Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996 do Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 541/1997/Q -BXD Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH V VI C S A IM TS I U C A QUY CH L P, TH M NNH VÀ XÉT DUY T THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 497/BXD NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1996 B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ban hành m t s kho n s a i b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này m t s i u kho n s a i, b sung Quy ch l p, thNm nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 497/BXD-G ngày 18 tháng 9 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c, hư ng d n thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) M TS I U KHO N
  2. S A I B SUNG QUY CH L P, TH M NNH, XÉT DUY T THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 497/BXD-G NGÀY 18-9-1996 C A B TRƯ NG B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 541/1997/Q -BXD ngày 22-11-1997 c a B trư ng B Xây d ng) i u 15. ThNm nh thi t k k thu t các công trình thu c d án u tư nhóm A s d ng v n Nhà nư c: Nay s a i b sung kho n 1 như sau: N u d án (ho c gói th u) ư c ch nh th u, Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán (ho c d toán chi ti t trư ng h p chưa l p ư c t ng d toán) sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và B Xây d ng thNm nh v t ng d toán (ho c d toán chi ti t). N u d án (ho c gói th u) ph i t ch c u th u, B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. i u 16. Nay s a i b sung như sau: ThNm nh thi t k k thu t các công trình thu c d án u tư nhóm B và C s d ng v n Nhà nư c: Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công sau khi ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. N u d án (ho c gói th u) ư c ch nh th u, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ph i phê duy t t ng d toán (ho c d toán chi ti t trư ng h p chưa l p ư c t ng d toán) công trình sau khi ư c cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh. Vi c thNm nh th c hi n theo Thông tư liên B Xây d ng - K ho ch và u tư - Tài chính "Hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ". i u 25. Vi c phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán quy nh như sau: Nay b kho n 1.3 và s a i b sung kho n 1 như sau: 1. i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n Nhà nư c: 1.1. Các d án nhóm A: - Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán (ho c d toán chi ti t trư ng h p chưa l p ư c t ng d toán) công trình thu c d án (ho c gói th u) ư c ch nh th u.
  3. - B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công công trình thu c d án (ho c gói th u) ph i t ch c u th u. 1.2. Các d án nhóm B và C: - Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. - N u d án (ho c gói th u) ư c ch nh th u, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t t ng d toán (ho c d toán chi ti t trư ng h p chưa l p ư c t ng d toán) công trình. i u 27. Th i h n phê duy t thi t k t sau khi nh n h sơ ghi t i i u 23. Nay b sung vào cu i i u 27 như sau: Trư ng h p s a i, b sung v ki n trúc, quy ho ch và k t c u chính trong thi t k ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ch u tư ch ư c th c hi n khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công ch p thu n. i u 28. Văn b n phê duy t thi t k k thu t và thi t k k thu t thi công và t ng d toán công trình xây d ng ph i g i có cho các cơ quan sau ây giám sát và qu n lý: Nay s a i b sung như sau: 1. i v i các công trình thu c d án u tư xây d ng s d ng v n Nhà nư c: 1.1. Các d án nhóm A: - D án (ho c gói th u) ư c ch nh th u: Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Qu n lý ngành, B Xây d ng, B Tài chính, U ban nhân dân t nh, thành ph thu c Trung ương nơi xây d ng công trình. - D án (ho c gói th u) ph i t ch c u th u: B qu n lý ngành g i m t b h sơ thi t k k thu t ã phê duy t và văn b n phê duy t k t qu u th u t i B Xây d ng theo dõi và ki n ngh x lý khi c n thi t. Ngoài ra, B qu n lý ngành g i văn b n phê duy t thi t k k thu t và k t qu u th u t i các cơ quan: Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xây d ng công trình. 1.2. Các d án nhóm B và C: cơ quan k ho ch và tài chính cùng c p, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xây d ng công trình. S Xây d ng, S qu n lý xây d ng chuyên ngành ( i v i công trình chuyên ngành) và cơ quan c p gi y phép xây d ng. 2. i v i các công trình thu c d án u tư không s d ng v n Nhà nư c: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xây d ng công trình, S Xây d ng, S qu n lý xây d ng chuyên ngành ( i v i công trình chuyên ngành) và cơ quan c p gi y phép xây d ng.
Đồng bộ tài khoản