Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
6
download

Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 354-06 "Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 54/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 354-06 "TIÊU CHU N V T LI U NHŨ TƯƠNG NH A ĐƯ NG G C A XÍT-YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI M" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c-Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành 22 TCN 354-06 "Tiêu chu n v t li u nhũ tương nh a đư ng g c a xít-Yêu c u k thu t và phương pháp thí nghi m". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c-Công ngh , C c trư ng C c đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như Đi u 3; TH TRƯ NG - Các V , C c thu c B ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. Ngô Th nh Đ c FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản