Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 54/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP KINH PHÍ CHO GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI VÀ TRẺ BỊ BỎ RƠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi; Căn cứ Thông tư số 10/2004/TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 28/6/2004 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính tại tờ trình số 134/TTr/BLĐTB&XH-TC ngày 15/2/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mức hỗ trợ kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi là 200.000đồng/tháng/trẻ; đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi là 270.000 đồng/tháng/trẻ. Mức hỗ trợ này được áp dụng từ tháng 01/2006; Điều 2. Giao UBND quận, huyện chỉ đạo tổ chức xét duyệt và quyết định danh sách gia đình, cá nhân được trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Nguồn kinh phí chi trả trợ giúp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách xã phường hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Các Bộ: LĐTB&XH, TC (để b/c); -TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố (để b/c); - Các Đ/c PCT UBND TP; - Như Điều 3; - Ban Tuyên giáo Thành ủy. - Ban KTNS, Ban VX-HĐNDTP; Nguyễn Quốc Triệu - V1, V2, V3, VX, KT, TH; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản