Quyết định số 54/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
5
download

Quyết định số 54/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2001/QĐ-UB về việc ban hành “ Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 54/2001/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “ ƠN GIÁ CÔNG TÁC S A CH A TRONG XÂY D NG CƠ B N THÀNH PH HÀ N I ” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 18/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Công văn s 1117/BXD- VKT ngày 29/6/2001 c a B Xây d ng v vi c ban hành ơn giá s a ch a xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng- Trư ng ban ơn giá Thành ph t i T trình s 685/TT- SXD ngày 2/7/2001. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này t p “ ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i”. T p “ ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i” là cơ s qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n, xác nh giá tr d toán t ng d toán -công trình s a ch a trong xây d ng cơ b n, ph c v công tác l p k ho ch và xác nh giá gói th u xây l p các công trình s a ch a trong xây d ng cơ b n trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: T p ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i có hi u l c áp d ng t ngày 1/1/2001. i u 3: Giao Giám c S Xây d ng Hà n i ch u trách nhi m hư ng d n áp d ng, qu n lý th c hi n và ph i h p v i các S , Ngành liên quan nghiên c u, gi i quy t các bi n ng v giá, gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n, trình UBND Thành ph và B Xây d ng gi i quy t nh ng n i dung vư t quá thNm quy n . i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , Ngành thu c thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n, Ch u tư các công trình s a ch a trong xây d ng cơ b n trên a bàn Thành ph , Giám c, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. - TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản