thi công c a các d ng chuyên môn khác nh m m c ích thu ư c y tài li u c n thi t th c hi n có hi u qu cao nh t nh ng nhi m v ư c giao. Vi c l a ch n t h p phương pháp và kh i lư ng công tác th c a ph thu c vào c i m c u trúc a ch t, các ph c h và ki u th ch h c ch y u c a vùng o v , k t qu i u tra nghiên c u các y u t c a i u ki n a ch t công trình ã ti n hành trư c ây phù h p v i nhi m v và s n phNm công tác l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) c a quy ch này. i u 22. C n ư c b trí an dày hơn các l trình a ch t công trình trên các khu có i u ki n a ch t công trình ph c t p ho c b trí thưa hơn trên khu ơn gi n, theo tuy n vuông góc v i ư ng phương c a c u trúc a ch t hay sông, su i, b bi n. 1- M t i m quan sát trên l trình ph i ư c s phân b cách nhau 500m t l b n 1:50.000 và 250m t l b n 1:25.000. 2- S i m quan sát và s kim l trình c n thi t trên 1km2 l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 và 1:25.000 ư c quy nh theo b ng 2. S I M QUAN SÁT, S km L TRÌNH VÀ S CÔNG TRÌNH KHOAN KHAI ÀO C N THI T TRÊN 1 km2 L P B N NA CH T CÔNG TRÌNH T L 1:50.000 - 1:25.000 B ng 2 T l o C p Chưa có b n a ch t cùng ã có b n a ch t cùng t l v ph c t l
 11. CCT t p S công trình S công trình c a S khoan, khai ào khi S S khoan, khai ào khi i u S m c l c a các i m km m c l c a các i m ki n quan km l ph c h th ch h c ph c h th ch h c quan l CCT sát trình sát trình Trung Trung T t X u T t X u bình bình ơn 2 1,3 0,05 0,4 0,9 1 0,6 0,02 0,2 0,4 gi n Trung 1:50.000 3 2,0 0,06 0,5 1,0 2 1,3 0,03 0,3 0,5 bình Ph c 5 3,0 0,1 0,7 1,6 3 2,0 0,05 0,4 0,8 t p ơn 6 3,9 0,2 0,9 2 3 2,0 0,10 0,5 1,0 gi n Trung 1:25.000 8 4,2 0,3 1,4 3 4 2,6 0,15 0,7 1,0 bình Ph c 10 6,5 0,4 1,8 4 5 3,0 0,20 0,9 2,0 t p 3- M c l c a các ph c h th ch h c (%, theo di n phân b c a chúng) ư c quy nh như sau: T t - l n hơn 50%, trung bình - 20 - 50% và x u - nh hơn 20%. 4- Các i m quan sát khi o v a ch t công trình bao g m: a- Các v trí a t ng c trưng. b- Các v t l t nhiên. c- Các v t l nhân t o thu nh n ư c do thi công các l khoan, công trình khai ào, h móng, i m qu ng, m , thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i, v.v… d- Các i m xu t l nư c dư i t (v t l , gi ng, l khoan khai thác nư c). e- Các i m quan sát và o a v t lý. g- Các i m hay di n tích bi u hi n c a quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c (xói l , trư t, karst, xói ng m, lún công trình v.v…). T i m i i m quan sát c n thu th p y và ghi chép cNn th n vào nh t ký o v a ch t công trình tài li u v c i m a lý t nhiên ( a hình a m o, khí h u, th như ng, th c v t…), c i m th ch h c, a ch t th y văn. N i dung k thu t thu th p tài li u tuân theo “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình”. i u 23. Trong vùng có v phong hóa hay ph tr m tích T quá dày, khi nghiên c u a ch t công trình ph i xác nh: 1- S phân b các i phong hóa hay các l p t á có ki u th ch h c khác nhau, thành ph n, tr ng thái và tính ch t cơ lý c a chúng. 2- Qui lu t bi n i chi u dày v phong hóa hay tr m tích T ư c xác nh trên cơ s t n d ng các công trình khoan sâu a ch t, a ch t th y văn và a v t lý.
 12. Trong trư ng h p c n thi t, khoan sâu a ch t công trình ư c xác nh trong án do c p có thNm quy n phê duy t. i u 24. Khi nghiên c u a ch t công trình vùng phân b lo i t có thành ph n, tr ng thái và tính ch t c bi t (như bùn, than bùn hóa, t lo i sét tr ng thái ch y, t trương n , mu i hóa, t bazan phong hóa v.v…) ph i xác nh: 1- S phân b c i m v thành ph n, tính ch t, tr ng thái c a chúng. 2- Tính ch t c bi t c a t gây khó khăn, ph c t p cho xây d ng nhà và công trình. 3- Quy lu t hình thành và bi n i tính ch t c a t theo không gian và th i gian. 4- S phân b c a l p t nghiên c u và s trùng kh p c a nó v i các ơn v am o ho c d ng a hình. 5- i u ki n th n m và quan h c a nó v i các l p t khác và nư c dư i t, nư c m t. i u 25. Trong vùng phát tri n các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c (trư t á , karst ng m…), khi l p b n a ch t công trình ph i xác nh: 1- V trí xu t hi n c a quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c, di n phân b , i phát tri n c a chúng (theo chi u sâu), k c s bi n d ng nhà và công trình. 2- Các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c phân b trong lo i th ch h c nào. 3- D ng quy lu t xu t hi n (tính chu kỳ và tính giai o n) và ng l c phát tri n. N i dung k thu t thu th p tài li u c a m i d ng hi n tư ng a ch t ng l c tuân theo “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình”. i u 26. Công tác gi i oán các tư li u vi n thám ti n hành trong su t quá trình l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) t giai o n chuNn b , l p án cho t i giai o n l p báo cáo t ng k t góp ph n th hi n h p lý ranh gi i các phân v a ch t, th ch h c th hi n các y u t c u trúc a ch t (n p lõm, n p l i, th n m t á v.v…) ki n t o ( t gãy, khe n t ki n t o…), c i m a hình, a m o, c nh quan, v trí các hi n tư ng và quá trình a ch t ng l c và xu t l nư c trên m t v.v… Phương pháp gi i oán các tư li u vi n thám (phương pháp vi n thám) góp ph n Ny nhanh t c c l p b n a ch t công trình và nâng cao ch t lư ng c a b n a ch t công trình, gi m b t kh i lư ng kh o sát th c a. Trên lãnh th l p b n a ch t công trình n u chưa có các k t qu gi i oán tư li u vi n thám thì c n ph i b sung kh i lư ng nghiên c u, m c dù ã có b n a ch t, a m o cùng t l . B ng 2 thu c i u 32 c a Quy ch này có quy nh s i m quan sát và s công trình khoan, khai ào c n thi t trên 1km2 l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 và 1:25.000 cho trư ng h p ã và s có b n a ch t cùng t l , trong ó có vi c gi i oán tư li u vi n thám theo yêu c u quy nh. Các k t qu gi i oán tư li u vi n thám ph i ư c s d ng trong m i liên h m t thi t v i k t qu c a các phương pháp khác và c n ti n hành ki m tra t i th c a. i u 27.
 13. Trong l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) c n áp d ng các phương pháp a v t lý nh m góp ph n gi i quy t các nhi m v : 1- Xác nh i u ki n th n m và s phân b c a các l p t á có tính ch t v t lý khác nhau theo di n tích và chi u sâu, hình thái và cao phân b m t á móng. 2- Nghiên c u m t c t các l khoan. 3- Xác nh và khoanh vùng karst, vùng b n t n theo di n tích và chi u sâu. 4- Phát hi n và khoanh nh các dòng sông, thung lũng c dư i tr m tích b r i, công trình k thu t ng m, móng công trình b chôn vùi, các h s t, khe r ch và kênh mương b l p ph v.v… 5- Nghiên c u trư t và s t l t á. 6- Nghiên c u i u ki n th n m và di n phân b c a nư c dư i t, phân chia ranh gi i m n nh t và d báo t ng khoáng hóa c a chúng trong tr m tích b r i. 7- Xác nh ho t tính ăn mòn c a t i v i c u ki n kim lo i. Xác nh các thông s c n thi t ph c v cho vi c thi t k h th ng ti p t c a các thi t b ch ng sét, ch ng nhi u, thu phát sóng i n t , truy n t i i n năng và thông tin liên l c. 8- Xác nh m t s tính ch t cơ lý c a t á( ch t, àn h i, ch a nư c) th n m t nhiên. Các phương pháp a v t lý thư ng ư c s d ng là: phương pháp thăm dò i n, thăm dò a ch n và karota l khoan, trong ó, phương pháp thăm dò i n là ch o, phương pháp thăm dò a ch n và o karota l khoan ch ti n hành m t kh i lư ng v a trên các vùng “chìa khóa” nh m xác l p các căn c xác nh giá tr tham s àn h i theo các k t qu c a phương pháp thăm dò i n. Phương pháp thăm dò i n ư c s d ng ph bi n là m t c t i n tr , o sâu i n tr , i n trư ng t nhiên, n p i n l khoan và phân c c kích thích dòng m t chi u. Thi t b , yêu c u k thu t o c, thu th p s li u th c a và ch nh lý trong phòng th c hi n theo quy nh trong Quy ph m k thu t thăm dò i n do B Công nghi p xu t b n năm 1998. M ng lư i tuy n a v t lý ư c thi t k trùng v i m ng lư i tuy n kh o sát và khoan a ch t công trình. chính xác c a các s li u quan tr c ph i nh hơn ho c b ng chính xác cho phép quy nh trong Quy ph m hi n hành. Phương pháp a ch n ư c s d ng trên m t s tuy n hay o n tuy n các vùng có i u ki n a ch t công trình i n hình nh m phân chia ranh gi i các l p t á có t c truy n sóng khác nhau (thông thư ng s d ng phương pháp sóng khúc x ), xác l p giá tr các tham s àn h i c a t á làm chuNn m c cho vi c d báo các k t qu i u tra a ch t công trình theo các s li u c a phương pháp thăm dò i n. Tùy thu c vào c i m c a vùng c n l p b n a ch t công trình mà xác nh phương pháp, cũng như kh i lư ng o a ch n thích h p nh m gi i quy t các nhi m v t ra. Thông thư ng m i vùng có th d ki n t 4 n 10 km o a ch n. Phương pháp o karota l khoan ư c áp d ng trong các l khoan a ch t công trình và l khoan a ch t th y văn thi công trong vùng l p b n a ch t công trình ch y u nh m phân chia c t a t ng l khoan theo s khác bi t tính ch t v t lý c a chúng và t ng khoáng hóa c a nư c dư i t và các tham s v t lý khác ph c v cho vi c hi u ch nh các k t qu o a ch n và o sâu i n tr . Thi t b o, k thu t o c, chính xác phép o và các yêu c u khác tuân th theo quy ph m k thu t hi n hành. i u 28.
 14. Khi ti n hành l trình l p b n a ch t công trình c l p ph i ti n hành ng th i l trình l p b n a ch t th y văn nghiên c u m c ch a nư c các t ng t á trên cùng c a lãnh th l p b n và ánh giá nh hư ng c a nó n n nh c a vùng và công trình xây d ng, trong ó c n chú ý v s phân b c a các t ng ch a nư c, sâu th n m, lưu lư ng, c i m thu l c, thành ph n hóa h c và tính ăn mòn c a nư c dư i t. ng th i d a vào các d u hi u tr c ti p và gián ti p phát hi n nh ng c i m ng thái nư c dư i t và d báo s bi n i m c ch a nư c (sũng nư c) c a t á khi khai thác lãnh th , k c d oán kh năng phát sinh bán ng p lãnh th , gây nhi m bNn và làm thay i thành ph n hóa h c c a nư c dư i t. i u 29. Khi trong vùng l p b n a ch t công trình ã có ho c ang ti n hành công tác l p b n a ch t th y văn cùng t l thì ph i ph i h p ch t ch t n d ng t i a k t qu i u tra a ch t th y văn, phân tích nh vi n thám và a v t lý. Trong trư ng h p này c n lưu ý làm sáng t s bi n i chi u sâu m c nư c dư i t c a t ng ch a nư c th nh t k t m t t trên lãnh th l p b n và tính ăn mòn c a chúng. V trí và s phân b c a các quá trình và hi n tư ng a ch t ng l c. Th n m, s phân b và m t s tính ch t cơ lý c a t á i u ki n t nhiên. Tính ăn mòn c a nư c dư i t ư c ánh giá theo các tiêu chuNn sau: - Ăn mòn a xít khi nư c dư i t có giá tr pH nh hơn 5. - Ăn mòn r a lũa khi nư c dư i t có giá tr HCO3 nh hơn 2 mge/l. - Ăn mòn carbonic khi nư c dư i t có giá tr CO2 (xâm th c) l n hơn 3 mg/l. - Ăn mòn sunfat khi nư c dư i t có giá tr SO4-2 l n hơn 250 mg/l. i u 30. Công tác khoan, khai ào là d ng công tác r t quan tr ng nh m m c ích nghiên c u i u ki n a ch t công trình c a lãnh th kh o sát m t cách tin c y và chính xác hơn, cho phép làm chính xác các m t c t a ch t, th n m c a t á, phát hi n t gãy ki n t o, i n t n , karst, l y m u t á nghiên c u trong phòng thí nghi m, ti n hành nghiên c u tính ch t cơ lý và thí nghi m th m ngoài tr i ( nư c trong h ào) ho c ti n hành quan tr c lâu dài. Vi c l a ch n lo i công trình khoan, khai ào, phương pháp n i dung quan tr c và thu th p tài li u t i công trình khoan, khai ào ph i d a vào m c ích khoan, khai ào, i u ki n a ch t công trình c a a i m o v . sâu c a công trình khoan, khai ào ph i t chi u sâu nghiên c u a ch t công trình ư c qui nh t i i u 3 c a Quy ch này. i u 31. Các công trình khoan khai ào c n ư c b trí d c theo tuy n th ng góc v i các phân v a m o, v i ư ng phương các l p t á, trong ó lưu ý b trí khoan t i nh ng nơi g p nhau c a các phân v a m o, nơi có c u trúc a ch t ph c t p (thành ph n th ch h c thay i, t gãy v.v…), nơi ang ho c s quy ho ch phát tri n kinh t dân cư. Tùy thu c vào m c ph c t p c a i u ki n a ch t công trình trên lãnh th l p b n ã có và chưa có b n n n a ch t cùng t l , m c l c a các ph c h th ch h c trên di n tích phân b chúng mà s công trình khoan, khai ào trên 1 km2 l p b n
 15. a ch t công trình t l 1:50.000 và 1:25.000 ư c quy nh trong b ng 2, ng th i m b o m i ph c h th ch h c u có công trình nghiên c u và s lư ng m u cơ lý c a lo i th ch h c ch y u thu c m i ph c h th ch h c không nh hơn 6 m u. i u 32 Trong quá trình ti n hành l trình l p b n a ch t công trình và thi công công trình khoan, khai ào ph i ti n hành l y m u t á và m u nư c thí nghi m trong phòng, xác nh thành ph n th ch h c, tính ch t cơ lý, ánh giá sơ b kh năng làm n n công trình c a chúng và phát hi n quy lu t cơ b n v s bi n i không gian các tính ch t cơ lý c a m i lo i t á thu c các ph c h th ch h c, tính ch t ăn mòn c a nư c dư i t. Do ó, ph i l y m u t á t t c các l p t á trong các công trình khoan khai ào, v t l có thành ph n th ch h c khác nhau và m u t ng ch a nư c th nh t k t m t t ã phát hi n. S lư ng m u t á l y trong hành trình o v và thi công công trình khoan, khai ào ư c quy nh như sau: 1- Trong hành trình o v , s lư ng m u không nguyên tr ng ư c l y b ng 5-10% t ng s i m quan sát a ch t công trình tùy thu c vào m c ph c t p c a i u ki n a ch t công trình và t l b n phân lo i t á nh m phân chia chính xác ranh gi i ph c h th ch h c ng v i t l b n . 2- Trong công trình khai ào a ch t công trình ph i m b o nguyên t c l y m u t sao cho m i l p t l y 01 m u nguyên tr ng. N u l p t có chi u dày l n hơn 1 mét thì cách 1 mét l y 1 m u nguyên tr ng, trong ó có 1 m u áy h . 3- Trong l khoan a ch t công trình ph i m b o m i l p t l y ư c 1 m u. Tuy nhiên, tùy thu c chi u dày l p t mà quy nh l y m u như sau: l p t có chi u dày nh hơn 2 mét l y 1 m u, t 2 n 5 mét l y 2 m u và l n hơn 5 mét thì 3 mét l y 1 m u, trong ó, m i l p t trong l khoan a ch t công trình ch l y m t m u nguyên tr ng t i gi a l p. Tuy nhiên, tùy trư ng h p c th (di n tích phân b ph c h th ch h c r ng, m c nư c dư i t g n m t t…) trong s m u t không nguyên tr ng c n b sung l y m u Nm xác nh tr ng thái ( i v i t b i sét) hay m c Nm c a chúng ( i v i t lo i cát). 4- M u á ư c l y trong l khoan, h ào, hào ho c công trình d n s ch nh m m c ích xác nh ch tiêu phân lo i v tính ch t v t lý và b n c a ki u th ch h c chính c a m i ph c h th ch h c trên lãnh th o v v i s lư ng trung bình 3 - 5 m u cho m i ki u th ch h c. i u 33. Trong quá trình l p b n , thi công khoan, khai ào a ch t công trình ph i ti n hành l y m u ki m tra ngo i b . S lư ng m u ki m tra cho m i ph c h th ch h c chi m 5-10% t ng s m u c a ph c h th ch h c ó tùy thu c vào m c chi m ch y u c a lo i th ch h c trong nó. M u ki m tra ư c l y v trí ngay sát m u thí nghi m, có thành ph n, tr ng thái tương t . i u 34. Tùy thu c vào tính nguyên tr ng c a m u á và ph c h (hay ki u) th ch h c phân b trên lãnh th l p b n mà yêu c u xác nh các ch tiêu tính ch t cơ lý sau ây: 1- iv im u t nguyên tr ng:
 16. a) Ph c h t b i sét (sét, sét pha, cát pha): thành ph n h t, Nm, kh i lư ng riêng, kh i lư ng th tích, kh i lư ng th tích c t t, r ng, h s r ng, bão hòa, gi i h n ch y, gi i h n d o, ch s d o, s t, góc ma sát trong, l c dính k t, h s nén lún các c p t i tr ng, mo un bi n d ng, trương n , tan rã, h s th m. b) Ph c h t có thành ph n, tr ng thái và tính ch t c bi t (bùn, than bùn…) có các ch tiêu như trên (tr trương n , tan rã), thêm ch tiêu hàm lư ng h u cơ. 2- iv im u t không nguyên tr ng: a) Ph c h t h t thô (cu i, s i, s n): thành ph n h t. b) Ph c h t cát: thành ph n h t, kh i lư ng riêng, ch t, góc d c t nhiên tr ng thái t nhiên và bão hòa nư c. c) Ph c h t b i sét: thành ph n h t, kh i lư ng riêng, gi i h n ch y, gi i h n d o, ch s d o, có b sung ch tiêu Nm, s t i v i ki u th ch h c chính. d) Ph c h t có thành ph n, tr ng thái và tính ch t c bi t: g m các ch tiêu như i v i t b i sét nhưng b ch tiêu thành ph n h t và thêm ch tiêu hàm lư ng h u cơ. 3- i v i m u á c n xác nh các ch tiêu cơ lý sau: kh i lư ng riêng, kh i lư ng th tích, s c kháng nén (hay cư ng kháng nén) t nhiên, s c kháng c t. iv i á phong hóa ho c á có b n y u ( á phi n sét, sét k t…) c n xác nh ch tiêu h s m m hóa (hay bi n m m - ư c xác nh b ng t s gi a giá tr s c kháng nén c a m u á tr ng thái bão hòa và thiên nhiên). i u 35. Phương pháp l y, bao gói, v n chuy n và b o qu n m u t nguyên tr ng, không nguyên tr ng, m u lưu và m u á c n tuân theo các ch d n trong “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình”. Th i h n b o qu n m u t nguyên tr ng (t th i i m l y m u n khi b t u thí nghi m trong phòng có áp ng yêu c u v Nm không khí không th p hơn 80%, nhi t không khí không cao hơn 20oC và không có tác ng ng l c t bi n lên m u) không quá 2 tháng i v i á, t cát ít Nm, t b i sét có tr ng thái c ng và n a c ng; không quá 1 tháng i v i á n a c ng (s c kháng nén nh hơn 50 kG/cm2), t h t thô, cát Nm, t b i sét có tr ng thái d o c ng và d o m m và không quá 15 ngày i v i than bùn, t than bùn, bùn và t b i sét có tr ng thái ch y và d o ch y. Trư ng h p phòng lưu m u không th a mãn yêu c u b o qu n trên thì th i h n b o qu n m u t b i sét và cát Nm không ư c vư t quá 15 ngày, i v i than bùn, t than bùn, bùn - không quá 5 ngày. M u nguyên tr ng b h ng l p cách ly, bao gói ho c b o qu n không theo quy nh thì cho phép thí nghi m như m u không nguyên tr ng. i u 36. M c nư c c a t ng ch a nư c th nh t k t m t t ư c coi là n nh sau khi k t thúc thi công l khoan hay khai ào a ch t công trình 24 gi . o h i ph c l khoan a ch t th y văn ho c theo tài li u quan tr c vào mùa nư c cao nh t (mùa lũ) ph i ư c xác nh t i t t c các công trình khoan khai ào a ch t công trình và a ch t th y văn.
 17. Phương pháp l y m u và b o qu n m u nư c ph i m b o yêu c u k thu t hi n hành và cho phép xác nh tính ăn mòn axít, r a lũa, carbonic, sunfat c a nư c dư i t thu c t ng ch a nư c th nh t k t m t t i v i bê tông, bê tông c t thép: Tùy thu c vào di n phân b c a t ng ch a nư c th nh t trên lãnh th o v mà l a ch n s lư ng m u nư c h p lý sao cho m b o b trí u theo di n tích. C n t n d ng các k t qu l y và phân tích m u c a các công trình khoan, khai ào a ch t th y văn, ng th i s lư ng m u nư c không ít hơn 5 i v i m i t ng ch a nư c c n nghiên c u. i u 37. Khi l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (1:25.000) c n ti n hành công tác thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i nh m h tr cho công tác thí nghi m trong phòng và các công tác k thu t khác làm sáng t quy lu t phân b , tính ch t cơ lý, tính th m c a t á. Các công tác thí nghi m ngoài tr i ch y u c n ư c ti n hành là xuyên tiêu chuNn (hay xuyên SPT), xuyên tĩnh, c t cánh trong l khoan, nén s p và nư c trong h ào. 1- Thí nghi m xuyên tiêu chuNn (SPT) là thí nghi m xuyên ng v i ng xuyên tiêu chuNn, ư c ti n hành ng th i v i khoan a ch t công trình ánh giá ch t tương i c a cát, tr ng thái t lo i sét và k t h p v i vi c khoan l y m u phân lo i t theo m t c t. Tùy thu c vào c u trúc a ch t c a lãnh th l p b n mà l a ch n i m ti n hành xuyên tiêu chuNn t i nh ng l khoan a ch t công trình sao cho m b o m i ph c h th ch h c không ít hơn 3 i m thí nghi m. sâu thí nghi m tương ng v i sâu khoan a ch t công trình. 2- Thí nghi m xuyên tĩnh ch ti n hành trong t b i sét ho c t r i có hàm lư ng h t kích thư c l n hơn 10mm chi m nho hơn 25%, xác nh ranh gi i và ng nh t các l p t, b m t c a l p t á n a c ng hay c ng. i ch ng v i tài li u khoan a ch t công trình và thí nghi m trong phòng có th nh n nh c trưng b n và bi n d ng c a các l p t, tính s c ch u t i c a móng c c. i m thí nghi m xuyên tĩnh ư c b trí gi a 2 l khoan a ch t công trình trên 3-5 tuy n khoan a ch t công trình chuNn gi m b t kh i lư ng khoan và l y m u a ch t công trình, nhưng v n thu ư c tài li u c n thi t. Ngoài ra, trong m i ph c h th ch h c c n b trí 1 - 3 i m xuyên tĩnh (tùy theo di n phân b c a chúng) c nh l khoan a ch t công trình có thí nghi m xuyên tiêu chuNn (SPT) ki m tra, i sánh k t qu thí nghi m ngoài tr i, trong phòng và tài li u khoan a ch t công trình. 3- Thí nghi m c t cánh c n ư c s d ng nghiên c u t y u. S c kháng c t thu ư c cho phép dùng tính toán móng c c, sơ b tính móng nông. V trí và sâu thí nghi m c t cánh tùy thu c vào sâu phân b t y u. S lư ng i m thí nghi m c t cánh cho m t ph c h t y u t 3 n 5 tùy thu c vào di n tích phân b ph c h ó. 4- Thí nghi m nén s p trong h ào không yêu c u thư ng xuyên, b t bu c trong l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 (25.000) mà ch ti n hành trên l p t ch a dăm, s n s n phNm phong hóa c a á g c (không l y ư c m u nguyên tr ng thí nghi m trong phòng) n m sát m t t có chi u dày l n hơn 5 mét xác nh s c 2 ch ng c t c a chúng (góc ma sát trong j và l c dính k t C, kG/cm ). H ào thí nghi m nén s p c n ư c b trí trên tuy n khoan a ch t công trình trong ó lưu ý t i các v trí ang ho c s xây d ng công trình giao thông, dân d ng, công nghi p v.v… Tùy thu c vào di n tích phân b và chi u dày c a m i i phong hóa
 18. thu c m t ph c h á g c chi m ch y u trên lãnh th l p b n mà ti n hành t 3 n 5 thí nghi m nén s p. 5- Thí nghi m nư c trong h ào xác nh h s th m K (m/ngày) c a t ng t không ch a nư c ng m (t ng t ph , h móng, áy kênh, b h ch a nư c…) có tính th m nư c. Khi b trí h nư c thí nghi m c n lưu ý t i c i m phân b và a hình a m o ( nh, sư n và chân d c) c a ph c h th ch h c ch y u l trên m t t, c n thí nghi m t i 3 - 5 h ào tùy thu c vào di n phân b c a chúng. Khi ti n hành thí nghi m xuyên tiêu chuNn (SPT), xuyên tĩnh, c t cánh, nén s p và nư c trong h ào ph i nghiêm ch nh ch p hành m i quy trình k thu t và an toàn lao ng. Phương pháp thí nghi m, ghi chép s li u và x lý k t qu c a m i d ng thí nghi m trên tuân theo ch d n trong “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình”. i u 38. Các ghi chép ban u t i th c a và thành l p tài li u nguyên th y i v i m i d ng công tác ph i th c hi n theo úng hư ng d n hi n hành c a chuyên ngành và “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình” kèm theo Quy ch này. V trí các i m quan sát a ch t công trình, các i m l y m u, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i v.v… ph i ghi lên b n l trình. Vi c bi u th và liên k t chung ư c ti n hành trên b n a hình t l 1:50.000 và 1:25.000, nh máy bay b ng các d u hi u a hình, a v t k t h p ư c lư ng m t và d ng c ( a bàn, thư c dây, GPS c m tay hay áp k o cao v.v…), v i chính xác t i 50m khi l p b n a ch t công trình t l 1:50.000 và 25m khi l p b n 1:25.000. cao tuy t i c a mi ng l khoan, h ào và các công trình thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i ư c xác nh v i sai s không quá 10m vùng núi cao, 5m vùng núi trung bình và th p, 2m vùng ng b ng. V trí các l khoan ã thi công ph i ư c mô t chi ti t d nh n bi t, xác nh t a a lý, ô vuông, óng c c m c xi măng, ghi rõ s li u l khoan, tên ơn v thi công và năm thi công. i u 39. Vi c t ch c ti n hành công tác th c ac n m b o trình t chung như sau: 1- Ti n hành ki m tra k t qu phân tích và gi i oán các tư li u vi n thám, l trình o v a ch t công trình, o a v t lý, thi công khoan khai ào a ch t công trình và l y m u trên các tuy n chuNn. 2- Th c hi n h t các kh i lư ng còn l i ã ư c phê duy t c a án, trong ó, ch y u thi công các kh i lư ng khoan, khai ào a ch t công trình, thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i, công tác tr c a và l y m u các lo i, ki m tra t t c các tài li u a ch t, a m o, vi n thám, a v t lý, a ch t th y văn, a ch t công trình, tr c a ã ti n hành trên b n tài li u th c t . Các t hay nhóm l trình o v a ch t công trình ph i x lý văn phòng hàng ngày nh m ch nh lý tài li u thu ư c trong ngày. Sau 5 - 6 hành trình hay k t thúc o v m t khu v c nào ó nh t thi t ph i t p trung làm công tác văn phòng : a) Ch nh lý và i chi u các tài li u thu ư c gi a các t hay nhóm, rút kinh nghi m cho các hành trình ti p theo. b) Hoàn ch nh s m u và ch n, l p danh sách m u g i i phân tích.
 19. c) ChuNn b k ho ch, phương ti n, v t ch t cho t th c a ti p theo. Trong khi x lý văn phòng th c a n u n y sinh v n a ch t, a ch t công trình hay khoáng s n v t li u xây d ng chưa rõ ràng thì c n t ch c hành trình ki m tra v i s tham gia c a ch nghi m án và các t hay nhóm trư ng l p b n . i u 40. Công tác nghi m thu mùa th c a ư c H i ng nghi m thu c a c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành ti n hành sau khi k t thúc mùa th c a không quá 20 ngày. Ch nhi m án có trách nhi m báo cáo trư c H i ng nghi m thu các k t qu th c hi n kh i lư ng và ch t lư ng t t c các d ng công tác chuyên môn a ch t công trình và các công tác k t h p khác ã ti n hành trong mùa th c a, gi i thi u danh sách các tài li u ư c ưa ra nghi m thu. H i ng nghi m thu sau khi xem xét t t c các tài li u s ánh giá các i m chính sau ây: 1- Kh i lư ng và ch t lư ng các d ng công tác ã ư c th c hi n th c a, s phù h p c a chúng v i yêu c u và n i dung ã ư c ghi trong k ho ch giao. 2- M c úng n c a các phương pháp ã áp d ng, tính h p lý c a vi c phân b và trình t ti n hành các kh i lư ng công tác ã th c hi n. 3- Ch t lư ng công tác x lý văn phòng th c a. Th th c t ch c ti n hành nghi m thu và văn b n ánh giá c a H i ng nghi m thu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 41. Vi c x lý văn phòng trong l p b n a ch t công trình bao g m công tác văn phòng hàng năm gi a kỳ th c a và văn phòng t ng k t. 1- Công tác văn phòng hàng năm gi a kỳ th c a có nhi m v : a) Ch nh lý và h th ng hóa t t c các d ng tài li u th c a, các tài li u thu th p, các s li u ã phân tích ư c nh p vào máy tính. b) X lý t t c các tài li u theo yêu c u chuyên môn tương ng (như ch nh lý l p thi t l khoan a ch t công trình, l p s hay bi u , tính toán thí nghi m a ch t công trình ngoài tr i v.v…). c) Sơ b thành l p các sơ , m t c t hay b n ph tr cho các d ng công tác chuyên ( a ch t, vi n thám, a v t lý v.v…). d) Ghi nh n các v n chưa ư c gi i quy t và v ch ra phương pháp, k ho ch gi i quy t ti p theo. S thay i v kh i lư ng và phương pháp k thu t so v i án ư c duy t ph i ư c thông qua cơ quan ch trì án và s ch p thu n b ng văn b n c a c p có thNm quy n m i ư c th c hi n. 2- Công tác văn phòng t ng k t có nhi m v : a) Hoàn thành công tác x lý, liên h i chi u và t ng h p các tài li u th c a, các tài li u phân tích thí nghi m và các tài li u khác c a t t c các d ng công tác ã th c hi n trong khi l p b n . b) Thành l p báo cáo, các b n và ph l c. Th i h n văn phòng t ng k t không quá 6 tháng.
 20. i u 42. Vi c ch nh lý văn phòng k t qu phân tích và gi i oán các tư li u vi n thám nh m thành l p các tài li u sau: 1- Công tác văn phòng gi a kỳ th c a: a) Sơ gi i oán nh hàng không en tr ng toàn s c (AHK TTS) b sung ( ã hi u ch nh sơ l p trong giai o n l p án) b) Sơ gi i oán nh v tinh a ph (AVT) b sung. c) Sơ gi i oán nh Radar b sung. d) Sơ các nh x lý s , phân lo i s , nh t ng h p màu b sung. e) Sơ gi i oán nh nhi t, h ng ngo i nhi t b sung. g) Các sơ gi i oán chi ti t ( các v trí c n thi t) t l l n g p 02 l n t l ov . 2- Công tác văn phòng t ng k t: c n hi u ch nh l n cu i cùng t t c nh ng sơ , tài li u gi i oán trong công tác văn phòng gi a kỳ th c a trên. Trong báo cáo t ng k t, khi mô t các phân v a ch t công trình c n ph i nêu tóm lư c các d u hi u gi i oán trên các tư li u vi n thám khác nhau. Các s n phNm c a phương pháp vi n thám ư c n p vào lưu tr theo quy nh hi n hành. i u 43. Công tác văn phòng gi a kỳ th c a văn phòng t ng k t c a t ng phương pháp a v t lý ti n hành theo các quy nh trong các quy ph m k thu t a v t lý hi n hành. Ngoài ra còn ph i thêm các s n phNm sau: 1- B n (ho c sơ ) k t qu công tác a v t lý t l 1:50.000 (1:25.000), trên ó th hi n k t qu c a t ng phương pháp và các k t qu gi i oán a ch t công trình theo tài li u a v t lý. 2- M t c t a v t lý - a ch t công trình theo t l m t c t a ch t công trình. Trên m t c t th hi n k t qu a v t lý, k t qu a ch t công trình và k t qu a ch t công trình theo a v t lý. K t qu o a ch n ph i l p ư c m t c t a ch n - a ch t - a ch t công trình trên các tuy n o, trong ó th hi n ranh gi i gi a các l p t á có t c truy n sóng khác nhau, giá tr t c truy n sóng và giá tr mo un àn h i E c a t ng l p. Khi vùng l p b n có i u ki n a ch t công trình ơn gi n ho c ph c t p trung bình, c n xác l p ư c các quan h gi a i n tr su t (p) và mo un àn h i E nh m xây d ng b n (ho c sơ ) ng tr tham s àn h i E c a t ng l p t á trên di n tích l p b n a ch t công trình theo tài li u a ch n và o sâu i n tr . i u 44. Sau khi k t thúc công tác ch nh lý văn phòng, các d ng công tác k thu t c n hoàn ch nh v n i dung và hình th c tuân theo “Quy nh chung v tài li u nguyên th y trong i u tra a ch t” (Ban hành theo Quy t nh s 70 Q - C/KT ngày 29-5-1996 c a C c trư ng C c a ch t Vi t Nam), “Hư ng d n chi ti t vi c giao n p và cung c p tài li u a ch t và khoáng s n” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115 Q / CKS- T C ngày 01/7/1998 c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam) và “Hư ng d n k thu t l p b n a ch t công trình” kèm theo Quy ch này. Chương 4:
Đồng bộ tài khoản