Quyết định số 540/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 540/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 540/2003/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 540/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2003 Số: 540/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2003 VÀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14/8/1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; Căn cứ Quyết định số 5075/QĐ-UB ngày 06/12/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; Xét đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Sài gòn tại công văn số 562/TCT/TC ngày 20/11/2002 và công văn số 335/CV-TC ngày 27/12/2002 của Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn về việc đề cử danh sách Ban chuyển đổi doanh nghiệp ; Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay chấp thuận cho doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn được tiến hành chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp đối với Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn gồm các Ông-Bà sau đây : 1- Trưởng Ban : ông Huỳnh Văn Cường, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy. 2- Phó Ban : ông Nguyễn Quốc Hiến, Phó Giám đốc Công ty.
  2. 3- ủy viên Thường trực : bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ. 4- Các ủy viên khác : - Ông Đặng Hữu Sự, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh ; - Bà Võ Thị Phi Yến, Phó Phòng Tổ chức-Hành chánh, Chủ tịch công đoàn. Quy chế và tổ chức làm việc của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn do Trưởng Ban qui định trên cơ sở nội dung qui trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn gồm : 1- Thiết lập qui chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại : - Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của các Bộ ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ. Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 2- Xác định thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp, báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. 3- Thẩm định cấp cơ sở các phương án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo kết quả tại thời điểm chuyển đổi nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố. 4- Lập kế hoạch chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong thời hạn 90 ngày (cho đến ngày đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (số 28 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng. 5- Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.
  3. Điều 3.- Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn được sử dụng con dấu của Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho đến khi đăng ký kinh doanh xong. Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài gòn, Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn, Trưởng Ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.- Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 5 PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Ban chỉ đạo ĐM&PTDN TW - Ban Tổ chức CBCP - Thường trực Thành ủy - Thường trực HĐND.TP - Thường trực UBND.TP - Ban Tổ chức Thành ủy - TT Ban ĐMQLDN.TP - Kho bạc Nhà nước TP Mai Quốc Bình - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản