Quyết định số 54/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 54/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2002/QĐ-UB về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành da-giày của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 54/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DA-GIÀY CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo Công văn số 102/TB-VP-TH của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 9 năm 2000 về xây dựng các Chương trình mục tiêu phát triển một số ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố thời kỳ 2001-2005 ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Công văn số 156/CN ngày 11 tháng 3 năm 2002 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay phê duyệt đề án Chương trình mục tiêu phát triển ngành da-giày của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 với mục tiêu đạt mức tăng bình quân từ năm 2001 đến năm 2005 trên 15%/năm ; tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất nguyên phụ liệu, da thuộc, chú trọng nghiên cứu sáng tạo và thiết kế mẫu mã nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm da-giày. Điều 2.- Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành da-giày của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện nhanh chóng nghiên cứu xây dựng các dự án sau : 1. Trường đào tạo chuyên ngành da-giày, với mục tiêu đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật chuyên sâu của ngành da-giày. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày thành phố nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002. 2. Xây dựng khu công nghiệp thuộc da.
  2. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố nghiên cứu đề xuất về tính khả thi của dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002 3. Xây dựng khu công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày, Tổng Công ty dệt-may, Hiệp hội dệt-may, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố nghiên cứu đề xuất về tính khả thi của dự án xây dựng khu công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da-giày và dệt-may, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002. 4. Di dời, hiện đại hóa và mở rộng cơ sở thuộc da Hưng Phát. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố, cơ sở thuộc da Hưng Phát nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002. 5. Di dời, hiện đại hoá và mở rộng cơ sở thuộc da Đăng Tư Ký. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố, cơ sở thuộc da Đăng Tư Ký nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002. 6. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất sản phẩm giả da PU tráng ướt của Công ty nhựa Rạng Đông. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội da-giày, ngân hàng Nhà nước thành phố, Công ty nhựa Rạng Đông xây dựng dự án và phương thức vay để trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2002. 7. Liên kết phát triển nuôi bò ở một số tỉnh để lấy da và thịt phục vụ công nghiệp chế biến của thành phố. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp làm việc với các tỉnh có thế mạnh về nuôi bò ở phía Nam, xây dựng dự án hợp tác phát triển đàn bò để lấy da và thịt phục vụ công nghiệp chế biến của thành phố từ năm 2002 đến năm 2007 và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 8 năm 2002. Điều 3.- Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng các dự án nói trên ; kinh phí xây dựng các dự án từ kinh phí hoạt động của các sở-ngành thành phố có liên quan.
  3. Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận : PHỐ - Như điều 4 CHỦ TỊCH - Thường trực Thành Ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Ủy ban nhân dân thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN, TH - Lưu (TH/ĐH) Lê Thanh Hải
Đồng bộ tài khoản