Quyết định số 546-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 546-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 546-TTg về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 546-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 546-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN U BAN QU C GIA T CH C H I NGHN C P CAO L N TH 7 CÁC NƯ C S D NG TI NG PHÁP NĂM 1997 T I HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 147/TTg ngày 9 tháng 3 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm 1997 t i Hà N i; Xét yêu c u công vi c c a U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm 1997 t i Hà N i trong giai o n hi n nay, QUY T NNH: i u 1. B sung ng chí Bùi Xuân Nh t, Phó t ng c c trư ng T ng c c Du l ch làm u viên U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm 1997 t i Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm 1997 t i Hà N i, Th trư ng các cơ quan có liên quan và ng chí Bùi Xuân Nh t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản