Quyết định số 54/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 54/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2003/QĐ-UB về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 54/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C THU H I NHÀ Đ T, ĐI U CH NH, DI CHUY N VÀ QUY Đ NH B I THƯ NG, H TR THI T H I, TÁI Đ NH CƯ CHO CÁC H DÂN CƯ ĐANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN CƠ S TH D C TH THAO, CÁC CƠ S THU C NGÀNH LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THU C S H U NHÀ NƯ C (DO THÀNH PH QU N LÝ) TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c quy nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP c a Chính ph ; Căn c quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v x lý, s p x p l i nhà, t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh và Thông tư s 83/2001/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh. Căn c quy t nh s 399TC/QLCS ngày 17 tháng 5 năm 1995 c a B Tài chính ban hành quy ch qu n lý và s d ng nhà làm vi c c a các cơ quan hành chánh s nghi p. Căn c quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 4 tháng 1 năm 1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và quy t nh s 5184/Q - UB-KT ngày 9 tháng 11 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998, s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001); Xét ngh c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph t i công văn s 984/L -TB-XH ngày 24 tháng 4 năm 2002; S Th d c th thao thành ph t i công văn s 1220/TDTT-DA ngày 29 tháng 10 năm 2002; S Tài chánh-V t giá t i công văn s 4644/TCVG-BVG ngày 27 tháng 12 năm 2002; QUY T NNH
  2. i u 1. Nay thu h i nhà, t; i u ch nh, di chuy n các h dân cư (h gia ình và cá nhân) ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph giao cho các cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i qu n lý s d ng cho nhu c u công ích theo úng công năng c a công trình i v i các cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i do S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph , S Th d c th thao thành ph qu n lý: danh sách các h dân cư và v t ki n trúc khác ph i i u ch nh, di chuy n do y ban nhân dân qu n, huy n ph i h p S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph , S Th d c th thao thành ph xác nh và công b . i v i các cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i do qu n, huy n qu n lý: danh sách các h dân cư và v t ki n trúc khác ph i i u ch nh, di chuy n do y ban nhân dân các qu n, huy n xác nh và công b . Th i gian hoàn thành vi c i u ch nh di chuy n các h dân cư ang cư ng trong các khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i nêu trên là ngày 30 tháng 6 năm 2004. i u 2. Ban hành kèm theo quy t nh này B n quy nh v chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph . i u 3. Giao cho y ban nhân dân các qu n, huy n thành l p H i ng b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên t ng a bàn qu n, huy n theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph , trong trư ng h p cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c quy n qu n lý c a thành ph thì có i di n c a S Th d c-Th thao ho c S Lao ng- Thương binh và Xã h i, S a chính-Nhà t, S Tài chánh-V t giá cùng tham gia H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án. Căn c B n quy nh v chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ban hành kèm theo Quy t nh này, H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a qu n, huy n có trách nhi m l p phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư, thông qua S Tài chánh-V t giá góp ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t th c hi n (n u s h b nh hư ng, di chuy n dư i 10 h ), ho c báo cáo H i ng thNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n theo trình t quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph (n u s h b nh hư ng, di chuy n t 10 h tr lên). Kinh phí ho t ng c a H i ng b i thư ng ư c trích t kinh phí b i thư ng và ư c thNm nh, thanh quy t toán theo quy nh hi n hành. H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a qu n, huy n ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n, huy n giao d ch. i u 4. Giao S K ho ch và u tư, S a chính-Nhà t hư ng d n và ki m tra ôn c vi c th c hi n k ho ch u tư xây d ng các khu nhà tái nh cư. Ngu n kinh phí th c hi n l y t ti n bán nhà s h u Nhà nư c.
  3. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Tài chánh-V t giá, S a chính- Nhà t, S Th d c th thao, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, S Qui ho ch- Ki n trúc, Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 PH - TTTU, TT H ND TP - TTUB: CT, các PCT KT. CH TNCH - y ban M t tr n T qu c thành ph PHÓ CH TNCH - BC QH BT C TP - VPH -UB: PVP/ T, KT, PC, VX - Thanh tra TP, Văn phòng Ti p Công dân TP - T B, DA, T, VX, PC - Lưu ( B-C) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH V B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ CHO CÁC H DÂN CƯ ANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN CƠ S TH D C TH THAO, CÁC CƠ S THU C NGÀNH LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THU C S H U NHÀ NƯ C (DO THÀNH PH QU N LÝ) TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /2003/Q -UB ngày / / 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n 1: I TƯ NG ÁP D NG VÀ CHÍNH SÁCH B I THƯ NG TÁI NNH CƯ i u 1.- Các h dân cư ang s d ng di n tích công trình, phòng làm vi c, nhà xe và các công trình ki n trúc khác làm nhà ho c s d ng t xây d ng nhà (g i chung là ngư i ang s d ng nhà) trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i tùy trư ng h p s ư c b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư theo quy nh này.
  4. i u 2.- Ngư i ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c ho c nhà do ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p b thu h i thì ư c h tr v nhà m i, tùy theo tính pháp lý và th i gian s d ng nhà ư c gi i quy t như sau : 1. i v i ngư i ang s d ng nhà do S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph , S Th d c th thao thành ph và Th trư ng các ơn v tr c thu c S , Phòng Văn hóa th d c th thao, Phòng Lao ng thương binh và xã h i b trí vào (có quy t nh t m c p, t m giao) ho c trư c ngày 17/5/1995 (ngày B Tài chính ban hành quy t nh s 399TC/QLCS v ban hành quy ch qu n lý và s d ng nhà làm vi c c a các cơ quan hành chánh s nghi p) không thu c di n t chi m d ng, tùy theo yêu c u c a ngư i ang s d ng nhà ư c h tr gi i quy t nhà theo m t trong các hư ng sau : 1.1. Di chuy n t i m t căn h chung cư khác theo s s p x p c a H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a qu n, huy n (g i t t là H i ng b i thư ng) và ư c thuê nhà v i giá ư c tính trên cơ s kh u hao 50 năm (theo quy nh c a Ban ch o nhà qu c gia) ho c mua m t căn h chung cư theo giá ch tính chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, chi phí xây d ng, không tính ti n s d ng t và chi phí xây d ng h t ng k thu t do ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư. 1.2- Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà ch p nh n t di chuy n, không yêu c u thuê ho c mua nhà thu c s h u Nhà nư c, ư c h tr m t l n ti n t o l p nơi m i như sau : a- M c h tr v tr giá t và nhà . a.1- Nhà ph và nhà có khuôn viên riêng : Tính h tr b ng 60% ơn giá t quy nh t i quy t nh 05/Q -UB-QL T ngày 4/1/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và có h tr thêm t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí và 60% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v nhà c a tư nhân theo ơn giá quy nh t i quy t nh s 5184/Q -UB ngày 09/11/1996, quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph nhân v i h s 1,2. M c c th do H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án xác nh. Di n tích t tính h tr là di n tích ghi trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà, gi y c p nhà c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p khi c p, t m c p, t m giao không xác nh rõ di n tích t ho c cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà, t c p ho c xây d ng nhà không úng thNm quy n thì di n tích t tính h tr theo th c t s d ng nhưng t i a không quá 80m2/h a.2- Nhà t p th nhi u t ng, nhi u h : a.2.1. H tr v tr giá t: ư c h tr giá t theo m c h tr quy nh t i m c a.1 trên (b ng 60% m c giá b i thư ng t có gi y t h p l có cùng v trí) và ư c phân b tùy thu c t ng nhà theo h s như sau :
  5. M c h tr giá tr t x h s các t ng Lo i nhà Căn h t ng Căn h l u Căn h Căn h tr t 1 t l u3 l u2 tr lên 2 t ng 0,7 0,5 3 t ng 0,7 0,5 0.4 4 t ng tr lên 0,7 0,5 0,4 0,3 Vi c phân b h s giá cho các t ng ph i m b o nguyên t c m c h tr v giá tr nhà và giá tr t không cao hơn giá chuy n như ng th c t t i th i i m tri n khai d án. a.2.2- M c h tr v tr giá nhà. Tính h tr b ng 60% ơn giá xây d ng nhà như quy nh t i m c a.1 trên. 1.3. S m2 sàn s d ng tính h tr là s m2 ghi trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà, gi y c p nhà c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà c p không úng thNm quy n ho c không xác nh rõ di n tích t m c p thì m c h tr m2 sàn s d ng không quá 80m2/h . i v i h gia ình trong m t căn nhà có nhi u h thì s m2 tính h tr tương ng v i di n tích sàn nhà c a m i h ang s d ng, không tính di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích l n chi m. Trư ng h p trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà ho c gi y c p nhà c a cơ quan nhà nư c không ghi rõ s m2 sàn s d ng thì s m2 sàn s d ng tính h tr là m2 sàn ang s d ng th c t nhưng t i a không quá 80m2. 1.4.-Trư ng h p h dân cư ã t c i t o nâng c p, xây d ng m i, tăng thêm di n tích nhà, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thì ư c b i thư ng 100% giá tr xây d ng theo ơn giá t i quy t nh 5184/Q -UB-KT ngày 9/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph quy nh v b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , quy t nh 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 v i u ch nh, b sung quy t nh 5184/Q -UB nhân v i h s 1,2 l n. Trư ng h p t c i t o, xây d ng không phép trư c ngày 17/5/1995 thì ư c h tr b ng 50% giá tr xây d ng. T ngày 17/5/1995 n trư c 17/5/2002 (ngày ban hành thông báo s 146/TB-VP v n i dung k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p tri n khai k ho ch di d i các h dân ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c th thao, cơ s thu c ngành lao ng thương binh xã h i thu c s h u Nhà nư c do thành ph qu n lý trên a bàn thành ph ) thì ư c h tr b ng 20% giá tr xây d ng. N u c i t o, xây d ng t ngày 17/5/2002 tr v sau thì không ư c xét h tr và ph i t tháo d không i u ki n. 2- i v i ngư i ang s d ng nhà do S Lao ng-Thương binh và Xã h i, S Th d c th thao và Th trư ng các ơn v tr c thu c S , Phòng Văn hóa th d c th thao, Phòng Lao ng thương binh và xã h i b trí vào t ngày 17/5/1995 n trư c ngày
  6. 17/5/2002 tùy theo yêu c u c a h dân cư ang s d ng nhà ư c gi i quy t m t trong các hư ng sau: 2.1- Di chuy n n m t căn h chung cư khác theo s p x p c a H i ng n bù c a qu n, huy n và ư c thuê nhà v i giá ư c tính trên cơ s kh u hao trong 30 năm ho c mua m t căn h theo giá ch tính chi phí n bù gi i phóng m t b ng, chi phí xây d ng, không tính ti n s d ng t, chi phí xây d ng h t ng k thu t t ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư, do y ban nhân dân thành ph quy nh. 2.2- Trư ng h p ngư i s d ng nhà ch p thu n t di chuy n không yêu c u thuê nhà ho c mua nhà thu c s h u Nhà nư c ư c h tr m t l n b ng ti n t o l p nơi m i như sau : a- M c h tr v tr giá t: a.1- Nhà ph và nhà có khuôn viên riêng : Tính h tr b ng 40% ơn giá t quy nh t i quy t nh 05/Q -UB-QL T ngày 4/1/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và có h tr thêm t ng c ng m c h tr b ng 40% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí và 40% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v nhà c a tư nhân theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i quy t nh s 5184/Q - UB ngày 09/11/1996, quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph nhân v i h s 1,2. M c c th do H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án xác nh. a.2- Nhà t p th nhi u t ng, nhi u h : H tr v tr giá t và tr giá nhà theo m c h tr quy nh t i i m a.1 m c 2.2 kho n 2 trên và ư c phân b cho t ng t ng. a. 3. Di n tích tính h tr không quá 80m2/h 2.3.-M c h tr v ph n di n tích t nâng c p, xây d ng m i tăng thêm di n tích thì ư c gi i quy t như ngư i ang s d ng nhà quy nh t i i m 1.4 kho n 1 i u này. 3.- Các h t l n chi m và xây d ng trái phép ho c chi m d ng phòng, công trình làm nhà : - Ph i t di d i v nơi cũ không i u ki n và tùy t ng trư ng h p ư c gi i quy t tr c p m t kho n ti n di d i, m c c th do H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a D án xem xét, gi i quy t nhưng m c t i a không quá 10.000.000 /h . - Ph n tr giá nhà t xây d ng trư c ngày ban hành quy t nh 399/TC/LQCS ngày 17/5/1995 c a B Tài chính thì ư c h tr 70% giá tr xây d ng, n u xây d ng t ngày 17/5/1995 và n trư c 17/5/2002 thì ư c xét h tr 40% giá tr xây d ng và t ngày 17/5/2002 tr v sau thì không ư c xét h tr và ph i t tháo d không i u ki n. Ph n 2:
  7. N BÙ V TÀI S N KHÁC VÀ CÁC KHO N H TR i u 3.- n bù v tài s n khác : Nhà có i n tho i, ng h nư c, ng h i n (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù : - i n tho i (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph t i th i i m di chuy n. - ng h i n chính (thuê bao) : theo giá l p t m i c a Công ty i n l c thành ph t i th i i m di chuy n. - ng h nư c : Theo giá l p t m i c a Công ty C p nư c thành ph . - Gi ng nư c ào th công : 80.000 /mét sâu. - Gi ng nư c khoan : 3.000.000 /cái i u 4.- Các kho n h tr khác: 3.1- H tr n nh i s ng : ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu ho c t m trú dài h n t 2 năm tr lên t i căn nhà ph i di chuy n. 3.2- H tr chi phí tháo d , di chuy n nhà : 2.000.000 cho m i căn nhà. 3.3- i v i gia ình chính sách (có gi y ch ng nh n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n ), ư c h tr thêm cho m i h gia ình : - Gia ình thương binh, Li t sĩ và gia ình có công cách m ng (có xác nh n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n c a Nhà nư c) ư c tr c p : 3.000.000 /h . - Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng, các danh hi u do Nhà nư c phong t ng cho cá nhân thu c ngành y t và giáo d c, Thương binh : 5.000.000 /h . - H gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i thư ng xuyên c a Nhà nư c ph i di chuy n ch b thu h i t, ư c h tr 1.000.000 /h . Trư ng h p trong m i h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. 3.4- H gia ình, cá nhân ch p hành t t ch trương chính sách, di chuy n úng k ho ch ư c thư ng 3.000.000 /h . 3.5- H tr do ng ng s n xu t kinh doanh ch gi i quy t i v i trư ng h p ch h ho c ngư i có tên trong h khNu thư ng trú c a ch h tr c ti p s n xu t kinh doanh và có gi y phép kinh doanh còn hi u l c. - H có doanh thu dư i 2.000.000 /tháng, ư c h tr : 1.000.000 /h
  8. - H có doanh thu t 2.000.000 n dư i 4.000.000 /tháng, ư c h tr : 2.000.000 / h . - H có doanh thu t 4.000.000 n dư i 6.000.000 /tháng, ư c h tr : 3.000.000 / h . - H có doanh thu t 6.000.000 n dư i 8.000.000 /tháng, ư c h tr : 5.000.000 / h . - H có doanh thu t 8.000.000 n dư i 10.000.000 /tháng, ư c h tr : 7.000.000 / h . - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên : ư c h tr theo th c lãi trong th i gian 6 tháng (nhưng không th p hơn 8.000.000 /h ). Doanh thu và th c lãi tính b i thư ng là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng g n nh t trong năm (căn c theo s li u c a các Chi c c Thu qu n, huy n cung c p). Ph n 3: T CH C TH C HI N i u 5.- 1/ H i ng b i thư ng c a qu n, huy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n ch trương chính sách, k ho ch b i thư ng h tr thi t h i gi i phóng m t b ng n t h gia ình và cá nhân b nh hư ng, gi i thích, hư ng d n th c hi n c th b n quy nh này cho các h ph i i u ch nh di chuy n bi t th c hi n và giám sát vi c b i thư ng thi t h i và tái nh cư úng qui nh. Các trư ng h p vư ng m c, phát sinh ngoài thNm quy n ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i. 2/ Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù, gi i phóng m t b ng s ư c H i ng b i thư ng c a qu n, huy n và y ban nhân dân qu n, huy n xem xét, gi i quy t theo trình t c a lu t khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998. 3/ Nh ng tranh ch p v quy n s h u nhà ch ư c b i thư ng h tr thi t h i sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. 4/ Trong khi ch gi i quy t khi u n i, tranh ch p thì ngư i b thu h i nhà, t v n ph i ch p hành di chuy n, gi i phóng m t b ng và giao nhà t theo úng k ho ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. S ti n b i thư ng, tr c p thi t h i ã ư c xác nh theo quy nh s ư c t m g i vào ngân hàng theo ch ti n g i ti t ki m không kỳ h n do ch u tư t m ng tên. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Giám c các S Lao ng-Thương binh và Xã h i, S Th d c th thao có trách nhi m thư ng xuyên quan tâm theo dõi,
  9. giúp t o i u ki n t t nh t các h b nh hư ng s m n nh nơi m i và các th t c khi chuy n i nơi ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản