Quyết định số 54/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 54/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/QĐ-TTg về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 54/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N MI N NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG NHI M KỲ 2004 - 2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh B c Giang t i t trình s 68/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 13/TTr- BNV ngày 05 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê chuNn mi n nhi m ch c v y viên y ban nhân dân t nh B c Giang nhi m kỳ 2004 - 2009 c a ông Nguy n S Nh n, nh n nhi m v m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang và ông Nguy n S Nh n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - C ng TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản