Quyết định số 545/QĐ-BTP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 545/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 545/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 545/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 545/Q -BTP Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TR NG TÂM C A NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2009 B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t nh s 136/Q -BTP ngày 14/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành Chương trình công tác tr ng tâm c a ngành Tư pháp năm 2009; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình công tác tr ng tâm c a ngành Tư pháp năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B , Th trư ng T ch c pháp ch các B , ngành, Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Các Th trư ng ( ch o th c hi n); - Lưu: VT, TH. Hà Hùng Cư ng K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TR NG TÂM C A NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 545/Q -BTP ngày 12 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Tư pháp) STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N
  2. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 1 Xây d ng và tri n khai K Các ơn v thu c B , V K ho ch - Tài Quý I/2009 ho ch c a cơ quan, ơn v S Tư pháp, Thi chính ( i v i các ơn th c hi n Chương trình hành án dân s c p v thu c B ) công tác tr ng tâm c a t nh, các T ch c ngành Tư pháp năm 2009 pháp ch B , ngành 2 Hoàn thành úng ti n , Các ơn v thu c B , - C năm 2009 m b o ch t lư ng các d S Tư pháp, các T án, d th o văn b n pháp ch c pháp ch B , - B th c hi n theo các Quy t nh s lu t mà Ngành ư c giao ngành 225/Q -BTP ngày 20/01/2009 và Quy t ch trì so n th o nh...... c a B trư ng B Tư pháp v phân công xây d ng án, văn b n năm 2009. 3 Xây d ng, trình Th tư ng V Các v n chung Văn phòng B Tháng 02/2009 Chính ph ban hành Quy t v xây d ng pháp nh phân công cơ quan ch lu t (Th tư ng Chính trì so n th o d án lu t, ph ã ký Quy t nh pháp l nh c a Chính ph s 161/Q -TTg ngày năm 2009 09/02/2009) 4 Xây d ng Quy ch (m i) V Pháp lu t hình s V Các v n chung Tháng 03/2009 c a B Tư pháp v thNm - hành chính v xây d ng pháp lu t, nh VBQPPL Vi n Khoa h c pháp lý 5 Xây d ng Ngh nh thay C c Ki m tra V Pháp lu t hình s - Tháng 6/2009 th Ngh nh s VBQPPL hành chính 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý VBQPPL 6 Ti p t c tri n khai có hi u C c Ki m tra văn Các ơn v thu c B , C năm 2009 qu ho t ng ki m tra, x b n QPPL, các S Tư t ch c pháp ch B , lý, rà soát, h th ng hóa pháp ngành, VBQPPL theo thNm quy n; theo dõi, ôn c quá trình x lý văn b n trái pháp lu t ã ư c phát hi n 7 Tri n khai th c hi n hi u C c Ki m tra văn Các ơn v thu c B , Sau khi các án qu án t ng rà soát h b n QPPL t ch c pháp ch B , ư c phê duy t th ng pháp lu t Vi t Nam, ngành, S Tư pháp. án v i m i và nâng cao hi u qu trong công tác rà soát, h th ng hóa VBQPPL, án tăng cư ng năng l c trong công tác ki m tra, x lý VBQPPL sau khi ư c phê duy t 8 Xây d ng và tri n khai th c V Các v n chung V K ho ch-Tài Hoàn thành vi c xây hi n K ho ch v theo dõi v xây d ng pháp chính, Văn phòng B , d ng K ho ch trong tình hình thi hành pháp lu t lu t t ch c pháp ch B , quý I, t quý II tri n trong ph m vi c nư c ngành, các S Tư khai th c hi n k pháp. ho ch 9 Hư ng d n, ôn c các B , V Các v n chung Văn phòng B , t ch c C năm 2009 ngành, a phương t ch c v xây d ng pháp pháp ch B , ngành,
  3. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N th c hi n vi c theo dõi, lu t các S Tư pháp ánh giá, báo cáo v tình hình thi hành pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương 10 Ny nhanh ti n th c hi n V K ho ch - Tài C c Thi hành án dân C năm 2009 các án v tăng cư ng cơ chính s s v t ch t, xây d ng tr s , kho v t ch ng, kinh phí ho t ng cho các cơ quan THADS 11 Rà soát, ngh mi n thi C c Thi hành án dân Th c hi n theo K ho ch tri n khai Lu t hành các kho n thu cho s ch o, các cơ THADS và Ngh quy t c a Qu c h i v vi c ngân sách Nhà nư c có giá quan THADS th c thi hành Lu t THADS ban hành theo Quy t tr không quá 500.000 ng hi n nh s 2425 /Q -BTP ngày 29/12/2008 c a mà th i gian t ch c thi B trư ng B Tư pháp (sau ây g i t t là K hành án ã quá 05 năm tính ho ch tri n khai Lu t THADS ) n ngày 01/7/2009 nhưng không có i u ki n thi hành 12 Giao ch tiêu c th v thi C c Thi hành án dân Cơ quan THADS các Tháng 2/2009 hành án theo t ng a bàn, s t nh, TP tr c thu c t ng a phương Trung ương 13 T ch c các t cao i m C c Thi hành án dân C năm 2009 thi hành án trong c nư c s ch o, các cơ quan THADS ch trì th c hi n 14 Hoàn thành vi c t ng rà soát C c Thi hành án dân Quý I/2009 các v vi c thi hành án t n s ch o, các cơ ng quan THADS ch trì th c hi n 15 Xây d ng Thông tư liên t ch C c Thi hành án dân Quý II/2009 v i Toà án nhân dân t i cao, s Vi n Ki m sát nhân dân t i cao hư ng d n m t s v n ph i h p liên ngành v thi hành án dân s 16 Ki n toàn t ch c, cán b C c Thi hành án dân Th c hi n theo K ho ch tri n khai Lu t c a C c Thi hành án dân s , s THADS cơ quan Thi hành án dân s a phương theo Lu t Thi hành án dân s và Ngh nh hư ng d n thi hành 17 ChuNn b t t cho công tác C c Thi hành án dân chuy n giao vi c qu n lý s ch o, các cơ m t s m t công tác t ch c, quan THADS th c cán b c a cơ quan Thi hi n hành án dân s t Giám c S Tư pháp (theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp) sang cho Trư ng Thi hành án dân s c p t nh
  4. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 18 Xây d ng Thông tư phân C c Thi hành án dân V T ch c cán b Hoàn thành trư c c p qu n lý cán b , công s 01/7/2009 ch c, viên ch c thi hành án a phương 19 Gi i quy t d t i m tình C c Thi hành án dân V T ch c cán b Hoàn thành trư c tr ng thi u Trư ng Thi hành s 01/7/2009 án dân s c p huy n và cơ quan Thi hành án dân s ch có m t ch p hành viên 20 Nghiên c u, tham mưu cho C c Thi hành án dân Th c hi n theo K ho ch tri n khai Lu t Chính ph quy nh nh ng s THADS cơ quan Thi hành án dân s c th các a bàn mi n núi, vùng sâu, vùng xa ư c tuy n ch n ngư i có trình c nhân lu t làm Ch p hành viên không qua thi tuy n 21 Tăng cư ng công tác tuyên C c Thi hành án dân truy n, ph bi n, t p hu n s nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Thi hành án dân s 22 Tri n khai án th c hi n C c Thi hành án dân S Tư pháp thành ph Th c hi n theo án thí i m ch nh th a phát s H Chí Minh ã ư c Th tư ng l i t i thành ph H Chí Chính ph phê duy t Minh khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, t ó nghiên c u phương án m r ng a bàn thí i m sang m ts a phương khác 23 Tri n khai nghiên c u xây Vi n Khoa h c pháp C c Thi hành án dân Quý IV/2009 d ng và trình d th o án lý s , V T ch c cán b chuNn b các i u ki n c n thi t giao cho B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v thi hành án. 24 Xây d ng và trình án C c Thi hành án dân V T ch c cán b , Quý IV/2009 thành l p cơ quan Thi hành s V K ho ch - Tài án khu v c chính, Vi n Khoa h c pháp lý 25 Tri n khai th c hi n Lu t V Hành chính tư Theo K ho ch tri n khai Lu t Qu c t ch Vi t Qu c t ch Vi t Nam (s a pháp Nam 2008 (ban hành kèm theo Quy t nh s i), t o chuy n bi n cơ b n 4204/Q -BTP ngày 29/12/2008 c a B trư ng trong công tác qu n lý qu c B Tư pháp) t ch
  5. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 26 Ti p t c ch nh lý Lu t Lý V Hành chính tư Theo Quy t nh s Trình Qu c khoá XII l ch tư pháp pháp 140/Q -BTP ngày xem xét thông qua t i 01/02/2008 c a B kỳ h p th 5 (d ki n trư ng B Tư pháp tháng 5/2009) 27 Xây d ng Lu t Con nuôi C c Con nuôi Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp v vi c phân công các ơn v so n th o án, văn b n trình B Chính tr , Ban Bí thư, Ban Ch o CCTP TW, Qu c h i, UBTVQH, Chính ph , Th tư ng Chính ph trong năm 2009 (sau ây g i t t là Quy t nh s 225/Q -BTP ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp ) 28 Xây d ng Lu t Ph bi n, V PBGDPL Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP giáo d c pháp lu t ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp 29 ChuNn b và ph i h p v i V Các v n chung V Hành chính tư pháp C năm 2009 y ban Pháp lu t c a Qu c v xây d ng pháp h i xu t ưa vi c xây lu t d ng Lu t H t ch vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i 30 ChuNn b các i u ki n c n C c Con nuôi V Pháp lu t qu c t , C năm 2009 thi t cho vi c tham gia V H p tác qu c t Công ư c LaHay năm 1993 v b o v tr em và h p tác nuôi con nuôi qu c t 31 ChuNn hóa các m u, phân V Hành chính tư Nhà Xu t b n Tư pháp Quý I, II năm 2009 c p vi c in n gi y t h pháp t ch nh m gi i quy t d t i m v n thi u bi u m u h t ch 32 Tăng cư ng qu n lý nhà V Hành chính tư Thanh tra B , Các S C năm 2009 nư c, m b o lành m nh pháp Tư pháp hóa quan h hôn nhân có y u t nư c ngoài và vi c cho tr em Vi t Nam làm con nuôi ngư i nư c ngoài 33 Tăng cư ng qu n lý nhà C c Con nuôi Thanh tra B , Các S C năm 2009 nư c, m b o lành m nh Tư pháp hóa vi c cho tr em Vi t Nam làm con nuôi ngư i nư c ngoài 34 Ch n ch nh ho t ng c a C c Con nuôi Các S Tư pháp C năm 2009 các Văn phòng con nuôi nư c ngoài 35 Tăng cư ng ki m tra, thanh V Hành chính tư C năm 2009 tra công tác h t ch, ch ng pháp, Thanh tra B , th c các S Tư pháp
  6. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 36 Ph i h p v i các B , ngành, V Hành chính tư V Pháp lu t qu c t , Theo ti n ã ra a phương liên quan trong pháp V H p tác qu c t ; S t i Ch th s vi c gi i quy t v n qu c Tư pháp các t nh có 31/2008/CT-TTg c a t ch Vi t Nam và h t ch ư ng biên gi i v i Th tư ng Chính cho ngư i di cư t do khu Lào ph . v c biên gi i Vi t Nam – Lào theo Ch th s 31/2008/CT-TTg ngày 20/10/2008 c a Th tư ng Chính ph 37 Xây d ng và tri n khai th c V Hành chính tư B Công an, B Ngo i Quý II/2009 hi n K ho ch gi i quy t pháp giao, UBND thành ph v n qu c t ch cho ngư i H Chí Minh Campuchia lánh n n hi n ang sinh s ng t i thành ph H Chí Minh, các t nh Bình Dương và Bình Phư c 38 Xây d ng và trình án V Hành chính tư V Pháp lu t dân s - Tháng 6/2009 thành l p thí i m công ty pháp kinh t môi gi i k t hôn qu c t t i Thành ph H Chí Minh 39 Ti p t c rà soát, ơn gi n V Hành chính tư Vi n Khoa h c pháp C năm 2009 hóa các th t c hành chính pháp lý; S Tư pháp các trong ho t ng ch ng th c, t nh, thành ph tr c h t ch thu c Trung ương 40 T ch c thành công i h i V B tr tư pháp Văn phòng B Quý I/2009 i bi u lu t sư toàn qu c l n th nh t thành l p Liên oàn lu t sư Vi t Nam 41 Hoàn thành và trình Chính V B tr tư pháp Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP ph phê duy t án v ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp chi n lư c phát tri n i ngũ lu t sư n năm 2020 42 Tăng cư ng công tác qu n V B tr tư pháp, C năm 2009 lý nhà nư c, k t h p th c các S Tư pháp hi n t t vai trò t qu n c a các t ch c lu t sư; s m phát hi n và k p th i ch n ch nh các bi u hi n l ch l c, tiêu c c trong ho t ng lu t sư, tư v n pháp lu t 43 Tăng cư ng nhi m v qu n V B tr Tư pháp, C năm 2009 lý nhà nư c v bán u giá các S Tư pháp tài s n, nh t là liên quan n công s n, quy n s d ng t 44 Hoàn thành vi c xây d ng, V B tr tư pháp Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP trình Chính ph ban hành ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp Ngh nh s 05/2005/N - CP v bán u giá tài s n
  7. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 45 Ph i h p v i y ban Pháp V các v n chung V B tr Tư pháp C năm 2009 lu t c a Qu c h i xu t v xây d ng pháp vi c xây d ng d án Lu t lu t Bán u giá tài s n 46 T ch c t ng k t 4 năm thi V B tr tư pháp Các S Tư pháp Trong quý I, II/2009 hành Pháp l nh Giám nh tư pháp 47 Ph i h p ch t ch v i các V B tr tư pháp Các S Tư pháp C năm 2009 cơ quan h u quan t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c v ch , chính sách trong ho t ng giám nh tư pháp 48 Hoàn thành án quy V B tr tư pháp V t ch c cán b C năm 2009 ho ch phát tri n t ch c và i ngũ giám nh viên tư pháp 49 Hoàn thành án v i V B tr tư pháp Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP m i và nâng cao hi u qu ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp công tác giám nh tư pháp 50 Hoàn thành và trình Chính V B tr tư pháp Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP ph phê duy t án quy ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp ho ch phát tri n ngh công ch ng Vi t Nam n năm 2020 51 Sơ k t 02 năm th c hi n V B tr tư pháp Các S Tư pháp Trong quý II/2009 Lu t Công ch ng, làm rõ nh ng i m vư ng m c, b t c p và ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm s a i, b sung cho phù h p 52 Nghiên c u, xu t phương V Hành chính tư V B tr tư pháp Quý II/ 2009 án chuy n giao thNm quy n pháp ch ng th c các h p ng, giao d ch liên quan n quy n s d ng t, b t ng s n t UBND sang cho các t ch c công ch ng 53 Ti p t c rà soát, lo i b Các cơ quan, ơn v C năm 2009 nh ng th t c hành chính trong Ngành rư m rà, ch ng chéo gây phi n hà cho nhân dân, chuNn hóa các quy trình gi i quy t công vi c; công khai các th t c hành chính t i tr s cơ quan, trên các trang thông tin i n t , t o thu n l i cho ngư i dân, doanh nghi p
  8. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 54 Tri n khai án xây d ng Ban i u hành án Các ơn v thu c B , C năm 2009 và áp d ng h th ng qu n lý xây d ng và áp d ng các S Tư pháp, cơ ch t lư ng theo tiêu chuNn h th ng qu n lý ch t quan THADS TCVN ISO 9001:2000 vào lư ng theo tiêu chuNn ho t ng c a cơ quan B ISO 9001:2000 Tư pháp và các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân s a phương 55 Ti p t c tri n khai th c V T ch c cán b , Các ơn v thu c B Quý I, II/2009 hi n Ngh nh các ơn v m i ư c 93/2008/N -CP c a Chính thành l p và ư c ph quy nh ch c năng, i u ch nh ch c nhi m v , quy n h n và cơ năng, nhi m v c u t ch c c a B Tư pháp; ki n toàn t ch c, cán b , ưa ho t ng c a các ơn v m i ư c thành l p, các ơn v ư c b sung ch c năng, nhi m v vào n n p 56 Hoàn thành án xây d ng Vi n Khoa h c pháp Th c hi n theo Quy t nh s 225/Q -BTP quy ho ch t ng th phát lý ngày 20/01/2009 c a B trư ng B Tư pháp tri n ngành Tư pháp n năm 2020 57 Ph i h p v i B N i v ti p V T ch c cán b Trong quý I/2009 t c ch nh lý và ban hành Thông tư thay th Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT- BTP-BNV hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v công tác tư pháp a phương 58 Làm t t công tác quy ho ch Các cơ quan, ơn v V T ch c cán b C năm 2009 cán b , i u ch nh quy trong Ngành ho ch cán b theo nh kỳ, chú tr ng i u ki n phát tri n c a công ch c tr , công ch c n , công ch c là ngư i dân t c 59 B ti p t c h tr các a Các ơn v thu c B , V T ch c cán b C năm 2009 phương trong công tác các S Tư pháp chuNn hóa i ngũ công ch c tư pháp, t ch c các l p b i dư ng nghi p v cho tư pháp c p huy n, c p xã 60 Th c hi n vi c i u ng, V T ch c cán b Các ơn v thu c B , C năm 2009 luân chuy n cán b , nh t là các S Tư pháp, cơ vi c luân chuy n cán b tr quan THADS a t Trung ương v a phương phương nâng cao hi u
  9. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N bi t th c t v công tác tư pháp a phương 61 Ch ng tham mưu cho Các S Tư pháp C năm 2009 H ND, UBND a phương v b sung i ngũ cán b tư pháp cơ s , nh t là cán b tư pháp - h t ch 62 Tri n khai th c hi n án Trư ng i h c Lu t V T ch c cán b , V Ngay sau khi án "Xây d ng trư ng i h c Hà N i K ho ch - Tài chính, ư c phê duy t Lu t Hà N i thành trư ng V B tr tư pháp, C c tr ng i m ào t o cán b THADS. v pháp lu t"; t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng ho t ng ào t o lu t 63 Tri n khai th c hi n án H c vi n Tư pháp V T ch c cán b , V Ngay sau khi án "Xây d ng H c vi n Tư K ho ch - Tài chính ư c phê duy t pháp thành trung tâm l n ào t o các ch c danh tư pháp"; t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng ào t o các ch c danh tư pháp 64 Tri n khai th c hi n án V T ch c cán b V K h ch – Tài Ngay sau khi án thành l p m t s trư ng chính, i h c Lu t Hà ư c phê duy t trung c p lu t N i 65 Ph i h p ch t ch v i B Trư ng i h c Lu t Vi n Khoa h c pháp C năm 2009 Giáo d c và ào t o tri n Hà N i lý, khai th c hi n án ưa pháp lu t các nư c ASEAN V T ch c cán b vào gi ng d y trong các cơ s ào t o lu t 66 Xây d ng chương trình Các S Tư pháp và Tháng 1 - 2/2009 công tác c th , sát v i cơ quan THADS a chương trình tr ng tâm c a phương, các t ch c a phương và c a Ngành, Pháp ch B , ngành. bám sát các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, a phương, ưu tiên th c hi n nh ng nhi m v ph c v tr c ti p cho vi c ngăn ch n suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng và b o m an sinh xã h i 67 Ki n toàn t ch c, cán b V T ch c cán b Các cơ quan, ơn v C năm 2009 c a ơn v làm u m i xây thu c B , các S Tư d ng chương trình, k pháp, t ch c Pháp ch ho ch công tác c a B , Ngành, t ng bư c ưa công tác này vào n n n p, chuyên nghi p.
  10. STT N I DUNG CÔNG VI C ƠN VN CH TRÌ ƠN VN PH I H P TI N TH C HI N 68 Xây d ng án tri n khai V K ho ch - Tài Văn phòng B , Vi n Quý IV/2009 công tác xây d ng k ho ch chính Khoa h c pháp lý Ngành và án v ch báo cáo th ng kê trong ngành Tư pháp 69 T o bư c t phá trong vi c C c Công ngh Các ơn v thu c B , C năm 2009 th c hi n K ho ch ng thông tin các S Tư pháp, cơ d ng công ngh thông tin quan THADS a ph c v ho t ng qu n lý, phương ch o, i u hành, nh t là trong công tác thi hành án, qu c t ch, h t ch; chuNn b các i u ki n c n thi t t ch c giao lưu, giao ban tr c tuy n.
Đồng bộ tài khoản