Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý và ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 54/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M T S I U QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N NHÀ NƯ C DO UBND THÀNH PH HÀ N I QU N LÝ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 02/7/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 02/7/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/1/2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a liên s : Xây d ng, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Lao ng Thương binh và Xã h i, Công thương t i t trình s 3770/TTr-LS ngày 12/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy nh m t s i u qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng v n nhà nư c do UBND thành ph Hà N i qu n lý theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 31/3/2008 c a UBND thành ph Hà N i “v vi c ban hành Quy nh m t s i u qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng v n nhà nư c do UBND thành ph Hà N i qu n lý theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s
  2. 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph ”. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c: các s , ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TT TU, TTH ND TP; - BXD, BTP; - /c CTUBNDTP; - Các /c PCT UBNDTP; - CPVP, các phòng CV; - Lưu: VT. Nguy n Văn Khôi QUY NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M T S I U QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N NHÀ NƯ C DO UBND THÀNH PH HÀ N I QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình bao g m: nh m c xây d ng và ơn giá xây d ng công trình, t ng m c u tư, d toán xây d ng công trình s d ng v n nhà nư c do UBND thành ph Hà N i qu n lý. 2. i v i các công trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (V n ODA) do UBND thành ph Hà N i qu n lý, n u i u ư c qu c t ã ký k t có nh ng quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình khác v i quy nh này thì th c hi n theo i u ư c qu c t . 3. Các n i dung khác liên quan n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình không nêu t i quy nh này thì th c hi n theo Quy nh c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph ”, Thông tư hư ng d n c a các B và các quy nh c a UBND thành ph .
  3. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n nhà nư c do y ban nhân dân thành ph Hà N i qu n lý, bao g m: V n ngân sách nhà nư c, v n h tr phát tri n chính th c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh và v n u tư khác c a Nhà nư c. 2. Các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n khác trên a bàn thành ph Hà N i có th tham kh o quy nh này áp d ng. i u 3. Nguyên t c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình 1. Th c hi n theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (sau ây g i t t là Ngh nh s 99/2007/N -CP). 2. Ch u tư quy t nh vi c áp d ng, v n d ng nh m c xây d ng, ơn giá xây d ng công trình do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân thành ph Hà N i công b l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Chương II T NG M C U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 4. Su t v n u tư, ch s giá xây d ng 1. Su t v n u tư là m t trong nh ng cơ s xác nh t ng m c u tư. Ch u tư khi l p t ng m c u tư theo su t v n u tư, ph i căn c theo su t v n u tư do B Xây d ng công b có hi u l c t i th i i m l p t ng m c u tư. Trư ng h p l p t ng m c u tư theo su t v n u tư không phù h p v i th c t c a d án thì ch u tư ph i th c hi n vi c xác nh t ng m c u tư theo phương pháp khác ư c quy nh t i i u 5 c a Quy nh này. 2. Ch s giá xây d ng là m t trong nh ng cơ s xác nh y u t trư t giá. Ch u tư khi xác nh s d ng ch s giá ph i căn c theo ch s giá xây d ng do B Xây d ng công b có hi u l c t i th i i m l p. i u 5. L p t ng m c u tư 1. Trên cơ s yêu c u c a m c tiêu s d ng, thi t k công ngh , công năng s d ng c a công trình, ch u tư, ơn v tư v n l a ch n m t trong các phương pháp xác nh t ng m c u tư do B Xây d ng hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD và các quy nh hi n hành xác nh t ng m c u tư cho phù h p, áp ng chi phí u tư phù h p dài th i gian xây d ng công trình cũng như t hi u qu u tư c a d án u tư xây d ng công trình. i u 6. Th m nh, phê duy t t ng m c u tư
  4. 1. Th c hi n thNm nh t ng m c u tư theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph . 2. Ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c t ch c thNm nh ho c thuê t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c thNm tra, quy t nh phê duy t t ng m c u tư. 3. i v i d án u tư xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách thì cơ quan u m i t ch c thNm nh d án u tư ng th i là cơ quan u m i t ch c thNm nh t ng m c u tư. Chương III D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 7. N i dung d toán xây d ng công trình Th c hi n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 99/2007/N -CP. i u 8. Nguyên t c phương pháp xác nh d toán công trình 1. Nguyên t c phương pháp xác nh d toán công trình theo hư ng d n t i thông tư s 05/2007/TT-BXD c a B Xây d ng. 2. D toán công trình ư c l p t ơn giá xây d ng công trình, ơn giá công trình ư c xác nh b ng nh m c kinh t - k thu t và các y u t sau: a. Giá v t li u và giá nhân công theo quy nh t i kho n 1 i u 15 Ngh nh s 99/2007/N -CP và t i m c a.2.2 – ph n II c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD. b. Giá máy thi công (c giá thuê máy) ư c tính theo Thông tư s 07/2007/TT-BXD c a B Xây d ng v phương pháp xác nh giá ca máy và thi t b thi công. Giá máy thi công có th tính trên cơ s b ng giá ca máy và thi t b thi công do UBND thành ph công b . 3. Ch u tư và ơn v tư v n có th l a ch n m t trong hai phương pháp ho c k t h p c hai phương pháp xác nh ơn giá xây d ng công trình dư i ây l p d toán xây d ng công trình: a. D toán xây d ng công trình l p trên cơ s nh m c kinh t - k thu t do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành, UBND thành ph công b , ơn giá xây d ng công trình, theo hư ng d n c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD c a B Xây d ng, trên cơ s nh m c hao phí v v t li u, nhân công, máy thi công, giá ca máy thi công tương ng. b. D toán xây d ng công trình l p theo các t p ơn giá xây d ng công trình do UBND thành ph công b thì theo hư ng d n t i các t p ơn giá ó. Chương IV
  5. QU N LÝ NNH M C XÂY D NG, GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ CH S GIÁ XÂY D NG i u 9. Qu n lý nh m c xây d ng 1. i v i các công tác xây d ng có trong h th ng nh m c xây d ng do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành và UBND thành ph Hà N i công b nhưng chưa phù h p v i bi n pháp, i u ki n thi công, yêu c u k thu t c a công trình ho c i v i các công tác xây d ng chưa có trong h th ng nh m c xây d ng ư c công b , Ch u tư, nhà th u, t ch c tư v n căn c theo hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD xây d ng nh m c. Ch u tư, các t ch c có liên quan ph i ch u trách nhi m toàn di n v tính chính xác c a h sơ nh m c b sung, i u ch nh. Trư ng h p s d ng các nh m c xây d ng m i, ho c nh m c i u ch nh chưa có trong h th ng nh m c xây d ng do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành và UBND thành ph Hà N i công b làm cơ s l p ơn giá thanh toán i v i các gói th u s d ng v n ngân sách nhà nư c do y ban nhân dân thành ph Hà N i qu n lý áp d ng hình th c ch nh th u thì ch u tư báo cáo ngư i quy t nh u tư, xem xét quy t nh. Riêng công trình xây d ng thu c d án u tư do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì các công tác xây d ng c thù chưa có trong h th ng nh m c do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành công b thì Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i xem xét quy t nh. 2. i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách do y ban nhân dân thành ph Hà N i qu n lý, S Xây d ng và các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành là cơ quan u m i ti p nh n các nh m c xây d ng m i ho c i u ch nh thu c chuyên ngành s qu n lý, ph i h p v i các s , ngành có liên quan trình UBND thành ph xem xét, quy t nh. i u 10. Qu n lý ơn giá xây d ng công trình 1. Ch u tư ho c t ch c tư v n, cá nhân tư v n có năng l c kinh nghi m do Ch u tư thuê l p ơn giá xây d ng công trình căn c vào phương pháp l p ơn giá xây d ng công trình do B Xây d ng hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD th c hi n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu l p ơn giá xây d ng công trình. 2. Các ơn giá xây d ng công trình l p trên cơ s nh m c xây d ng chưa có trong h th ng nh m c xây d ng công b , ho c có nhưng chưa phù h p v i công trình trư c khi thNm nh và phê duy t d toán công trình, ch u tư c n th c hi n theo quy nh t i i u 9 c a quy nh này. 3. Ch u tư căn c tính ch t, i u ki n c thù c a công trình, h th ng nh m c xây d ng, h th ng ơn giá xây d ng công trình do B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành, UBND thành ph công b và phương pháp l p ơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD và i u 9 c a quy nh này xây d ng ơn giá xây d ng công trình.
  6. i v i giá ca máy và thi t b thi công xây d ng chưa có trong b ng giá ca máy và thi t b thi công công trình công b ho c có trang b ng giá ca máy và thi t b thi công công trình công b nhưng chưa phù h p thì ch u tư, các t ch c có liên quan căn c theo hư ng d n phương pháp xác nh giá ca máy t i Thông tư s 07/2007/TT- BXD xây d ng giá ca máy thi công và ph i ư c UBND thành ph ch p thu n trư c khi th c hi n i v i công trình xây d ng u tư b ng ngu n v n ngân sách. i u 11. Qu n lý giá v t li u xây d ng 1. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính xây d ng và công b b ng giá v t li u, làm cơ s ch u tư tham kh o, v n d ng quy t nh áp d ng cho vi c l p d toán các công trình s d ng ngu n v n ngân sách thành ph . 2. Th i gian công b theo nh kỳ sáu tháng m t l n. Trư ng h p có ý ki n ch o c a UBND thành ph , s th c hi n vi c công b b sung. i u 12. Qu n lý ch s giá xây d ng 1. Ch s giá xây d ng là m t trong các căn c xác nh t ng m c u tư c a d án u tư xây d ng công trình, d toán xây d ng công trình, giá gói th u và giá thanh toán theo h p ng xây d ng. 2. Các công trình xây d ng, d án u tư xây d ng công trình trên a bàn thành ph Hà N i thu c ngu n v n nhà nư c do UBND thành ph Hà N i qu n lý, áp d ng ch s giá do B Xây d ng công b . Trong trư ng h p c n thi t S Xây d ng báo cáo UBND thành ph xem xét, quy t nh công b ch s giá xây d ng thành ph Hà N i. Chương V T CH C TH C HI N i u 13. Công b nh m c và h th ng ơn giá S Xây d ng, các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành là cơ quan u m i, ch trì ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng m i ho c i u ch nh các nh m c xây d ng công trình (k c nh m c c thù) báo cáo UBND thành ph quy t nh vi c công b ho c bãi b nh m c xây d ng, h th ng ơn giá xây d ng. i u 14. Trách nhi m c a ch u tư 1. Ch u tư xây d ng công trình ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình t giai o n chuNn b u tư n khi k t thúc xây d ng ưa công trình vào khai thác s d ng. 2. Ch u tư có trách nhi m th c hi n qu n lý chi phí xây d ng công trình theo quy nh này và các quy nh hi n hành. Trư ng h p có vư ng m c, khó khăn trong vi c th c hi n các quy nh thì có trách nhi m báo cáo b ng văn b n các n i dung vư ng m c n cơ quan có trách nhi m liên quan ư c gi i quy t.
  7. 3. Ch u tư ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i quy t nh u tư v vi c s d ng nh m c xây d ng, h th ng ơn giá. Ch u trách nhi m v n i dung c a nh m c xây d ng i u ch nh, nh m c m i. Ch u trách nhi m khi l a ch n ơn giá, giá v t li u xây d ng. i u 15. Trách nhi m các s , ngành 1. S Xây d ng: a. Ch trì ph i h p v i các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành, S Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh này và gi i quy t các vư ng m c có liên quan. b. Ch trì ph i h p v i S Tài chính xây d ng và công b b ng giá v t li u xây d ng theo nh kỳ. c. Ch trì ph i h p v i các s liên quan xây d ng ch s giá xây d ng (trong trư ng h p c n thi t) trình UBND thành ph công b . d. Ch trì ph i h p v i S Tài chính, các s , ngành có liên quan trình UBND thành ph xem xét, công b nh m c xây d ng, h th ng ơn giá xây d ng công trình, b ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình, b ng giá nhân công thu c chuyên ngành s qu n lý. e. Theo dõi, t ng h p, vi c áp d ng các nh m c xây d ng công trình, ơn giá xây d ng công trình thu c chuyên ngành s qu n lý. 2. Các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành: a. Ch trì ph i h p v i S Tài chính, các s , ngành có liên quan trình UBND thành ph xem xét, công b nh m c xây d ng, h th ng ơn giá xây d ng công trình, b ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình, b ng giá nhân công thu c chuyên ngành s qu n lý. b. Theo dõi, t ng h p, vi c áp d ng các nh m c xây d ng công trình, ơn giá xây d ng công trình thu c chuyên ngành s qu n lý. c. Ph i h p v i S Xây d ng hư ng d n và gi i quy t vư ng m c các v n có liên quan n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình thu c chuyên ngành qu n lý. 3. S Tài chính: a. Ph i h p v i S Xây d ng l p và công b b ng giá v t li u. b. Ph i h p v i các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành xây d ng nh m c xây d ng, h th ng ơn giá xây d ng công trình, b ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình, ch s giá xây d ng công trình. 4. S K ho ch và u tư:
  8. u m i t ch c thNm nh t ng m c u tư và hư ng d n thNm nh t ng m c u tư xây d ng công trình theo thNm quy n. 5. S Lao ng – Thương binh và Xã h i: a. Ph i h p v i S Xây d ng và các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành xây d ng b ng giá nhân công làm cơ s xây d ng b ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình. b. Hư ng d n và gi i quy t vư ng m c các v n có liên quan n ch ti n lương c a ngư i lao ng. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c các s , ngành, các ch u tư, nhà th u có trách nhi m ph n ánh v S Xây d ng và các s có liên quan t ng h p xu t báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản