Quyết định số 55/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 55/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ bổ sung của hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T Do - H nh phúc ******* S : 55/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I UL B SUNG C A HI P H I TH C ĂN CHĂN NUÔI VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l b sung c a Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam ã ư c ih ib t thư ng ngày 25 tháng 5 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I TH C ĂN CHĂN NUÔI VI T NAM (ban hành theo Quy t nh s 55/2003/Q -BNV ngày 12/9/2003 c a B trư ng B N i v ) Chương 1:
  2. TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i l y tên là Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam. Tên ti ng Anh: VIETNAM FEED ASSOCIATION Vi t t t là: V.F.A. i u 2. Hi p h i th c ăn chăn nuôi Vi t Nam là m t t ch c t nguy n phi chính ph c a các doanh nghi p, t ch c kinh t và các cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ho t ng trong các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, d ch v , ch bi n th c ăn chăn nuôi. M c ích c a Hi p h i là liên k t, h p tác, h tr nhau v kinh t - k thu t trong s n xu t, kinh doanh, d ch v , nâng cao giá tr s n ph m, i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng s n xu t, ch bi n, và d ch v các lo i th c ăn chăn nuôi. i u 3. Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính t tài Hà N i, Hi p h i có văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c, theo pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A HI P H I i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i: 1. Tuyên truy n giáo d c h i viên hi u rõ ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v xây d ng, phát tri n ngành th c ăn chăn nuôi trong các thành ph n kinh t , m b o v sinh môi trư ng t các ho t ng s n xu t th c ăn chăn nuôi, b o h an toàn lao ng. 2. i di n cho H i viên ki n ngh v i Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích, giúp phát tri n ngành th c ăn chăn nuôi, b o v quy n l i chính áng c a H i viên, gi i quy t các trư ng h p, v vi c gây thi t h i n quy n l i c a ngành và c a h i viên; th c hi n nghĩa v iv i Nhà nư c. 3. ng viên nhi t tình và kh năng lao ng sáng t o c a H i viên; h p tác, h tr , giúp nhau v kinh t - k thu t trong s n xu t, kinh doanh, d ch v v th c ăn chăn nuôi trên cơ s trao i kinh nghi m, ph bi n và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh m i; oàn k t giúp nhau trong khó khăn i s ng. 4. H tr tư v n cho các t ch c và cá nhân trong Hi p h i trong quá trình s p x p l i t ch c, chuy n i cơ c u ngh nghi p. H tr tư v n v các lĩnh v c u tư, xây d ng lu n ch ng kinh t , k thu t, d án th c ăn cho gia súc, gia c m và thu s n t ch c s n xu t chăn nuôi thú y.
  3. Cung c p thông tin v kinh t , th trư ng, giá c h i viên b trí l i s n xu t, kinh doanh t hi u qu kinh t cao. 5. T ch c các H i ngh , H i th o trao i kinh nghi p ngh nghi p, khuy n khích h p tác, liên k t gi a các h i viên cùng t n t i và phát tri n. 6. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi c a Hi p h i. Xây d ng và phát tri n các m i quan h qu c t v i cá nhân và t ch c qu c t , trong khu v c ông Nam Á và nư c trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c các trung tâm ào t o, d ch v , tư v n… tr c thu c Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 8. Xu t b n t p san, các tài li u ph bi n k thu t và qu n lý kinh t theo quy nh c a pháp lu t. 9. Tham gia nghiên c u khoa h c k thu t, t o công ngh m i trong chuyên ngành chăn nuôi, c bi t là th c ăn cho gia súc, gia c m, thu s n. 10. Tham gia các chương trình, d án phát tri n chăn nuôi, h p tác v i các t ch c chính ph , phi chính ph trong nư c, ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; t ch c khuy n nông t nguy n nh m chuy n giao ti n b khoa h c k thu t nông nghi p vào s n xu t. Chương 3: H I VIÊN i u 6. H i viên 1. H i viên chính th c: Các pháp nhân c a Vi t Nam ho t ng trong các lĩnh v c: s n xu t, kinh doanh, nghiên c u, tiêu th … th c ăn chăn nuôi tán thành i u l c a Hi p h i, t nguy n vi t ơn gia nh p Hi p h i, óng ti n nh p Hi p h i và h i phí u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i. 2. H i viên liên k t: Các t ch c, cá nhân có liên quan n s n xu t, kinh doanh, ch bi n, tiêu th , d ch v th c ăn chăn nuôi và các t ch c s n xu t, kinh doanh có v n nư c ngoài… tán thành i u l c a Hi p h i, có ơn xin gia nh p u có th tr thành h i viên liên k t c a Hi p h i. 3. H i viên danh d : Nh ng công dân, các nhà qu n lý khoa h c, k thu t và t ch c pháp nhân có công lao i v i s nghi p phát tri n ngành nói chung và Hi p h i nói riêng ư c Hi p h i m i làm h i viên danh d . i u 7. Th t c ch m d t quy n h i viên: 1. H i viên t nguy n xin rút ra kh i Hi p h i, c n g i ơn cho H i ng Hi p h i. 2. H i viên b khai tr ra kh i Hi p h i trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng i u l Hi p h i, làm nh hư ng n th di n, uy tín và tài chính c a Hi p h i. 3. B cơ quan Nhà nư c ình ch ho t ng, b gi i th hay b tuyên b phá s n. Quy n và nghĩa v c a h i viên ch m d t sau khi H i ng Hi p h i ra thông báo.
  4. H i ng thông báo danh sách h i viên xin rút kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên xoá tên cho t t c các h i viên khác bi t. i u 8. Quy n l i c a h i viên 1. ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham gia d i h i c a Hi p h i. 2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , tý ki n c a mình v i các cơ quan nhà nư c thông qua Hi p h i. 3. ư c ng c , c và b u vào H i ng Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình khoa h c k thu t b ng các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, trình di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong và ngoài nư c. 5. ư c Hi p h i giúp , b o tr trong và công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n phát minh trong ngh , b o v quy n l i chính sách trong s n xu t, tiêu th s n ph m theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. 6. ư c hi p h i giúp , gi i thi u v i các cơ s trong và ngoài ngành h p ng s n xu t, t ch c ch bi n, làm chuyên gia k thu t… 7. ư c quy n ra kh i Hi p h i. 8. H i viên liên k t và h i viên danh d ư c hư ng quy n như h i viên chính th c, tr các quy n ng c , b u c và bi u quy t. i u 9. H i viên có nghĩa v : 1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i ul này; th c hi n Ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n h i viên m i. 2. Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các h i viên khác xây d ng t ch c h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 4. óng l phí gia nh p và h i phí y theo quy nh. Chương 4: T CH C H I i u 10. Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng v i m i h i viên. Các cơ quan ch p hành ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , thi u s ph c tùng a s . i u 11. T ch c c a Hi p h i g m: - Hi p h i
  5. - Các Chi h i tr c thu c -M ts ơn v d ch v , tư v n, ào t o tr c thu c. i u 12. ih i i bi u toàn qu c Hi p hôi Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam: 1. ih i i bi u toàn qu c Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam là cơ quan có th m quy n cao nh t Hi p h i. i h i ư c t ch c 3 năm m t l n. 2. Nhi m v chính c a i h i: - Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng m i c a Hi p H i; - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; - Quy t nh s a i và b sung i u l Hi p h i; - Th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá th m quy n gi i quy t c a H i ng Hi p h i; - Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khoá m i; -B uH i ng Hi p h i. 3. i h i i bi u có th ư c tri u t p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i theo ngh c a 2/3 u viên H i ng Hi p h i, ho c trên 1/2 s h i viên yêu c u. 4. Các Ngh quy t c a i h i ư c thông qua theo nguyên t c a s . i u 13. H i ng Hi p h i: 1. H i ng Hi p h i là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a 2 kỳ i h i. S lư ng u viên H i ng Hi p h i do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u b u h p l . Thành viên H i ng Hi p h i có th ư c b u l i ho c b mi m nhi m trư c th i h n theo quy t nh c a i h i, ho c theo ngh c a hơn 1/2 s h i viên. Nhi m kỳ c a H i ng Hi p h i là 3 năm m t l n, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. 2. H i ng Hi p h i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. 3. Nhi m v , quy n h n c a h i ng Hi p h i: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a i h i. - Quy t nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm và thông báo k t qu ho t ng c a H i ng hi p h i cho các chi h i bi t. - Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm.
  6. - Quy nh t ch c và ho t ng các Ban chuyên môn, văn phòng H i, văn phòng i di n t i các khu v c; Quy nh các nguyên t c, ch , s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. - B u c và bãi mi n ch c danh lãnh o c a Hi p h i: Ch t ch, Phó Ch t ch và T ng thư ký. - C trư ng Ban chuyên môn, các Trư ng i di n c a Hi p h i các khu v c, - Chu n b n i dung, chương trình ngh s và tài li u trình i h i. - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c H i ngh i bi u hàng năm. - Xét k t n p, khai tr h i viên. i u 14. Ban Thư ng v : 1. Ban Thư ng v do H i ng Hi p h i b u, g m: Ch t ch, các phó Ch t ch, T ng thư ký và m t s u viên. S lư ng u viên do H i ng Hi p h i quy t nh. 2. Ban Thư ng v thay m t H i ng Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i gi a 2 kỳ h p và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a H i ng Hi p h i. 3. Ban Thư ng v ho t ng theo Quy ch ư cH i ng Hi p h i thông qua. i u 15. Ch t ch và Phó Ch t ch: 1. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t. - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a H i ng Hi p h i. - Ký quy t nh b nhi m, bãi nhi m và tr c ti p ch o T ng thư ký Hi p h i. - Phê duy t nhân s văn phòng Hi p h i và các t ch c khác do Hi p h i thành l p. - Ch u trách nhi m trư c H i ng Hi p h i và toàn th H i viên v các ho t ng c a Hi p h i. 2. Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và có th ư c u quy n i u hành công vi c c a H i ng Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. i u 16. T ng thư ký Hi p h i: - Là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. - Xây d ng Quy ch ho t ng c a văn phòng, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình H i ng Hi p h i phê duy t. - nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng v và H i ng Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i. - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a H i ng Hi p h i.
  7. - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên và các t ch c tr c thu c. - Ch u trách nhi m trư c H i ng Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. i u 17. Văn phòng Hi p h i: 1. Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do T ng thư ký trình H i ng Hi p h i phê duy t. 2. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ư c tuy n d ng và làm vi c theo ch h p ng có th i h n. 3. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình H i ng Hi p h i duy t. i u 18. Ban ki m tra: 1. Ban ki m tra do i h i toàn th Hi p h i tr c ti p b u ra. S lư ng u viên Ban ki m tra do ih i quy t nh. 2. Ban ki m tra ho t ng theo quy ch do i h i thông qua. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 19. Ngu n thu c a Hi p h i: - L phí gia nh p Hi p h i. - H i phí c a h i viên óng góp theo quy nh. - Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Các kho n thi h p pháp khác. i u 20. Các kho n chi c a Hi p h i. ư c chi theo Quy ch tài chính c a Hi p h i như tr lương cao cho nhân viên, b i dư ng c ng tác viên, cho cơ s h t ng, giao t , t thi n và các kho n chi h p lý khác do Thư ng v Hi p h i quy t nh. i u 21. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. H i ng Hi p h i quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 2. Ban ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6:
  8. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 22. Khen thư ng Nh ng h i viên, thành viên H i ng Hi p h i, Ban thư ng v , Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp vào s nghi p phát tri n ngh th c ăn chăn nuôi, xây d ng Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan nhà nư c khen thư ng. i u 23. K lu t H i viên nào ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng, không óng h i phí m t năm, s tuỳ m c mà phê bình ho c xoá tên trong danh sách H i viên. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Vi c s a i, b sung i u l ph i ư c ih i i bi u toàn qu c Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n. i u 25. B n i u l này ư c i h i thành l p Hi p h i Th c ăn chăn nuôi Vi t Nam nh t trí thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2001 và ư c b sung t i i h i b t thư ng ngày 22 tháng 5 năm 2003. B n i u l có hi u l c thi hành k t ngày ư c B N i v phê duy t. B n i u l s không còn hi u l c khi Hi p h i ng ng ho t ng ho c gi i th ./.
Đồng bộ tài khoản