Quyết định số 54/2001/QĐ-BNN/TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 54/2001/QĐ-BNN/TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2001/QĐ-BNN/TY về việc ban hành quy định về phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2001/QĐ-BNN/TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 54/2001/Q -BNN/TY Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY Đ NH V PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 15/ 02 /1993, Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành “ Quy nh v phòng ch ng b nh L m m long móng gia súc”. i u 2. C c trư ng C c Thú y có nhi m v hư ng d n chi ti t vi c thi hành b n quy nh này. i u 3. Quy nh này có hi u l c k t 15 ngày sau khi ký. i u 4. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c các S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân QUY Đ NH
  2. V PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC ( Ban hành theo Quy t nh s 54/2001/Q -BNN-TY ngày 11/05 /2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. c i m chung c a b nh L m m long móng gia súc 1. B nh L m m long móng gia súc (vi t t t là LMLM) là b nh truy n nhi m lây lan m nh nh t, gây ra b i 7 typ vi rút: A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3, v i hơn 60 bi n ch ng (sub-typ). khu v c ông Nam á thư ng th y 3 typ là O, A và Asia1, riêng Philippines có c typ C. Vi t Nam ã phát hi n typ O typ A và Asia1, nhưng typ thư ng hay g p là typ O. B nh lây t nư c này sang nư c khác qua biên gi i theo ư ng v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t d ng tươi s ng (k c th t ư p ông, xông khói, da xương, s ng, móng, s a . . .). 2. ng v t m c b nh LMLM là các loài móng gu c ch n như: trâu, bò, l n, dê, c u, hươu, nai . . . Th i kỳ b nh thư ng t 2 - 5 ngày, nhi u nh t là 21 ngày. Khi b nh có tri u ch ng thì trong hai, ba ngày u s t cao trên 40oC, kém ăn ho c b ăn, mi ng gia súc ch y nhi u nư c b t. Viêm d ng m n nư c l i, lư i, vành mũi, vành móng và k móng. M n nư c v ra làm l loét m m và d long móng, nh t là l n. Sau khi phát b nh 10 - 15 ngày, con v t kh i b nh nhưng gia súc v n mang trùng hàng tháng, th m chí hàng năm. B nh chưa có thu c ch a c hi u, ch có v c xin phòng b nh. B nh LMLM ư c T ch c d ch t th gi i (OIE) x p u tiên b ng A (g m các b nh truy n nhi m nguy hi m nh t cho chăn nuôi và h n ch thương m i i v i ng v t, s n phNm ng v t cũng như nông s n nói chung). 3. Vi rút LMLM d b di t b i ánh n ng m t tr i, nhi t cao (như un sôi 100oC), các ch t có toan cao (pH ( 3) và các ch t ki m m nh như xút (pH ( 9). Vi rút s ng, nhi u ngày trong các ch t mùn h u cơ chu ng nuôi, các ch t có ki m nh (pH t 7,2-7,8). Trong th t ư p ông, vi rút t n t i sau nhi u tháng. i u 2. Trách nhi m th c hi n. 1.T ch c, cá nhân chăn nuôi, mua bán, gi t m , v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t d nhi m b nh LMLM trong vùng có d ch LMLM, vùng b d ch uy hi p ho c i qua vùng d ch u ph i tuân theo quy nh này.
  3. 2. Cơ quan Thú y có trách nhi m hư ng d n a phương áp d ng các bi n pháp k thu t phòng b nh lây lan và ch ng d ch b nh LMLM. 3. UBND các c p ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác phòng ch ng d ch b nh, c p kinh phí ph c v ch ng d ch . i u 3. Nghiêm c m. Nghiêm c m vi c mua bán, gi t m tuỳ ti n ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nghi nhi m b nh LMLM ho c v t b b a bãi xác ch t, ph t ng, s n phNm và ch t th i gia súc ch t vì b nh LMLM. Chương 2: PHÒNG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC i u 4. Quy nh v tiêm phòng Ch v t nuôi ph i th c hi n vi c tiêm phòng b t bu c cho gia súc phòng b nh LMLM theo quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh Thú y, Quy t nh 1242 NN-TY/Q và Quy t nh 1243 NN-TY/Q c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành ngày 24/7/1996. i u 5. Trong vùng có d ch 1. Không mua bán ng v t ho c s n phNm ng v t trong vùng có d ch. 2. Không chăn th gia súc bãi chăn, ng c trong vùng có d ch. Không thuê, mư n trâu, bò, l n gi ng t vùng có d ch v a phương mình. 3. Không v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t, th c ăn chăn nuôi, d ng c chăn nuôi (cu c, x ng, máng ăn, máng u ng...) ra kh i vùng có d ch. 4. Không t ch c tri n lãm, tham quan, h i h p trong vùng có d ch, ti p xúc v i ng v t m c b nh, b ch t t i d ch ho c tham gia m th t n u không ư c phép c a cơ quan thú y có thNm quy n. 5. i v i trâu bò ã kh i v lâm sàng trong th i gian 2 năm không ư c v n chuy n ra kh i vùng d ch, tr trư ng h p ưa i gi t m theo hư ng d n c a cơ quan Thú y. i u 6. i v i các cơ quan Thú y 1.Có trách nhi m xu t k ho ch t ch c vi c phòng, ch a b nh, b o v s c kho àn gia súc, ki m soát ch t ch vi c xu t, nh p và gi t m gia súc c a a phương. 2.Trong trư ng h p phát hi n gia súc có bi u hi n nghi m c b nh LMLM thì ph i báo cáo ngay lên cơ quan Thú y c p trên và chính quy n a phương, ng th i hư ng d n th c hi n các bi n pháp k thu t ngăn ch n d ch b nh lây lan
  4. 3. Qu n lý ch t ch vi c mua bán, gi t m , kinh doanh ng v t và s n phNm ng v t. V n ng các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t vi t cam k t v i U ban nhân dân xã, phư ng s t i v vi c th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh v phòng ch ng b nh LMLM. 4. Thư ng xuyên ph bi n, tuyên truy n cho nhân dân ki n th c v b nh LMLM và các bi n pháp phòng ch ng b nh. 5. T ch c tiêm phòng cho gia súc vùng xung quanh d ch, ven ư ng giao thông chính, nơi t p trung mua bán, gi t m gia súc. i u 7. i v i t nh có ư ng biên gi i v i nư c khác: Khi có d ch LMLM xNy ra vùng biên gi i giáp Vi t Nam thì Chi c c Thú y ph i báo cáo v i S Nông nghi p và PTNT, UBND t nh và C c Thú y ng th i ti n hành các bi n pháp khNn c p ngăn ch n d ch: 1. ình ch v n chuy n, ng v t và s n phNm ng v t qua biên gi i vào Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào. 2. Kh trùng phương ti n v n chuy n qua c a khNu trư c khi vào lãnh th Vi t Nam. 3. Ph i h p ch t ch v i B i biên phòng, Công an, H i quan, Qu n lý th trư ng ki m soát và x lý vi c nh p l u gia súc, s n phNm gia súc d c theo ư ng biên gi i. 4. Trình các c p có thNm quy n ra quy t nh thành l p các ch t ki m d ch t m th i các u m i giao thông quan tr ng. Chương 3: CH NG D CH L M M LONG MÓNG GIA SÚC i u 8. i u ki n công b d ch Khi có d ch LMLM x y ra, Chi c c Thú y ph i nhanh chóng xác nh và báo cáo ngay b ng văn b n v i C c Thú y, S Nông nghi p và PTNT, ng th i trình UBND t nh ra quy t nh công b d ch v i các i n ki n sau: 1. B nh d ch ang x y ra trên gia súc và có chi u hư ng lây lan r ng. 2. Có báo cáo b ng văn b n c a UBND huy n, qu n, thành ph tr c thu c t nh v di n bi n tình hình d ch b nh; 3. Có k t lu n chNn oán xác nh b nh c a Trung tâm chNn oánThú y Trung ương,Trung tâm Thú y vùng ho c Chi c c Thú y t nh, thành ph . i u 9. Khoanh vùng d ch và ki m soát v n chuy n gia súc T i vùng có d ch, Ch t ch UBND t nh ch o Giám c S NN - PTNT, Chi c c thú y th c hi n các nhi m v c th sau:
  5. 1. Xác nh thôn, xã, huy n có d ch khoanh vùng d ch và l p các tr m gác (có ngư i canh gác 24/24 gi ), có bi n báo, hư ng d n giao thông; ngăn c m vi c ưa gia súc và s n phNm c a chúng ra ngoài d ch. T i các tr m gác này ph i có phương ti n và ch t sát trùng x lý m i i tư ng ra kh i vùng d ch. 2. Nghiêm c m các ho t ng buôn bán gia súc, s n phNm gia súc và vi c ch a b nh c a thú y tư nhân trong vùng có d ch. i u 10. Quy nh v vi c gi t m gia súc m c b nh, nghi m c b nh LMLM. 1. Vi c gi t m nh ng gia súc m c b nh ho c nghi m c b nh LMLM ư c th c hi n như sau: a). Lò m , i m gi t m ph i do Chi c c Thú y t nh, thành ph ch nh, và t i ó ph i th c hi n y các bi n pháp v sinh thú y như i v i vùng có d ch. b). Phương ti n v n chuy n gia súc ưa i gi t m ph i m b o không rơi vãi ch t th i trên ư ng. c). Nư c th i trong quá trình gi t m gia súc ph i ư c kh trùng theo quy nh t i i u 11. d). Nơi gi t m và các ch t ph th i ph i ư c kh trùng. e). Th t gia súc ph i c t nh 2 kg lu c chín. Ph t ng, s n phNm khác và ch t th i ph i x lý theo i u 11. 2. Chi c c Thú y ch u trách nhi m giám sát, ki m tra vi c v n chuy n, gi t m gia súc và quá trình x lý, kh trùng nêu t i i u này. i u 11. Gi t hu gia súc m c b nh LMLM 1. Vi c gi t hu nh ng gia súc m c b nh ph i ư c th c hi n theo quy nh sau: a). i v i trâu, bò: N u s lư ng trâu, bò m c b nh ít t 1-10 con cách bi t thì gi t hu . Trong trư ng h p có s lư ng trâu bò m c b nh nhi u ph i nuôi nh t cách ly trong ph m vi gia ình, không chăn th ra bãi chăn chung ho c th rông. b). i v i l n, hươu, nai: Gi t hu nh ng con m c b nh. 2. X lý ch t n chu ng, ch t th i ph i t, x lý b ng hoá ch t sát trùng. Sau ó chôn sâu xu ng dư i m t t ít nh t 1m . Quá trình x lý xác gia súc ch t do b nh LMLM ph i có s giám sát, ch ng nh n c a cơ quan thú y như quy nh t i Kho n 2 - i u 25 c a i u l Phòng ch ng b nh d ch ng v t. 3. Trách nhi m c a cơ quan Thú y và ch gia súc: a). Chi c c Thú y ngh UBND t nh ra quy t nh x lý gia súc m c b nh :
  6. b). Chi c c Thú y có trách nhi m hư ng d n k thu t x lý gia súc m c b nh cho Thú y cơ s th c hi n. c). Ch gia súc có nhi m v th c hi n vi c x lý gia súc b m c b nh LMLM theo hư ng d n c a Thú y. i u 12. V sinh Kh trùng tiêu c 1. Chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, nơi chăn th , phương ti n v n chuy n, nơi gi t m , nơi ng v t ch t ph i ư c v sinh kh trùng tiêu c theo quy nh t i i u 26 c a i u l Phòng ch ng b nh d ch ng v t. 2. Các hoá ch t s d ng cho vi c v sinh kh trùng tiêu c như sau: Xút % ho c Formol 1-2% , Prophyl 0,5%, IODA VIC, Biodine 0,333%, Lindores 0,42%, Halamid 0,5%, Antec 1%.... L i ra vào ngõ xóm, chu ng nuôi c n r i thêm vôi b t. i u 13. Tiêm phòng b t bu c 1. i tư ng tiêm phòng: trâu, bò, dê, c u, l n các vùng uy hi p ho c có nguy cơ tái phát d ch, vùng chăn nuôi xu t khNu u ph i tiêm phòng. 2. Vùng tiêm: Tiêm vùng vành ai, không ư c tiêm th ng vào d ch. 3. Th i gian tiêm phòng: a).Tiêm phòng ch ng d ch khi có d ch x y ra b). Tiêm phòng nh kỳ hàng năm và phương th c tiêm phòng theo hư ng d n c a C c Thú y. i u 14. i u ki n và th th c bãi b công b d ch 1. i u ki n bãi b quy t nh công b d ch: a). Nh ng ng v t d nhi m b nh LMLM trong vùng vành ai b o v ã ư c tiêm phòng sau 21 ngày; b). Sau 21 ngày k t ngày con v t ch t ho c lành b nh ho c con v t b gi t m b t bu c cu i cùng mà không có con v t nào b m c b nh ho c ch t vì b nh LMLM n a; c). ã th c hi n t ng v sinh tiêu c toàn b d ch m b o yêu c u v sinh thú y theo yêu c u c a cơ quan Thú y s t i. 2. Th th c bãi b quy t nh công b d ch: a). Chi c c trư ng Chi c c Thú y cùng Giám c Trung tâm Thú y vùng sau khi ki m tra th y các i u ki n nêu t i Kho n 1 i u này g i báo cáo cho C c trư ng và
  7. ư c C c trư ng C c Thú y ng ý thì ngh Ch t ch UBND t nh xem xét, ra quy t nh bãi b công b d ch. b). C c trư ng C c Thú y ngh B trư ng B Nông nghi p và PTNT ra quy t nh bãi b công b d ch i v i nh ng trư ng h p do B trư ng B Nông nghi p và PTNT công b . i u 15. Quy nh báo cáo d ch 1. Cán b thú y cơ s , thú y hành ngh tư nhân và ch v t nuôi ph i báo cáo ngay lên Tr m thú y huy n, khi có gia súc m nghi là b nh LMLM , ng th i ngh chính quy n s t i cho qu n lý ch t con v t m, không bán ch y ho c m th t tuỳ ti n. 2. Nh n ư c báo cáo c a Tr m Thú y huy n Chi c c Thú y ph i: a). Báo cáo ngay v C c và Trung tâm Thú y vùng thu c a bàn qu n lý; b). Báo cáo ngay v i S Nông nghi p và PTNT và UBND t nh xu t các bi n pháp phòng ch ng d ch k p th i. c). Trong th i gian có d ch ph i báo cáo 7 ngày m t l n cho n khi h t d ch theo m u quy nh c a C c Thú y . d). Sau khi có quy t nh bãi b công b d ch ph i báo cáo t ng k t d ch. Chương 4: X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG i u 16. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh này thì ngoài vi c x lý theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong công tác thú y còn ph i b i thư ng theo quy nh c a Pháp lu t. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 17. B n quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Các văn b n phòng ch ng d ch b nh l m m long móng trư c ây trái v i b n quy nh này u bãi b . C c trư ng C c Thú y trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n, hư ng d n ki m tra thi hành b n quy nh này và thư ng xuyên báo cáo B .
Đồng bộ tài khoản