Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 55/2002/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 55/2002/Q -TTG S 55/2002/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2002 V TH C HI N THÍ I M C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH T I CÁC C NG BI N KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i t i t trình s 126/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 01 năm 2002, QUY T NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Cho phép th c hi n thí i m c i cách th t c hành chính i v i tàu thuy n ra vào c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh, tr tàu quân s và tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t c a nư c ngoài, tàu c a l c lư ng vũ trang Vi t Nam ph c v m c ích an ninh, qu c phòng và các lo i tàu công v nhà nư c khác ho t ng t i các c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành": Là t ch c ư c giao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i khu v c c ng bi n thành ph H Chí Minh, bao g m: C ng v Sài Gòn, Biên phòng c a khNu c ng Sài Gòn, Chi c c H i quan c ng Sài Gòn, Trung tâm ki m d ch y t qu c t thành ph H Chí Minh, Chi c c Ki m d ch th c v t vùng II, Trung tâm thú y vùng thành ph H Chí Minh.
 2. 2. "Tàu thuy n": Bao g m các tàu bi n, phương ti n thu n i a c a Vi t Nam có t ng dung tích t 50 GT ho c tr ng t i 100 DWT tr lên và các lo i tàu thuy n c a nư c ngoài. 3. "Ch tàu": Là ngư i s h u, qu n lý, khai thác tàu bi n ho c ngư i ư c y quy n h p pháp. Chương 2: TH T C TÀU THUY N N VÀ R I C NG i u 3. Th t c cho tàu thuy n nư c ngoài n c ng 1. Vi c xin phép cho tàu thuy n nư c ngoài n c ng th c hi n theo quy nh sau: a) Ch m nh t 24 gi trư c khi tàu d ki n n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, ch tàu ph i g i cho C ng v Sài Gòn gi y xin phép tàu n c ng v i các n i dung sau: - Tên, qu c t ch, hô hi u, nơi ăng ký c a tàu và tên ch tàu; - Chi u dài, chi u r ng, chi u cao và m n nư c c a tàu khi n c ng; - T ng dung tích, tr ng t i toàn ph n; s lư ng và lo i hàng hóa; - S thuy n viên, hành khách và nh ng ngư i khác i theo tàu; - Tên c ng r i và th i gian d ki n n phao s "O" Vũng Tàu; - M c ích n c ng, th i gian d ki n r i c ng và tên c ng ti p theo; - Tên i lý, i di n c a ch tàu t i Vi t Nam. b) Ch m nh t 02 gi , k t khi nh n ư c gi y xin phép quy nh t i m c a kho n 1 i u này, C ng v Sài Gòn ph i tr l i b ng văn b n cho ch tàu bi t vi c ch p thu n hay không ch p thu n; trư ng h p không ch p thu n, ph i tr l i rõ lý do. 2. Mi n th t c xin c p phép i v i tàu thuy n nư c ngoài n c ng: a) Tàu thuy n ăng ký mang c qu c t ch c a nư c ã ký k t Hi p nh hàng h i v i Vi t Nam mà có quy nh v mi n th t c xin c p phép cho tàu n c ng m i bên ký k t. b) Các tàu thuy n v n chuy n hàng hoá ho c hành khách c a nư c ngoài ã n c ng trong th i gian không quá 12 tháng, k t ngày c a l n cu i cùng r i c ng. i u 4. Thông báo tàu thuy n n c ng 1. Ch m nh t 08 gi trư c khi tàu d ki n n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, ch tàu ph i g i "T khai tàu n/r i c ng" (Ph l c 1) cho C ng v Sài Gòn.
 3. 2. i v i tàu thuy n nư c ngoài và tàu thuy n Vi t Nam nh p c nh, sau khi nh n ư c "T khai tàu n/r i c ng" (Ph l c 1), C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh. i u 5. Xác báo tàu thuy n n c ng 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu d ki n n vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu, ch tàu ph i xác báo cho C ng v Sài Gòn bi t. 2. Sau khi nh n ư c xác báo c a ch tàu, C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành và C ng v Vũng Tàu bi t ph i h p tri n khai th c hi n nhi m v theo quy nh. i u 6. i u ng tàu thuy n vào c ng 1. Căn c i u ki n th c t v b o m an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và k ho ch i u khai thác c a c ng bi n do doanh nghi p c ng ho c ch hàng cung c p, C ng v Sài Gòn thông báo cho ch tàu, Công ty Hoa tiêu khu v c I bi t vi c quy t nh i u ng tàu t vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu vào neo ho c u t i v trí thu c c ng bi n ó. 2. Trư ng h p tàu thuy n nư c ngoài và tàu thuy n Vi t Nam nh p c nh thì ngay sau khi quy t nh vi c i u ng tàu vào c ng, C ng v Sài Gòn ngoài vi c thông báo quy nh t i kho n 1 c a i u này, còn ph i thông báo cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác bi t th i gian và a i m ư c ch nh cho tàu vào neo ho c u t i c ng. i u 7. a i m, th i h n và gi y t khi làm th t c tàu vào c ng 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t ng tuy n n i a: a) a i m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t là 02 gi k t khi tàu ã vào neo, u t i c u c ng ho c trư c thu di n c ng, ho c 04 gi khi tàu ã vào neo t i các vùng nư c khác c a c ng. c) Th i h n làm th t c c a C ng v sài Gòn: Ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu n p và xu t trình các gi y t h p l , quy nh t i i m d dư i ây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t sau: - Các gi y t ph i n p: + T khai tàu n/ i (Ph l c 1); + Danh sách thuy n viên (Ph l c 2); + Danh sách hành khách ( i v i tàu khách - Ph l c 3).
 4. - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính): + Gi y ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy nh; + S danh b thuy n viên ho c s thuy n viên tương ng; + Các ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên theo quy nh; 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh: a) a i m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. Riêng i v i tàu khách và tàu nh tuy n, n u các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v biên phòng, ki m d ch xét th y c n ph i lên tàu ki m tra th c t , thì a i m làm th t c nh p c nh có th là trên tàu khi neo t i vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu ho c trong quá trình tàu hành trình t vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu vào c ng và ch do cơ quan có yêu c u nói trên ch u trách nhi m th c hi n. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi k t khi tàu ã vào neo ho c u an toàn t i a i m theo ch nh c a C ng v Sài Gòn. c) Th i h n làm th t c c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành: Không quá 01 gi , k t khi ch tàu n p và xu t trình các gi y t h p l sau ây: - Các gi y t ph i n p: + T khai tàu n/r i c ng (Ph l c 1); + Danh sách thuy n viên (Ph l c 2); + Danh sách hành khách (n u có - Ph l c 3); + T khai d tr c a tàu (Ph l c 4); + T khai hàng hoá, hành lý thuy n viên (theo m u do T ng c c H i quan quy nh); + B n khai ki m d ch y t qu c t (theo m u do B Y t quy nh); + Gi y khai báo ki m d ch th c v t (theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh); + T khai ki m d ch ng v t (theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh). + T khai d ng c c m dùng t i c ng (theo m u do B i biên phòng quy nh). - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính):
 5. + Gi y ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy nh; + S danh b thuy n viên ( i v i tàu thuy n Vi t Nam); + H chi u thuy n viên; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên; + Các gi y t liên quan hàng hóa nh p khNu, quá c nh, t m nh p - tái xu t; + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t ; + Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; + Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n phNm ng v t (n u hàng hoá là s n phNm ng v t) c a nư c xu t hàng. Riêng i v i tàu khách, thì hành khách ph i xu t trình các gi y t sau (khi ư c yêu c u): + H chi u; + Phi u tiêm ch ng qu c t . i u 8. Xác báo tàu thuy n r i c ng 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng, ch tàu ph i xác báo cho C ng v Sài Gòn tên tàu và th i gian tàu d ki n r i c ng. 2. i v i tàu thuy n xu t c nh thì ngay sau khi nh n ư c n i dung xác báo c a ch tàu, C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành bi t k p th i làm th t c xu t c nh cho tàu. i u 9. a i m, th i h n và gi y t khi làm th t c tàu r i c ng 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t ng tuy n n i a: a) a i m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng. c) Th i h n làm th t c c a C ng v Sài Gòn: Ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu xu t trình các gi y t h p l quy nh t i i m d dư i ây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t sau: - N p 01 b n T khai tàu n/r i c ng (Ph l c 1);
 6. - Xu t trình các gi y ch ng nh n c a tàu và ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên (n u có thay i so v i khi n); - Xu t trình các gi y t liên quan n xác nh n n p phí, l phí ho c thanh toán các kho n n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài xu t c nh: a) a i m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn, riêng i v i tàu khách và tàu nh tuy n thì a i m làm th t c là t i tàu. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng. Riêng tàu khách và tàu nh tuy n, th i h n ch m nh t là ngay trư c th i i m tàu chuNn b r i c ng. c) Th i h n làm th t c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành: Ch m nh t là 01 gi k t khi phía ch tàu ã n p và xu t trình các gi y t h p l theo quy nh t i i m d dư i ây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t (b n chính): - Các gi y t ph i n p: + 01 b n T khai tàu n/r i c ng (Ph l c 1); + 01 Danh sách thuy n viên, n u thay i so v i khi n (Ph l c 2); + 01 Danh sách hành khách, n u thay i so v i khi n (Ph l c 3); + 01 T khai d tr c a tàu (Ph l c 4); + 01 T khai hành lý thuy n viên (m u do T ng c c H i quan quy nh); + Nh ng gi y t do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ã c p cho tàu, thuy n viên và hành khách theo quy nh hi n hành ( thu h i). - Các gi y t ph i xu t trình: + Các gi y ch ng nh n c a tàu (n u có thay i so v i khi n); + Ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên (n u có thay i so v i khi n); + H chi u thuy n viên, H chi u c a hành khách; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên, hành khách (n u thay i so v i khi n); + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t ;
 7. + Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n phNm ng v t (n u hàng hoá là s n phNm ng v t) c a Trung tâm thú y vùng thu c C c Thú y; + Các gi y t liên quan n hàng hóa xu t khNu, quá c nh, t m nh p - tái xu t ho c chuy n t i theo quy nh; + Các gi y t liên quan n xác nh n vi c n p phí, l phí ho c thanh toán các kho n n theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Phương th c làm th t c tàu thuy n n và r i c ng 1. Vi c làm th t c tàu thuy n vào và r i c ng do ch tàu th c hi n. 2. Vi c g i ho c chuy n các gi y t khai báo i v i tàu n và r i c ng, ch tàu ph i chuy n qua trung tâm thông tin c a C ng v Sài Gòn (Fax, thư i n t - Email) ho c g i qua bưu i n ho c chuy n tr c ti p. Chương 3: M TS QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C CHUYÊN NGÀNH T I C NG i u 11. M t s quy nh i v i qu n lý tàu thuy n 1. Trư ng h p tàu thuy n khi r i c ng mà các lo i gi y t v ăng ký, an toàn k thu t c a tàu và gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a thuy n viên không thay i so v i khi n, thì ch tàu không ph i n p ho c xu t trình các lo i gi y t nói trên. 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài ã làm th t c nh p c nh m t c ng khác c a Vi t Nam, sau ó n c ng khu v c thành ph H Chí Minh thì không ph i làm l i th t c nh p c nh như quy nh t i Kho n 2 i u 7 c a Quy t nh này. C ng v Sài Gòn căn c "Gi y phép r i c ng" do C ng v nơi tàu r i c ng trư c ó c p quy t nh cho tàu vào c ng; các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác căn c "H sơ chuy n c ng" (n u có) do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành tương ng nơi tàu r i c ng trư c ó c p th c hi n nghi p v qu n lý c a mình theo quy nh hi n hành. 3. N u qua khai báo trư c c a ch tàu ã kh ng nh tàu ư c mi n d ch, b o m an toàn i v i d ch b nh c a ngư i và ng th c v t, ho c trư c khi n Vi t Nam tàu ó ho t ng nh ng khu v c không có d ch b nh c a ngư i, ng v t, th c v t mà ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v ki m d ch ch p nh n, thì không ti n hành th t c ki m d ch y t , ki m d ch ng v t ho c th c v t i v i tàu, hàng hóa t i vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, tr trư ng h p có cơ s nghi ng v tính xác th c khai báo c a ch tàu. 4. i v i hành lý c a hành khách trên tàu khách nư c ngoài khi n và r i c ng khu v c thành ph H Chí Minh trong cùng m t chuy n i, thì không áp d ng th t c khai báo h i quan. i u 12. ng d ng công ngh thông tin
 8. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng ư c s d ng b n phô-tô, FAX, thư i n t liên quan n h sơ gi y t c a tàu, hàng hóa, thuy n viên, hành khách do ch tàu, ngư i khai h i quan cung c p trư c khi tàu vào ho c r i c ng. Khi làm th t c, ch tàu ho c ngư i khai h i quan ph i xu t trình, n p b n g c ho c b n sao các lo i gi y t h p l theo quy nh. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành tri n khai ngay d án v u tư l p t, n i m ng và t ch c khai thác hi u qu h th ng thông tin máy tính c a cơ quan mình và ư c u tư l p t theo nguyên t c dư i ây: a) H th ng th ng thông tin máy tính c a t ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ph i ư c n i m ng v i h th ng trung tâm c a C ng v Sài Gòn. b) Kinh phí u tư và qu n lý h th ng thông tin do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t thu x p ngu n theo quy nh c a B Tài chính t i Thông tư s 99/2001/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2001 hư ng d n vi c ưu tiên kinh phí ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. 3. Khuy n khích các doanh nghi p tham gia ho t ng hàng h i, thương m i, du l ch t i c ng u tư l p t, n i m ng h th ng thông tin máy tính c a ơn v mình v i h th ng thông tin máy tính c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. 4. C ng v Sài Gòn ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin quy nh t i kho n 2 i u này nh m b o m th ng nh t và hi u qu . i u 13. Ho t ng ki m tra, giám sát chuyên ngành 1. Vi c ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng i v i tàu, hàng hóa, hành khách và thuy n viên ph i ư c th c hi n theo úng các quy nh c a Quy t nh này, pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Tr nh ng trư ng h p có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c trong nh ng trư ng h p xét th y c n thi t ph i b o m an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành không th c hi n các nghi p v dư i ây: a) Ti n hành giám sát h i quan, giám sát biên phòng tr c ti p trên tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài theo hành trình r i c ng khu v c thành ph H Chí Minh n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu xu t c nh, ho c ngư c l i khi tàu hành trình nh p c nh vào c ng. b) Ti n hành giám h biên phòng tr c ti p trên các tàu bi n Vi t Nam và nư c ngoài khi ang neo ho c u t i các v trí trong c ng khu v c thành ph H Chí Minh. 3. Nghiêm c m cán b , công ch c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có hành vi c a quy n, b n v , v l i, sách nhi u, gây phi n hà và các bi u hi n tiêu c c khác khi th c thi nhi m v ư c giao; m i vi ph m có liên quan u b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 9. i u 14. Trách nhi m ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng có trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và t i Quy t nh này. 2. C ng v Sài Gòn là cơ quan ch trì trong vi c t ch c ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i các c ng khu v c thành ph H Chí Minh theo nguyên t c sau: a) Ch u trách nhi m ch trì i u hành và ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. b) T ch c nh n và chuy n k p th i cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng nh ng thông tin, gi y t liên quan n tàu thuy n vào, r i c ng. 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng có trách nhi m ph i h p v i C ng v Sài Gòn t ch c th c hi n nhi m v qu n lý c a cơ quan mình theo nguyên t c sau: a) Th c hi n c l p v nghi p v qu n lý chuyên ngành theo quy nh, ng th i ph i h p ch t ch v i C ng v Sài Gòn. b) Sau khi nh n và x lý thông tin do C ng v Sài Gòn thông báo ho c trư ng h p có vư ng m c phát sinh thì các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ph i thông báo ngay cho C ng v Sài Gòn bi t ph i h p gi i quy t k p th i. 4. Ngoài thNm quy n theo quy nh hi n hành, Giám c C ng v Sài Gòn ư c quy n th c hi n các công vi c sau: a) T ch c và ch trì các h i ngh , cu c h p trao i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng th ng nh t bi n pháp gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh. b) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng thông báo k p th i n i dung, bi n pháp xu t i v i vi c gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh có liên quan. c) Ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xem xét gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh thu c thNm quy n c a thành ph , liên quan n qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành
 10. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2002 và ư c th c hi n thí i m cho n khi có quy nh m i. i u 16. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và lãnh o các B , ngành liên quan thành l p Ban Ch o th c hi n vi c thí i m nêu t i Quy t nh này. Ban Ch o do 01 ng chí Th trư ng B Giao thông v n t i làm Trư ng Ban. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xem xét, ki n ngh cơ quan có thNm quy n gi i quy t ho c gi i quy t theo thNm quy n. 3. Sau 06 tháng áp d ng thí i m, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ánh giá k t qu th c hi n, báo cáo v i Th tư ng Chính ph . 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) T KHAI TÀU N/R I C NG DECLARATION OF ARRIVAL/DEPARTURE n[]R i[] Arrival Departure Tên và lo i tàu C ng n/r i Th i gian n/r i C ng r i/c ng ích Name and type of Port of Date - time of Port arrived from/Port ship arrival/departure arrival/departure of destination Qu c t ch tàu Hô hi u/S IMO Tên thuy n trư ng Chi u dài Chi u r ng Length
 11. over all Nationality of ship Call sign/IMO No. Name of Master Breadth Tên và a ch c a ch tàu M n nư c mũi/lái Name and address of shipowner A/F Draft T ng dung tích Dung tích có ích T ng tr ng t i Tên và a ch c a i lý Gross tonnage Net tonnage Deadweight Name and address of ship's agent c i m chính c a chuy n i (c ng cu i chuy n trư c và các c ng ph ; g ch chân hàng s d ) Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be dischargeds S lư ng và lo i hàng hóa (xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, n i a ho c chuy n t i) Quantity and kind of cargo (Outward, Inward, Transit, Domestic or Transshipment) S lư ng và lo i hàng hoá nguy hi m Ghi chú: Quantity and kind of dangerours cargo Remarks S thuy n viên S hành khách Number of crew (incl. Number of passsengers master) V trí tàu t i c ng M c ích n c ng ..., ngày ...... tháng ...... năm Position of ship in port Purpose to port Date Các yêu c u liên quan c a tàu Thuy n trư ng ( i lý ho c sĩ quan) Other concerning requirement of ship Master (authorized agent or officer) PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) DANH SÁCH THUY N VIÊN
 12. CREW LIST n [ ] i [ [ Trang: .......... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng n/ i: Ngày n/ i: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu n t c ng S H chi u Nationality of ship Port arrived from Nature and No.of identity document (seaman s passport) TT H và tên Ch c danh Qu c t ch Ngày và nơi sinh No Family name, Rank or rating Nationality given names Date and place of birth ..........., ngày ........ tháng .......... năm ......... Date Thuy n trư ng ( i lý ho c sĩ quan) Master (Authorized agent or officer) PH L C 3
 13. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) DANH SÁCH HÀNH KHÁCH PASSENGER LIST n [ ] i [ ] Trang: ........... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng n/ i: Ngày n/ i: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu: Nationality of ship STT H và tên Qu c t ch S h chi u C ng lên tàu C ng r i tàu No Family Nationality number of Port of Port of name, given passport embarkati on disembark names ation ..........., ngày ........ tháng .......... năm ......... Date
 14. Thuy n trư ng ( i lý ho c sĩ quan ) Master (Authorized agent or officer) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) T KHAI D TR C A TÀU SHIP STORES DECLARATION n [ ] i [ ] Trang: ........... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng n/ i: Ngày n/ i: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu: C ngtrư c khi n/c ng t i Nationality of ship Port arrived from/Port of destination S ngư i trên tàu Th i gian c ng Nơi v t tư: Number of Period of stay Place of storage persons on board Tên v t tư S lư ng M c ích s d ng Name of article Quantity For official use
 15. ................., ngày ....... tháng ....... năm ...... Date Thuy n trư ng ( i lý ho c sĩ quan) Master (Authorized agent or officer)
Đồng bộ tài khoản