Quyết định số 55/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 55/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2000/QĐ-TTg về việc uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 55 /2000/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C Y QUY N QUY T NNH BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÓ V N NHÀ NƯ C T 1 N DƯ I 5 T NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a Trư ng ban Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Nay y quy n cho B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 quy t nh vi c bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c thu c quy n qu n lý có v n nhà nư c t 1 t n dư i 5 t ng b thua l kéo dài nhưng chưa lâm vào tình tr ng phá s n; tr các doanh nghi p là nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh, doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c tư v n, thi t k , giám nh. i u 2. Hàng năm, căn c phương án t ng th s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c phê duy t, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 báo cáo Th tư ng Chính ph k ho ch và tình hình th c hi n vi c bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c nêu t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Ngư i ư c y quy n có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, cơ quan có liên quan x lý các v n v lao ng, tài chính, ch chính sách i v i các doanh nghi p th c hi n các hình th c chuy n i nói trên, b o m úng pháp lu t hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr
  2. T ng công ty 91 và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản