Quyết định số 55/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 55/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy trình và Tiêu chuẩn giống gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 55/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHU N GI NG GIA SÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph “Quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá”; Căn c quy t đ nh s 135/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành kèm theo ; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành Tiêu chu n: - 10 TCN 533-2002: Tiêu chu n phân c p ch t lư ng bò s a (Holstein Friesian x Lai Zebu); - 10 TCN 534 - 2002: Tiêu chu n phân c p ch t lư ng bò Đ c gi ng lai sind (Red Sindhi x Bò lai Sind). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ----------------------------------------------- TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 533 - 2002 TIÊU CHU N PHÂN C P CH T LƯ NG BÒ S A (HOLSTEIN FRIESIAN x LAI ZEBU) HÀ N I – 2002
  3. Nhóm B __________________________________________________ TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 533 - 2001 ___________________________________________________ TIÊU CHU N PHÂN C P CH T LƯ NG BÒ S A (HOLSTEIN FRIESIAN x LAI ZEBU) (Dairy Cow Quality Clasification) Tiêu chu n này áp d ng đ phân c p ch t lư ng bò cái lai hư ng s a (HF) (đư c t o ra do ph i gi ng gi a tinh bò đ c Holstein Friesian v i bò cái lai Zebu) t 2 năm tu i tr lên đ n 5 tu i, nuôi t i các cơ s chăn nuôi nhà nư c, t p th và tư nhân. I. C P NGO I HÌNH 1.1. Giám đ nh ngo i hình bò s a t sau các l a đ 1, 2 và 3, th i gian giám đ nh đư c ti n hành sau khi bò đ và v t s a t 1-5 tháng, không giám đ nh và đánh giá v ngo i hình đ i v i bò c n s a. 1.2. X p c p ngo i hình bò s a đư c căn c vào các ch tiêu k thu t và ch m đi m t i b ng 1 và b ng 2 c a tiêu chu n này. B ng 1. B ng ch m đi m giám đ nh ngo i hình bò s a B ph n Tiêu chu n đ cho đi m t i đa Đi m H s Đi m x t i đa h s 1 2 3 4 5 A. Đ c đi m 25 chung đi m 1. Nhìn khái Cơ th kh e m nh, k t c u gi a các ph n cân 5 2 10 quát đ i. Hình dáng thanh đ p, da m ng, tính hi n lành, có c u t o hình nêm. 2. Đ c đi m Đ c trưng cho bò s a, có m u lông đen ho c 5 3 15 gi ng xám đen (F1), lang tr ng đen rõ r t (F2, F3). B. Các ph n 45 đi m cơ th 1. Đ u c Đ u thanh nh , đ c trưng cho bò cái s a. M t to 5 1 5 sáng, m m r ng, mũi to, c dài v a ph i, s ng thanh. Đ u và c k t h p hài hòa. 2. Vai và ng c Vai dài, r ng và ph ng. Ng c r ng, kho ng cách 5 2 10 gi a hai chân trư c r ng, xương sư n thưa, dài. C vai và ng c k t h p cân đ i. 3. Lưng và Lưng dài, r ng và ph ng. Lưng và hông k t h p 5 1 5 hông t t. 4. B ng B ng phát tri n n nhưng không x , ho c quá 5 1 5 thót, to đ u v phía sau k t h p hài hòa v i b u vú t o thành hình nêm. 5. Mông và Mông dài r ng ph ng không quá d c, xương 5 2 10 ng i r ng. Đuôi dài, th ng cân đ i, chùm lông
  4. đuôi đuôi dài, dày và tr ng F2 và F3 6. B n chân B n chân thon kh e, ch c ch n, cân đ i, móng 5 2 10 tròn khít. Kho ng cách gi a b n chân r ng. Đi l i nhanh nh n, t nhiên. C H th ng vú 30 đi m 1. Hình dáng, B u vú dài, r ng và sâu, c 4 vú phát tri n đ u. 5 3 15 H th ng dây ch ng v ng ch c. Da m ng, m n, kích thư c đàn h i, toàn b b u vú có c u trúc ch c ch n và k t h p hài hòa v i cơ th . 2. Núm vú Có 4 vú cân x ng, núm vú dài và to đ u. Các 5 2 10 núm vú th ng cách xa nhau và cùng n m trên 1 m t ph ng. Da núm vú m n, m ng và đàn h i. 3. Tĩnh m ch H th ng tĩnh m ch vú phát tri n, to, dài và n i 5 1 5 rõ, t o thành m ng lư i tĩnh m ch dư i da xung quanh b u vú và dư i b ng T ng s Đi m ngo i hình 100 Cách tính đi m: s đi m ngo i hình c a bò s a là đi m giám đ nh theo b ng 1, sau đó x p c p ngo i hình c a bò s a theo quy đ nh b ng 2 dư i đây. B ng 2. Thang đi m dùng cho x p c p ngo i hình bò s a C p ngo i hình Đi m ngo i hình ĐCKL T 85 đi m tr lên ĐC T 75 đ n 84 đi m CI T 70 đ n 74 đi m CII T 65 đ n 69 đi m II. C P KH I LƯ NG 2.1. C p kh i lư ng c a bò s a đư c căn c vào kh i lư ng cơ th vào khi ti n hành giám đ nh thư ng kì. 2.2. Dùng cân đ i gia súc đ xác đ nh kh i lư ng c a bò cái lai HF trong th i gian t 30 ngày đ n 150 ngày sau khi đ , n u không có cân, có th tính toán kh i lư ng theo các chi u đo và áp d ng công th c sau đây: 2 P = 90 x (VN) x DTC Trong đó: Kh i lư ng (P) tính b ng Kg, vòng ng c (VN) và dài thân chéo (DTC) đo b ng thư c dây tính theo đơn v mét. 2.3. X p c p kh i lư ng cho bò s a d a theo ch tiêu kh i lư ng quy đ nh b ng 3 c a tiêu chu n này. B ng 3. C p sinh trư ng c a bò s a C p Đi m Kh i lư ng sau khi đ (kg) sinh trư ng L a1 L a2 L a3 ĐCKL 100 Trên 440 Trên 460 Trên 490 ĐC 90 381 - 440 401 - 460 431 - 490 CI 70 330 - 380 350 - 400 380 - 430 CII 50 Dư i 330 Dư i 350 Dư i 380 III. C P S N LƯ NG S A
  5. 3.1. C p s n lư ng s a c a bò cái lai hư ng s a HF đư c xét theo s n lư ng s a 305 ngày các chu kỳ s a 1, 2 và 3 tương ng cho bò F1, F2 và F3 đư c quy đ nh t i b ng 4a, 4b và 4c c a tiêu chu n này. 3.2. Phương pháp tính s n lư ng s a 305 ngày theo TCVN 3576 - 86. - Chu kỳ s a 1 là chu kỳ s a tương ng v i l a đ 1. - Chu kỳ s a 2 là chu kỳ s a tương ng v i l a đ 2. - Chu kỳ s a 3 là chu kỳ s a tương ng v i l a đ 3. S n lư ng s a th c t và s n lư ng s a 305 ngày đư c tính toán trên cơ s theo dõi cân đo 30 ngày1 l n, m i l n hai bu i sáng và chi u. B ng 4a. C p s n lư ng s a cho bò s a lai F1 (50% HF) C p Đi m L ơng s a 305 ngày (kg) S n lư ng s a Chu kỳ s a 1 Chu kỳ s a 2 Chu kỳ s a 3 ĐCKL 150 Trên 3200 Trên 3500 Trên 3900 ĐC 135 2901 - 3200 3101 - 3500 3601 - 3900 CI 105 2500 - 2900 2801 - 3100 3300 - 3600 CII 75 Dư i 2500 Dư i 2800 Dư i 3300 B ng 4b. C p s n lư ng s a cho bò s a lai F2 (75% HF) C p Đi m Lư ng s a 305 ngày (kg) S n lư ng s a Chu kỳ s a 1 Chu kỳ s a 2 Chu kỳ s a 3 ĐCKL 150 Trên 3400 Trên 3700 Trên 4100 ĐC 135 3.101 - 3400 3401 - 3700 3801 - 4100 CI 105 2700 - 3100 3100 - 3400 3500 - 3800 CII 75 Dư i 2700 Dư i 3100 Dư i 3500 B ng 4c. C p s n lư ng s a cho bò s a lai F3 (87,5% HF). C p Đi m Lư ng s a 305 ngày (kg) S n lư ng s a Chu kỳ s a 1 Chu kỳ s a 2 Chu kỳ s a 3 ĐCKL 150 Trên 3600 Trên 3900 Trên 4400 ĐC 135 3301 - 3600 3601 - 3900 4101 - 4400 CI 105 3000 - 3300 3300 - 3600 3700 - 4100 CII 75 Dư i 3000 Dư i 3300 Dư i 3700 IV. C P T NG H P 4.1. C p t ng h p bò là t ng đi m c a 3 c p ngo i hình sinh trư ng và c p s n lư ng s a trên cơ s ưu tiên c p s n lư ng s a. C p t ng h p đư c x p s p theo theo quy đ nh b ng 5 c a tiêu chu n này. B ng 5. C p t ng h p c a bò s a C p t ng h p C p C p C p T ng ngo i hình sinh trư ng s n lư ng s a s đi m ĐCKL T 85 đi m tr lên 100 150 ≥ 335 ĐC T 75 đ n 84 đi m 90 135 ≥ 300 CI T 70 đ n 74 đi m 70 105 ≥ 245 CII T 65 đ n 69 đi m 50 75 ≥ 190
  6. 4.2. C p t ng h p c a bò s a đư c ghi chính th c vào lý l ch gi ng và s đăng ký gi ng là c p t ng h p trung bình sau 3 l n giám đ nh.
  7. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ----------------------------------------------- TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 534 - 2002 TIÊU CHU N PHÂN C P CH T LƯ NG BÒ Đ C LAI SIND (RED SINDHI x BÒ LAI SIND) HÀ N I - 2002
  8. Nhóm B ____________________________________________________ TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 534 - 2001 _____________________________________________________ TIÊU CHU N PHÂN C P CH T LƯ NG BÒ Đ C GI NG LAI SIND (75% MÁU RED SINDHI) (Lai sind Bull Quality Clasification) Tiêu chu n này áp d ng đ phân c p ch t lư ng và bình tuy n bò đ c Lai Sind (có 75% máu bò Red Sindhi thu n tr lên), t 2 đ n 5 tu i, nuôi t i các cơ s chăn nuôi nhà nư c, t p th và cá nhân s d ng đ ph i gi ng tr c ti p cho bò cái sinh s n. I. PHÂN C P THEO HUY T TH NG VÀ KH I LƯ NG 1.1. X p c p theo huy t th ng X p c p huy t th ng cho đ c Lai Sind ph i d a theo phân c p ch t lư ng c a b và m c a con đ c. Bò đ c Lai Sind đư c x p c p v huy t th ng theo nguyên t c to đ vuông góc gi a c p huy t th ng c a b và m , trên cơ s ưu tiên c p c a b . B ng 1. X p c p theo huy t th ng B Đ cc pk l c Đ cc p C pI M (ĐCKL) (ĐC) (CI) ĐCKL ĐCKL ĐC ĐC ĐC ĐCKL ĐC CI CI ĐC CI CI B và m c a đ c Lai Sind ph i đ t t c p I tr lên, b n thân đ c Lai Sind ph i đ t đ c c p tr lên m i đư c ch n và s d ng đ ph i gi ng trong chương trình c i t o đàn bò. 1.2. X p c p theo kh i lư ng Đ x p c p kh i lư ng cho đ c Lai Sind ph i căn c vào kh i lư ng c a bò đ c theo các l a tu i b ng 2 sau đây. B ng 2. X p c p theo kh i lư ng Tu i 24 tháng 36 tháng 48 tháng 60 tháng C p (kg) (kg) (kg) (kg) ĐCKL Trên 350 Trên 400 Trên 470 Trên 540 ĐC 300 - 350 350 - 400 450 - 470 500 - 540 CI 270 - 299 300 - 349 400 - 449 450 - 499 Dùng cân đ i gia súc đ xác đ nh kh i lư ng bò đ c, trong trư ng h p không có cân có th dùng công th c sau đây đ tính: 2 P = 90 x (VN) x DTC Trong đó: Kh i lư ng (P) tính b ng Kg, vòng ng c (VN) và dài thân chéo (DTC) đo b ng thư c dây tính theo đơn v mét.
  9. 1.3. X p c p sơ b C p sơ b c a bò đ c Lai Sind đư c xác đ nh theo hai ch tiêu c a c p huy t th ng và c p kh i lư ng, trên cơ s ưu tiên c p huy t th ng. B ng 3. X p c p sơ b gi a kh i lư ng và huy t th ng C p huy t th ng ĐCKL ĐC CI C p kh i lư ng ĐCKL ĐCKL ĐC ĐC ĐC ĐCKL ĐC ĐC CI ĐC CI CI II. GIÁM Đ NH VÀ PHÂN C P THEO NGO I HÌNH 2.1. Giám đ nh và phân c p ngo i hình bò đ c Lai Sind l n đ u đư c ti n hành khi bò giai đo n t 23 đ n 24 tháng tu i, sau đó giám đ nh ngo i hình cho bò đ c s đư c ti n hành hàng năm, m i năm m t l n cho đ n khi bò đ c đ t 5 tu i. 2.1.1. Đi m ngo i hình B ng 4. B ng xét đi m ngo i hình bò đ c Lai Sind B ph n Tiêu chu n t i đa 5 đi m Đi m t i H Đi m x h đa s s cá th cho m i b ph n 1 2 3 4 5 1. Đ c đi m Toàn thân phát tri n cân đ i, cơ th kh e chung m nh, bi u hi n đư c ngo i hình và đ c đi m 5 5 25 c a bò Lai Sind, lông m u cánh gián, không đ m lư i. 2. Đ u c Đ u to kh e, trán r ng, g c s ng to, c to n nang, đ u và c k t h p hài hòa. 5 1 5 3. Ng c Ng c sâu, r ng và n nang 5 3 15 4. Vai, lưng và Lưng dài, r ng và ph ng, lưng và hông k t 5 3 15 hông h p t t. 5. B ng B ng thon g n, không x , tròn đ u v phía sau 5 1 5 k t h p hài hòa. 6. D ch hoàn Hai d ch hoàn phát tri n đ u đ n, không l ch, 5 3 15 da d ch hoàn săn, màu h ng. 7. Mông Mông r ng ph ng, to tròn, xương ng i r ng. 5 1 5 6. B n chân B n chân kh e, ch c ch n, cân đ i, không 5 3 15 ch m kheo, móng tròn khít. T ng s Đi m ngo i hình 100 2.1.2. X p c p ngo i hình. B ng 5. Thang đi m x p c p ngo i hình bò đ c Lai Sind C p ngo i hình Đi m ngo i hình Đ c c p k l c (ĐCKL) T 85 đi m tr lên Đ c c p (ĐC) T 80 đ n 84 đi m
  10. C p I (CI) T 75 đ n 79 đi m Nh ng bò đ c Lai Sind có c p ngo i hình t c p I tr lên m i đư c s d ng đ phân c p ch t lư ng t ng h p c a bò đ c đ s d ng cho công tác ph i gi ng. III. C P T NG H P 3.1. C p t ng h p bò đ c Lai Sind đư c xác đ nh theo c p sơ b (kh i lư ng và huy t th ng) và c p ng ai hình trên c s ưu tiên c p sơ b . C p t ng h p đư c ti n hành theo quy đ nh b ng 6 c a tiêu chu n này. B ng 6. C p t ng h p c a bò đ c Lai Sind C p C p ngoai hình sơ b ĐCKL ĐC CI ĐCKL ĐCKL ĐCKL ĐC ĐC ĐC ĐC CI CI ĐC CI CI 3.2. Trong trư ng h p không theo dõi đư c huy t th ng v b và m c a bò đ c, thì x p c p t ng h p bò đ c Lai Sind trên cơ s 2 c p kh i lư ng và ngo i hình. Cách x p c p t ng h p c a 2 ch tiêu này theo b ng 7. B ng 7. C p t ng h p c a bò đ c Lai Sind theo c p kh i lư ng và ngo i hình C p C p ngoai hình kh i lư ng ĐCKL ĐC CI ĐCKL ĐCKL ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC CI CI ĐC CI CI 3.3. Nh ng bò đ c Lai Sind có c p t ng h p t Đ c c p tr lên m i đư c s d ng làm đ c gi ng đ ph i gi ng tr c ti p trong chương trình lai t o và c i t o đàn bò đ a phương.
Đồng bộ tài khoản