Quyết định số 55/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/1998/QĐ-UB về việc tổ chức quản lý hoạt động của các Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế và Khách sạn được phép đón khách Trung Quốc vào Hà Nội bằng thẻ Du lịch do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/1998/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 55/1998/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1998 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY NNH V VI C T CH C QU N LÝ HO T NG C A CÁC DOANH NGHI P L HÀNH QU C T VÀ KHÁCH S N Ư C PHÉP ÓN KHÁCH TRUNG QU C VÀO HÀ N I B NG TH DU LNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 01/12/1992 c a Chính ph v quy ch qu n lý các oàn xu t c nh và nh p c nh; Căn c công văn s 312/KTTH - TYM ngày 10/09/1997 và s 6391/KTTH ngày 12/12/1997 c a Chính ph v vi c ón khách Du l ch Trung Qu c. Theo ngh c a Giám c S Du l ch Hà N i và Giám c Công an Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B n Quy nh v t ch c qu n lý ho t ng c a các Doanh nghi p L hành Qu c t và Khách s n ư c phép ón khách Trung Qu c vào Hà N i b ng th Du l ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c: S Du l ch Hà N i, Công an Thành ph Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Giám c các Doanh nghi p L hành Qu c t và Khách s n ư c phép ón khách du l ch Trung Qu c vào Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN TP HÀ N I Nơi nh n: KT/ CH T CH - Th tư ng Chính ph - B Công an PHÓ CH T CH - T ng c c Du l ch - TT Thành y, H ND TP - /c Ch t ch UBNDTP - Ban Kinh t , V3.TH.KTK.NC - Như i u 3 - Lưu VT - TC. inh H nh
  2. QUY NNH V VI C T CH C QU N LÝ HO T NG C A CÁC DOANH NGHI P L HÀNH QU C T VÀ KHÁCH S N Ư C PHÉP ÓN KHÁCH TRUNG QU C VÀO HÀ N I B NG TH DU LNCH (Kèm theo quy t nh s 55/1998/Q - UB ngày 23 tháng 10 năm 1998 c a UBND Thành ph Hà N i) th c hi n t t vi c qu n lý và t ch c ưa ón khách du l ch Trung Qu c có gi y thông hành xu t nh p c nh do Trung Qu c c p vào nư c ta tham quan du l ch, ngoài vi c nghiêm ch nh ch p hành úng quy ch c a T ng c c Du l ch ban hành kèm theo quy t nh s 229/1998/Q - TCDL ngày 2/7/1998, y ban Nhân dân Thành ph Hà N i yêu c u t t c các doanh nghi p l hành và khách s n ư c phép ón khách du l ch Trung Qu c ph i th c hi n t t các qui nh sau ây: Chương 1: N I DUNG CÁC QUY NNH i u 1. Cho các doanh nghi p l hành Qu c t và khách s n t i Hà N i (sau ây g i là các doanh nghi p l hành và khách s n) ư c phép ón khách Trung Qu c vào Hà N i b ng th du l ch là các doanh nghi p l hành và các khách s n ã ư c T ng c c Du l ch ch nh b ng văn b n. i u 2. Các doanh nghi p l hành ư c phép ưa ón khách du l ch Trung Qu c b ng th du l ch ph i: - Xây d ng các chương trình du l ch c th t i Hà N i ph c v khách dùng th du l ch và ăng ký qua S Du l ch Hà N i trư c khi chính th c ký k t h p ng v i các Công ty du l ch Trung Qu c theo các qui nh c a T ng c c Du l ch Vi t Nam. - V i m i oàn khách, c n ph i làm th t c duy t nhân s , ư c C c Qu n lý xu t nh p c nh - B công an c p phép nh p c nh b ng văn b n. Trên cơ s ó, doanh nghi p l hành tr c ti p làm th t c c p "th du l ch" t i Phòng Qu n lý xu t nh p c nh - Công an Thành ph Hà N i. - Ch u trách nhi m hư ng d n khách, s d ng "th du l ch" trong su t th i gian khách vào du l ch, (c n lưu ý khách không ư c i qúa tuy n qui nh và không tách oàn). Khi khách ngh qua êm, ph i ưa khách n các khách s n ã b trí theo tuy n i trong h p ng ã ký k t. Khách nh p c nh qua c a khNu nào thì xu t c nh qua c a khNu ó. - Khi hoàn thành chuy n du l ch, ph i n p y "th du l ch" cho phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an Thành ph Hà N i (nơi c p th ). i u 3. Các khách s n ư c phép ón khách Trung Qu c du l ch b ng "th du l ch" vào lưu trú ph i: - Không ư c ón khách không có VISA nh p c nh, không có gi y thông hành và th du l ch ng l i qua êm. Trư ng h p phát hi n i tư ng này ph i báo ngay cho Công
  3. an và S Du l ch. Trình báo t m trú y s khách trư c 23h00 hàng ngày cho Phòng Qu n lý Xu t nh p c nh công an Thành ph Hà N i (theo như qui nh c a T ng c c I - B Công an và hư ng d n 540/Q18-P2). - m b o an toàn tính m ng, tài s n cho khách. i u 4. Các Doanh nghi p l hành và các khách s n ư c phép ón khách du l ch b ng "th du l ch" ph i thư ng xuyên ph i h p v i các cơ quan ch c năng (S Du l ch, Công an Thành ph ) báo cáo k p th i nh ng v n n y sinh trong qúa trình ưa ón khách, ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan trên, ng th i có trách nhi m cùng ph i h p th c hi n y các yêu c u cơ quan Công an v công tác an ninh, tr t t an toàn xã h i. - Ph i nghiêm túc ch p hành ch báo cáo thư ng xuyên t ng t khách hàng ngày và báo cáo nh kỳ hàng tháng, qúi năm v tình hình ưa ón, lưu trú c a khách t i S Du l ch và Công an Thành ph . (Báo cáo g i v S Du l ch thông qua s Fax: (84-4) 8247600 ho c a ch s 3 Lê Lai, Hà N i. Báo cáo g i v Công an Thành ph qua h th ng n i m ng vi tính v i phòng qu n lý xu t nh p c nh ho c a ch 89 Tr n Hưng o, Hà N i). i u 5. Các doanh nghi p l hành thu c các a phương khác (có chi nhánh t i Hà N i ho c óng t i các t nh khác) ã ư c phép ưa ón khách b ng th du l ch, trư c khi ưa khách vào Hà N i c n thông báo v i S Du l ch và Công thành ph v danh sách, l trình, khách s n lưu trú cùng ph i h p qu n lý. i u 6. Trong th i gian th c hi n ón khách du l ch b ng th du l ch; UBND Thành ph giao cho S Du l ch ch trì ph i h p v i Công an Thành ph và các ngành có liên quan t ch c hư ng d n và ki m tra các doanh nghi p, khách s n ã ư c phép ón khách Trung Qu c, ki n ngh v i UBND Thành ph Hà N i, T ng c c Du l ch xu t b sung ho c ưa ra kh i danh sách các doanh nghi p l hành, khách s n có ho c không i u ki n UBND Thành ph th ng nh t v i T ng c c Du l ch quy t nh. Chương 2: I U KHO N THI HÀNH i u 7. Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các qu n, huy n thu c Thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a c p mình có trách nhi m ph i h p v i S Du l ch và Công an Thành ph t ch c th c hi n các qui nh trên ây. Trong qúa trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, các doanh nghi p c n báo cáo qua S Du l ch S t ng h p trình UBND Thành ph xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản